ทุน วช. -2560_สถานะของนิสิต ป.เอก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
AEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัย ทุนบัณฑิตศึกษา 2560
2
ปริญญาเอก
3
ที่นิสิตผู้รับทุนร่วมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับทุนหลักประชุมชี้แจง 29 ส.ค. 60ส่งคืนสัญญาทุนและรับเช็คงวดที่ 1ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1รับเช็คงวดที่ 2ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่2รับเช็คงวดที่ 3ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์รับเช็คงวดที่ 4
4
เข้าร่วมไม่เข้าร่วม
ภายใน 8 ก.ย. 60
ภายใน 20 ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ภายใน 19 ต.ค. 61
พ.ย. 61
ภายใน 19 เม.ย. 62
ภายใน 8 พ.ค. 62
พ.ค. 62
5
15517600255นายวิปัศย์กร คล้ายเกตุรองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น√ 9 เม.ย. 62
6
25817400189นายประทีป ภัทราคร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา√ 4 เม.ย. 62
7
35617400355นายตั้ม บุญรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง
8
45617400568
นางสาวทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จันทวงศ์√ 19 เม.ย. 62
9
55717400373นายสันติ สาระพลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา เสนีวาส√ 11 เม.ย. 62
10
65628500054
นางสาวสาวิตรี สอาดเทียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ตันพิชัย√ 19 เม.ย. 62
11
75628500089นายสายัญ ทองศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เนียมหอม√ 19 เม.ย. 62
12
85319050062
นายภาติยะ พัฒนาศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี สวนผกาคืนทุน
13
95817400090
นางสาวณัฐวดี วงษ์เทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วัชโรทัย√ 18 เม.ย. 62
14
105628600024นางสาวกนกเนตร วรวงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล√ 17 เม.ย. 62
15
115717600291นางสาวธิดา แซ่ชั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์√ 19 เม.ย. 62
16
125717650213นางสาวอรสา ชูสกุลรองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์√ 11 เม.ย. 62
17
135617600087นายจักรกฤษณ์ พลราชมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์√ 17 เม.ย. 62
18
145617600231นางสาวขวัญหทัย พิกุลทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์√ 18 เม.ย. 62
19
155617600222นางเกษสุดา บูรณพันศักดิ์รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทราอ.เข้าร่วม√ 18 เม.ย. 62
20
165628500097นางสาวโอกามา จ่าแกะรองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ตันพิชัย√ 19 เม.ย. 62
21
175727650071นางสาวศิริพร เครือทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์√ 5 เม.ย. 62
22
185628600041นางอุไรวรรณ รัตนพันธ์ หนูนคงดร.อนามัย ดำเนตร√ 17 เม.ย. 62
23
195517150021นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์ดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์
24
205517600247นายวรพจน์ ทำเนียบรองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น√ 9 เม.ย. 62
25
215419000075นางสาวฉัตรทิพย์ สุภัทรพาหิรผลผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์คืนทุน
26
225718000107นางสาวจุฑามาศ ทันตะละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์√ 19 เม.ย. 62
27
235617400495นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์√ 11 เม.ย. 62
28
245617100157นายกนก เชาวภาษีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์√ 4 เม.ย. 62
29
255418000241นางสาวพรทิพย์ วิริยะวัฒนารองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์√ 2 เม.ย. 62
30
265717400365นายวีรศิลป์ สอนจรูญรองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี√ 17 เม.ย. 62
31
275417100234นางสาววรารัตน์ อาภาจิรสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา
32
285829000024นางสาววาสนา เกษหอม รองศาสตราจารย์ ดร.อรรัตน์ มงคลพร
33
295517100082นางสาวกิติยาพรรณ โพธิ์ล่ามรองศาสตราจารย์ ดร.เอ็จ สโรบล
34
305417300055นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์√ 17 เม.ย. 62
35
315617300032นายธนกฤต สังข์เฉยรองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว√ 19 เม.ย. 62
36
325518000286นายภูฤทธิ์ เงินชัยรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์√ 18 เม.ย. 62
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu