ทุน วช. -2560_สถานะของนิสิต ป.เอก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
AEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัย ทุนบัณฑิตศึกษา 2560
2
ปริญญาเอก
3
ที่นิสิตผู้รับทุนร่วมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับทุนหลักประชุมชี้แจง 29 ส.ค. 60ส่งคืนสัญญาทุนและรับเช็คงวดที่ 1ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1รับเช็คงวดที่ 2ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่2รับเช็คงวดที่ 3ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์รับเช็คงวดที่ 4
4
เข้าร่วมไม่เข้าร่วม
ภายใน 8 ก.ย. 60
ภายใน 20 ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ภายใน 19 ต.ค. 61
พ.ย. 61
ภายใน 19 เม.ย. 62
ภายใน 8 พ.ค. 62
พ.ค. 62
5
1นายวิปัศย์กร คล้ายเกตุรองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น
6
2นายประทีป ภัทราคร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา
7
3นายตั้ม บุญรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง
8
4
นางสาวทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จันทวงศ์
9
5นายสันติ สาระพลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา เสนีวาส
10
6
นางสาวสาวิตรี สอาดเทียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ตันพิชัย
11
7นายสายัญ ทองศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เนียมหอม
12
8
นายภาติยะ พัฒนาศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี สวนผกาคืนทุน
13
9
นางสาวณัฐวดี วงษ์เทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วัชโรทัย
14
10นางสาวกนกเนตร วรวงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล
15
11นางสาวธิดา แซ่ชั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์
16
12นางสาวอรสา ชูสกุลรองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
17
13นายจักรกฤษณ์ พลราชมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
18
14นางสาวขวัญหทัย พิกุลทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
19
15นางเกษสุดา บูรณพันศักดิ์รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทราอ.เข้าร่วม
20
16นางสาวโอกามา จ่าแกะรองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ตันพิชัย
21
17นางสาวศิริพร เครือทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์
22
18นางอุไรวรรณ รัตนพันธ์ หนูนคงดร.อนามัย ดำเนตร
23
19นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์ดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์
24
20นายวรพจน์ ทำเนียบรองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น
25
21นางสาวฉัตรทิพย์ สุภัทรพาหิรผลผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์คืนทุน
26
22นางสาวจุฑามาศ ทันตะละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
27
23นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
28
24นายกนก เชาวภาษีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
29
25นางสาวพรทิพย์ วิริยะวัฒนารองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์
30
26นายวีรศิลป์ สอนจรูญรองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี
31
27นางสาววรารัตน์ อาภาจิรสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา
32
28นางสาววาสนา เกษหอม รองศาสตราจารย์ ดร.อรรัตน์ มงคลพร
33
29นางสาวกิติยาพรรณ โพธิ์ล่ามรองศาสตราจารย์ ดร.เอ็จ สโรบล
34
30นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์
35
31นายธนกฤต สังข์เฉยรองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
36
32นายภูฤทธิ์ เงินชัยรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ป.เอก
 
 
Main menu