5_10 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.5/10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายนรากร โรจน์วรดิลก
1 4 11 2544 4 6 2651 59 175
15
2
นายกรภัทร กุลหอม
1 2 1 2544 4 6 2651 90 171
16
3
นายจิรภัทร์ อินทรประดิษฐ์
1 22 4 2544 4 6 2651 75 173
17
4
นายณัฐภัทร พานิชพันธุ์
1 3 4 2544 4 6 2651 98 176
18
5
นายโศภณ แจ่มจิตร์
1 28 9 2544 4 6 2651 66 176
19
6
นายกีรติ สีกล้า
1 2 9 2544 4 6 2651 102 180
20
7
นายปิยวัฒน์ แพ่งดิษฐ
1 7 11 2544 4 6 2651 68 176
21
8
นายพรพิพัฒน์ พลับจีน
1 31 12 2544 4 6 2651 50 170
22
9 นายโรส อ่อนฉิม1 15 8 2544 4 6 2651 65 165
23
10
นางสาวอาภัสรา พุทธรอด
1 23 8 2543 4 6 2651 46 165
24
11
นางสาววริศรา อินทร์โต
2 11 8 2545 4 6 2651 40 165
25
12
นางสาวศศิกานต์ ช้างน้อย
2 18 10 2544 4 6 2651 63 165
26
13
นางสาวพรนภา คงสวัสดิ์
2 1 3 2545 4 6 2651 51 157
27
14
นางสาวสุรีวรรณ์ เกตุจิตร์
2 5 12 2544 4 6 2651 85 165
28
15
นางสาวอมรรัตน์ อุตอามาตร์
2 19 9 2545 4 6 2651 47 165
29
16
30
17
31
18
32
19
33
20
34
21
35
22
36
23
37
24
38
25
39
26
40
27
41
28
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu