TTG - Inspection Request (IRF) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDEFGHIJ
1
Package
IRF No.
IRF LINK in Prolog
Work to Inspect
Inspection time
Inspection Date
Turner commentContractor comment
2
BP0582
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00082%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2003%20cua%20so%20penthouse%20%28%20hang%20muc%20phat%20sinh%20dot%204%29.pdf%7C69735%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu vật liệu đầu vào 03 cửa sổ penthouse ( hạng mục kính thay đá)10:00:00 AM4/30/2018No activity from contractor
3
BP0581
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00081%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20kinh%20cua%20hang%20muc%20kinh%20thay%20da%20PGH%20186788-19%20hop.%20PGH%20%20186789-34%20hop.pdf%7C69733%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu vật liệu dầu vào kính của hạng mục kính thay đá; PGH 186788 (19 hộp); PGH 186789 (34 hộp)
10:00:00 AM4/30/2018Gia: inspected
4
BP02c437
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00437%20Nghiem%20thu%20be%20mat%20trat%2C%20nep%20mui%20bac%20thang%20bo%20ST01%2C%20ST02%2C%20ST03.pdf%7C69720%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu be mat trat, nep mui bac thang bo ST01, ST02, ST0310:00:00 AM4/28/2018No activity from contractor
5
BP0579
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00079%20Phieu%20moi%20chung%20kien%20mo%20cong%20kinh%20thay%20da%20lot%202.pdf%7C69060%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời chứng kiến mở công kính thay đá lót 29:30:00 AM4/24/2018Gia: witnessed
6
BP02c436
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00436%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20vua%20xay%20trat%2C%20phu%20kien%20cua%20chong%20chay%2C%20sika%20topseal%20107.pdf%7C69212%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao vua xay trat, phu kien cua chong chay, sika topseal 10710:00:00 AM4/24/2018Gia: inspected
7
BP0580
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00080%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20ban%20ma%20inox%20lan%20can%20tang%20mai.pdf%7C69061%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu vật liệu đầu vào bản mã inox lan can tầng mái11:00:00 AM4/23/2018Gia: inspected
8
BP02c435
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00435%20Nghiem%20thu%20trat%20tuong%20tang%20ham%20B1%20truc%20A-B.1-4.pdf%7C69210%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu trat tuong tang ham B1 truc A-B.1-410:00:00 AM4/22/2018Gia: inspected
9
BP0577
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00077%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20kinh%20cua%20hang%20mung%20kinh%20thay%20da%20%20PGH%20186534%20-11%20h%u1ED9p%20%20PGH%20186609%20-10%20h%u1ED9p%20PGH%20186627%20PGH%20185526%20-11%20hop%20PGH%20186640-22%20hop.pdf%7C69734%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu vật liệu đầu vào kính của hạng mục kính thay đá: PGH 186534 (11 hộp); PGH 186609 (10 hộp); PGH 186627 (10 hộp); PGH 186626 (11 hộp); PGH 186640 (22 hộp)
9:30:00 AM4/21/2018Gia: inspected
10
BP0576
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00076%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20hang%20muc%20kinh%20thay%20da%20PGH%20186602%20%2809%29%20PGH%20186550%20%289%20h%u1ED9p%29%20PGH%2048662%20%281%20h%u1ED9p%29%20PGH%20186621%20%2825%20h%u1ED9p%29.pdf%7C69070%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu vật liệu đầu vào kính của hạng mục kính thay đá PGH 186602 (9 hộp) PGH 186550 (9 hộp) PGH 48662 (1 hộp) PGH 186621 (25 hộp)
9:30:00 AM4/19/2018Gia: inspected
11
BP0575
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00075%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20lap%20dat%20ban%20ma%2C%20khung%20nhom%20vach%20kinh%20thay%20da%20tang%202%2C3%2C12%2C12A%2CMai%28%20truc%206%20mat%20AC%29.pdf%7C69732%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu lắp đặt bản mã, khung nhôm vách kính thay đá tầng 2,3,11,12,12A,Mái( truc 6 mặt AC)
8:30:00 AM4/19/2018Gia: inspected
12
BP0574
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00074%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20kinh%20hang%20muc%20kinh%20thay%20da%20PGH%20186527%20%2811%20h%u1ED9p%29%20PGH%20186545%20%28%2024%20h%u1ED9p%29.pdf%7C69069%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu vật liệu đầu vào kính của hạng mục kính thay đá: PGH 186527 (11 hộp) PGH 186545 (23 hộp)
8:30:00 AM4/18/2018Gia: inspected
13
BP02c434
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00434%20Nghiem%20thu%20tuong%20xay%2C%20moc%20trat%20tuong%20tang%20ham%20B1%20truc%20A-B.1-4.pdf%7C69209%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu tuong xay, moc trat tuong tang ham B1 truc A-B.1-410:00:00 AM4/17/2018Gia: Inspected
14
BP02c433
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00433%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20vua%20xay%20trat%20va%20gach%20xay.pdf%7C68382%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao vua xay trat va gach xay10:00:00 AM4/17/2018Gia: Inspected
15
BP02c431
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00431%20Nghiem%20thu%20khoi%20xay%20gach%20kinh%20tang%201.pdf%7C68380%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu khoi xay gach kinh tang 110:00:00 AM4/17/2018Gia: Inspected
16
BP02c432
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00432%20Nghiem%20thu%20vldv%2C%20cau%20kien%20truoc%20khi%20ma%20kem%20loi%20di%20bao%20tri%20mai.pdf%7C68383%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vldv, cau kien truoc khi ma kem loi di bao tri mai9:00:00 AM4/16/2018Gia: Inspected
17
BP0573
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00073%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20vat%20lieu%20modun%20cong%20%20PGH%20436428%20%2802%20modun%29%20PGH%20431531%20%2802%20modun%29.pdf%7C68342%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu vật liệu modun cong: PGH 436428 (02 modun); PGH 431531 (02 modun)8:30:00 AM4/15/2018Gia: Inspected
18
BP02c430
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00430%20Nghiem%20thu%20vldv%20vua%20xay%20trat.pdf%7C67299%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vldv vua xay trat4:00:00 PM4/15/2018Gia: Inspected
19
BP0571
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00071%20Phieu%20m%u01A1i%20chung%20kien%20thi%20nghiem%20test%20nuoc%20hien%20truong.pdf%7C66026%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời chứng kiến thí nghiệm test nước hiện trường.8:30:00 AM4/14/2018Gia: Postponed due to equipment error
20
BP0572
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00072%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20lap%20dat%20modun%20cong%20PGH%20431418%20%2801%20modun%29%20PGH%20431513%20%282%20%20module%29.pdf%7C66027%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu lắp đặt modun cong: PGH 431418 (01 modun); PGH 431513 (02 modun)8:30:00 AM4/13/2018Gia: Inspected
21
BP02c432.1
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00432a%20Nghiem%20thu%20cot%20thep%2C%20van%20khuon%2C%20do%20be%20tong%20tru%20tuong%20tam%20cap%20via%20he%20truc%206%20tang%201.pdf%7C69718%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu cot thep, van khuon, do be tong tru tuong tam cap via he truc 6 tang 14:00:00 PM4/13/2018Gia: Inspected
22
BP0570
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CIRF%20BP05-00070%20Phieu%20m%u01A1i%20chung%20kien%20mo%20cong%20vat%20tu%20thi%20bi%20schuco%20hang%20muc%20BMS%20%28phat%20sinh%20dot%203%29.pdf%7C65969%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời chứng kiến mở công vật tư thiết bị Schuco hạng mục BMS (phát sinh đợt 3)8:00:00 AM4/12/2018No activity from contractor
23
BP02c429.1
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00429a%20Nghiem%20thu%20be%20mat%20trat%20tuong%20truc%20A%20va%20hop%20ki%20thuat%20tang%201.pdf%7C69213%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu be mat trat tuong truc A va hop ki thuat tang 110:00:00 AM4/12/2018Gia: Inspected
24
BP02c429
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00429%20Nghiem%20thu%20trac%20dac%20bat%20muc%20vi%20tri%20tuong%20xay%20tang%20ham%20B1.pdf%7C65730%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu trac dac bat muc vi tri tuong xay tang ham B110:00:00 AM4/11/2018Gia: Inspected
25
BP02c428.1
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00428a%20Nghiem%20thu%20tuong%20xay%20hop%20ki%20thuat%20va%20tuong%20truc%20A%20tang%201.pdf%7C69719%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu tuong xay hop ki thuat va tuong truc A tang 110:00:00 AM4/10/2018Gia: inspected
26
BP02c428
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00428%20Nghiem%20thu%20vldv%20vua%20xay%20trat%20va%20gach%20xay.pdf%7C65728%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vldv vua xay trat va gach xay4:00:00 PM4/10/2018Gia: Inspected
27
BP02c427
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00427%20Nghiem%20thu%20thu%20nghiem%20cua%20cuon%20Austdoor%20cua%20ramp%20tang%20ham%20B1.pdf%7C65729%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu thu nghiem cua cuon Austdoor cua ramp tang ham B110:30:00 AM4/10/2018Phuc: Inspected
28
BP02c426
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00426a%20Nghiem%20thu%20cot%20thep%2C%20van%20khuon%2C%20do%20be%20tong%20bac%20tam%20cap%20via%20he%20truc%206%20tang%201.pdf%7C67300%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu cot thep, van khuon, do be tong bac tam cap via he truc 6 tang 13:30:00 PM4/8/2018Phuc: Inspected
29
BP02c426
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00426%20Nghiem%20thu%20vldv%20vua%20xay%20trat.pdf%7C65405%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vldv vua xay trat10:00:00 AM4/6/2018Gia: inspected
30
BP02c425
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00425%20Nghiem%20thu%20l%u1EAFp%20d%u1EF1ng%20thang%20th%E9p%20ST01.pdf%7C65404%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu lắp dựng thang thép ST013:30:00 PM4/6/2018Gia: inspected partly, to be reinspected
31
BP02c425
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00425a%20Nghiem%20thu%20be%20mat%20duc%20be%20tong%20va%20do%20be%20tong%20bu%20san%20tang%20ham%20B3.pdf%7C67298%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu be mat duc be tong va do be tong bu san tang ham B34:30:00 PM4/6/2018Gia: Inspected
32
BP0568
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CIRF%20BP05-00068%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20lap%20dat%20cua%20so%20tang%204%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C12a.pdf%7C65253%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu lắp đặt cửa sổ tầng 4,5,6,7,8,9,10,11,12,12a1:30:00 PM4/5/2018Gia: inspected
33
BP02c423.1
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00423a%20Nghiem%20thu%20tuong%20xay%2C%20moc%20trat%20tuong%20truc%20A%20va%20hop%20ki%20thuat%20tang%201.pdf%7C69214%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu tuong xay, moc trat tuong truc A va hop ki thuat tang 1
10:00:00 AM4/4/2018Gia: inspected
34
BP02c423
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00423%20Nghiem%20thu%20vldv%20vua%20xay%20trat%20va%20gach%20xay.pdf%7C65207%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vldv vua xay trat va gach xay4:00:00 PM4/3/2018Gia: inspected
35
BP02c422
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00422%20Nghiem%20thu%20lap%20dat%20tam%20dan%20hop%20ki%20thuat%20tang%20tum%20cos%20+45.000.pdf%7C65209%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu lap dat tam dan hop ki thuat tang tum cos +45.0003:00:00 PM4/3/2018GIa: inspected
36
BP02c421
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00421%20Nghiem%20thu%20son%20lot%20cau%20thang%20bo%20ST03%20tang%205-10%2C%20thang%20ST01%20tang%201-3.%20Son%20phu%20mat%20ngoai%20truc%20C%20va%201.pdf%7C64731%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu son lot cau thang bo ST03 tang 5-10, thang ST01 tang 1-3. Son phu mat ngoai truc C va 1
10:30:00 AM3/30/2018no activity from contractor yet
37
BP02c419
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00419%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20nep%20mui%20bac%20thang%20bo%20SNAP%204020.pdf%7C64730%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao nep mui bac thang bo SNAP 40203:00:00 PM3/29/2018Gia: inspected
38
BP02c420
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00420%20Nghiem%20thu%20be%20mat%2C%20mang%20chong%20tham%20mariseal%2C%20do%20vua%20phu%20%20ch%F3ng%20tham%20tang%20tum%20va%20mai.pdf%7C64728%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu be mat, mang chong tham mariseal, do vua phu chóng tham tang tum va mai4:30:00 PM3/28/2018Gia: inspected
39
BP02c418.1
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00418a%20Nghiem%20thu%20be%20mat%20trat%20tuong%20parapet%20tang%20tum.pdf%7C69211%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu be mat trat tuong parapet tang tum10:00:00 AM3/27/2018Gia: inspected
40
BP02c418
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00419%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20mariseal%20250%20va%20vua%20xay%20trat.pdf%7C64729%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao mariseal 250 va vua xay trat4:00:00 PM3/26/2018Gia: inspected
41
BP02c417
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00417%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cvua%20xay%20trat%2Cpolyurethane%2Csika%20214-11.pdf%7C64029%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,vua xay trat,polyurethane,sika 214-1110:30:00 AM3/24/2018no activity from contractor yet
42
BP02c416
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00416%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cgach%20kinh.pdf%7C64030%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,gach kinh4:30:00 PM3/21/2018no activity from contractor yet
43
BP02c415
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00415%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cmariseal%20250%2Csikaflex%2Csika%20732.pdf%7C63693%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
BP02c-IRF-00415 Nghiem thu vat lieu dau vao,mariseal 250,sikaflex,sika 7324:30:00 PM3/20/2018Gia: inspected
44
BP02c414
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00414%20Nghiem%20thu%20be%20mat%20tr%20khi%20chong%20tham%2Cson%20lot%2Cphu%20chong%20tham%20tang%20tum%2Cmai%20truc%20%28B-C%29%281-6%29.pdf%7C63550%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
ghiem thu be mat tr khi chong tham,son lot,phu chong tham tang tum,mai truc (B-C)(1-6)10:00:00 AM3/20/2018Gia: inspected
45
BP02c413
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00413%20Nghiem%20thu%20son%20lot%20mat%20ngoai%20truc%20C%281-3%29%20tang%201-4%3B%20son%20phu%20lop%202%20mat%20ngoa%20truc%20C.pdf%7C63548%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu son lot mat ngoai truc C(1-3) tang 1-4; son phu lop 2 mat ngoa truc C10:00:00 AM3/20/2018Gia: no activity from contractor
46
BP02c412
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00412%20Nghiem%20thu%20cha%20ron%20gach%20kinh%20tang%205-12A.pdf%7C63549%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu cha ron gach kinh tang 5-12A10:30:00 AM3/20/2018Gia: inspected 6F-12AF, to be reinspected all
47
BP0567
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CIRF%20BP05-00067%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20cua%20so%20dot%201.pdf%7C63503%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiêu mời nghiệm thu vật liệu đầu vào cửa sổ đợt 18:30:00 AM3/18/2018Gia: Inspected
48
BP02c411
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00411%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cvua%20xay.pdf%7C63470%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
BP02c-IRF-00411 Nghiem thu vat lieu dau vao,vua xay4:00:00 PM3/16/2018done
49
BP02c410
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00410%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Ccua%20chong%20chay%20%2858%20bo%20%29.pdf%7C63469%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
BP02c-IRF-00410 Nghiem thu vat lieu dau vao,cua chong chay (58 bo )3:00:00 PM3/16/2018Gia: to be reinspected
50
BP0566
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CIRF%20BP05-00066%20Phieu%20mowi%20nghiem%20thu%20vat%20lieu%20ban%20ma%2C%20profile%20nhom%20hang%20muc%20kinh%20thay%20da%5B1%5D.pdf%7C63244%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu vật liệu bản mã, profile nhôm hạng mục kính thay đá8:30:00 AM3/15/2018Gia: inspected, bracket shall be reinspected
51
BP02c409.1
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00409a%20Nghiem%20thu%20khoan%20cay%20thep%20va%20lo%20khoan%20be%20may%20ham%20B1.pdf%7C63364%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu khoan cay thep va lo khoan be may ham B14:30:00 PM3/15/2018Hùng: done
52
BP02c408
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00408%20Nghiem%20thu%20dinh%20vi%20be%20may%20ham%20B1%20cos-3%2C7m.pdf%7C63262%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu dinh vi be may ham B1 cos-3,7m9:30:00 AM3/15/2018Hùng: done
53
BP02c407
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00407%20Nghiem%20thu%20son%20lot%2Cson%20phu%20tang%204%20truc%20C%3Bcau%20thang%20bo%20ST01%20tang%201-3.pdf%7C63261%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu son lot,son phu tang 4 truc C;cau thang bo ST01 tang 1-310:30:00 AM3/15/2018Gia: inspected
54
BP02c406.1
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=12168%7CBP02c-IRF-00406a%20Nghiem%20thu%20cot%20thep%2C%20van%20khuon%2C%20do%20be%20tong%20be%20may%20ham%20B3%2CB2%2CB1.pdf%7C70591%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu cot thep, van khuon, do be tong be may ham B3,B2,B14:00:00 PM3/15/2018
55
BP02c409
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00409%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cvua%20xat%20trat%2Clam%20ch%20thang%20ST01.pdf%7C63263%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,vua xat trat,lam ch thang ST01
10:00:00 AM3/14/2018Hùng: vldv lam che thang ST01 thiếu chứng chỉ chất lượng, nghiệm thu 5T vữa
56
BP02c406
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00406%20Nghiem%20thu%20l%u1EAFp%20d%u1EF1ng%20lan%20can%2Ctay%20vin%20thang%20b%u1ED9%20ST01%20t%u1EA7ng%201-3%2CST02%20t%u1EA7ng%20B3-B1.pdf%7C63206%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu lắp dựng lan can,tay vin thang bộ ST01 tầng 1-3,ST02 tầng B3-B14:00:00 PM3/14/2018Gia: to be reinspected, poor quality in term of painting, welding, and anchor bolt
57
BP02c405
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00405%20Nghiem%20thu%20lan%20can%2Ctay%20vin%20thang%20thep%20truoc%20khi%20lap%20dung.pdf%7C63144%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu lan can,tay vin thang thep truoc khi lap dung10:00:00 AM3/13/2018Gia: to be reinspected, poor quality in term of painting and welding
58
BP02c403
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00403%20Nghiem%20thu%20xa%20ba%2Cson%20lot%20tuong%20trong%20nha%20cau%20thang%20ST01%20tang%201-3%2Cngoai%20nha%20truc%20C%20tang%201-4.pdf%7C63142%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu xa ba,son lot tuong trong nha cau thang ST01 tang 1-3,ngoai nha truc C tang 1-410:30:00 AM3/13/2018Hùng: nghiệm thu xả bả thang ST01/L1-L3, mặt ngoài trục C/L4
59
BP02c401
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00401%20Nghiem%20thu%20moc%20trat%20hang%20rao%20truc%20A%20tang%201.pdf%7C63141%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu moc trat hang rao truc A tang 110:30:00 AM3/13/2018Done
60
BP02c404
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00405%20Nghiem%20thu%20duc%20tao%20nham%2Cvs%20mat%20do%20betong%20sanh%20thang%20P4%20tang%20789%3BCT%2CVK%2CBT%20giang%20tru%20tuong%20hang%20rao%20tang%201.pdf%7C63143%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu duc tao nham,vs mat do betong sanh thang P4 tang 789;CT,VK,BT giang tru tuong hang rao tang 1
4:30:00 PM3/12/2018Done
61
BP02c402
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00402%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cvua%20xat%20trat%2Cgach%20dac.pdf%7C63145%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,vua xat trat,gach dac10:00:00 AM3/12/2018Hùng: Done
62
BP02c400
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00400%20Nghiem%20thu%20trac%20dac%20hien%20trang%20hang%20rao%20truc%20A.pdf%7C62968%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu trac dac hien trang hang rao truc A9:30:00 AM3/12/2018Hùng: Done
63
BP02c399
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00399%20Nghiem%20thu%20xa%20ba%2Cson%20lot%20tuong%20trong%20nha%20cau%20thang%20ST01%20tang%201-3%2Cngoai%20nha%20truc%20C%20tang%201-4%2Cson%20phu%20tang%20mai%2Ctum.pdf%7C62967%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu xa ba,son lot tuong trong nha cau thang ST01 tang 1-3,ngoai nha truc C tang 1-4,son phu tang mai,tum
10:30:00 AM3/10/2018Gia: Inspected
64
BP0565
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CIRF%20BP05-00065%20Phieu%20moi%20nghiem%20thu%20nap%20dat%20modun%20tang%205%2C6%28Truc%20A1-A4%29%20tang%207%2C8%2C9%2C10%28%20A1-A3%29%20TANG%208%2C9%2C10%2C11%2C12A%28%20truc%206%29.pdf%7C63001%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời nghiệm thu lắp đặt modun tầng 5,6(Trục A1-A4), tầng 7,8,9,10(A1-A3), tàng 8,9,10,11,12a( trục 6)
8:30:00 AM3/9/2018Gia: inspected 5F, 6F, 7F, 8F, 9F gridline A/ 1-3+
65
BP0564
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CIRF%20BP05-00064%20Phieu%20moi%20chung%20kien%20mo%20cong%20kinh%20tai%20nha%20may%20eurowindow%2C%20hang%20muccua%20so%20phat%20sinh.pdf%7C63000%7C0&Com=EUROWI&Con=LUCVAN&Ai=
Phiếu mời chứng kiến mở công kính tại nhà máy eurowindow, hạng mục cửa phát sinh9:30:00 AM3/9/2018Hùng: lack of COCQ
66
BP02c398
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00398%20Nghiem%20thu%20duc%20nham%20be%20mat%20betong%2Cquet%20lop%20ket%20dinh%20sika%20latex%20va%20do%20bu%20betong%20tang%205F%2C6F%2C7F.pdf%7C62766%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu duc nham be mat betong,quet lop ket dinh sika latex va do bu betong tang 5F,6F,7F4:30:00 PM3/8/2018Done
67
BP02c397
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00397%20Nghiem%20thu%20lan%20can%2Ctay%20vin%20thang%20thep%20ST01%20truoc%20khi%20ma%20kem.pdf%7C62348%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu lan can,tay vin thang thep ST01 truoc khi ma kem2:00:00 PM3/7/2018Gia: to be reinspected as work has not been done by contractor
68
BP02c396
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00396%20Nghiem%20thu%20moc%20trat%20trong%20nha%20tang%20tum.pdf%7C62350%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu moc trat trong nha tang tum10:30:00 AM3/7/2018Gia: Inspected
69
BP02c395
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00395%20Nghiem%20thu%20ba%20va%20xa%20ba%20tuong%20cau%20thang%20ST01%20tang%201-3.pdf%7C62349%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu ba va xa ba tuong cau thang ST01 tang 1-310:30:00 AM3/7/2018Gia: Inspected
70
BP02c394
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00394%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Csika%20grout%20214-11%2Csika%20dur%20732.pdf%7C62347%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,sika grout 214-11,sika dur 7323:00:00 PM3/6/2018Hùng: đã nghiệm thu
71
BP02c393
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00393%20Nghiem%20thu%20ve%20sinh%20duc%20nham%20av%20do%20betong%20tang%207%2C8%2C9.pdf%7C62192%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu ve sinh duc nham av do betong tang 7,8,9
10:30:00 AM3/6/2018Done
72
BP02c392
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00392%20Nghiem%20thu%20mach%20gach%20k%EDnh%20truoc%20khi%20cha%20ron%20tang%204-12A%20truc%20C.pdf%7C62191%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu mach gach kính truoc khi cha ron tang 4-12A truc C10:30:00 AM3/6/2018Hùng: đã nghiệm thu
73
BP02c391
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00391%20Nghiem%20thu%20ba%20tang%201-4%20truc%201.B-C%20va%20truc%20C.pdf%7C62193%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu ba tang 1-4 truc 1.B-C va truc C10:30:00 AM3/6/2018Gia: inspected
74
BP02c390
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00390%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Csika%20grout%20214-11%2Csika%20chapdur%20grey.pdf%7C62190%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,sika grout 214-11,sika chapdur grey4:00:00 PM3/6/2018Hùng: đã nghiệm thu
75
BP02c389
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00389%20Nghiem%20thu%20ve%20sinh%20be%20mat%20nen%2Cchong%20tham%20tang%20tum.pdf%7C62126%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu ve sinh be mat nen,chong tham tang tum10:00:00 AM3/5/2018Hùng: Nghiệm thu vệ sinh, chờ HB làm rõ định mức lớp lót
76
BP02c387
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00387%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cvua%20xat%20trat.pdf%7C62124%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,vua xat trat10:00:00 AM3/5/2018Hùng: Đã nghiệm thu, thiếu CQ vữa M100
77
BP02c388
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00388%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cmariseal%20250%2Csikaflex%2Cpolyurethane.pdf%7C62125%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,mariseal 250,sikaflex,polyurethane10:00:00 AM3/3/2018Gia: to be reinspected as quality document is still missing
78
BP02c386
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00386%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Ccua%20chong%20chay.pdf%7C62127%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,cua chong chay4:00:00 PM3/3/2018Gia: to be reinspected as quality document is still missing
79
BP02c385
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00385%20Nghiem%20thu%20be%20mat%20trat%20tuong%20trong%20nha%20tang%206-10.pdf%7C62122%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu be mat trat tuong trong nha tang 6-1010:30:00 AM3/3/2018no activity from contractor
80
BP02c384
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00384%20Nghiem%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cgach%20dac.pdf%7C62123%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,gach dac10:30:00 AM3/3/2018Hùng: đã nghiệm thu
81
BP02c383
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00383%20Nghiem%20thu%20ve%20sinh%20be%20mat%20truoc%20khi%20son%20eboxy%20tang%20ham%20B3-B1.pdf%7C62121%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu ve sinh be mat truoc khi son eboxy tang ham B3-B110:30:00 AM3/3/2018no activity from contractor
82
BP02c382
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00382%20Nghiem%20thu%20cat%20ram%20doc%20ham%20B3-B1.pdf%7C62120%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu cat ram doc ham B3-B110:30:00 AM3/3/2018no activity from contractor
83
BP02c381
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00381%20Nghiem%20thu%20be%20ma%20trat%20trong%20nha%20tu%20tang%201-5.pdf%7C61920%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu be ma trat trong nha tu tang 1-510:30:00 AM3/2/2018Hùng: đã nghiệm thu, sửa các khu vực trát không đạt yêu cầu
84
BP02c380
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00380%20Nghiem%20thu%20cau%20kien%20truoc%20khi%20lap%20dat%20thang%20ST01%20tang%2010-mai.pdf%7C61916%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu cau kien truoc khi lap dat thang ST01 tang 10-mai4:00:00 PM3/2/2018Gia: items are rejected until accepted shopdrawing is provided
85
BP02c379
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00379%20Nghiem%20thu%20son%20phu%20tuong%20tang%20mai%20%2C%20tum.pdf%7C61918%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu son phu tuong tang mai , tum10:30:00 AM3/2/2018No activity from contractor
86
BP02c378
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00378%20Nghiem%20thu%20ba%20lop%201%20tang%201-4%20truc%20C.1-4.pdf%7C61917%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu ba lop 1 tang 1-4 truc C.1-410:30:00 AM3/2/2018No activity from contractor
87
BP02c377
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00377%20Nghiem%20thu%20ba%20lop%201%20tang%201%20truc%201.pdf%7C61919%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu ba lop 1 tang 1 truc 110:30:00 AM3/2/2018No activity from contractor
88
BP02c376
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00376%20Nghi%u1EC7m%20thu%20quet%20phu%20chong%20tham%20tang%20tum.pdf%7C61559%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiệm thu quet phu chong tham tang tum10:00:00 AM2/28/2018Hùng: inspected
89
BP02c375
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00375%20Nghi%u1EC7m%20thu%20cau%20kien%20thang%20thep%20ST01.pdf%7C61560%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiệm thu cau kien thang thep ST0110:30:00 AM2/28/2018Gia: items are rejected until accepted shopdrawing is provided
90
BP02c374
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00374%20Nghi%u1EC7m%20thu%20thu%20nghiem%20cua%20chog%20ngap%20ham%20B1.pdf%7C61558%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiệm thu thu nghiem cua chog ngap ham B110:00:00 AM2/28/2018No activity from contractor
91
BP02c373
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00373%20Nghi%u1EC7m%20thu%20V%20muong%20nuoc%20ham%20B3-B1.pdf%7C61309%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiệm thu V muong nuoc ham B3-B14:00:00 PM2/26/2018No activity from contractor
92
BP02c372
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00372%20Nghi%u1EC7m%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cmari%20seal%20250.pdf%7C61306%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiệm thu vat lieu dau vao,mari seal 2504:00:00 PM2/26/2018No activity from contractor
93
BP02c371
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00371%20Nghi%u1EC7m%20thu%20cau%20kien%20thang%20thep%20truoc%20khi%20lap%20dung%20tang%206-10.pdf%7C61308%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiệm thu cau kien thang thep truoc khi lap dung tang 6-104:00:00 PM2/26/2018Gia: items are rejected until accepted shopdrawing is provided
94
BP02c370
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00370%20Nghi%u1EC7m%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%20cua%20chong%20chay.pdf%7C61307%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiệm thu vat lieu dau vao cua chong chay4:00:00 PM2/26/2018No activity from contractor
95
BP02c369
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00369%20Nghi%u1EC7m%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Cgach%20xay%2Cvua%20xay%20trat.pdf%7C61567%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,gach xay,vua xay trat10:00:00 AM2/10/2018No activity from contractor
96
BP02c368
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00368%20Nghi%u1EC7m%20thu%20cau%20kien%20truoc%20khi%20lap%20dung%20thang%20thoat%20hiem%20ST01%20tang%207-12A.pdf%7C61565%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu cau kien truoc khi lap dung thang thoat hiem ST01 tang 7-12A10:00:00 AM2/10/2018Gia: items are rejected until accepted shopdrawing is provided
97
BP02c367
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00367%20Nghi%u1EC7m%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Csika%20flex%2Cmeriseal%20250%2CTPP%20101%2CSika%20top%20seal%20107.pdf%7C61566%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,sika flex,meriseal 250,TPP 101,Sika top seal 10710:30:00 AM2/10/2018No activity from contractor
98
BP02c366
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00366%20Nghi%u1EC7m%20thu%20vat%20lieu%20dau%20vao%2Csika%20flex%2Cpolyurethne%2Cmeriseal.pdf%7C61564%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiem thu vat lieu dau vao,sika flex,polyurethne,meriseal10:30:00 AM2/9/2018No activity from contractor
99
BP02c365
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00365%20Nghi%u1EC7m%20thu%20lap%20dung%20thang%20thep%20ST01%20tang%203-7.pdf%7C59581%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiệm thu lap dung thang thep ST01 tang 3-710:00:00 AM2/8/2018No activity from HBC
100
BP02c364
https://converge.tcco.com/PrologConverge/WebClient/download.aspx?Typ=6&Act=2&Ref=10513%7CBP02c-IRF-00364%20Nghi%u1EC7m%20thu%20lo%20khoan%2Ccay%20thep%2Cve%20sinh%20truoc%20khi%20do%20sika%20ram%20doc%20ham%20B1.pdf%7C59580%7C0&Com=HOBICO&Con=HBDTTG&Ai=
Nghiệm thu lo khoan,cay thep,ve sinh truoc khi do sika ram doc ham B14:30:00 PM2/8/2018Hùng: inspected
Loading...
Main menu