BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วันที่แข่งขัน
ระดับชั้นรหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมลำดับที่ ๑ลำดับที่ ๒ลำดับที่ ๓ลำดับอื่นๆ
2
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
011การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/90/ทองโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/88/ทองโรงเรียนบ้านนางิ้ว/80/ทอง-
3
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
013การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3โรงเรียน สมสะอาดดงมุขวิทยา/92/ทอง---
4
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
062การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/91/ทองโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/90/ทองโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่/86/ทอง-
5
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
029การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/91/ทองโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/86/ทอง--
6
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
377การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/94/ทอง---
7
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
247การแข่งขันหุ่นยนต์ ม.1-3โรงเรียนบ้านเมืองบาง/89.20/ทอง---
8
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
751การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-3โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/92/ทองโรงเรียนบ้านเดื่อใต้/78/เงินโรงเรียนชุนชมบ้านโพนสา/75/เงิน-
9
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
004การแข่งขันจักรสานไม้ไผ่ ม.1-3โรงเรียนบ้านโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์/92/ทองโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/88/ทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/87/ทองลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านนางิ้ว/82/ทอง
10
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
313การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/92/ทองโรงเรียนบ้านเดื่อใต้/88/ทองโรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม/83/ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/81/ทอง
11
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 (โครงงานหุ่นยนต์)
โรงเรียน อนุบาลคอกช้าง/83.8/ทอง---
12
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
068การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่/97/ทองโรงเรียน บ้านสังกะลี -นาขาม/89/ทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/85/ทอง-
13
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
300การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/92.2/ทองโรงเรียนบ้านว่าน/89/ทองโรงเรียนอนุบาลคอกช้าง/74.6/เงิน-
14
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
044การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-3โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/89/ทอง---
15
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
265การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/90/ทองโรงเรียนบ้านเดื่อใต้/85/ทองโรงเรียนบ้านเทา - นาบอน/75/เงิน
ลำดับที่ 4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/67/ทองแดง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/65/ทองแดง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านว่าน/63/ทองแดง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/62/ทองแดง
ลำดับที่ 8 โรงเรียนอาโอยาม่า 2/50/เข้าร่วม
16
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
721การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3โรงเรียนบ้านว่าน/95/ทองโรงเรียนบ้านนางิ้ว/90/ทองโรงเรียนบ้านเดื่อใต้/89/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/85/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/83/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์/78/เงิน
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่/75/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/70/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนอาโอยาม่า2/68/ทองแดง
17
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3โรงเรียนบ้านผาตั้ง/80/ทอง---
18
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
034การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 - ม.3โรงเรียนบ้านหนองแวง/93/ทองโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/92/ทองโรงเรียนบ้านสังกะลี - นาขาม/84/ทอง
อันดับที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/83/ทอง
อันดับที่ 5 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/80.60/ทอง
อันดับที่ 6 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/80/ทอง
19
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
019การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3โรงเรียน โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์/96/ทองโรงเรียน บ้านกวดโคกสว่าง/94/ทองโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/92/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านเมืองบาง/90/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านนางิ้ว/88/ทอง
20
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
023การแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1 - 3สมสะอาดดงมุขวิทยา/94/ทองอาโอยาม่า 2/91/ทองบ้านว่าน/90/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา/85/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/77/เงิน
ลำดับที่ 6 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์/76/เงิน
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านผาตั้ง/75/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนดอนก่อนโนนสวรรค์/74/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านหนองแวง/74/เงิน
ลำดับที่ 10 โรงเรียนบ้านนางิ้ว/72/เงิน
ลำดับที่ 11 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/71/เงิน
ลำดับที่ 12 โรงเรียนบ้านเท่า-นาบอน/70/เงิน
ลำดับที่ 13 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/67/ทองแดง
ลำดับที่ 14 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/63/ทองแดง
ลำดับที่ 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/61/ทองแดง
21
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
021การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/90/ทองโรงเรียนบ้านนางิ้ว/87/ทองโรงเรียนบ้านเมืองบาง/85/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนฝ้ายผดุงวิทย์/83/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/82/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนุมนบ้านโพนสา/80/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์/75/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/73/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/72/เงิน
ลำดับที่ 10 โรงเรียนบ้านอนุบาลคอกช้าง/71/เงิน
22
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
643การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม/92/ทองโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/89.5/ทอง--
23
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
309การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/95/ทอง
โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์/93/ทอง
โรงเรียนบ้านนางิ้ว/90/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/89/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/87/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/79/เงิน
ลำดับที่ 7 โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง/78เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านเมืองบาง/77/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง/76/เงิน
ลำดับที่ 10 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/75/เงิน
24
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
504การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3โรงเรียนบ้านเทา - นาบอน/80/ทอง---
25
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
506การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3โรงเรียนบ้านเทา - นาบอน/80/ทอง---
26
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
334การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3โรงเรียน สมสะอาดดงมุขวิทยา/80/ทองโรงเรียนบ้านนางิ้ว/50/เข้าร่วม--
27
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
166การประกวดมารยาทไทย ม.1-3โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/91.72/ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/90.79/ทองโรงเรียนบ้านนางิ้ว/88.79/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 /88.71/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา /88.46/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านผาตั้ง /88.37/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม /88.19/ทอง
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง /87.92/ทอง
ลำดับที่ 9 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ /87.79/ทอง
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ /87.79/ทอง
ลำดับที่ 11 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง /87.11/ทอง
ลำดับที่ 12 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ /86.72/ทอง
ลำดับที่ 13โรงเรียนดงเว้นดงเจริญ /86.45/ทอง
ลำดับที่ 14 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว /86.41/ทอง
ลำดับที่ 15 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ /86.26/ทอง
ลำดับที่ 16 โรงเรียนบ้านเมืองบาง /86.05/ทอง
ลำดับที่ 17โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค /85.78/ทอง
ลำดับที่ 18 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ /85.04/ทอง
ลำดับที่ 19โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา /84.45/ทอง
ลำดับที่ 20 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา /83.39/ทอง
ลำดับที่ 21 โรงเรียนบ้านหนองแวง /62.22/ทองแดง
28
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
027การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3โรงเรียนบ้านเมืองบาง/96/ทองโรงเรียนอาโอยาม่า 2/90/ทองโรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม/88/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง/87/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองแวง/84/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/83/ทอง
29
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
006การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์/95/ทองโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/94/ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/92/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านนางิ้ว/91/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านว่าน/86/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยา/84/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/82/ทอง
30
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ชั้น ม.1-3
โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/97/ทองโรงเรียนบ้านหนองแวง/91/ทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/89/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านเมืองบาง/88/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม/86/ทอง
31
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
017การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/80/ทองโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/70/เงิน--
32
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
025การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1 - ม.3โรงเรียนบ้านนางิ้ว/83/ทอง
โรงเรียนบ้านเทา - นาบอน/75/เงิน
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/75/เงิน
--
33
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
732การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.1-3โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/86.6/ทองโรงเรียนบ้านเมืองบาง/85/ทองโรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์/84.4/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/84.2/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้/82/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/80.4/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนโนดดู่โพนหวายประชาสรรค์/80/ทอง
ลำดับที่ 8 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/78.8/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/68.8/ทองแดง
34
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
353การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.3โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/90.2/ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/88/ทองโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา/84.4/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/84/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนสง่า/83.8/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านผาตั้ง/75.4/เงิน
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม/74/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/73.6/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/73.5/เงิน
ลำดับที่ 10 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/72/เงิน
ลำดับที่ 11 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/62.6/ทองแดง
35
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
731การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/83.33/ทองโรงเรียนอนุบาลคอกช้าง/77.5/เงินโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์/77.25/เงิน-
36
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
271การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/88/ทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/86/ทองโรงเรียนบ้านนางิ้ว/82/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านกองนาง/81.5/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/81/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/80.5/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/80ทอง
ลำดับที่ 8 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/78/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้78/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านผาตั้ง/78/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยา/68/ทองแดง
ลำดับที่ 9 โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง/68/ทองแดง
ลำดับที่ 9 โรงเรียนอาโอยาม่า2/68/ทองแดง
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านว่าน/68/ทองแดง
37
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
310การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3โรงเรียนบ้านว่าน/90/ทอง
โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/88/ทอง
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/88/ทอง
-
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/85/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/85/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านผาตั้ง/79/เงิน
ลำดับที่ 6 โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง/79/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่/72/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านสังกะลี -นาขาม/72/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/72/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา/72/เงิน
38
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
603การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ม.1-3โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/91/ทองโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/88/ทอง
โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/86/ทอง
โรงเรียนดงเว้นดงเจริญ/86/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/81/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนอักษรอดุลยวิทยา/80/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/80/ทอง
ลำดับที่ 8 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/77/เงิน
39
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
396การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3โรงเรียนบ้านนางิ้ว/95.75/ทองโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/89.00/ทอง--
40
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
338การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-3โรงเรียนบ้านนางิ้ว/85/ทอง---
41
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
373การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-3โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/91/ทองโรงเรียนธนากรสงเคราะห์/90.5/ทองโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/87.4/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์/86/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม/80/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/79.3/เงิน
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/77/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านว่าน/76/เงิน
42
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
005การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้น ม.1 - ม.3โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/84/ทองโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/72/เงิน--
43
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
605ขับร้องเพลงสากลหญิง ชั้น ม.1-3โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/87.66/ทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/86.66/ทองโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/85.33/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง/84.33/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/83.55/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์/80.33/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/79.83/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/75/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนอาโอยาม่า 2/75/เงิน
ลำดับที่ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/74.66/เงิน
ลำดับที่ 11 โรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยา/74.16/เงิน
ลำดับที่ 12 โรงเรียนบ้านนางิ้ว/73/เงิน
ลำดับที่ 13 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/71.66/เงิน
44
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
374การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-ม.3โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/85.8/ทองโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่/84.3/ทองโรงเรียนอนุบาลคอกช้าง/83.8/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/80/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม/79.8/เงิน
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/78.8/เงิน
ลำดับที่ 7 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/78/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านว่าน/77.5/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนอาโอยาม่า2/77.5/เงิน
ลำดับที่ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/76.8/เงิน
ลำดับที่ 11 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์/75/เงิน
ลำดบที่ 11 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญ/75/เงิน
45
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/83/ทอง
โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์/53.78/เข้าร่วม
โรงเรียนบ้านกองนาง/45.85/เข้าร่วม
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/39.4/เข้าร่วม
ลำดับที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา/39.07/เข้าร่วม
ลำดับที่ 6 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/33.79/เข้าร่วม
ลำดับที่ 7 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/30/เข้าร่วม
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้/24.18/เข้าร่วม
46
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
371ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-3โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/95/ทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/94/ทองโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/92/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา/91.5/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/91/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/90/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านโนนสง่า/87.5/ทอง
ลำดับที่ 8 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/87/ทอง
ลำดับที่ 9 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/84/ทอง
ลำดับที่ 10 โรงเรียนบ้านเมืองบาง/82.5/ทอง
ลำดับที่ 11 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/82/ทอง
ลำดับที่ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/81/ทอง
ลำดับที่ 13 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่/80/ทอง
ลำดับที่ 13 โรงเรียนบ้านผาตั้ง/80/ทอง
ลำดับที่ 13 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/80/ทอง
ลำดับที่ 16 โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม/77/เงิน
47
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
103การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง/90.00/ทองโรงเรียนบ้านกองนาง/87.00/ทองโรงเรียนบ้านว่าน/85.00/ทอง
ลำดับที่ 4.โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/83.00/ทอง
ลำดับที่ 5.โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/80.00/ทอง
ลำดับที่ 6.โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม/79.00/เงิน
ลำดับที่ 7.โรงเรียนห้วยไซงัว/78.00/เงิน
ลำดับที่ 8.โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์/77.00/เงิน
ลำดับที่ 9.โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/76.00/เงิน
ลำดับที่ 10.โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง/75.00/เงิน
ลำดับที่ 11.โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค/74.00/เงิน
ลำดับที่ 12.โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน/73.00/เงิน
ลำดับที่ 13.โรงเรียนบ้านหนองแวง/72.00/เงิน
ลำดับที่ 14.โรงเรียนบ้านเดื่อใต้/70.00/เงิน
48
22/7/2016
มัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กปกติ)
191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1 - ม.3
โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/88/ทอง
โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/66.44/ทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง/60.60/ทองแดง
อันดับที่ 4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/58.13/เข้าร่วม
อันดับที่ 5 โรงเรียนบ้านเทา – นาบอน/55.30/เข้าร่วม
อันดับที่ 6 โรงเรียนบ้านว่าน/44.78/เข้าร่วม
อันดับที่ 7 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา/43.68/เข้าร่วม
อันดับที่ 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา/42.34/เข้าร่วม
อันดับที่ 9 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์/41.64/เข้าร่วม
อันดับที่ 10 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้/40.76/เข้าร่วม
อันดับที่ 11 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา/36.94/เข้าร่วม
อันดับที่ 12 โรงเรียนนางิ้ว/33.33/เข้าร่วม
อันดับที่ 13 โรงเรียนบ้านกองนาง/29/เข้าร่วม
อันดับที่ 14 โรงเรียนอาโอยาม่า 2/28/เข้าร่วม
อันดับที่ 15 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/27.52/เข้าร่วม
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100