ข้อมูลวุฒิการศึกษา ครูและบุตลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลวุฒิการศึกษา ครูและบุตลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
2
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
3
2/28/2560
4
ที่ชื่อ สกุลตำแหน่งวุฒิวิชาเอก
วิชาที่ถนัด
ชั้น
งานพิเศษที่
ว/ด/ป เกิดเบอร์โทร
5
ในการสอน
ได้รับมอบหมาย
6
1นายจรัลถาวร
ผู้อำนวยการ
7
2
นางวรรณวดี
ไชยชนะ
ครู คศ. 3
ป.ตรี
คหกรรมศาสตร์
ภาษาไทย
1
โรงเรียนคุณธรรม
วันพุธ, มิถุนายน 01, 2501
098-7464504
8
3
นางสำเนียง
ใหม่เทวินทร์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
คหกรรมศาตร์
คณิต2
ธุรการ+ฝ่ายบุคคล
วันพุธ, มีนาคม 11, 2505
086-1850507
9
4
นางวิราภรณ์
บุญเจริญ
ครู คศ. 3
ป.ตรี
สังคมศึกษา
ไทย/สังคม
5
สหกรณ์โรงเรียน
วันพุธ, ธันวาคม 06, 2502
089-9508719
10
5
นางดวงรัตน์
อรุณศิโรจน์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
3
บริหารงานทั่วไป/ชุมชนสัมพันธ์
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2507
089-5523427
11
6
นางสุรภี
สมวิจิตร
ครู คศ. 3
ป.บัณฑิต
การแนะแนว
ภาษาไทย
1
ฝ่ายการเงิน
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 26, 2505
081-8815389
12
7
นายเสียงสาส์น
เกษรศรี
ครู คศ. 3
ป.ตรี
การประถมศึกษา
ทุกวิชา
5 -วันอังคาร, พฤษภาคม 11, 2506
089-9508767
13
8
นายสุรพล
ใหม่เทวินทร์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
อุตสาหกรรม
กอท./ไทย
4
โครงการศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันศุกร์, กันยายน 29, 2502
089-8552128
14
9
นางจันทรา
เรือนธนวงษ์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
คหกรรมศาตร์
ปฐมวัย
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 31, 2508
097-9180972
15
10
นายบุญฤทธิ์
สุพิณวงศ์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
1
อาคารสถานที่
วันอาทิตย์, มกราคม 24, 2506
062-2851219
16
11
นางรำแพน
สุพิณวงศ์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
เทคโนโลยีการเกษตร
ไทย/คณิต
1
อาคารสถานที่
วันอังคาร, มกราคม 06, 2511
062-2851219
17
12
นางสาวดวงสมร
เมฆะมานุรักษ์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
พัฒนาชุมชน
ภาษาไทย
1ฝ่ายบุคคลวันพฤหัสบดี, มีนาคม 17, 2501
089-8537419
18
13
นางเพ็ญแข
ปานหมอก
ครู คศ. 3
ป.ตรี
ศิลปศึกษา
ช่วยราชการ
19
14
นายกฤษดา
อาสการ
ครู คศ. 3
ป.ตรี
เกษตรคณิต6ศิลปะ/ดนตรีวันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 01, 2503
089-9541556
20
15
นางมัทนียา
ลาวรรณ์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
ภาษาไทย
ภาษาไทย
1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันพฤหัสบดี, มีนาคม 18, 2506
086-1150941
21
16
นางสุดารัตน์
ฐิลานันท์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
1
สหกรณ์โรงเรียน
วันพุธ, กุมภาพันธ์ 16, 2501
087-1757860
22
17
นางทิพวิมล
ศรีปราชญ์
ครู คศ. 3
ป.ตรี
ชีววิทยาวิทย์5
หลักสูตร/แผน
วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 10, 2516
087-3591936
23
24
18
นายพิภพ
วชิรประภากร
ครู คศ. 2
ป.ตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทย์5พัสดุวันอังคาร, ตุลาคม 25, 2518089-9501638
25
ป.โทบริหาร
26
19
นายปกรณ์
สุวรรณาเป็ง
ครู คศ. 2
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
5
ฝ่ายปกครอง/อนามัย
27
20
นางสาวจิรัชชา
จันทร์หลวง
ครู คศ. 2
ป.ตรี
การประถมศึกษา
ไทย/คณิต
1วิชาการวันศุกร์, กันยายน 06, 2520
084-8051944
28
21
นางสาวอุษณีย์
บัวเปิด
ครู คศ. 2
ป.โท
คอมพิวเตอร์ บริหารการศึกษา
กอท.(คอม)
3
บริหารงานทั่วไป
วันจันทร์, ธันวาคม 18, 2519
089-9533200
29
22
นางอภิญญา
เอื้อกุศลสมบูรณ์
ครู คศ. 2
ป.ตรี
การศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัย
ฝ่ายบุคคลวันเสาร์, พฤศจิกายน 03, 2525
086-1819629
30
23
นางสาวจิติมา
สุใจ
ครู คศ. 2
ป.ตรี
ปฐมวัย
ปฐมวัย
-วันพฤหัสบดี, มกราคม 20, 2524
086-1940013
31
24
นางสาวภัทรฤทัย
ทีปสว่าง
ครู คศ. 2
ป.โทภาษาไทย
ภาษาไทย
1
เจ้าหน้าที่บัญชี
วันศุกร์, พฤศจิกายน 01, 2520
085-6279059
32
25
นายอุดร
ใจบุญ
ครู คศ. 2
ป.ตรี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คอมฯ6สารสนเทศวันอังคาร, สิงหาคม 01, 2519086-4397405
33
ป.โท
บริหารการศึกษา
34
26
นายสมบูรณ์กฤช
แดงฟู
ครู คศ. 2
ป.ตรี
ภาษาไทย
ภาษาไทย
6วิชาการวันอาทิตย์, มิถุนายน 27, 2528
084-7414763
35
27
นายศรชัย
พานคำดาว
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
3
บริหารงานทั่วไป
วันศุกร์, ธันวาคม 27, 2526
36
28นายกรกฏ
สาระจันทร์
ครู คศ. 1
ป.ตรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พละ3
บริหารงานทั่วไป
วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 07, 2518
081-7649745
37
29
นางสาวนภัสสร
ปงกาวงศ์
ครู คศ. 1
ป.ตรี
เคมีวิทย์ 2
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันอาทิตย์, มีนาคม 21, 2523
089-4328443
38
30
นายธนวัฒน์
คำทอง
ครู คศ. 1
ป.ตรี
คณิตศาสตร์คณิต5ฝ่ายปกครองวันศุกร์, เมษายน 18, 2521
086-1948728
39
31
นางสาววารณี
แก้ววงศ์ษา
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ปฐมวัย
ปฐมวัย
-วันเสาร์, มีนาคม 31, 2525080-7691916
40
ป.โท
บริหารการศึกษา
-
41
32
นายนันทยศ
นนธิจันทร์
ครู คศ. 1
ป.ตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคม4ฝ่ายปกครองวันเสาร์, มิถุนายน 17, 2524
093-3043038
42
33
นางสาวนันทพร
ปัญญาสูง
ครู คศ. 1
ป.ตรี
อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
4วิชาการวันพฤหัสบดี, ธันวาคม 01, 2529
089-9552732
43
34
นางสาวสกาวรัตน์
มณีวรรณ์
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
2
บริหารงานทั่วไป
วันศุกร์, ตุลาคม 18, 2520
081-8824723
44
35
นางสาวกัลยา
ภูมิมาลา
ครู คศ. 1
ป.ตรี
สถิติประยุกต์
คณิต6วิชาการวันพุธ, กันยายน 01, 2523084-9505974
45
ป.โท
บริหารการศึกษา
46
36
นางสาวณัฐรินทร์
ตั้งกิตติกุล
ครู คศ. 1
ป.ตรี
สุขศึกษา
สุข/ไทย
1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันศุกร์, มกราคม 02, 2522
093-2247294
47
37
นางบัวทิพย์
เบี้ยขาว
ครู คศ. 1
ป.ตรี
เคมี
วิทยาศาสตร์
3
บริหารงานทั่วไป
วันเสาร์, สิงหาคม 16, 2527
088-4106027
48
38
นางนนท์ธิชา
โลชา
ช่วยราชการ
49
39
นางสาวภาวิณี
ปวงเริ่ม
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ปฐมวัย
ปฐมวัย
-วันเสาร์, เมษายน 19, 2527
081-4377703
50
40
นางศิริขวัญนภา
กันใจ
ครู คศ. 1
ป.โทภาษาไทย
ภาษาไทย
1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/พัสดุ
วันศุกร์, มีนาคม 30, 2531
063-0965998
51
41
นายวรากรณ์
หมื่นประจำ
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ดนตรีสากลดนตรี5
วงดนตรีสากล/ดุริยางค์
วันอังคาร, พฤษภาคม 25, 2528
087-1809100
52
42
นางสาวนิตยา
กันทรส
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ฝ่ายบุคคลวันเสาร์, กันยายน 25, 2517
081-1118364
53
43
นางสาวจิราพร
ไชยวงศ์
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ปฐมวัย
ปฐมวัย
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2529081-1122037
54
+ ค่าเล่าเรียนบุตร
55
44
นางสาวกรรณิการ์
กิตติจริยา
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ปฐมวัย
ปฐมวัย
อาหารเสริมนม
วันศุกร์, สิงหาคม 17, 2525
087-1774043
56
45นายรณกร
สายปัญญาใย
ครู คศ. 1
ป.ตรี
วิทย์ (เคมี)
วิทย์6วิชาการวันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 09, 2526084-6118942
57
ป.โท
จิตวิทยา/แนะแนว/บริหารการศกษา
58
46
นางสาวสายทิพย์
มามี
ครู คศ. 1
ป.ตรี
คหกรรมกอท.4วิชาการวันจันทร์, กุมภาพันธ์ 14, 2524
093-1395539
59
47
นางสาวจิงหลี่
แซ่สิ่ว
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ภาษาจีน
ภาษาจีน
2วิชาการวันศุกร์, พฤศจิกายน 08, 2526
095-6014689
60
48
นางสาวภัทริน
เทศชาติ
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ศิลปะ ศิลปะ/6ศิลปะ วันศุกร์, กันยายน 30, 2529080-1320139
61
ป.โท
บริหารการศึกษา
อังกฤษ
62
49
นางคลียาพร
กล่อมศรี
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ปฐมวัย
ปฐมวัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันอังคาร, พฤษภาคม 31, 2529
093-1404804
63
50
นางสาวอัญชิษกาญจน์
โพธิ์ศรี
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ปฐมวัย
ปฐมวัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ/วิชาการ
วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2519
085-1065775
64
51
นางสาวนิตยา
นวลยานัส
ครู คศ. 1
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์
คอมฯ/งานผ้า
4แผนงานวันอังคาร, สิงหาคม 28, 2525
089-8839541
65
52นายนที
แน่นอุดร
ครู คศ. 1
ป.ตรี
อุตสาหกรรมสังคม6สารสนเทศวันอาทิตย์, ตุลาคม 15, 2530088-5935574
66
ป.โท
บริหารการศึกษา
67
53
นางสาวณัชชา
กาญจน์กนกพร
ครู คศ. 1
ป.โทศิลปะไทยศิลปะ3
งานด้านศิลปะ
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 07, 2530
093-1345202
68
54
นางคณิตตา
วิจิตรพร
ครู คศ. 1
ป.ตรี
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ศิลปะ2
วิชาการ+ตกแต่งสถานที่
วันพุธ, มกราคม 16, 2526
084-6114919
69
55
นางสาวนภา
ดงสงเคราะห์
ครู คศ. 1
ป.ตรี
วิทยาศาสตร์
วิทย์/ไทย
1
ธนาคารนักเรียน
วันจันทร์, เมษายน 21, 2532
084-3664860
70
56
นางสาวสุชาดา
แท่งเงิน
ครู คศ. 1
ป.ตรี
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
4
โครงการฝึกซ้อมนาฏศิลป์
71
57
นางสาวพนาทิพย์
กันทะลั่น
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
นาฏศิลป์
ดนตรี/นาฏ
2ฝ่ายบุคคลวันเสาร์, มิถุนายน 14, 2532
085-0302628
72
58
นางสาวปกีรตา
การะหงษ์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ภาษาไทย
ภาษาไทย
1
รร.ส่งเสริมสุขภาพ
วันศุกร์, เมษายน 27, 2525
086-1978852
73
59
นางสาวธณัฐชนันท์
พรมใจ
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ภาษาไทย
ภาษาไทย
1
ธนาคารนักเรียน
วันจันทร์, มิถุนายน 15, 2533
086-9239304
74
60
นางพิชชานันท์
ไชยภา
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
1วิชาการวันศุกร์, มกราคม 04, 2532
091-1434308
75
61
นางธิดารัตน์
เหลือไตรรัตน์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
2
ชุมชนสัมพันธ์
วันพุธ, ธันวาคม 18, 2520
088-2527809
76
62
นางสาวดลพร
อุตสาหพันธ์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
พลศึกษาพละ4
อนามัย/บริหารทั่วไป
วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 30, 2534
086-9165588
77
63
นางสาวภัทรลดา
มูแล
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
3
บริหารงานทั่วไป
วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 28, 2530
080-6796218
78
64
นางสาวสุรีรัตน์
ขันคำ
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมฯ2
ทะเบียน+คอมฯ
วันเสาร์, พฤษภาคม 19, 2531
087-3597478
79
65
นางสาวชวนพิศ
กันทวงศ์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ภาษาไทย
ภาษาไทย
1วิชาการวันศุกร์, มีนาคม 18, 2535
087-1811294
80
66
นางสาวจุฑามาศ
สายทอง
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
6วิชาการวันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 20, 2527
061-2684683
81
67
นางจิตติมณฑ์
ชูตายก
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ปฐมวัย
ปฐมวัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันอาทิตย์, กันยายน 07, 2527
061-3215411
82
68
นางสาวกาญจนา
นิ้วถา
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ภาษาไทย
ภาษาไทย
5ห้องสมุดวันพฤหัสบดี, ตุลาคม 04, 2531
087-3011560
83
69
นายเจษฎา
แสงผึ้ง
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
พลศึกษา
พละ/สุข
1
กิจการนักเรียน
วันศุกร์, มกราคม 19, 2531
097-9236179
84
70
นายศิรวิทย์
พิบูลย์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
3
บริหารงานทั่วไป
วันจันทร์, ธันวาคม 13, 2534
082-4979512
85
71
นายเอกลักษณ์
แสนใบ
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
พลศึกษาพละ2
บริหารงานทั่วไป
วันพุธ, พฤศจิกายน 22, 2530
089-8546350
86
72
นางสาวจารุวรรณ
เวียงสมุทร
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี
คณิตศาสตร์คณิต4วิชาการวันศุกร์, มกราคม 21, 2529
061-3322030
87
73
นายปริญญา
พรหมมาศ
พนักงานราชการ
ป.ตรี
พลศึกษาพละ5
ฝ่ายปกครอง/ICT
วันอาทิตย์, มีนาคม 21, 2528
081-0292362
88
74
นางสาวยศพิมล
แก้ววิเศษ
พนักงานราชการ
ป.ตรี
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กอท.3บุคลากรวันอาทิตย์, มกราคม 23, 2524
086-2141197
89
75
นางสาวรติกร
คำทอง
พนักงานราชการ
ป.ตรี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
4
ธนาคารนักเรียน
90
76
นายสมศักดิ์
ปัญโญ
อัตราจ้าง
ป.ตรี
ประถมศึกษา
ไทย/คณิต
1 -
91
77
นางอัมพร
ไชยวงศ์
อัตราจ้าง
ป.ตรี
ปฐมวัย
ภาษาไทย
1 -วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 18, 2499
089-5556488
92
78
นางสาวมานิตา
สิงห์คำ
อัตราจ้าง SP2
ป.ตรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พละ3
บริหารงานทั่วไป
วันเสาร์, กรกฎาคม 11, 2522
082-1838251
93
79
นางสาวนิภาวรรณ
ขาวสะอาด
ครูจ้างสอน
ป.ตรี
คหกรรมศาสตร์
ปฐมวัย
อาหารกลางวัน
วันศุกร์, มิถุนายน 19, 2522
093-2155598
94
80
นางสาวสุวิญชา
สุนันทะ
ครูจ้างสอน
ป.ตรี
เทคโนโลยีแลการสื่อสาร
ไทย/คณิต
2 -วันศุกร์, เมษายน 09, 2528
081-0292106
95
81
นางสาวกมลนัทธ์
ปราจีน
ครูจ้างสอน
ป.ตรี
การตลาดสังคม2เด็กพิเศษวันเสาร์, กันยายน 02, 2524
087-1725035
96
82
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา
ธรรมจัย
ครูจ้างสอน
ป.ตรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ภาษาไทย
3
บริหารงานทั่วไป
วันศุกร์, พฤศจิกายน 03, 2524
083-0487855
97
83
นางสาวกาญจนา
มั่งอุตม์
ครูจ้างสอน
ป.ตรี
ประถมศึกษาคณิต2งานอนามัยวันอาทิตย์, เมษายน 12, 2533
082-8916106
98
84
นายเอกพงษ์
อิ่นคำ
เจ้าหน้าที่ทั่วไปเ
- -วันพุธ, กรกฎาคม 10, 2526
090-9283916
99
85
นางสาวรุ่งนภา
ธนาวุฒิกูร
จ้าหน้าที่ธุรการ
ป.บัณฑิต
ออกแบบสิ่งทอ
- -วันเสาร์, พฤศจิกายน 11, 2530
098-7496862
100
86
นางสาวหมั้น
นันต๊ะ
เจ้าหน้าที่อนามัย
- -วันจันทร์, มีนาคม 05, 2536
098-8059656
Loading...
Main menu