ฟอร์มตัวชี้วัด 6 เดือน 59 พนา.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปี 2559
2
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมป้องกันโรค
3
ประเด็น/เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
4
1.1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
5
กลุ่มสตรีและเด็ก
6
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ปรียา/จิราวรรณ
7
2. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 85จิราวรรณ
รายสถานบริการ
8
กลุ่มเด็กวัยเรียน
9
3. การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
ยุภารัตน์/พิชญ์สินี
รายสถานบริการ
10
4.นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10
จิราวรรณ
รายสถานบริการ
11
กลุ่มวัยรุ่น
12
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน)
ปรียา/จิราวรรณ
รายสถานบริการ
13
6. ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง (BSS) ในปี 2558
สงกรานต์/บุษบา
รายสถานบริการ
14
กลุ่มวัยทํางาน
15
7. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคนยุภารัตน์
รายสถานบริการ
16
8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562)
ยุภารัตน์
รายสถานบริการ
17
กลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ
18
9. ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ไม่เกินร้อยละ 15 ของประชากรสูงอายุ
จิราวรรณ/ประยูรวรรณ
รายสถานบริการ
19
10. คนพิการเข้าถึงสถานบริการด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
อัมพร
รายสถานบริการ
20
1.2 ระบบควบคุมป้องกันโรค
21
11. ร้อยละ 50 ของอำเภอที่สามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ (ไข้เลือดออก)
พิชญ์สินี
22
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
23
2.1 โรคหัวใจ
24
12. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและยาขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75ยุภารัตน์
25
13. โรงพยาบาลในระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STIMI ได้ ร้อยละ 100ยุภารัตน์
26
2.2 อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
27
- ตัวชี้วัด Service
28
14. ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาล ระดับ A, S และ M1 (A,S ปี 59 /M ปี 60)
กลุ่มการพยาบาล/ER
ระดับจังหวัด
29
15. ร้อยละของทีม EMS คุณภาพในโรงพยาบาล ระดับ A, S และ M1
กลุ่มการพยาบาล/ER
ระดับจังหวัด
30
(รพ.ระดับ A, S ในปี 2559 / รพ. ระดับ M ในปี 2560)
31
2.3 มะเร็ง
32
- ลดระยะเวลารอคอย
33
16. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80
อรชร/วิสิฐศนีย์
รายสถานบริการ
34
17. ผู้ป่วยได้รับรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80
อรชร/วิสิฐศนีย์
รายสถานบริการ
35
18. ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80
อรชร/วิสิฐศนีย์
รายสถานบริการ
36
2.4 ทารกแรกเกิด
37
- ตัวชี้วัด Outcome
38
19. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5: 1,000 การเกิดมีชีพ)
กลุ่มการพยาบาล/ห้องคลอด
รายสถานบริการ
39
- ตัวชี้วัด Service
40
20. จำนวนเตียง NICU เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการบริบาลทารกป่วย (จำนวนเตียง NICU ในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ของเตียงที่ต้องการ)
กลุ่มการพยาบาล
ระดับจังหวัด
41
2.5 ไต
42
21. ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr >ร้อยละ 50
วิไล/วิสิฐศนีย์
43
2.6 ตา
44
22. ผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ร้อยละ 80
วิไล/วิสิฐศนีย์
45
2.7 สุขภาพช่องปาก
46
23. รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปากมีคุณภาพครบ 3 องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ปิติฤกษ
47
2.8 สุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด
48
24. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (โรคจิต โรคซึมเศร้า ออทิสติก สมาธิสั้น) (โรคจิต ≥ ร้อยละ 55 / โรคซึมเศร้า ≥ ร้อยละ 43)บุษบา
49
25. ผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 92
สงกรานต์/บุษบา
50
2.9 5 สาขาหลัก
51
- ตัวชี้วัด Outcome
52
26. การส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขาหลักจาก รพช.แม่ข่าย (M2) Refer out ไป รพศ./รพท. ลดลงเพื่อลดความแออัดใน โรงพยาบาล A, S (ลดลงร้อยละ 30)
กลุ่มการพยาบาล
ระดับจังหวัด
53
- ตัวชี้วัด Service
54
27. Appendectomy ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป (ร้อยละ 25 ของ Appendectomy ในจังหวัด)อรชร
55
28. Caesarean section ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป (ร้อยละ 10 ของ Caesarean section ในจังหวัด)อรชร
56
29. ให้การดูแลรักษา non displaced fracture ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป (ร้อยละ 25 ของ non displaced fracture ในจังหวัด)อรชร
57
30. ให้การดูแลรักษา Sepsis ได้ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป (refer in Sepsis ไป รพศ./รพท. ลดลงร้อยละ 30)อรชร
58
31. ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ on respirator ได้ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป (refer in Sepsis ไป รพศ./รพท. ลดลงร้อยละ 30)อรชร
59
2.10 โรคไม่ติดต่อ (NCD)
60
32. ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
NCD
รายสถานบริการ
61
33. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
NCD
รายสถานบริการ
62
34. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7NCD
รายสถานบริการ
63
35. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่เกิน 130 ต่อแสนประชากรNCD
รายสถานบริการ
64
2.11 ปฐมภูมิ และสุขภาพองค์รวม
65
36. ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ร้อยละ 70)วิสิฐศนีย์
66
37. อำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ทนงศักดิ์/สงกรานต์
67
2.12 การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน
68
38. ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 18เอกฤทธิ์
รายสถานบริการ
69
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
70
3.1 การบริหารการเงินการคลัง
ระบบสุขภาพอำเภอ ขับเคลื่อนยัง
71
39. ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10)อรศรี
72
3.2 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
73
40. การจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในภาพรวมของเขต คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมดเพ็ญพักตร์
74
3.3 การพัฒนาบุคลากร
75
41. จังหวัดในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 70
ระดับจังหวัด
76
3.4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
77
42. การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
มนัส แก้วพิกุล
78
43. การตรวจสอบภายใน
มนัส แก้วพิกุล
79
43.1 แผนการตรวจสอบภายในและการดำเนินการตรวจสอบภายในขอทุกหน่วยงานภายในจังหวัด อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
มนัส แก้วพิกุล
80
43.2 การแจ้งผลตรวจสอบภายในกลับให้หน่วยงานรับตรวจทราบภายหลังตรวจฯ และมีการแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นและข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบภายใน
มนัส แก้วพิกุล
81
43.3 การปรับปรุงและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาในภาพรวมจังหวัด
มนัส แก้วพิกุล
82
44. หน่วยงานคุณธรรม
มนัส แก้วพิกุล
83
44.1 สสจ./รพท./รพช.ทุกแห่ง มีการดำเนินการเป็นโรงพยาบาล/หน่วยงานคุณธรรม
มนัส แก้วพิกุล
84
44.2 สสอ. มีการดำเนินการหน่วยงานคุณธรรม ร้อยละ 50สงกรานต์
85
44.3 รพ.สต. มีการดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม ร้อยละ 30สงกรานต์
86
44.4 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ มีการดำเนินการหน่วยงานคุณธรรม ร้อยละ100ไม่มี
87
44.5 หน่วยงานมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม เพิ่มจากเดิมอย่างน้อย 1 ระดับ
มนัส แก้วพิกุล/สงกรานต์
88
คณะที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
89
4.1 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
90
ประเด็นที่ 1. การกำกับดูแลคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง
91
45. สถานที่ผลิตน้ำบริโภคและน้ำแข็งบริโภคได้มาตรฐาน ร้อยละ 100
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
92
46. ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคและน้ำแข็งบริโภคได้คุณภาพ ร้อยละ 100
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
93
47. น้ำบริโภคและน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่าย ได้มาตรฐาน ร้อยละ 80
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
94
ประเด็นที่ 2. การกำกับดูแลคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของนมโรงเรียน
95
48. สถานที่ผลิต นมโรงเรียน ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
96
49. ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
97
50. โรงเรียนผ่านมาตรฐานการจัดการ การเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภัยของนมโรงเรียน ร้อยละ 100
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
98
ประเด็นที่ 3. การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพผิดกฎหมาย
99
51. โฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ ร้อยละ 100
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
100
ประเด็นที่ 5. การดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ของจังหวัด
Loading...
Main menu