ขออนุญาตเดินทางไปราชการ2 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา
วันที่เขียนขออนุญาตเดินทางไปราชการ
ชื่อ - นามสกุลผู้ขออนุญาต
ตำแหน่งพร้อมด้วยตามคำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปที่อำเภอจังหวัดเพื่อ (ชื่อโครงการ)ในวันที่ เวลาถึงวันที่เวลารวมเป็น (วัน)โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก
โดยออกเดินทางจาก (ที่ตั้งออกเดินทาง)
ถึง (สถานที่อบรม)รวมระยะทางไปกลับ
โดยเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก
รถที่ไปราชการ (หากใช้รถยนต์ส่วนตัวกรุณาระบุหมายเลขทะเบียน
พนักงานขับรถ
เหตุผลการใช้รถดังกล่าว
ผู้ควบคุม
2
19/12/2016, 16:38:3716/12/2016นายกำพล เสลานนท์ครู-ศธ 04238/ว5438
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
ประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ
17/12/20168:30:0017/12/201616:30:001เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
38เงินงบประมาณ--สะดวกต่อการเดินทาง-
3
21/12/2016, 12:37:2822/12/2016
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ครูผู้ช่วยนางวิพา พลายแก้ว ศธ 04238/5755ภูผาผี้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้งจ.ราชบุรี
เข้าค่ายแกนนำ TO BE NUMBERONE พี่สอนนอ้งป้องกันภัยบุหรี่
22/12/20167:30:0023/12/201617:30:002เบิกค่าใช้จ่ายเงิบงบประมาณโรงเรียหนองโพวิทยาภูผาผี้งรีสอร์ท170เงินงบประมาณบท 1780 เพชรบุรี-สะดวกต่อการเดินทาง-
4
28/12/2016, 9:01:3314/12/2016นางวิพา พลายแก้วครู
นายมนตรี ทับกิจ นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น เด็กหญิงกัญญา สิทธิเดช เด็กหญิงรุ่งอรุณ จงใจดี เด็กหญิงโสภิชชา ศรีเผือก
ศธ 04238.10/589
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
นายายอามจันทบุรี
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค
15/12/20167:00:0016/12/201617:00:002เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนนายายอาม 572เงินงบประมาณนข 4510 ราชบุรีนายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทางนางวิพา พลายแก้ว
5
28/12/2016, 9:15:4516/12/2016
นางประมวลศรี สิทธิสาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารมย์ โตเต็ม นายมนตรี ทับกิจ นายนพพร ภู่แย้ม นางสาวปัทมา พรหมมา นางสาวโชษิตา พรหมมาลี
ศธ 04238.10/589
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เมืองจันทบุรี
นำนักเรียเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค
17/12/20167:00:0018/12/201617:00:002เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
656เงินงบประมาณ-นายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทาง
นางประมวลศรี สิทธิสาสตร์
6
27/1/2017, 9:53:5926/1/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษไม่มีผู้ติดตาม
ศธ 04010/ว249 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 ม.ค.60
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
รังสิตปทุมธานี
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 66
28/1/201710:00:0030/1/201719:00:003ไม่เบิกค่าใช้จ่าย---------
7
27/1/2017, 9:59:4727/1/2560
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนุสรา กฤษณะเศรณี และ นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ศธ 04238/309
โรงเรียนวิสุทธิรังษี
ท่าม่วงกาญจนบุรี
การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบการบริการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลักษณะออนไลน์ในระบบ QAMS
25/2/20178:00:0025/2/201717:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนวิสุทธรังสี
118
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กต 1863 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
8
15/2/2017, 10:44:2015/2/2017
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครู-ศธ 04238/666
ห้องประชุม สพม. 8 (ราชบุรี)
เมืองราชบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
16/2/201712:30:0016/2/201716:30:000.5เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ห้องประชุม สพม. 8 (ราชบุรี)
56.8
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 9624 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
9
30/3/2017, 10:11:2527/3/2017นางสุวรรณ ตู้นิ่มครูชำนาญการพิเศษ-ศธ 04238/1283
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เมืองราชบุรี
ประชุมเพื่อผลักดัน พ.ร.บ. การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
28/3/20178:30:0028/3/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่ายหน่วยงานต้นสังกัด
78 หมู่ 5 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
40ต้นสังกัดบว 6045-สะดวกในการเดินทาง-
10
30/3/2017, 13:15:5017/3/2017
นางสาวรจนารถ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการ-ศธ 04238/1014
โรงเรียนเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระศรีนครินทร์
-กาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
20/3/20177:30:0020/3/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
23 ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.กาญจนบุรี
114
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ6241-สะดวกในการเดินทาง-
11
30/3/2017, 13:22:0024/3/2017
นางสาวรจนารถ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการนางธิดา ทิพย์สุขศธ 04238/1204
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ท่ามะกากาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ(O-Net)
27/3/20177:30:0027/3/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
62
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 6241-สะดวกในการเดินทาง-
12
23/5/2017, 11:30:4527/3/2017
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น
ครูผู้ช่วย-กก 0304.05/105
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กำแพงแสนนครปฐม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
28/3/20177:00:0031/3/201717:00:004เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
31/1 หมู่ 1 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
302.4
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ถม 816-สะดวกในการเดินทาง-
13
23/5/2017, 11:46:144/5/2017
นางสาวศิริกุล สันตกิจ
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ศธ 04238/ว1944
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
หน้าเมืองราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรมตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ
8/5/20177:00:009/5/201717:00:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
100/1 หมู่ 4 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
159.6
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 4314 รบ-สะดวกในการเดินทาง-
14
26/5/2017, 12:27:2826/5/2017
ว่าที่ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์
ครูชำนาญการ-ศธ04238/2413
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
27/5/25607:00:0027/5/256017:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
6/3 ม.9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
58
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 1143 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
15
26/5/2017, 15:47:2026/5/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ศธ 6811/ว.001416
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เมืองนครปฐมนครปฐม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุดในโรงเรียนยุค 4.0 (School Library 4.0 Trend and practice)
27/5/20178:00:0028/5/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
120
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กฉ 2293 สุพรรณบุรี
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
สะดวกต่อการเดินทาง
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
16
29/5/2017, 12:02:11
นางสาวปณิฎฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ
ครูผู้ช่วย-ศธ04238/2413
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกรัดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุนชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)
27/5/20178:00:0027/5/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
50
โรงเรียนหนองโพวิทยา
บง4006-สะดวกในการเดินทาง-
17
14/6/2017, 13:21:5414/6/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ ๐๔๒๓๘.๐๑/ว๔๖๑
เดอะเลกาซีริเวอร์แคว รีสอร์ท
ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลขับเคลื่อนนโยบายแนะแนวเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
16/6/20178:30:0017/6/201716:00:002 วันไม่เบิกค่าใช้จ่าย---------
18
19/6/2017, 11:06:1319/6/2017
วริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ 0554.02/ว504
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เมืองนครปฐม
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
28/6/20178:30:0028/6/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
103/1 ม.7ต.บ้านไร่อ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
80 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994---
19
26/6/2017, 13:47:0316/6/2017นายมนตรี ทับกิจครูชำนาญการนักเรียน จำนวน 20 คน
บันทึกข้อความไปขออนุญาตแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกองทัพอากาศ
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
เขต จตุจักรกรุงเทพมหานคร
แข่งขันฟุตบอลนักเรียนกองทัพอากาศ
19/6/20177:00:0019/6/201717:00:001 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สนามกีฬากองทัพอากาศ
187.6
โรงเรียนหนองโพวิทยา
รถราชการนายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทางนายมนตรี ทับกิจ
20
30/6/2017, 12:59:2530/6/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธิดา ทิพย์สุข นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด ว่าที่ ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์
ศธ 04238/2616
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
บางแพราชบุรี
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
13/7/20178:00:0013/7/201716:00:001ไม่เบิกค่าใช้จ่ายตนเอง
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
16ตนเองกต 1863 ราชบุรีตนเองสะดวกในการเดินทางตนเอง
21
4/7/2017, 12:19:314/7/2017นางวิภา พลายแก้วครูนักเรียนศธ 04238/3073
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
หน้าเมืองราชบุรี
การอบรมพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนแกนนำระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6/7/20178:30:007/7/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
27.7
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ5272---
22
5/7/2017, 16:11:496/7/2017
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238/2704
ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี
เมืองกาญจนบุรี
การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7/7/20178:30:008/7/201716:30:002 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ลูกแก
โรงเรียนวิสุทธรังษี
144.4
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ถม 816---
23
11/7/2017, 9:24:5111/7/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการนางวิพา พลายแก้วศธ 6812/ว.077
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เมืองนครปฐม
พัฒนาทักษะการคิดด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา
13/7/20178:30:0014/7/201716:00:002วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
103/1หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
160 กิโลเมตร(ไปกลับ2วัน)
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ 8994 กรุงเทพมหานคร
-สะดวกต่อการเดินทาง-
24
17/7/2017, 9:31:1212/7/2017
นางสาวมัชฌิมา ลี้สมบูรณ์ผล
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ดีจริส, นางสาวปณิฏฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ
ศธ04238/ว2917
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
13/7/20178:30:0014/7/201716:00:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
112 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
รถยนต์ส่วนตัว (กบ 5328)
-สะดวกต่อการเดินทาง-
25
17/7/2017, 10:59:4818/7/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษนายบรรจง เครือแก้วศธ 04238.17/ว 260
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
บางแพราชบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อทำโครงงานฐานวิจัย
4/8/20178:00:005/8/201716:30:002 วันเบิกค่าใช้จ่ายตนเอง
57 หมู่ 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
32 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กต 1863 ราชบุรี
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
สะดวกในการเดินทาง
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
26
17/7/2017, 13:14:4517/7/2017
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครู-ศธ04238.02/813
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
อบรมพัฒนาครู เรื่อง เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
20/7/20178:30:0021/7/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
23 ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ9624-สะดวกในการเดินทาง-
27
18/7/2017, 14:15:5418/7/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238/ว3191
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
บ้านโป่งราชบุรี
ประชุมสัมมนา "พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน" สพม. ๘
24/7/20178:00:0024/7/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
69/1 หมู่ 7 ต. อ่างทอง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
53
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กฉ 2293-สะดวกในการเดินทาง-
28
18/7/2017, 14:29:2618/7/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238.10/235
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
เมืองราชบุรีราชบุรี
การสอนหลักภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง
9/7/20168:00:0010/7/201616:30:002ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
--กฉ 2293-สะดวกในการเดินทาง-
29
19/7/2017, 15:19:5219/7/2017นายกำพล เสลานนท์ครู-ศธ04238/3285ค่ายลูกเสือปิยมงคลเมืองราชบุรี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560
30/7/20178:30:001/8/201716:30:003ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ค่ายปิยมงคล 55.4 กม.-รถส่วนกลาง-สะดวกในการเดินทาง-
30
20/7/2017, 10:35:4520/7/2017
นางประมวลศรี สิทธิสาตร์
ครูนางวิพา พลายแก้วศธ04238.19/ว494
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เมืองราชบุรีราชบุรี
หลักสูตรการทำเบเกอรี่และอาหารว่าง
5/8/20178:30:005/8/20178:30:001ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
27.8 กม.-----
31
20/7/2017, 10:39:3020/7/2017
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์
ครู-ศธ04238.19/ว494นีโอฟาร์ม บางแพราชบุรี
หลักสูตตรการเกษรแบบผสมผสาน
5/8/20178:30:005/8/201716:30:001ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
นีโอฟาร์ม27 กม.-----
32
20/7/2017, 14:01:3720/7/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238.01/ว726
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เมืองราชบุรีราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
22/7/20178:00:0023/7/20178:00:002 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
216 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กฉ 2293-สะดวกในการเดินทาง-
33
20/7/2017, 23:20:4020/7/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ04238.02/813
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
อบรมพัฒนาครู เรื่อง เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
20/7/20178:30:0021/7/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
112 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994กรุงเทพมหานคร
-สะดวกต่อการเดินทาง-
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1