ขออนุญาตเดินทางไปราชการ2 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา
วันที่เขียนขออนุญาตเดินทางไปราชการ
ชื่อ - นามสกุลผู้ขออนุญาต
ตำแหน่งพร้อมด้วยตามคำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปที่อำเภอจังหวัดเพื่อ (ชื่อโครงการ)ในวันที่ เวลาถึงวันที่เวลารวมเป็น (วัน)โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก
โดยออกเดินทางจาก (ที่ตั้งออกเดินทาง)
ถึง (สถานที่อบรม)รวมระยะทางไปกลับ
โดยเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก
รถที่ไปราชการ (หากใช้รถยนต์ส่วนตัวกรุณาระบุหมายเลขทะเบียน
พนักงานขับรถ
เหตุผลการใช้รถดังกล่าว
ผู้ควบคุม
2
19/12/2016, 16:38:3716/12/2016นายกำพล เสลานนท์ครู-ศธ 04238/ว5438
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
ประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ
17/12/20168:30:0017/12/201616:30:001เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
38เงินงบประมาณ--สะดวกต่อการเดินทาง-
3
21/12/2016, 12:37:2822/12/2016
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ครูผู้ช่วยนางวิพา พลายแก้ว ศธ 04238/5755ภูผาผี้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้งจ.ราชบุรี
เข้าค่ายแกนนำ TO BE NUMBERONE พี่สอนนอ้งป้องกันภัยบุหรี่
22/12/20167:30:0023/12/201617:30:002เบิกค่าใช้จ่ายเงิบงบประมาณโรงเรียหนองโพวิทยาภูผาผี้งรีสอร์ท170เงินงบประมาณบท 1780 เพชรบุรี-สะดวกต่อการเดินทาง-
4
28/12/2016, 9:01:3314/12/2016นางวิพา พลายแก้วครู
นายมนตรี ทับกิจ นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น เด็กหญิงกัญญา สิทธิเดช เด็กหญิงรุ่งอรุณ จงใจดี เด็กหญิงโสภิชชา ศรีเผือก
ศธ 04238.10/589
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
นายายอามจันทบุรี
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค
15/12/20167:00:0016/12/201617:00:002เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนนายายอาม 572เงินงบประมาณนข 4510 ราชบุรีนายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทางนางวิพา พลายแก้ว
5
28/12/2016, 9:15:4516/12/2016
นางประมวลศรี สิทธิสาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารมย์ โตเต็ม นายมนตรี ทับกิจ นายนพพร ภู่แย้ม นางสาวปัทมา พรหมมา นางสาวโชษิตา พรหมมาลี
ศธ 04238.10/589
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เมืองจันทบุรี
นำนักเรียเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค
17/12/20167:00:0018/12/201617:00:002เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
656เงินงบประมาณ-นายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทาง
นางประมวลศรี สิทธิสาสตร์
6
27/1/2017, 9:53:5926/1/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษไม่มีผู้ติดตาม
ศธ 04010/ว249 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 ม.ค.60
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
รังสิตปทุมธานี
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 66
28/1/201710:00:0030/1/201719:00:003ไม่เบิกค่าใช้จ่าย---------
7
27/1/2017, 9:59:4727/1/2560
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนุสรา กฤษณะเศรณี และ นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ศธ 04238/309
โรงเรียนวิสุทธิรังษี
ท่าม่วงกาญจนบุรี
การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบการบริการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลักษณะออนไลน์ในระบบ QAMS
25/2/20178:00:0025/2/201717:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนวิสุทธรังสี
118
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กต 1863 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
8
15/2/2017, 10:44:2015/2/2017
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครู-ศธ 04238/666
ห้องประชุม สพม. 8 (ราชบุรี)
เมืองราชบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
16/2/201712:30:0016/2/201716:30:000.5เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ห้องประชุม สพม. 8 (ราชบุรี)
56.8
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 9624 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
9
30/3/2017, 10:11:2527/3/2017นางสุวรรณ ตู้นิ่มครูชำนาญการพิเศษ-ศธ 04238/1283
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เมืองราชบุรี
ประชุมเพื่อผลักดัน พ.ร.บ. การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
28/3/20178:30:0028/3/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่ายหน่วยงานต้นสังกัด
78 หมู่ 5 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
40ต้นสังกัดบว 6045-สะดวกในการเดินทาง-
10
30/3/2017, 13:15:5017/3/2017
นางสาวรจนารถ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการ-ศธ 04238/1014
โรงเรียนเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระศรีนครินทร์
-กาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
20/3/20177:30:0020/3/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
23 ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.กาญจนบุรี
114
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ6241-สะดวกในการเดินทาง-
11
30/3/2017, 13:22:0024/3/2017
นางสาวรจนารถ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการนางธิดา ทิพย์สุขศธ 04238/1204
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ท่ามะกากาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ(O-Net)
27/3/20177:30:0027/3/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
62
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 6241-สะดวกในการเดินทาง-
12
23/5/2017, 11:30:4527/3/2017
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น
ครูผู้ช่วย-กก 0304.05/105
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กำแพงแสนนครปฐม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
28/3/20177:00:0031/3/201717:00:004เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
31/1 หมู่ 1 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
302.4
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ถม 816-สะดวกในการเดินทาง-
13
23/5/2017, 11:46:144/5/2017
นางสาวศิริกุล สันตกิจ
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ศธ 04238/ว1944
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
หน้าเมืองราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรมตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ
8/5/20177:00:009/5/201717:00:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
100/1 หมู่ 4 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
159.6
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 4314 รบ-สะดวกในการเดินทาง-
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1