ขออนุญาตเดินทางไปราชการ2 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา
วันที่เขียนขออนุญาตเดินทางไปราชการ
ชื่อ - นามสกุลผู้ขออนุญาต
ตำแหน่งพร้อมด้วยตามคำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปที่อำเภอจังหวัดเพื่อ (ชื่อโครงการ)ในวันที่ เวลาถึงวันที่เวลารวมเป็น (วัน)โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก
โดยออกเดินทางจาก (ที่ตั้งออกเดินทาง)
ถึง (สถานที่อบรม)รวมระยะทางไปกลับ
โดยเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก
รถที่ไปราชการ (หากใช้รถยนต์ส่วนตัวกรุณาระบุหมายเลขทะเบียน
พนักงานขับรถ
เหตุผลการใช้รถดังกล่าว
ผู้ควบคุม
2
19/12/2016, 16:38:3716/12/2016นายกำพล เสลานนท์ครู-ศธ 04238/ว5438
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
ประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ
17/12/20168:30:0017/12/201616:30:001เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
38เงินงบประมาณ--สะดวกต่อการเดินทาง-
3
21/12/2016, 12:37:2822/12/2016
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ครูผู้ช่วยนางวิพา พลายแก้ว ศธ 04238/5755ภูผาผี้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้งจ.ราชบุรี
เข้าค่ายแกนนำ TO BE NUMBERONE พี่สอนนอ้งป้องกันภัยบุหรี่
22/12/20167:30:0023/12/201617:30:002เบิกค่าใช้จ่ายเงิบงบประมาณโรงเรียหนองโพวิทยาภูผาผี้งรีสอร์ท170เงินงบประมาณบท 1780 เพชรบุรี-สะดวกต่อการเดินทาง-
4
28/12/2016, 9:01:3314/12/2016นางวิพา พลายแก้วครู
นายมนตรี ทับกิจ นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น เด็กหญิงกัญญา สิทธิเดช เด็กหญิงรุ่งอรุณ จงใจดี เด็กหญิงโสภิชชา ศรีเผือก
ศธ 04238.10/589
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
นายายอามจันทบุรี
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค
15/12/20167:00:0016/12/201617:00:002เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนนายายอาม 572เงินงบประมาณนข 4510 ราชบุรีนายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทางนางวิพา พลายแก้ว
5
28/12/2016, 9:15:4516/12/2016
นางประมวลศรี สิทธิสาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารมย์ โตเต็ม นายมนตรี ทับกิจ นายนพพร ภู่แย้ม นางสาวปัทมา พรหมมา นางสาวโชษิตา พรหมมาลี
ศธ 04238.10/589
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เมืองจันทบุรี
นำนักเรียเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค
17/12/20167:00:0018/12/201617:00:002เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
656เงินงบประมาณ-นายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทาง
นางประมวลศรี สิทธิสาสตร์
6
27/1/2017, 9:53:5926/1/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษไม่มีผู้ติดตาม
ศธ 04010/ว249 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 ม.ค.60
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
รังสิตปทุมธานี
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 66
28/1/201710:00:0030/1/201719:00:003ไม่เบิกค่าใช้จ่าย---------
7
27/1/2017, 9:59:4727/1/2560
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนุสรา กฤษณะเศรณี และ นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ศธ 04238/309
โรงเรียนวิสุทธิรังษี
ท่าม่วงกาญจนบุรี
การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบการบริการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลักษณะออนไลน์ในระบบ QAMS
25/2/20178:00:0025/2/201717:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนวิสุทธรังสี
118
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กต 1863 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
8
15/2/2017, 10:44:2015/2/2017
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครู-ศธ 04238/666
ห้องประชุม สพม. 8 (ราชบุรี)
เมืองราชบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
16/2/201712:30:0016/2/201716:30:000.5เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ห้องประชุม สพม. 8 (ราชบุรี)
56.8
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 9624 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
9
30/3/2017, 10:11:2527/3/2017นางสุวรรณ ตู้นิ่มครูชำนาญการพิเศษ-ศธ 04238/1283
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เมืองราชบุรี
ประชุมเพื่อผลักดัน พ.ร.บ. การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
28/3/20178:30:0028/3/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่ายหน่วยงานต้นสังกัด
78 หมู่ 5 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
40ต้นสังกัดบว 6045-สะดวกในการเดินทาง-
10
30/3/2017, 13:15:5017/3/2017
นางสาวรจนารถ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการ-ศธ 04238/1014
โรงเรียนเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระศรีนครินทร์
-กาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
20/3/20177:30:0020/3/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
23 ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.กาญจนบุรี
114
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ6241-สะดวกในการเดินทาง-
11
30/3/2017, 13:22:0024/3/2017
นางสาวรจนารถ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการนางธิดา ทิพย์สุขศธ 04238/1204
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ท่ามะกากาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ(O-Net)
27/3/20177:30:0027/3/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
62
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 6241-สะดวกในการเดินทาง-
12
23/5/2017, 11:30:4527/3/2017
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น
ครูผู้ช่วย-กก 0304.05/105
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กำแพงแสนนครปฐม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
28/3/20177:00:0031/3/201717:00:004เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
31/1 หมู่ 1 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
302.4
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ถม 816-สะดวกในการเดินทาง-
13
23/5/2017, 11:46:144/5/2017
นางสาวศิริกุล สันตกิจ
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ศธ 04238/ว1944
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
หน้าเมืองราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรมตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ
8/5/20177:00:009/5/201717:00:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
100/1 หมู่ 4 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
159.6
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 4314 รบ-สะดวกในการเดินทาง-
14
26/5/2017, 12:27:2826/5/2017
ว่าที่ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์
ครูชำนาญการ-ศธ04238/2413
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
27/5/25607:00:0027/5/256017:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
6/3 ม.9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
58
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 1143 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
15
26/5/2017, 15:47:2026/5/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ศธ 6811/ว.001416
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เมืองนครปฐมนครปฐม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุดในโรงเรียนยุค 4.0 (School Library 4.0 Trend and practice)
27/5/20178:00:0028/5/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
120
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กฉ 2293 สุพรรณบุรี
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
สะดวกต่อการเดินทาง
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
16
29/5/2017, 12:02:11
นางสาวปณิฎฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ
ครูผู้ช่วย-ศธ04238/2413
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกรัดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุนชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)
27/5/20178:00:0027/5/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
50
โรงเรียนหนองโพวิทยา
บง4006-สะดวกในการเดินทาง-
17
14/6/2017, 13:21:5414/6/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ ๐๔๒๓๘.๐๑/ว๔๖๑
เดอะเลกาซีริเวอร์แคว รีสอร์ท
ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลขับเคลื่อนนโยบายแนะแนวเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
16/6/20178:30:0017/6/201716:00:002 วันไม่เบิกค่าใช้จ่าย---------
18
19/6/2017, 11:06:1319/6/2017
วริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ 0554.02/ว504
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เมืองนครปฐม
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
28/6/20178:30:0028/6/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
103/1 ม.7ต.บ้านไร่อ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
80 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994---
19
26/6/2017, 13:47:0316/6/2017นายมนตรี ทับกิจครูชำนาญการนักเรียน จำนวน 20 คน
บันทึกข้อความไปขออนุญาตแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกองทัพอากาศ
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
เขต จตุจักรกรุงเทพมหานคร
แข่งขันฟุตบอลนักเรียนกองทัพอากาศ
19/6/20177:00:0019/6/201717:00:001 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สนามกีฬากองทัพอากาศ
187.6
โรงเรียนหนองโพวิทยา
รถราชการนายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทางนายมนตรี ทับกิจ
20
30/6/2017, 12:59:2530/6/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธิดา ทิพย์สุข นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด ว่าที่ ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์
ศธ 04238/2616
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
บางแพราชบุรี
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
13/7/20178:00:0013/7/201716:00:001ไม่เบิกค่าใช้จ่ายตนเอง
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
16ตนเองกต 1863 ราชบุรีตนเองสะดวกในการเดินทางตนเอง
21
4/7/2017, 12:19:314/7/2017นางวิภา พลายแก้วครูนักเรียนศธ 04238/3073
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
หน้าเมืองราชบุรี
การอบรมพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนแกนนำระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6/7/20178:30:007/7/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
27.7
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ5272---
22
5/7/2017, 16:11:496/7/2017
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238/2704
ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี
เมืองกาญจนบุรี
การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7/7/20178:30:008/7/201716:30:002 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ลูกแก
โรงเรียนวิสุทธรังษี
144.4
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ถม 816---
23
11/7/2017, 9:24:5111/7/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการนางวิพา พลายแก้วศธ 6812/ว.077
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เมืองนครปฐม
พัฒนาทักษะการคิดด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา
13/7/20178:30:0014/7/201716:00:002วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
103/1หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
160 กิโลเมตร(ไปกลับ2วัน)
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ 8994 กรุงเทพมหานคร
-สะดวกต่อการเดินทาง-
24
17/7/2017, 9:31:1212/7/2017
นางสาวมัชฌิมา ลี้สมบูรณ์ผล
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ดีจริส, นางสาวปณิฏฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ
ศธ04238/ว2917
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
13/7/20178:30:0014/7/201716:00:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
112 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
รถยนต์ส่วนตัว (กบ 5328)
-สะดวกต่อการเดินทาง-
25
17/7/2017, 10:59:4818/7/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษนายบรรจง เครือแก้วศธ 04238.17/ว 260
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
บางแพราชบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อทำโครงงานฐานวิจัย
4/8/20178:00:005/8/201716:30:002 วันเบิกค่าใช้จ่ายตนเอง
57 หมู่ 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
32 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กต 1863 ราชบุรี
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
สะดวกในการเดินทาง
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
26
17/7/2017, 13:14:4517/7/2017
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครู-ศธ04238.02/813
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
อบรมพัฒนาครู เรื่อง เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
20/7/20178:30:0021/7/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
23 ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ9624-สะดวกในการเดินทาง-
27
18/7/2017, 14:15:5418/7/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238/ว3191
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
บ้านโป่งราชบุรี
ประชุมสัมมนา "พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน" สพม. ๘
24/7/20178:00:0024/7/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
69/1 หมู่ 7 ต. อ่างทอง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
53
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กฉ 2293-สะดวกในการเดินทาง-
28
18/7/2017, 14:29:2618/7/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238.10/235
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
เมืองราชบุรีราชบุรี
การสอนหลักภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง
9/7/20168:00:0010/7/201616:30:002ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
--กฉ 2293-สะดวกในการเดินทาง-
29
19/7/2017, 15:19:5219/7/2017นายกำพล เสลานนท์ครู-ศธ04238/3285ค่ายลูกเสือปิยมงคลเมืองราชบุรี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560
30/7/20178:30:001/8/201716:30:003ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ค่ายปิยมงคล 55.4 กม.-รถส่วนกลาง-สะดวกในการเดินทาง-
30
20/7/2017, 10:35:4520/7/2017
นางประมวลศรี สิทธิสาตร์
ครูนางวิพา พลายแก้วศธ04238.19/ว494
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เมืองราชบุรีราชบุรี
หลักสูตรการทำเบเกอรี่และอาหารว่าง
5/8/20178:30:005/8/20178:30:001ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
27.8 กม.-----
31
20/7/2017, 10:39:3020/7/2017
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์
ครู-ศธ04238.19/ว494นีโอฟาร์ม บางแพราชบุรี
หลักสูตตรการเกษรแบบผสมผสาน
5/8/20178:30:005/8/201716:30:001ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
นีโอฟาร์ม27 กม.-----
32
20/7/2017, 14:01:3720/7/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238.01/ว726
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เมืองราชบุรีราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
22/7/20178:00:0023/7/20178:00:002 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
216 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กฉ 2293-สะดวกในการเดินทาง-
33
20/7/2017, 23:20:4020/7/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ04238.02/813
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
อบรมพัฒนาครู เรื่อง เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
20/7/20178:30:0021/7/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
112 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994กรุงเทพมหานคร
-สะดวกต่อการเดินทาง-
34
2/8/2017, 16:26:272/8/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ 5900/ว05175
โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้ โฮเทล
เมืองสุพรรณบุรี
งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่3 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7/8/20178:30:007/8/201714:15:001วันไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้ โฮเทล
224 กม.-----
35
8/8/2017, 14:34:0531/7/2560นางสมศรี ยงค์อำนวยครูชำนาญการ
นายวสันต์ วีรเสนีย์
ที่ ทส 0205(8.3)/ว937โรงแรมริเช่ หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนปลอดขยะ
1/8/20177:00:001/8/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงแรมริเช่ หัวหิน 290
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กจ 3922 สุพรรณบุรี
นายวสันต์ วีรเสนีย์
รถราชการไม่เพียงพอ
นายวสันต์ วีรเสนีย์
36
17/8/2017, 10:31:0117/8/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการนางวิพา พลายแก้วศธ ๐๕๕๖/ว.2895
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เมืองราชบุรี
ประชุมรับฟังนโยบายการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561
22/8/20178:00:0022/8/201716:00:001วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
103/1ม.7ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
24 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994 กรุงเทพมหานคร
-สะดวกในการเดินทาง-
37
21/8/2017, 9:05:2321/8/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ
นางวิพา พลายแก้ว
นางประมวลศรี สิทธิสาตร์
ศธ(ปชส)๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/ว. ๑๘๘
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักรกรุงเทพมหานคร
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ.2561(แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29)
25/8/20178:00:0025/8/201715:40:001วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
170 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994 กรุงเทพมหานคร
-สะดวกในการเดินทาง-
38
24/8/2017, 13:54:1124/8/2017นายชาตรี ใยยธรรมครู
นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม และนางสินีนาฏ พัดทอง
ศธ 24238/3485
โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท
เมืองกาญจนบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารงานการเงินของศถานศึกษา
28/8/20178:30:0029/8/20178:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท
185.2
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 9258 นนทบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
39
24/8/2017, 14:02:1224/8/2017นางสินีนาฏ พัดทองครู
นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม
ศธ 04238/3871
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลจาการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
9/8/20178:30:009/8/20178:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
56.8
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กท2610 ราชบุรี-สะดวกในการเดินาง-
40
25/8/2017, 9:56:035/7/2017นายมนตรี ทับกิจครูชำนาญการนักเรียนจำนวน 20 คนศธ04238.10/208
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6
คลองหลวงปทุมธานี
แข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา (รุ่น 14 ปี)
6/7/20177:00:006/7/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สถามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6
---นายมนตรี ทับกิจ
สะดวกในการรับส่งนักเรียน
นายมนตรี ทับกิจ
41
28/8/2017, 14:57:0328/8/2017นายมนตรี ทับกิจครูชำนาญการ
นายธำรง ศรีทิพย์ และ นางจุฑาพร สุวรรณประเสริฐ
ศธ 04238/3016โรงแรมสุนียแกรนด์ เมืองอุบลราชธานี
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตการศึกษาไทยยุคไทยแลนด4.0”
29/8/20178:30:001/9/201716:30:004เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงแรมสุนียแกรนด์ 1,350
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฮภ 891 กรุงเทพมหานคร
นายมนตรี ทับกิจรถราชการไม่ว่าง
นางจุฑาพร สุวรรณประเสริฐ
42
6/9/2017, 15:44:246/9/2560นางสินีนาฎ พัดทองครู
นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม
ศธ 04238/3871สพม.8เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลจากการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
9/9/25608:00:009/9/256017:00:001เบิกค่าใช้จ่ายอุดหนุนรายหัว
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สพม.856.80 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กท2610นางสินีนฏ พัดทองสะดวกในการเดินทาง-
43
19/9/2017, 9:07:3919/9/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการนางธิดา ทิพย์สุขศธ ๐๔๒๓๘/๔๔๒๐
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
27/9/20178:30:0027/9/201716:30:001 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
126 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994 กรุงเทพมหานคร
-สะดวกในการเดินทาง-
44
21/9/2017, 10:44:2921/9/2017นางสินันาฏ พัดทองครู
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น นางประมวลศรี สิทธิศาสตร์ นาย มนตรี ทับกิจ
ศธ04328/ว4346
โรงเรียนท่าม่วง กาญจนบุรี
ท่าม่วงกาญจนบุรี
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา
22/9/20178:00:0022/9/201716:40:001ไม่เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
60 กิโลเมตรรถตู้โรงเรียนรถตู้โรงเรียนนายมนตรี ทับกิจ สะดวกในการเดินทางนายมนตรี ทับกิจ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1