ขออนุญาตเดินทางไปราชการ2 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา
วันที่เขียนขออนุญาตเดินทางไปราชการ
ชื่อ - นามสกุลผู้ขออนุญาต
ตำแหน่งพร้อมด้วยตามคำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปที่อำเภอจังหวัดเพื่อ (ชื่อโครงการ)ในวันที่ เวลาถึงวันที่เวลารวมเป็น (วัน)โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก
โดยออกเดินทางจาก (ที่ตั้งออกเดินทาง)
ถึง (สถานที่อบรม)รวมระยะทางไปกลับ
โดยเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก
รถที่ไปราชการ (หากใช้รถยนต์ส่วนตัวกรุณาระบุหมายเลขทะเบียน
พนักงานขับรถ
เหตุผลการใช้รถดังกล่าว
ผู้ควบคุม
2
19/12/2016, 16:38:3716/12/2016นายกำพล เสลานนท์ครู-ศธ 04238/ว5438
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
ประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ
17/12/20168:30:0017/12/201616:30:001เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
38เงินงบประมาณ--สะดวกต่อการเดินทาง-
3
21/12/2016, 12:37:2822/12/2016
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ครูผู้ช่วยนางวิพา พลายแก้ว ศธ 04238/5755ภูผาผี้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้งจ.ราชบุรี
เข้าค่ายแกนนำ TO BE NUMBERONE พี่สอนนอ้งป้องกันภัยบุหรี่
22/12/20167:30:0023/12/201617:30:002เบิกค่าใช้จ่ายเงิบงบประมาณโรงเรียหนองโพวิทยาภูผาผี้งรีสอร์ท170เงินงบประมาณบท 1780 เพชรบุรี-สะดวกต่อการเดินทาง-
4
28/12/2016, 9:01:3314/12/2016นางวิพา พลายแก้วครู
นายมนตรี ทับกิจ นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น เด็กหญิงกัญญา สิทธิเดช เด็กหญิงรุ่งอรุณ จงใจดี เด็กหญิงโสภิชชา ศรีเผือก
ศธ 04238.10/589
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
นายายอามจันทบุรี
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค
15/12/20167:00:0016/12/201617:00:002เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนนายายอาม 572เงินงบประมาณนข 4510 ราชบุรีนายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทางนางวิพา พลายแก้ว
5
28/12/2016, 9:15:4516/12/2016
นางประมวลศรี สิทธิสาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารมย์ โตเต็ม นายมนตรี ทับกิจ นายนพพร ภู่แย้ม นางสาวปัทมา พรหมมา นางสาวโชษิตา พรหมมาลี
ศธ 04238.10/589
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เมืองจันทบุรี
นำนักเรียเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค
17/12/20167:00:0018/12/201617:00:002เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
656เงินงบประมาณ-นายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทาง
นางประมวลศรี สิทธิสาสตร์
6
27/1/2017, 9:53:5926/1/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษไม่มีผู้ติดตาม
ศธ 04010/ว249 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 ม.ค.60
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
รังสิตปทุมธานี
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 66
28/1/201710:00:0030/1/201719:00:003ไม่เบิกค่าใช้จ่าย---------
7
27/1/2017, 9:59:4727/1/2560
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนุสรา กฤษณะเศรณี และ นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ศธ 04238/309
โรงเรียนวิสุทธิรังษี
ท่าม่วงกาญจนบุรี
การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบการบริการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลักษณะออนไลน์ในระบบ QAMS
25/2/20178:00:0025/2/201717:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนวิสุทธรังสี
118
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กต 1863 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
8
15/2/2017, 10:44:2015/2/2017
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครู-ศธ 04238/666
ห้องประชุม สพม. 8 (ราชบุรี)
เมืองราชบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
16/2/201712:30:0016/2/201716:30:000.5เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ห้องประชุม สพม. 8 (ราชบุรี)
56.8
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 9624 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
9
30/3/2017, 10:11:2527/3/2017นางสุวรรณ ตู้นิ่มครูชำนาญการพิเศษ-ศธ 04238/1283
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เมืองราชบุรี
ประชุมเพื่อผลักดัน พ.ร.บ. การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
28/3/20178:30:0028/3/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่ายหน่วยงานต้นสังกัด
78 หมู่ 5 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
40ต้นสังกัดบว 6045-สะดวกในการเดินทาง-
10
30/3/2017, 13:15:5017/3/2017
นางสาวรจนารถ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการ-ศธ 04238/1014
โรงเรียนเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระศรีนครินทร์
-กาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
20/3/20177:30:0020/3/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
23 ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.กาญจนบุรี
114
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ6241-สะดวกในการเดินทาง-
11
30/3/2017, 13:22:0024/3/2017
นางสาวรจนารถ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการนางธิดา ทิพย์สุขศธ 04238/1204
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ท่ามะกากาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ(O-Net)
27/3/20177:30:0027/3/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
62
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 6241-สะดวกในการเดินทาง-
12
23/5/2017, 11:30:4527/3/2017
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น
ครูผู้ช่วย-กก 0304.05/105
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กำแพงแสนนครปฐม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
28/3/20177:00:0031/3/201717:00:004เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
31/1 หมู่ 1 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
302.4
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ถม 816-สะดวกในการเดินทาง-
13
23/5/2017, 11:46:144/5/2017
นางสาวศิริกุล สันตกิจ
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ศธ 04238/ว1944
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
หน้าเมืองราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรมตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ
8/5/20177:00:009/5/201717:00:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
100/1 หมู่ 4 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
159.6
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 4314 รบ-สะดวกในการเดินทาง-
14
26/5/2017, 12:27:2826/5/2017
ว่าที่ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์
ครูชำนาญการ-ศธ04238/2413
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
27/5/25607:00:0027/5/256017:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
6/3 ม.9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
58
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 1143 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
15
26/5/2017, 15:47:2026/5/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ศธ 6811/ว.001416
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เมืองนครปฐมนครปฐม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุดในโรงเรียนยุค 4.0 (School Library 4.0 Trend and practice)
27/5/20178:00:0028/5/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
120
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กฉ 2293 สุพรรณบุรี
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
สะดวกต่อการเดินทาง
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
16
29/5/2017, 12:02:11
นางสาวปณิฎฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ
ครูผู้ช่วย-ศธ04238/2413
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกรัดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุนชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)
27/5/20178:00:0027/5/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
50
โรงเรียนหนองโพวิทยา
บง4006-สะดวกในการเดินทาง-
17
14/6/2017, 13:21:5414/6/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ ๐๔๒๓๘.๐๑/ว๔๖๑
เดอะเลกาซีริเวอร์แคว รีสอร์ท
ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลขับเคลื่อนนโยบายแนะแนวเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
16/6/20178:30:0017/6/201716:00:002 วันไม่เบิกค่าใช้จ่าย---------
18
19/6/2017, 11:06:1319/6/2017
วริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ 0554.02/ว504
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เมืองนครปฐม
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
28/6/20178:30:0028/6/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
103/1 ม.7ต.บ้านไร่อ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
80 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994---
19
26/6/2017, 13:47:0316/6/2017นายมนตรี ทับกิจครูชำนาญการนักเรียน จำนวน 20 คน
บันทึกข้อความไปขออนุญาตแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกองทัพอากาศ
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
เขต จตุจักรกรุงเทพมหานคร
แข่งขันฟุตบอลนักเรียนกองทัพอากาศ
19/6/20177:00:0019/6/201717:00:001 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สนามกีฬากองทัพอากาศ
187.6
โรงเรียนหนองโพวิทยา
รถราชการนายมนตรี ทับกิจสะดวกในการเดินทางนายมนตรี ทับกิจ
20
30/6/2017, 12:59:2530/6/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธิดา ทิพย์สุข นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด ว่าที่ ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์
ศธ 04238/2616
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
บางแพราชบุรี
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
13/7/20178:00:0013/7/201716:00:001ไม่เบิกค่าใช้จ่ายตนเอง
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
16ตนเองกต 1863 ราชบุรีตนเองสะดวกในการเดินทางตนเอง
21
4/7/2017, 12:19:314/7/2017นางวิภา พลายแก้วครูนักเรียนศธ 04238/3073
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
หน้าเมืองราชบุรี
การอบรมพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนแกนนำระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6/7/20178:30:007/7/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
27.7
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ5272---
22
5/7/2017, 16:11:496/7/2017
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238/2704
ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี
เมืองกาญจนบุรี
การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7/7/20178:30:008/7/201716:30:002 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ลูกแก
โรงเรียนวิสุทธรังษี
144.4
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ถม 816---
23
11/7/2017, 9:24:5111/7/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการนางวิพา พลายแก้วศธ 6812/ว.077
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เมืองนครปฐม
พัฒนาทักษะการคิดด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา
13/7/20178:30:0014/7/201716:00:002วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
103/1หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
160 กิโลเมตร(ไปกลับ2วัน)
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ 8994 กรุงเทพมหานคร
-สะดวกต่อการเดินทาง-
24
17/7/2017, 9:31:1212/7/2017
นางสาวมัชฌิมา ลี้สมบูรณ์ผล
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ดีจริส, นางสาวปณิฏฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ
ศธ04238/ว2917
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
13/7/20178:30:0014/7/201716:00:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
112 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
รถยนต์ส่วนตัว (กบ 5328)
-สะดวกต่อการเดินทาง-
25
17/7/2017, 10:59:4818/7/2017
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษนายบรรจง เครือแก้วศธ 04238.17/ว 260
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
บางแพราชบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อทำโครงงานฐานวิจัย
4/8/20178:00:005/8/201716:30:002 วันเบิกค่าใช้จ่ายตนเอง
57 หมู่ 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
32 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กต 1863 ราชบุรี
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
สะดวกในการเดินทาง
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
26
17/7/2017, 13:14:4517/7/2017
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครู-ศธ04238.02/813
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
อบรมพัฒนาครู เรื่อง เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
20/7/20178:30:0021/7/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
23 ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ9624-สะดวกในการเดินทาง-
27
18/7/2017, 14:15:5418/7/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238/ว3191
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
บ้านโป่งราชบุรี
ประชุมสัมมนา "พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน" สพม. ๘
24/7/20178:00:0024/7/201716:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
69/1 หมู่ 7 ต. อ่างทอง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
53
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กฉ 2293-สะดวกในการเดินทาง-
28
18/7/2017, 14:29:2618/7/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238.10/235
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
เมืองราชบุรีราชบุรี
การสอนหลักภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง
9/7/20168:00:0010/7/201616:30:002ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
--กฉ 2293-สะดวกในการเดินทาง-
29
19/7/2017, 15:19:5219/7/2017นายกำพล เสลานนท์ครู-ศธ04238/3285ค่ายลูกเสือปิยมงคลเมืองราชบุรี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560
30/7/20178:30:001/8/201716:30:003ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ค่ายปิยมงคล 55.4 กม.-รถส่วนกลาง-สะดวกในการเดินทาง-
30
20/7/2017, 10:35:4520/7/2017
นางประมวลศรี สิทธิสาตร์
ครูนางวิพา พลายแก้วศธ04238.19/ว494
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เมืองราชบุรีราชบุรี
หลักสูตรการทำเบเกอรี่และอาหารว่าง
5/8/20178:30:005/8/20178:30:001ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
27.8 กม.-----
31
20/7/2017, 10:39:3020/7/2017
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์
ครู-ศธ04238.19/ว494นีโอฟาร์ม บางแพราชบุรี
หลักสูตตรการเกษรแบบผสมผสาน
5/8/20178:30:005/8/201716:30:001ไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
นีโอฟาร์ม27 กม.-----
32
20/7/2017, 14:01:3720/7/2017
นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น
ครูผู้ช่วย-ศธ 04238.01/ว726
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เมืองราชบุรีราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
22/7/20178:00:0023/7/20178:00:002 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
216 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กฉ 2293-สะดวกในการเดินทาง-
33
20/7/2017, 23:20:4020/7/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ04238.02/813
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
อบรมพัฒนาครู เรื่อง เทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
20/7/20178:30:0021/7/201716:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
112 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994กรุงเทพมหานคร
-สะดวกต่อการเดินทาง-
34
2/8/2017, 16:26:272/8/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ 5900/ว05175
โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้ โฮเทล
เมืองสุพรรณบุรี
งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่3 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7/8/20178:30:007/8/201714:15:001วันไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้ โฮเทล
224 กม.-----
35
8/8/2017, 14:34:0531/7/2560นางสมศรี ยงค์อำนวยครูชำนาญการ
นายวสันต์ วีรเสนีย์
ที่ ทส 0205(8.3)/ว937โรงแรมริเช่ หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนปลอดขยะ
1/8/20177:00:001/8/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงแรมริเช่ หัวหิน 290
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กจ 3922 สุพรรณบุรี
นายวสันต์ วีรเสนีย์
รถราชการไม่เพียงพอ
นายวสันต์ วีรเสนีย์
36
17/8/2017, 10:31:0117/8/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการนางวิพา พลายแก้วศธ ๐๕๕๖/ว.2895
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เมืองราชบุรี
ประชุมรับฟังนโยบายการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561
22/8/20178:00:0022/8/201716:00:001วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
103/1ม.7ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
24 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994 กรุงเทพมหานคร
-สะดวกในการเดินทาง-
37
21/8/2017, 9:05:2321/8/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ
นางวิพา พลายแก้ว
นางประมวลศรี สิทธิสาตร์
ศธ(ปชส)๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/ว. ๑๘๘
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักรกรุงเทพมหานคร
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ.2561(แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29)
25/8/20178:00:0025/8/201715:40:001วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
170 กม.
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994 กรุงเทพมหานคร
-สะดวกในการเดินทาง-
38
24/8/2017, 13:54:1124/8/2017นายชาตรี ใยยธรรมครู
นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม และนางสินีนาฏ พัดทอง
ศธ 24238/3485
โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท
เมืองกาญจนบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารงานการเงินของศถานศึกษา
28/8/20178:30:0029/8/20178:30:002เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท
185.2
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 9258 นนทบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
39
24/8/2017, 14:02:1224/8/2017นางสินีนาฏ พัดทองครู
นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม
ศธ 04238/3871
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลจาการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
9/8/20178:30:009/8/20178:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
56.8
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กท2610 ราชบุรี-สะดวกในการเดินาง-
40
25/8/2017, 9:56:035/7/2017นายมนตรี ทับกิจครูชำนาญการนักเรียนจำนวน 20 คนศธ04238.10/208
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6
คลองหลวงปทุมธานี
แข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา (รุ่น 14 ปี)
6/7/20177:00:006/7/201717:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สถามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6
---นายมนตรี ทับกิจ
สะดวกในการรับส่งนักเรียน
นายมนตรี ทับกิจ
41
28/8/2017, 14:57:0328/8/2017นายมนตรี ทับกิจครูชำนาญการ
นายธำรง ศรีทิพย์ และ นางจุฑาพร สุวรรณประเสริฐ
ศธ 04238/3016โรงแรมสุนียแกรนด์ เมืองอุบลราชธานี
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตการศึกษาไทยยุคไทยแลนด4.0”
29/8/20178:30:001/9/201716:30:004เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงแรมสุนียแกรนด์ 1,350
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฮภ 891 กรุงเทพมหานคร
นายมนตรี ทับกิจรถราชการไม่ว่าง
นางจุฑาพร สุวรรณประเสริฐ
42
6/9/2017, 15:44:246/9/2560นางสินีนาฎ พัดทองครู
นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม
ศธ 04238/3871สพม.8เมืองราชบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลจากการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
9/9/25608:00:009/9/256017:00:001เบิกค่าใช้จ่ายอุดหนุนรายหัว
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สพม.856.80 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กท2610นางสินีนฏ พัดทองสะดวกในการเดินทาง-
43
19/9/2017, 9:07:3919/9/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการนางธิดา ทิพย์สุขศธ ๐๔๒๓๘/๔๔๒๐
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
27/9/20178:30:0027/9/201716:30:001 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
126 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ฌจ8994 กรุงเทพมหานคร
-สะดวกในการเดินทาง-
44
21/9/2017, 10:44:2921/9/2017นางสินันาฏ พัดทองครู
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น นางประมวลศรี สิทธิศาสตร์ นาย มนตรี ทับกิจ
ศธ04328/ว4346
โรงเรียนท่าม่วง กาญจนบุรี
ท่าม่วงกาญจนบุรี
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา
22/9/20178:00:0022/9/201716:40:001ไม่เบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
60 กิโลเมตรรถตู้โรงเรียนรถตู้โรงเรียนนายมนตรี ทับกิจ สะดวกในการเดินทางนายมนตรี ทับกิจ
45
10/11/2017, 14:57:5610/11/2017
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ-ศธ ๐๕๗๘.๐๑/๕๕๕๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธัญบุรีปทุมธานี
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
13/11/20178:00:0013/11/201712:00:001วันไม่เบิกค่าใช้จ่าย-
โรงเรียนหนองโพวิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
228 กม.-----
46
30/11/2017, 11:39:0130/11/2017นายปริญญา แทวแดงครูชำนาญการคนเดียว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โรงเเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมืองราชบุรี
เป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
1/12/20177:30:001/12/201717:00:001 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
56 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
รถยนต์ส่วนตัว กน.2850 ราชบุรี
-ความสะดวกรวดเร็ว-
47
6/12/2017, 12:56:5821/11/2017นางสมศรี ยงค์อำนวยครูชำนาญการพิเศษนักเรียนจำนวน 10 คนคผร.001-138/2560
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพฃรบุรี
บ้านแหลมเพชนบุรี
ร่วมแข่งขันตอบปัญกาวิทยาศาสตร์ โคงการรับลมชมนกพระอาทิตย์ตกที่อหลมผัก้บี้ย
24/11/20177:00:0024/11/201718:00:001 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
แหลมผักเบี้ย188 กม.โรงเรียนรถโรงเรียนนายมนตรี ทับกิจรถราชการนางสมศรี ยงค์อำนวย
48
18/12/2017, 11:43:003/11/2017นายมนตรี ทับกิจครูนักเรียน-
สนามศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6
ธัญบุรี ปทุมธานี
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา
7/11/20178:30:0025/12/201716:00:007เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สนามศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6
1,582
สนามศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6
--สะดวกในการเดินทางนายมนตรี ทับกิจ
49
22/12/2017, 13:29:0822/12/2017
นางสาวศิริกุล สันตกิจ
ครู
ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ศธ 04238/ว5476
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เมืองราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28/12/20177:00:0028/12/201716:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
56
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 4314
นางสาวศิริกุล สันตกิจ
สะดวกในการเดินทาง-
50
25/12/2017, 14:31:3425/12/2017นายยุคล เกิดสุขครูชำนาญการพิเศษ
นายศุภกร บุญเลิศ (นักเรียน)
ศธ 04238/5684
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
เมืองปราจีนบุรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
5/1/20186:00:005/1/201818:00:001 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
239 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
408-นข 4510 ราชบุรีครูมนตรี ทับกิจสะดวกต่อการเดินทางนายยุคล เกิดสุข
51
31/1/2018, 11:44:5923/1/2018นายมนตรี ทับกิจครู--
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เมืองชลบุรีชลบุรี
จับฉสากฟุตบอลเยาวชน ปตท. ก๊าซธรรมชาติคัพ U 17 ครั้งที่ 19/2561
26/1/20187:00:0026/1/201817:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โีรงเรียนหนองโพวิทยา
โีรงเรียนหนองโพวิทยา
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
334-----
52
14/2/2018, 9:45:4812/2/2018นายปริญฐา แทวแดงครู, ครูชำนาญการ
ครูธิดา ทิพย์สุข. ครูวิชัย ธนะภูมิชัย
การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพม.8เมืองราชบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม
12/2/20188:30:0014/2/20188:30:003วันไม่เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
สพม.830กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 2850นายปริญญา แทวแดงสะดวกในการเดินทางครูธิดา ทิพย์สุข
53
21/2/2018, 15:52:3815/2/2018นายปริญญา แทวแดงครู
นางศริกุล สันตกิจ, นางสินีนาฎ พัดทอง, นางกันยารัน์ เจิรฺญสุข
ศธ04238/692
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ท่ามะกากาญจนบุรี
เข้าร่วมอบรบ เรื่อง การพัฒนาคุฯภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยกระบวนการ Active learning เพื่อมุ่งความเป็นเลิศ (Best practice) ภานใต้กรอบแนวคิด PLC
17/2/20188:00:0017/2/201816:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
64.4
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 4314 ราชบุรี-สะดวกในการเดินทาง-
54
21/2/2018, 16:05:4415/2/2018
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครูนายวสัน์ วีรเสนีย์ศธ 04238/692
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร่วมอบรบ เรื่อง การพัฒนาคุฯภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยกระบวนการ Active learning เพื่อมุ่งความเป็นเลิศ (Best practice) ภานใต้กรอบแนวคิด PLC
17/2/20188:00:0017/2/201816:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
64.2
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ 9624-สะดวกในการเดินทาง-
55
21/2/2018, 16:13:0717/2/2018
นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูนางธิดา ทิพย์สุขศธ 04238/692
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ท่ามะกากาญจนบุรี
เข้าร่วมอบรบ เรื่อง การพัฒนาคุฯภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยกระบวนการ Active learning เพื่อมุ่งความเป็นเลิศ (Best practice) ภานใต้กรอบแนวคิด PLC
17/2/20188:00:0017/2/201816:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
64.2
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ณจ 8994-สะดวกในการเดินทาง-
56
22/2/2018, 11:50:3922/2/2561
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด และ นายปริญญา แทวแดง
ศธ04238.13/ว23
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เมืองราชบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
28/2/20188:00:0028/2/201816:30:001 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
50 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กต 1863 ราชบุรี
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
57
22/2/2018, 12:07:1122/2/2018
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด และ นางสินีนาฎ พัดทอง
ศธ 04238/549
โรงเรียนวิสุทธรังษี
เมืองกาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (รูปแบบใหม่)
5/3/20188:00:007/3/201816:00:003 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนวิสุทธรังษี
180
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กต 1863 ราชบุรี
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
58
27/2/2018, 12:16:5127/2/2018
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการ-ศธ04238.13/ว23
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เมืองราชบุรี
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
28/2/20188:30:0028/2/201816:30:001เบิกค่าใช้จ่ายต้นสังกัด
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-ต้นสังกัดกธ9624---
59
26/3/2018, 13:14:1919/3/2518
นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ-รบ0032/1202
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เมืองราชบุรี
อบรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริดภค ครูอนามัยโรงเรียน ปี2561
21/3/20188:30:0021/3/201816:00:001เบิกค่าใช้จ่ายโรงเรียนโรงเรียน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
40โรงเรียนหนอโพวิทยา
ขว 6045 จังหวัดราชบุรี
นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม
สะดวกในการเดินทางไม่มี
60
28/3/2018, 13:25:379/3/2018
ืนายเจษฎา ธีระตระกูล
ครู-ส.บ.ม.ท. ว249/2560โรงแรมสตาร์ เมืองระยอง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47)
13/3/20188:30:0016/3/201816:00:004เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงแรมสตาร์ 520
โรงเรียนหนองโพวิทยา
--สะดวกในการเดินทาง-
61
28/3/2018, 14:58:0128/3/2018
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ครู-ศธ 04238/ว1071
โรงเรียนวิสุทธรังษี
เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี Live Video Streaming
29/3/20188:30:0030/3/201816:30:002เบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียน
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนวิสุทธรังษี
117.4โรงเรียนกต 5058 นครปฐม-สะดวกในการเดินทาง-
62
28/3/2018, 15:22:3628/3/2018
นายวิชัย ธนะภูมิชัย
ครูผู้ช่วย-ที่ ศท 04238/ว1071
โรงเรียนวิสุทธรังษี
เมืองกาญจนบุร๊
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี่สารสนเทศ(DLIT)
29/3/20188:30:0030/3/201816:30:002วันเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียน
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนวิสุทธรังษี
58.7งบประมาณโรงเรียน
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน บย 3405
นายวิชัย ธนะภูมิชัย
รถโรงเรียนไม่ว่าง
นายวิชัย ธนะภูมิชัย
63
4/6/2018, 12:55:144/6/2018
นางกัญญารัตน์ เจริญสุข
ครูชำนาญการนางกัณฑา วีรเสนีย์ศธ04238.10/263
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
โพธารามราชบุรี
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "งาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561)
7/6/20188:30:007/6/201816:00:001เบิกค่าใช้จ่ายต้นสังกัด
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
19 กิโลเมตร
โรงเรียนหนองโพวิทยา
รถราชการ
นายพยุงเดช ศรีวิเชียร
ไปราชการ
นางกัญญารัตน์ เจริญสุข
64
6/6/2018, 9:17:326/6/2018
นางกันยารัตน์ เจริญสุข
ครูชำนาญการ
นางสาวอภิสนันท์ นันทเจริญโรจน์ และนักเรียน จำนวน 10 คน
ศธ04238/2093
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เมืองราชบุรีราชบุรี
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
9/6/20188:30:009/6/201816:30:001เบิกค่าใช้จ่ายต้นสังกัด
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
52.6ต้นสังกัดนข4510 ราชบุรี
นายพยุงเดช ศรีวิเชียร
ไปราชการ
นางกันยารัตน์ เจริญสุข
65
6/6/2018, 13:11:596/6/2018
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
ครู
นางประมวลศรี สิทธิสาตร์
ที่ ศธ 6823/ว002
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เมืองนครปฐม
สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Creative Teaching"
7/6/20188:30:007/6/201816:30:001ไม่เบิกค่าใช้จ่าย---------
66
19/6/2018, 12:35:4919/6/2018
นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น
ครู-ฝกภ 5103.4.6/ว988
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
20/6/20188:30:0024/6/201816:00:005 วันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ลูกแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
567
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ถม 816---
67
22/6/2018, 13:36:5922/6/2018นายปริญญา แทวแดงครูชำนาญการนักเรียน จำนวน 10 คน
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
เมืองราชบุรีราชบุรี
นำนักเรียน จำนวน 10 คน ไปประชุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่
23/6/20188:00:0023/6/201816:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
เลขที่ 25/3 หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนิน จังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
48
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กน 2850 รบนายปริญญา แทวแดงสะดวกในการเดินทางนายปริญญา แทวแดง
68
26/6/2018, 9:17:1720/6/2018
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการ-ศธ04238/ว2520
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ท่ามะกากาญจนบุรี
การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
21/6/201813:30:0021/6/201816:30:00ครึ่งวันเบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
64
โรงเรียนหนองโพวิทยา
กธ9624-สะดวกในการเดินทาง-
69
26/6/2018, 11:07:0622/6/2018
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
ครูชำนาญการนายบรรจง เครือแก้วศธ04238.09/ว442
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
โพธารามราชบุรี
พัฒนาสถานศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์ของผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
23/6/20188:00:0023/6/201816:30:001เบิกค่าใช้จ่าย---------
70
16/7/2018, 10:11:0416/7/2561
นางกันยารัตน์ เจริญสุข
ครู--
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทับแก้ว)
เมืองราชบุรีอบรมคูปองครู21/7/25618:30:0013/8/256116:30:003เบิกค่าใช้จ่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8
55 หมู่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทับแก้ว) จังหวัดนครปฐม
82 กิโลเมตร-รถโดยสารประจำทาง-สะดวก-
71
16/7/2018, 10:15:3716/7/2561
นางกันยารัตน์ เจริญสุข
ครู--
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
เมืองนครปฐมอบรมคูปองครู21/7/25618:30:0013/8/256116:30:003เบิกค่าใช้จ่าย
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
55 หมู่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว จังหวัดนครปฐม
82 กิโลเมตร-รถประจำทาง-สะดวกรวดเร็ว-
72
16/7/2018, 10:18:1716/7/2561
นางกันยารัตน์ เจริญสุข
ครู--
มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว นครปฐม
เมืองนครปฐมอบรมคูปองครู21/7/25618:30:0013/8/256116:30:003เบิกค่าใช้จ่าย
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
55 หมุ่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว นครปฐม
82 กิโลเมตร-รถประจำทาง-สะดวกรวดเร็ว-
73
18/7/2018, 10:55:4718/7/2018นายกำพล เสลานนท์ครูนายปริญญา แทวแดงศธ ๐๔๒๓๘/ว๒๘๓๐
ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ
เมืองราชบุรี
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด
15/7/20187:00:0017/7/201816:00:003 วันเบิกค่าใช้จ่าย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ
100 กม.โรงเรียนกน 2850 ราชบุรีไม่มี
ต้องใช้รถในการพาเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
นายกำพล เสลานนท์
74
23/7/2018, 19:45:5823/7/2018
นางสาวฑิฆัมพร จันท์นาค
ครู--มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐมอบรมคูปองพัฒนาครู27/7/20188:00:0028/7/201817:00:002เบิกค่าใช้จ่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร200
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
กน 2605 ราชบุรี-
เนื่องจากมีอุปกรณ์ในการเข้ารับอบรม ไม่สะดวกต่อการขึ้นรถโดยสารประจำทาง
-
75
23/7/2018, 19:55:1323/7/2018
นางสาวฑิฆัมพร จันท์นาค
ครู--มหาวิทยาลัยศิลปากรเมืองนครปฐมอบรมคูปองพัฒนาครู26/8/20188:00:0026/8/201817:00:001เบิกค่าใช้จ่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
ต.ธรรมเสนอ.โพธารามจ.ราชบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
กน 2605 ราชบุรี-
ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เเละไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน
-
76
2/8/2018, 9:10:582/8/2018นายกำพล เสลานนท์ครูไปคนเดียว
ขอความอนุเคาระห์ช่วยราชการ ปฏิบัติงานวิทยากรลูกเสือ
โรงเรียนวัดหนองอ้อบ้านโป่งราชบุรี
ปฏิบัติงานวิทยากรลูกเสือสามัญ
3/8/20188:00:004/8/201812:00:002 วันไม่เบิกค่าใช้จ่ายไม่เบิก
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนวัดหนองอ้อ8 กม.ไม่เบิกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มี
77
6/8/2018, 9:29:5918/7/2018
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี
ครู
นายวิชัย ธนะภูมิชัย นายธีระศักดิ์ นางสินีนาฎ พัดทอง นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด นางธิดา ทิพย์สุข
-
ห้องประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ท่าม่วงกาญจนบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่เพื่อรับประเมิน ScQA
20/7/20188:30:0020/7/201816:30:001เบิกค่าใช้จ่าย
โรงเรียนหนองโพวิทยา
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ห้องประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
------
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu