ABCDEFGHIJK
1
2
3
Parashat Beha'alot'kha
4
Saturday, June 18, 2022
5
Numbers 10:35-12:16
6
7
Aliyah #1Numbers 10:35-11:9Augusta
8
Aliyah #2Numbers 11:10-18Augusta
9
Aliyah #3Numbers 11:19-22I can read these two from the
10
Aliyah #4Numbers 11:23-29Chumash if needed, Augusta
11
Aliyah #5Numbers 11:30-35Shelly
12
Aliyah #6Numbers 12:1-13Shelly
13
Aliyah #7Numbers 12:14-16Les Pollack
14
MaftirNumbers 12:14-16Les Pollack
15
HaftarahZechariah 2:14-4:7Allan
16
17
Ba'al Tefilah--> -->Friday PM
18
Gabbai RishonSat. Pesukei D'Zimrah
19
Gabbai SheiniSharon PlonSat. Shacharit
20
D'var TorahLimmud ShabbatSat. Torah
21
Sat. Musaf
22
23
24
25
26
Parashat Shelah L'kha
27
Shabbat M'var'khim Hahodesh
28
Saturday, June 25, 2022
29
Numbers 15:8-41
30
31
Aliyah #1Numbers 15:8-10RGEAllan not at services
32
Aliyah #2Numbers 15:11-16ShellyConde-Medina not at services
33
Aliyah #3Numbers 15:17-21Shelly
34
Aliyah #4Numbers 15:22-26Shelly
35
Aliyah #5Numbers 15:27-31Shelly
36
Aliyah #6Numbers 15:32-36Augusta
37
Aliyah #7Numbers 15:37-41Augusta
38
MaftirNumbers 15:37-41Augusta
39
HaftarahJoshua 2:1-24Augusta
40
41
Ba'al Tefilah--> -->Friday PM
42
Gabbai RishonSat. Pesukei D'Zimrah
43
Gabbai SheiniSam Schlanger Sat. Shacharit
44
D'var TorahRabbi EstesSat. Torah
45
Sat. MusafSam Schlanger
46
47
48
49
50
Parashat Korah
51
Saturday, July 2, 2022
52
Numbers 17:25-18:32
53
54
Aliyah #1Numbers 17:25-18:7Schlangers not at services
55
Aliyah #2Numbers 18:8-10Ed/Debbie not at services
56
Aliyah #3Numbers 18:11-13
57
Aliyah #4Numbers 18:14-20
58
Aliyah #5Numbers 18:21-24
59
Aliyah #6Numbers 18:25-29
60
Aliyah #7Numbers 18:30-32
61
MaftirNumbers 18:30-32
62
Haftarah1 Samuel 11:14-12:22
63
64
Ba'al Tefilah--> -->Friday PM
65
Gabbai RishonSat. Pesukei D'Zimrah
66
Gabbai SheiniSharon PlonSat. Shacharit
67
D'var TorahSat. Torah
68
Sat. Musaf
69
70
71
72
73
Parashat Hukkat
74
Saturday, July 9, 2022
75
Numbers 20:22-22:1
76
77
Aliyah #1Numbers 20:22-21:3Allan not at services
78
Aliyah #2Numbers 21:4-10Schlangers not at services
79
Aliyah #3Numbers 21:11-16
80
Aliyah #4Numbers 21:17-20
81
Aliyah #5Numbers 21:21-25Beth
82
Aliyah #6Numbers 21:26-33Ricki
83
Aliyah #7Numbers 21:34-22:1Ricki
84
MaftirNumbers 21:34-22:1Ricki
85
HaftarahJudges 11:1-33
86
87
Ba'al Tefilah--> -->Friday PM
88
Gabbai RishonSat. Pesukei D'Zimrah
89
Gabbai SheiniEd RochmanSat. Shacharit
90
D'var TorahSat. Torah
91
Sat. Musaf
92
93
94
Mincha
95
Numbers 22:2-12
96
97
Aliyah #1Numbers 22:2-4
98
Aliyah #2Numbers 22:5-7
99
Aliyah #3Numbers 22:8-12
100
Ba'al Tefilah