ลงทะเบียนอบรม "จับประเด็น เขียนเรื่องให้ดี ได้อย่างไร" 2562 (รายชื่อ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
กรุณาระบุรุ่นที่ต้องการเข้าอบรม
SAP IDชื่อ-นามสกุลภาควิชา/หน่วยงานที่สังกัดเบอร์ติดต่อกลับ
2
13/2/2019, 13:37:27
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10034260กชพรรณ อ่อนศรีงานพัฒนาคุณภาพ98764
3
15/2/2019, 16:45:29
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10027409กมลทิพย์ บุญอาจภาควิชากุมารเวชศาสตร์41269
4
15/2/2019, 10:42:46
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10023969กรดา ผึ่งผาย
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
818107122
5
14/2/2019, 13:42:08
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10028835กัณญานาต แสงใหญ่งานบริหารจัดการความเสี่ยง02-419-9655
6
7/2/2019, 13:56:43
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10030725
กานต์พิชชา เกิดศรีเล็ก
ศูนย์รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
41146
7
15/2/2019, 8:14:27
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10023259ขวัญใจ โชติพนังกุมารเวชศาสตร์95674
8
13/2/2019, 14:56:51
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10022436จิราวรรณ แสนโคตงานพัฒนาคุณภาพ98764
9
13/2/2019, 15:00:44
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10016605แฉล้ม บุตรอินทร์งานพัฒนาคุณภาพ98764
10
11/2/2019, 11:20:52
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10031692ชนกานต์ โรจนธาราออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด02-4197529
11
13/2/2019, 19:44:03
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10006612
ชลธิชา อรรคพลเดชาชัย
ผะอบฯ 524197393
12
14/2/2019, 14:42:33
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10012878ชโลธร โอฬารประเสริฐงานวิเทศสัมพันธ์9-9465 ต่อ 104
13
18/2/2019, 10:51:49
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10024444ชุติกาญจน์ อมรสุภัค
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
894942985
14
12/2/2019, 9:46:18
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10031164ชุติมา พลศรีเมืองโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา99528
15
6/2/2019, 10:00:58
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10034013ญาดานุช ธนะลำพองผลจักษุวิทยา24199208
16
18/2/2019, 15:11:18
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10019699ฐายิกา สุภาพกุลอายุรศาสตร์9 7679
17
13/2/2019, 10:04:21
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10019470ณิชชาอร รัตนนกูลวิสัญญีวิทยา024197993 ต่อ 206
18
8/2/2019, 9:32:06
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10005488ดวงกมล โกวิทวิบูลงานสิทธิประกันสุขภาพ99314
19
20/2/2019, 9:48:32
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10004832ทองสุข สุขแสนงานการพยาบาลจักษุ โสตฯ94040-1
20
8/2/2019, 10:11:21
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10022533
ทิพย์รัตน์ ลิ้มอนุสรณ์
ศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช
41254
21
8/2/2019, 15:24:57
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10002260ธารณี ลิ้มพงศธรงานการพยาบาลรังสีวิทยา96112
22
13/2/2019, 15:50:20
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10003975นพดล อาชีพภ.พยาธิวิทยาคลินิก97050
23
20/2/2019, 10:01:06
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10026608นาฏยา หอยสังข์งานการพยาบาลจักษุ โสตฯ08-2188-9208
24
20/2/2019, 13:39:22
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10010289ประภาพร เชื่อมสุขงานสังคมสงเคราะห์02-419-8386
25
14/2/2019, 9:38:47
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10032491พัชรินทร์ เลามั่งงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ98300 ต่อ 404
26
12/2/2019, 21:38:01
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10005518ภรณี สกุลกอบชัย
72/4 ประสาทศัลยศาสตร์ชาย งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ
97103
27
18/2/2019, 10:48:36
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10011040ภาวิณี ปิยบุญศรี
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
94361
28
11/2/2019, 15:06:47
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10000519
มณีรัตน์ ทิพย์โพธิ์ศรี
โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
866745244
29
12/2/2019, 9:45:48
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10033882มัลลิกา เดชเมืองปักโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา98045
30
18/2/2019, 15:07:46
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10015816ยุพยงค์ คงสอนอายุรศาสตร์9 7679
31
14/2/2019, 14:54:12
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10014812ยุวดี วงศ์สุเมธงานวิเทศสัมพันธ์99465 ต่อ 105
32
6/2/2019, 10:01:32
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10021113เยาวลักษณ์ แก้วมณีสนง. ภาควิชาจักษุวิทยา99208
33
14/2/2019, 9:39:57
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10034300รัญชิดา สมบัติงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ98300 ต่อ 402
34
14/2/2019, 13:40:13
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10027612รุจิรา ศิริปัญญางานบริหารจัดการความเสี่ยง02-419-9655
35
11/2/2019, 11:19:52
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10027380วชิราพรรณ นาคทั่งออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด02-4197529
36
18/2/2019, 4:55:13
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10003111
วิมลักษณ์ ชัยศักดิชาตรี
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลย์ออร์โธปิดิกส์/ไอซียูอุบัติเหตุ
891426365
37
14/2/2019, 13:57:18
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10025188
ศิริกัลยา ทิพย์ประเสริฐ
สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
95675
38
13/2/2019, 14:57:51
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10032575
ศิรินธร อนันต์ลาภมงคล
งานพัฒนาคุณภาพ98764
39
11/2/2019, 10:06:34
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10020877ศิริวรรณ นุชนารถเภสัชกรรม98345-113
40
20/2/2019, 9:50:20
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10015129สกุนตลา บัวนันท์งานการพยาบาลจักษุ โสตฯ94040-1
41
18/2/2019, 15:09:43
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10015432สุกัญญา ผาสุขอายุรศาสตร์9 7679
42
15/2/2019, 12:22:07
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10007081
สุกัญญา อับดุลเลาะห์
กุมารเวชศาสตร์9 5678
43
18/2/2019, 15:04:20
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10007989สุชีรา กาญจนพิบูลย์อายุรศาสตร์99009
44
13/2/2019, 15:01:27
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10027299สุธีกานต์ กลิ่นพยอมงานพัฒนาคุณภาพ98764
45
15/2/2019, 8:13:34
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10008794สุนันทา เทียนแก้วกุมารเวชศาสตร์95674
46
15/2/2019, 16:44:46
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10008234สุนิสา อุลลาภาควิชากุมารเวชศาสตร์41269
47
11/2/2019, 15:04:30
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10032783สุภมาส ขำแสงR2R92662
48
14/2/2019, 9:40:41
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10034301
สุภาวัลย์ เชาว์พาณิชย์เจริญ
งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ98300 ต่อ 400
49
11/2/2019, 15:21:00
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10014374สุรางคณา พรแจ่มใสภาควิชากุมารเวชศาสตร์41269
50
13/2/2019, 14:59:58
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10033988อนัญพร วุฒิมงคลชัยงานพัฒนาคุณภาพ98764
51
20/2/2019, 11:33:28
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10007459อรจิรา รัตนเณรงานการพยาบาลรังสีวิทยา02-419-7112
52
13/2/2019, 19:50:10
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10009516อรพรรณ อารีงานการพยาบาลจักษุ โสตฯ02-4197393
53
14/2/2019, 16:40:18
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10008450อัชฌารัตน์ บุญเย็นงานการพยาบาลจักษุ โสตฯ972209429
54
12/2/2019, 11:22:31
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
10029422เอลียา ฟ้ามิตินนท์
งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
02-419-8707, 0859722454
55
56
11/2/2019, 15:35:54
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10054389จิตติมา หอมเทียนตจวิทยา94333
57
8/2/2019, 9:34:07
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10020857จินดามณี เขียวคำรพงานสิทธิประกันสุขภาพ99314
58
15/2/2019, 16:47:48
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10007288ฉวีวรรณ ศรีประยงค์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์41269
59
20/2/2019, 13:46:34
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10011564ชุติมา ประสานสุข
งานสังคมสงเคราะห์ตึกพระสุจริตสุดา
846471010
60
18/2/2019, 10:42:23
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10018132ญาณินี วงค์ษาศัลยศาสตร์ออร์โธ08-3992-4030
61
13/2/2019, 15:06:04
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10031090ณัฐณิช เกตุกัณฑรงานพัฒนาคุณภาพ98764
62
13/2/2019, 15:02:50
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10007253ดนิตา พลชัยงานพัฒนาคุณภาพ98764
63
15/2/2019, 12:24:13
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10006621ทศพร ธรรมรักษ์ไอซียูประสาทศัลยศาสตร์
02-4197937-8, 0829922824
64
21/2/2019, 10:56:42
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10003265
ทัศนีย์ หงส์ศุภางค์พันธุ์
ศัลยศาสตร์ออร์โธ909849266
65
11/2/2019, 16:19:37
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10024659ธนัชพร​ ลิบุตรดีตจ​วิทยา​94332
66
14/2/2019, 14:22:40
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10005666นรีวิทย์ ไชยชาญภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ97968 ต่อ 147
67
11/2/2019, 13:13:55
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10008603นฤมล สุดใจ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
02-419-7529
68
13/2/2019, 15:03:32
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10014324นัญฑ์ฐฌา ธนานันท์งานพัฒนาคุณภาพ98764
69
15/2/2019, 16:46:07
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10004965นันทนา ตุแก้วภาควิชากุมารเวชศาสตร์41269
70
20/2/2019, 9:52:21
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10021742นิฐิพร บุญตามงานการพยาบาลจักษุ โสตฯ94040-1
71
20/2/2019, 9:53:48
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10029932นิตยา ยางอ่อนงานการพยาบาลจักษุ โสตฯ94049-1
72
11/2/2019, 14:43:40
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10003540นิตยา สุวรรณเวก
หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิคส์ สยามินทร์ชั้น 1
97832-4
73
18/2/2019, 21:32:00
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10007301เบญจกาย ตรีถูกแบบ
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
08-1422-9317
74
11/2/2019, 15:44:09
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10002476
เบญจวรรณ ธีระเทอดตระกูล
งานการพยาบาลผ่าตัด97984
75
12/2/2019, 19:48:39
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10006672พเยาว์ ประดุจแก้ว72 ปี ชั้น ประสาทศัลยศาสตร์ชาย867876319
76
18/2/2019, 9:11:14
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10030920พรชนิต จำเนียรกาล
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
98796, 086-3884589
77
20/2/2019, 7:57:10
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10005595พรรณราย อุดมกาญจน์งานการพยาบาลรังสีวิทยา09-4328-9653
78
15/2/2019, 16:50:23
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10007126
พัชรินทร์ เที่ยงสมพงษ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์41269
79
21/2/2019, 15:45:19
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10004363
พิมพ์จรัส สร้อยมุกดา
ศัลยศาสตร์ออรโธปิดิคส์94502
80
13/2/2019, 15:02:15
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10016100
พิมพ์ภัค กฤตสัมพันธ์
งานพัฒนาคุณภาพ98764
81
13/2/2019, 15:04:24
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10033987เพ็ญพรรณ บัวขุนเณรงานพัฒนาคุณภาพ98764
82
13/2/2019, 7:20:13
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10002808เพลินพิศ ธรรมนิภา
งานการพยาบาลสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา
97366, 94679
83
21/2/2019, 15:23:55
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10006858
แพรววริญญ์ วีรกุลวัฒนา
กุมารเวชศาสตร์ / ต่อมไร้ท่อฯ819889902
84
8/2/2019, 15:43:28
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10014863ภาวิณี ชามขุนทดโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา9 9533
85
13/2/2019, 10:26:33
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10025871ภาวิณี สารีนันท์ถาควิชาวิสัญญีวิทยา97975 ต่อ 203
86
21/2/2019, 10:49:56
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10002354ภาวินี สุขสาคร84/3 ตะวันตก-ใต้97267/098-352-4550
87
8/2/2019, 9:34:35
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10012464มลทิพย์ หน่ายคอนงานสิทธิประกันสุขภาพ99314
88
21/2/2019, 16:06:33
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10027811ยุพิน ภูจอมใจ
กุมารเวชศาสตร์/ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
898003760, 95977
89
15/2/2019, 16:49:09
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10005117รัตนา คล้ายแย้มภาควิชากุมารเวชศาสตร์41269
90
8/2/2019, 9:22:11
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10003110วันดี โรจนะสิริ
งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
96838
91
21/2/2019, 10:58:34
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10009434วิจิตราภรณ์ ทวีศรี
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
859178512
92
18/2/2019, 15:18:39
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10030711
วิภาวัลย์ ชีวชุติรุ่งเรือง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด/กายภาพบำบัด
98320
93
14/2/2019, 13:43:18
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10031664วิยะดา คล้ายสุบรรณงานบริหารจัดการความเสี่ยง02-419-8750
94
20/2/2019, 9:55:20
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10029937ศรัณพร เขียวสอาดงานการพยาบาลจักษุ โสตฯ94040-1
95
12/2/2019, 15:05:41
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10003261สมหมาย เถืาอนเมือง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
9-7968 ต่อ 145
96
20/2/2019, 10:04:29
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10029940สานฝัน อุ่นชัยงานการพยาบาลจักษุ โสตฯ821035141
97
13/2/2019, 14:54:55
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10010145สุชีรา คงเพียรธรรมภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก97050
98
18/2/2019, 9:10:15
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10012898
สุดารัตน์ ศิริศักดิ์พาณิชย์
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
98796, 081-2747080
99
18/2/2019, 15:15:14
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10014802สุภาภรณ์ อันโนอายุรศาสตร์9 7679
100
18/2/2019, 15:21:50
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
10034363สุวนันท์ คำขุนทดอายุรศาสตร์9 7767
Loading...
Main menu