ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการเบิกเวชภัณฑ์ (ยา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ( ภ.201 ) ปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ รพ.สต...............อำเภอเมือง จ.กระบี่
2
ลำดับรายการเวชภัณฑ์
ขนาดบรรจุ
ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปีประมาณการปี 2563ยอดยาคงคลังณ. 30 ก.ย.2563ประมาณการเบิกจากโรงพยาบาลกระบี่
3
ราคา/หน่วย
616263
4
1Glipizide 5 มก.50x10's#VALUE!198,190212,301342,1151500311,580
5
2Metformin 500 มก.50x10's#VALUE!378,851361,292565,1122000517,974
6
3Pioglitazone3x10's4200420042009022,925
7
4Aspirin 81 มก.100x10's#VALUE!84,214153,394172,41326,820144,947
8
5Amlodipine 5 มก.10x10's#VALUE!373,508449,954566,059116,400448,845
9
6Manidipine 20มก.10x10's42004200500050003004700
10
7Atenolol 50 มก.50x10's4800048000560003600031,350117,625
11
8HCTZ 25 มก.50x10's#VALUE!45,221#REF!68,08220,53551,563
12
9Furosemide 40 มก.500's#REF!#REF!#REF!2,1972490647
13
10Amilorine 5 มก.+HCTZ50มก.50x10's#VALUE!58677,62014,25812,1604,663
14
11Enalaplil 5 มก.100x10's#VALUE!159,676223,360274,08135,330237,162
15
12Enalapril 20 มก.100x10's#VALUE!60,68587,206128,15730,97097,772
16
13Methydopa 250 มก.50x10's#VALUE!4,6005,0009,50045005,000
17
14Propanolol 10 มก50x10's#VALUE!6,0104,7407,68362503,289
18
15Metoprolol tartrate 100 มก.100x10's#VALUE!9,93010,86512,02629009,126
19
16Hydralazine 25 มก.50x10's#VALUE!979011,86017,768594012,211
20
17Lorsartan 50 มก100x10's#VALUE!122,625182,915230,58634,720195,371
21
18
Isosorbide dinitrate 10 มก.(ISDN)
50x10's#VALUE!0050026300
22
19
Isosorbide mononitrate 20 มก.(ISMN)
12x10's#VALUE!00300120180
23
20Sublingual ISDN 5 มก.1x10's#VALUE!20100812500312
24
21Fenofibrate 200 มก.10x7's#VALUE!1653727,07258,7468,06949,238
25
22Simvastatin 20 มก.100x10's#VALUE!294,417385,074474,67034,342385,207
26
23Allopurinol 100 มก.50x10's#VALUE!27,50028,38041,6509,85028,047
27
24Colchicin 0.6 มก.50x10's#VALUE!1697721,17029,158969018,050
28
25Doxazosin 2 มก.10x10's#VALUE!812011,34015,619380011,239
29
26B 1-6-12100x10's#VALUE!55,59081,74398,74214,07582,874
30
27Amlodipine 10 มก.10x10's#VALUE!50,37644,20037,4622,71029,752
31
32
33
34
รวม 23 รายการ
35
รายการส่ง เวลาส่ง
36
ส่งแผนปี สิ้นเดือน สค.
37
ส่งใบเบิก จันทร์ที่ 4 ของเดือน
38
รับยา/เวชภัณฑ์ ศุกร์ที่ 1 ของเดือน
39
ประมาณการเบิกคิดจาก อัตราการเบิกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี บวก ร้อยละ 15
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100