kpi_ทารก_59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ปีงบประมาณ 2559
2
จังหวัดอ่างทอง
3
หมายเหตุ ช่องที่มีตัวเลขสีแดง 0.00 ไม่ต้องกรอกข้อมูล
4
ตัวชี้วัด Service Plan สาขาทารกแรกเกิดผลงานปีบประมาณ 2559ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค58)ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค59)ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.59)ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.59)
5
ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
6
ตัวชี้วัดที่ 1อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน(Neonatal mortality rate)<5:1000 การเกิดมีชีพ716974.1226313.1705020.0055648.8700.00
7
ตัวชี้วัดที่ 2อัตราเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัมภายใน 28 วันลดลง
ร้อยละ 5
030.00020.00000.00010.00000.00
8
ตัวชี้วัดที่ 4อัตราตายทารกที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า 1000 กรัม<50 %000.00000.00000.00000.00000.00
9
ตัวชี้วัดที่ 5อัตราตายทารกที่น้ำหนักตัว 1000-1499 กรัม<10 %000.00000.00000.00000.00000.00
10
ตัวชี้วัดที่ 6อัตราตายทารกที่น้ำหนักตัว 1500-2499 กรัม<2 %030.00020.00000.00010.00000.00
11
ตัวชี้วัดที่ 7อัตราตายทารกที่มีน้ำหนัก > 2500 กรัม<2 %700.00200.00000.00500.00000.00
12
ตัวชี้วัดที่ 8อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในทารกน้ำหนักน้อยกว่า 1500 กรัมหรืออายุครรภ์ต่ำกว่า 32 สัปดาห์ ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
13
8.1 อัตราการเกิดโรคปอดเรื้อรัง(BPD Chronic lung disease)<26%000.00000.00000.00000.00000.00
14
8.2 อัตราการเกิดจอประสาทตาผิดปกติ( ROP) stage 3 - 5<8%000.00000.00000.00000.00000.00
15
8.3 อัตราการเกิดลำไส้อักเสบเน่า NEC stage 2<6%000.00000.00000.00000.00000.00
16
8.4 อัตราการเกิดเลือดออกในสมอง IVH grade III-IV<7%000.00000.00000.00000.00000.00
17
ตัวชี้วัดที่ 9อัตราการตายจากภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth asphyxia)ลดลง000.00000.00000.00000.00000.00
18
ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)เกณฑ์ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
19
ตัวชี้วัดที่ 10อัตราการให้ antenatal steroid อย่างน้อย 2 dose ก่อนการคลอด(ในหญิง GA 24-34 สัปดาห์) >70%000.00000.00000.00000.00000.00
20
ตัวชี้วัดผลผลิต(Process)เกณฑ์ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
21
ตัวชี้วัดที่ 11อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน.ในการส่งต่อผลงานปีบประมาณ 2559ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค58)ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค59)ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.59)ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.59)
22
ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)เกณฑ์ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
23
11.1 จำนวนทารกเสียชีวิตขณะส่งต่อ ภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อถึงรพ.ปลายทาง0000.00000.00000.00000.00000.00
24
ตัวชี้วัดผลผลิต(Process)เกณฑ์ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
ผลงาน
(A)
เป้า(ตัวหาร)
(B)
คิดเป็น
(A*100)/B
25
11.2 อุณหภูมิ < 36.5 C< ร้อยละ 25000.00000.00000.00000.00000.00
26
11.3 อุณหภูมิ > 37.5 C
ณ อุณหภูมิวัดใน 5 นาทีเมื่อถึง ward
< ร้อยละ 25000.00000.00000.00000.00000.00
27
11.4 ระดับน้ำตาล < 40 mg/dL<12%000.00000.00000.00000.00000.00
28
11.5 ระดับน้ำตาล > 180 mg/dL (โดยเจาะ screening เมื่อถึง ward ภายใน 1ชั่วโมง)<20%000.00000.00000.00000.00000.00
29
11.6 ตำแหน่งท่อช่วยหายใจไม่เหมาะสม (ลึก/หลุด)ทันทีเมื่อถึง ward<15%000.00000.00000.00000.00000.00
30
11.7 อัตราการปฏิเสธการรับผู้ป่วยภายในเครือข่าย บริการ<10000.00000.00000.00000.00000.00
31
Loading...
Main menu