ม.6_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวมะลิวัลย์ ผ่องแผ้ว นางศรีสงกรานต์ เซียวสกุล
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายทิวัตถ์ ทองวิสูง
ม.6/3
0.00FALSE
9
2
นายปรัตถกร ศรีเมือง
ม.6/3
0.00FALSE
10
3
นายปวเรศ บุราไกร
ม.6/3
0.00FALSE
11
4นายกฤษณ บำรุงผล
ม.6/3
0.00FALSE
12
5
นายสิทธิพงศ์ รุนกระโทก
ม.6/3
0.00FALSE
13
6
นายเอกสิทธิ์ พานชัยพิบูล
ม.6/3
0.00FALSE
14
7
นายอาทิตย์ กองทอง
ม.6/3
0.00FALSE
15
8นายพีรพล ปานโทน
ม.6/3
0.00FALSE
16
9
นายจิรวัฒน์ พุ่มแก้ว
ม.6/3
0.00FALSE
17
10
นายศตวรรษ สารสมัคร
ม.6/3
0.00FALSE
18
11
นางสาวกรรณิการ์ บุปผาวัลย์
ม.6/3
0.00FALSE
19
12
นางสาวรุจิรัตน์ ศักดิ์เสริมสุข
ม.6/3
0.00FALSE
20
13
นางสาวสุจิตราภรณ์ ศิริบูรณ์
ม.6/3
0.00FALSE
21
14
นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม
ม.6/3
0.00FALSE
22
15
นางสาวอารี อินทร์เชื้อ
ม.6/3
0.00FALSE
23
16
นางสาวหนึ่งฤทัย นุ่มทองคำ
ม.6/3
0.00FALSE
24
17
นางสาวประภาศิริ กุลบุตร
ม.6/3
0.00FALSE
25
18
นางสาวกรรณิกา ทวีกุล
ม.6/3
0.00FALSE
26
19
นางสาวนฤมล ใจจริง
ม.6/3
0.00FALSE
27
20
นางสาวธมลวรรณ หมื่นทุม
ม.6/3
0.00FALSE
28
21
นางสาวขวัญจิรา ยืนยิ่ง
ม.6/3
0.00FALSE
29
22
นางสาวจุฑามาศ สายแวว
ม.6/3
0.00FALSE
30
23
นางสาวธนพร เพิ่มเติมสิน
ม.6/3
0.00FALSE
31
24
นางสาวธนภรณ์ มีทรัพย์
ม.6/3
0.00FALSE
32
25
นางสาวธัญญชนา ธานี
ม.6/3
0.00FALSE
33
26
นางสาวนันทกาญจน์ ทาตระกูล
ม.6/3
0.00FALSE
34
27
นางสาวปิยะมาศ เกษมสุข
ม.6/3
0.00FALSE
35
28
นางสาวพัชราภรณ์ ปัทมะ
ม.6/3
0.00FALSE
36
29
นางสาวรัชนี มานุช
ม.6/3
0.00FALSE
37
30
นางสาวสุรีย์นิภา จารุโกน
ม.6/3
0.00FALSE
38
31
นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรเดชะ
ม.6/3
0.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu