ABCDEFGH
1
歡迎使用本單詢價,為將來避免訂購上發生錯誤,請盡可能填妥每一單項,紅色框線部分不需填寫。
本表是網上開放式文件,有3種方式可回傳 :1.請自行下載成excel試算表格式 填妥後 e-mail回傳 2. copy成表格在mail裡直接填寫寄回
3.copy在您的雲端試算表裡,填妥後直接回傳(表單左上"檔案" 處請點入 以郵件附本寄送即可 )
2
訂購人資料姓名代購須知 下單前建議先閱讀代購須知喔
3
e-mail
4
商品編號 廠牌與品名
(商品編號電器 床組必填)
商品規格 大小顏色
(Beschreibung)
商品連結
(verlinken)
數量
(Menge)
單價
(preis)
總價
(summe)
備註 2
(Notizieren)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59