สำเนาของ การพัฒนาศักยภาพผุ้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (อำเภอสิรินธร) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
ประทับเวลาโรงเรียนชื่อ-นามสกุลตำแหน่งจบวิชาเอกสอนระดับชั้น
2
18/4/2017, 6:49:48บ้านป่าเลา
นางสาวจิราภรณ์ ปานทอง
ครูผู้ช่วยเทคโนโลยีการอาหารป.1
3
18/4/2017, 6:51:18บ้านป่าเลา
สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน
ครู คศ.1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ป.3
4
19/4/2017, 17:03:15บ้านคันเปือย
นางอนุรักษ์ อ่อนเฉวียง
ครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.5
5
19/4/2017, 17:05:35บ้านคันเปือย
นางอมรรัตน์ เงินยวด
ครูชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาป.3
6
19/4/2017, 17:12:31บ้านคันเปือยนายบุญตา จูมทองครูชำนาญการการประถมศึกษาป.2
7
19/4/2017, 17:50:39
บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
นายลิขิต ชาตะพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาป.4-6
8
19/4/2017, 17:52:03
บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
นางทิพย์อวน อยู่สุขครู ชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.3
9
19/4/2017, 19:29:12
ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
นางสาวเพ็ญพักตร์ แว่นระเว
ครู ค.ศ.1การศึกษาปฐมวัยอนุบาล1
10
19/4/2017, 21:43:21
บ้านเหล่าอินทร์แปลง
นางทรงรัตน์ มูลหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
การให้คำปรึกษาแนะแนว
ป.1
11
19/4/2017, 21:44:31
บ้านเหล่าอินทร์แปลง
นางสาวกาญจนพรรณ ดวงสุพรรณ
ครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์ป.1-ป..6
12
20/4/2017, 3:11:45บ้านห้วยไฮ
นางสาวภัทราพร คำสวัสดิ์
ครูการศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
13
20/4/2017, 3:15:12บ้านห้วยไฮ
นางสาวกัลยรัตน์ สัตยากุล
ครูอัตราจ้างรัฐศาสตร์ป.1
14
20/4/2017, 10:30:14บ้านหนองเม็กนางสาววีระนุช คำผลครู คศ.1ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
15
20/4/2017, 10:39:08บ้านหนองเม็ก
นางสาววนิดา ไชยมงกุฎ
ครู คศ.1พลศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
16
20/4/2017, 13:28:00บ้านคำก้อมนางระพีพร มงคลครูชำนาญการพิเศษ
จิตวิทยาและการแนะแนว
ป.3
17
20/4/2017, 13:28:48บ้านคำก้อม
นางสาวกมลพร เพี้ยบุญมาก
ครูผู้ช่วยสังคมศึกษาม.1-3
18
20/4/2017, 13:33:02บ้านโคกเที่ยงนางพรรณี พรรณเจริญครูชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีเกษตรม.1-3
19
20/4/2017, 13:34:01บ้านโคกเที่ยงนางพัฒน์ชนก เข็มเคน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
-ป.1-6
20
20/4/2017, 17:00:45บ้านลาดวารีนายวัฒนา แจ่มใสครู ภาษาอังกฤษป.6
21
20/4/2017, 17:01:37บ้านลาดวารี
นางสาวศิริธนา แสนทวีสุข
ครูภาษาไทยป.1
22
20/4/2017, 19:24:35
ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
นางสาวนันทศิริ กำเพ็ชร
ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ป.4 - ป.5
23
21/4/2017, 9:01:45บ้านพลาญชัย
นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี
ครูบริหารการศึกษาป.5
24
21/4/2017, 9:03:51บ้านพลาญชัยนางอมรา คำรือชัยครูภาษาอังกฤษม.1-3
25
21/4/2017, 18:15:13บ้านดอนชีนางประจวน ภูลายดอกครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาชั้น ป.4,5,6
26
21/4/2017, 18:16:09บ้านดอนชี
นางเพ็ญศรี พงษ์สถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาป.3
27
21/4/2017, 19:02:02บ้านปากบุ่ง
นางวิจิตราพร คำสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษพลศึกษาป.1
28
21/4/2017, 19:03:01บ้านปากบุ่ง
นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร
ครูผู้ช่วย
ชีววิทยาประยุกต์(จุลชีววิทยา)
ป.6
29
21/4/2017, 22:39:21บ้านโนนจิกนางสดใส แก้วโชติครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาป.5
30
21/4/2017, 22:40:23บ้านโนนจิก
นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภา
ครูชำนาญการหลักสูตรและการสอนป.1
31
22/4/2017, 9:26:31บ้านทุ่งหนองบัวนางสาวจำเนียร สมดีเจ้าหน้าที่ธุรการ
บริหารธุรกิจการบัญชี
ไม่ได้สอน
32
22/4/2017, 9:29:06บ้านทุ่งหนองบัวนายธีรวัฒน์ บุญกันพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ป.5-6
33
22/4/2017, 11:41:39บ้านสุวรรณวารี
นางสุทธิลักณ์ อนันตกาล
ครูชำนาญการภาษาไทยม.1 - ม.3
34
22/4/2017, 11:43:24บ้านสุวรรณวารีนางสาวแสงรวี แก่นทนครูผู้ช่วยวิทยาศาตร์ศึกษาป.1 - ป.6
35
24/4/2017, 11:35:27นิคมสร้างตนเอง 6
นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง
ครู ค.ศ.1สารสนเทศศาสตร์ป.1
36
24/4/2017, 11:36:16นิคมสร้างตนเอง 6
นายชาญณรงค์เดช ทีฆกุล
ครูวิกฤตสังคมศึกษาป. 3
37
24/4/2017, 13:16:14บ้านเหล่าคำน.ส.ภัสสร ชื่นชมครูการศึกษาปฐมวัยอนุบาล2
38
24/4/2017, 13:17:46บ้านเหล่าคำนางลำพึง ทองแสงครู คศ.3การประถมศึกษาป.6
39
24/4/2017, 13:24:12บ้านเหล่าคำน.ส.ภัสสร ชื่นชมครูการศึกษาปฐมวัยอนุบาล
40
24/4/2017, 13:26:23บ้านเหล่าคำนางลำพึง ทองแสงครู คศ.3การประถมศึกษาป.6
41
24/4/2017, 20:18:27
หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
นางอรสา ไชยนาครู ค.ศ.3คณิตศาสตร์ป.4-6
42
24/4/2017, 20:19:22
หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
นางทัศนีย์ คูณทองครู ค.ศ.3ประถมศึกษาป.3
43
27/4/2017, 6:09:51บ้านห้วยเดื่อ
นายชัยวัฒน์ ปักเขตานัง
ครูผู้ช่วย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.3
44
27/4/2017, 6:10:33บ้านห้วยเดื่อ
นายสุธะมาตย์ ทองขาว
ครูผู้ช่วยปฐมวัยป.2
45
27/4/2017, 11:30:08บ้านบากชุมนางปนัดดา วีสีพนักงานราชการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
อนุบาล 2
46
27/4/2017, 11:31:48บ้านบากชุม
นางสาวพัชราภรณ์ โคกโพธิ์
พนักงานราชการภาษาไทยประถมสึกษาปีที่5
47
27/4/2017, 11:35:35บ้านบากชุม
นางสาวพัชราภรณ์ โคกโพธิ์
พนักงานราชการภาษาไทยป.5
48
29/4/2017, 10:50:43
บ้านเหล่าอินทร์แปลง
นายยุทธพล โทจันทร์ครูชำนาญการพิเศษคอมพิวเตอร์ป.4
49
29/4/2017, 10:54:09นิคมสร้างตนเอง 3
นางสาวชินสุมน. บุญชู
ครู
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.1
50
29/4/2017, 10:55:15นิคมสร้างตนเอง 3
นางสาววชิราภรณ์. โนนจันทร์
ครูอัตราจ้างเทคโนโลยีการอาหารป.2
51
29/4/2017, 11:02:47บ้านหนองชาด
นางสาวรุ่งนภา พุ่มจันทร์
ครูอัตราจ้างชีววิทยาป5
52
29/4/2017, 11:04:03บ้านหนองชาด
นางภัทภรภร. โคตรบุตร
ครูอังกฤษป.3
53
29/4/2017, 11:06:47บ้านทุ่งหนองบัว
นายธีระวัฒน์ บุญกัญท์
พนักงานราชการวิทยาศาสตร์ป.5 - ป.6
54
29/4/2017, 11:07:06บ้านหินสูง
นางวิไลวรรณ โพธิ์ศรีทอง
พนักงานราชการภาษาไทยป.4
55
29/4/2017, 11:08:09บ้านโนนก่อ
นางประกายแก้ว ลือเดช
ครูผู้ช่วยรัฐศาสตร์ป.3
56
29/4/2017, 11:08:44นิคมสร้างตนเอง 2
นางสุฉวี สุวรรณภาวงค์
ครูคณิตศาสตร์ป.1
57
29/4/2017, 11:09:30บ้านโนนก่อ
นางพิทยาภรณ์ ดำเนิน
ครู คศ.3คณิตศาสตร์ป.1
58
29/4/2017, 11:11:12บ้านหินสูง
นายประเทือง แก้วพิทักษ์
ครู คศ.3บริหารการศึกษาป.3
59
29/4/2017, 11:11:22บ้านโนนก่อ
ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ์ ยัวใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา-
60
29/4/2017, 11:12:01นิคมสร้างตนเอง 2
นางแจ่มจันทร์ ไชยกาล
ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยม.1
61
29/4/2017, 11:12:54บ้านป่าเลานายแสงทอง ฉันไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา-
62
29/4/2017, 11:13:51
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
นางนวลละออง คล้ายยา
ครู คศ.3การประถมศึกษาป.3
63
29/4/2017, 11:14:32บ้านห้วยน้ำใส
นางรัชนีกร สินทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษาป.1
64
29/4/2017, 11:15:43บ้านห้วยน้ำใสนางณฐิตา ศรีสุทธาครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ป.5
65
29/4/2017, 11:16:05
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
นายมนูเวทย์ จำปาศรี
ครู คศ.3คณิตศาสตร์ป.1
66
30/4/2017, 9:08:16
บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
นายประเสริฐ เชื้อโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษาม.3
67
2/5/2017, 11:36:37นิคมสร้างตนเอง 5นายสมกาย แสนอ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษาทุกระดับชั้น
68
2/5/2017, 11:44:53
หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
นางอรสา ไชยนาครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
69
2/5/2017, 11:46:44นิคมสร้างตนเอง 5
นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์
ครูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
70
2/5/2017, 11:47:29นิคมสร้างตนเอง 5นางสายฝน จันบุตราชครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
71
2/5/2017, 17:56:36บ้านคำเขื่อนแก้วนางมณีรัตน์ ธิมาทาครูพลศึกษาป.1
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu