Exemple programació projecte
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
AB
1
ContingutsCriteris d'avaluació
2
Projecte d’investigació. Possibles estratègies per afrontar la recerca de respostes a
una pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de preguntes investigables,
hipòtesis, disseny experimental, obtenció de dades (anàlisi d’errors i expressió dels
resultats, si és el cas), resultats i conclusions.
Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en públic.
3
Magnituds escalars i vectorials.
4
Les forces com a vectors. Anàlisi qualitativa dels moviments rectilinis i curvilinis.
Representacions gràfiques. Anàlisi quantitativa del moviment rectilini uniforme.
Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o físics a partir de taules de dades i de les lleis o principis involucrats.
Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de referència i de vectors per descriure’l adequadament, i aplicar-ho a la representació dels diversos tipus de desplaçament.
Descriure de forma qualitativa les característiques principals (posició, velocitat i acceleració) de diversos tipus de moviment a partir de l’anàlisi de les gràfiques. Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una representació esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades expressant els resultats en unitats del SI.
Elaborar i interpretar gràfiques que relacionin les variables del moviment partint d’experiències de laboratori o d’aplicacions virtuals interactives i relacionar els resultats obtinguts amb les equacions matemàtiques que vinculen aquestes variables.
5
Equilibri de forces. Pes dels objectes i centre de gravetat. Força normal, de
fregament i centrípeta. Relació entre força i deformació en els cossos elàstics.
6
Les lleis de Newton i la seva aplicació a la identificació i anàlisi de moviments i forces
en la vida quotidiana. Situacions relacionades amb accidents de trànsit i anàlisi de
mesures preventives. Anàlisi experimental de la caiguda lliure i de la independència
de la seva acceleració envers la massa.
Utilitzar les lleis de Newton per justificar, en casos quotidians, la relació entre les forces que actuen sobre un cos i les característiques del seu moviment, incloent-hi el cas de l’equilibri.
7
Conceptes de treball i calor com a maneres de transferir energia. Diferents formes
d’energia mecànica: energia cinètica i potencial.
Reconèixer que calor i treball són dues formes de transferència d’energia, identificant les situacions en què es produeixen.
Relacionar la calor amb els efectes que produeix en els cossos: variació de temperatura, canvis d’estat i dilatació.
8
Potència de màquines en funcionament. Exemples en el cos humà quan es realitzen
activitats físiques.
9
Creació i disseny de documents de text i de fulls de càlcul que incloguin opcions avançades de funcionalitat.
10
Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats d’emmagatzematge.Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.
11
Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils.Realitzar programes simples per a diferents tipus de dispositius que
Loading...
Main menu