ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านอำปึล
2
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2563
3
4
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิชาเอกกลุ่มสาระวันที่บรรจุวันที่ย้ายเข้า วันเดิอนปีเกิดเลขตำแหน่ง
5
1นายสมนึก สุรพลผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารการศึกษาบริหาร
6
2นางจินตนา นภาคเวชครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา1/มี.ค./2546
7
3นางสาวกนกวรรณ เปรียบยิ่งครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์1/ธ.ค./2557
8
4นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาสังคมศึกษา
9
5นายสุชาติ โลกนิยมครูชำนาญการพิเศษดนตรีศิลปะ
10
6นางสาวนุชสรา สังเกตกิจครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
11
7นายบุญรัตน์ คำเลิศครูชำนาญการคอมพิวเตอร์ศึกษาวิทยาศาสตร์
12
8นางวิภารัตน์ คำเลิศครูชำนาญการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์15/ธ.ค./2557
13
9นางสาวธิติมา เสาเวียงครูปฐมวัยปฐมวัย
14
10นางสาวเข็มเพชร สร้อยทองครูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ20/ธ.ค./25627586
15
11นางสาวสุลินี พึ่งภพครูวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
16
12นางวนิดา ยิ่งรุ่งเรืองครูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
17
13นางสาวกัญญาภรณ์ พรรณาครูการประถมศึกษาการประถมศึกษา
18
14นางสาวทิพย์นิดา ช่วยรัมย์ครูปฐมวัยปฐมวัย
19
15นายสมยศ ขุมทองครูพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา
20
16นางสาวอรอนงค์ ดีพูนครูภาษาไทยภาษาไทย
21
17นางสาวจิราพร ทองประดับครูผู้ช่วยการประถมศึกษาการประถมศึกษา5/ก.ย./25627582
22
18นางสาวปาริชาติ ยืนยงค์ครูผู้ช่วยภาษาไทยภาษาไทย9/ม.ค./25637578
23
19นายสุนทร ภาละจ่าพนักงานราชการ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การงานอาชีพ
24
20นางสาวจิรารัตน์ เมียดประโคนพนักงานราชการพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา16/มี.ค./2563
25
21นางสาวนริสรา บุญมีเจ้าหน้าที่ธุรการธุรการธุรการ
26
22นางสาวลัดดา อาศัยเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ม.6ไม่มี
27
23นายฉัตรชัย เชื้อศิรินักการภารโรงนักการฯนักการฯ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100