ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านอำปึล
2
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2563
3
4
ที่
ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิชาเอกกลุ่มสาระ
วันที่บรรจุ
วันที่ย้ายเข้า
วันเดิอนปีเกิด
เลขตำแหน่ง
5
1นายสมนึก สุรพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
บริหาร
6
2นางจินตนา นภาคเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
1/มี.ค./2546
7
3
นางสาวกนกวรรณ เปรียบยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์1/ธ.ค./2557
8
4
นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษาสังคมศึกษา
9
5นายสุชาติ โลกนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ดนตรีศิลปะ
10
6
นางสาวนุชสรา สังเกตกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
11
7
นายบุญรัตน์ คำเลิศ
ครูชำนาญการ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์
12
8
นางวิภารัตน์ คำเลิศ
ครูชำนาญการคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์15/ธ.ค./2557
13
9
นางสาวธิติมา เสาเวียง
ครูปฐมวัยปฐมวัย
14
10
นางสาวเข็มเพชร สร้อยทอง
ครูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ20/ธ.ค./25627586
15
11
นางสาวสุลินี พึ่งภพ
ครูวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
16
12
นางวนิดา ยิ่งรุ่งเรือง
ครูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
17
13
นางสาวกัญญาภรณ์ พรรณา
ครูการประถมศึกษาการประถมศึกษา
18
14
นางสาวทิพย์นิดา ช่วยรัมย์
ครูปฐมวัยปฐมวัย
19
15นายสมยศ ขุมทองครูพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
20
16
นางสาวอรอนงค์ ดีพูน
ครูภาษาไทยภาษาไทย
21
17
นางสาวจิราพร ทองประดับ
ครูผู้ช่วยการประถมศึกษาการประถมศึกษา5/ก.ย./25627582
22
18
นางสาวปาริชาติ ยืนยงค์
ครูผู้ช่วยภาษาไทยภาษาไทย9/ม.ค./25637578
23
19นายสุนทร ภาละจ่าพนักงานราชการ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การงานอาชีพ
24
20
นางสาวจิรารัตน์ เมียดประโคน
พนักงานราชการพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
16/มี.ค./2563
25
21นางสาวนริสรา บุญมี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ธุรการธุรการ
26
22
นางสาวลัดดา อาศัยเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ม.6ไม่มี
27
23
นายฉัตรชัย เชื้อศิริ
นักการภารโรงนักการฯนักการฯ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100