ABCDEFGHJKMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBH
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อ-สกุล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ชื่อรายวิชาที่สอนรหัสวิชาที่สอน
ระดับชั้นที่ทำการสอน
ห้อง
ชื่อหน่วยการเรียน/เรื่องที่สอน
รูปแบบการสอนหรือเทคนิคที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไฟล์รูปภาพ/คลิปวิดีโอ
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งชื่อ-นามสกุลตำแหน่งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ประเมินครั้งที่(...../ปีการศึกษา)
การเตรียมการสอน/ขั้นนำ [2.เช็คชื่อนักเรียนและตรวจเช็คสภาพห้องเรียนก่อนทำการสอน]
การเตรียมการสอน/ขั้นนำ [3.ซักถามเหตุผลนักเรียนที่เข้าห้องสาย/ติดตามนักเรียนที่ขาด]
การเตรียมการสอน/ขั้นนำ [4.เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ กิจกรรมตามแผน๐ก่อนเข้าสอน]
การเตรียมการสอน/ขั้นนำ [5.ใช้วิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจตามแผนการสอน]
ด้านการสอน [1.ครูดำเนินการสอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนของแผนการสอน]
ด้านการสอน [2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยิธีการที่หลากหลาย]
ด้านการสอน [3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์]
ด้านการสอน [4.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดหลากหลาย สร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยนเอง]
ด้านการสอน [5.จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์]
ด้านการสอน [มีสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจุบัน]
ด้านการสอน [กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ศึกษาค้นคว้า หาความรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง]
ด้านการสอน [ให้กำลังใจเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเสริมแรงทางบวก]
ด้านการสอน [จัดบรรยากาศเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน]
ด้านการสอน [นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน]
ด้านการสอน [ฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของตน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นต้น]
ด้านการสอน [การสอดแทรกคุณธรรมขณะสอน]
ด้านการสอน [ใช้การสอนอย่างเต็มเวลา]
ด้านการสอน [มีการสรุปบทเรียน ได้ชัดเจน เข้าใจ]
ด้านการสอน [มีความสนใจต่อผู้เรียนอย่างทั่วถึง และช่วยเหลือผู้เรียนด้วย]
การวัดผล ประเมินผล [1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล]
การวัดผล ประเมินผล [2.จัดทำเกณฑ์การประเมิน ได้ชัดเจน ทุกขั้นตอน]
การวัดผล ประเมินผล [3.ประเมินผลอย่างหลากหลาย]
การวัดผล ประเมินผล [4.ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการประเมิน]
การวัดผล ประเมินผล [5.ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบโดยเน้นสภาพจริงและตรงตามจุดมุ่งหมาย]
การวัดผล ประเมินผล [มีสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจุบัน]
การวัดผล ประเมินผล [กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ศึกษาค้นคว้า หาความรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง]
การวัดผล ประเมินผล [ให้กำลังใจเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเสริมแรงทางบวก]
การวัดผล ประเมินผล [จัดบรรยากาศเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน]
การวัดผล ประเมินผล [นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน]
การวัดผล ประเมินผล [ฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของตน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นต้น]
การวัดผล ประเมินผล [การสอดแทรกคุณธรรมขณะสอน]
การวัดผล ประเมินผล [ใช้การสอนอย่างเต็มเวลา]
การวัดผล ประเมินผล [มีการสรุปบทเรียน ได้ชัดเจน เข้าใจ]
การวัดผล ประเมินผล [มีความสนใจต่อผู้เรียนอย่างทั่วถึง และช่วยเหลือผู้เรียนด้วย]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100