บันทึกการส่ง ปพ.5 สุข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
ชื่อครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 1
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 2
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 3
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
2
13/11/2017, 14:59:57
นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์
พ30206 ม.6ม. 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
พ30206 ม.6ม. 614
พ21202(เฉพาะห้อง11) ม.1
ม. 111
3
13/11/2017, 15:29:49
นางสุรีพร สุนทรักษ์
พ21102 ม.1ม. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
พ21102 ม.1ม. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
พ21102 ม.1ม. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
4
13/11/2017, 15:31:31
นางสาวเจนจิรา ชื่นตา
พ30204 ม.5ม. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
I30202(เว้น9.10.12) ม.5
ม. 53
I30202(เว้น9.10.12) ม.5
ม. 53
5
13/11/2017, 15:39:14นายพิจิตร สุทโธพ22102 ม.2ม. 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
พ22202(เฉพาะห้อง11) ม.2
ม. 211
พ22202(เฉพาะห้อง11) ม.2
ม. 211
6
13/11/2017, 15:42:43
นายวริวุฒิ คันธะจันทร์
พ21104 ม.1ม. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
พ21202(เฉพาะห้อง11) ม.1
ม. 111
พ30208(พาะห้อง9.14.15) ม.6
ม. 615
7
13/11/2017, 15:44:40นายกมลวิช นนทสินรฐาพ23102 ม.3ม. 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
พ23102 ม.3ม. 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
พ23102 ม.3ม. 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
8
13/11/2017, 15:48:24นายส่งเสริม มณีใสยพ23104 ม.3ม. 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
I20203 (เว้น9) ม.3ม. 313I20203 (เว้น9) ม.3ม. 313
9
13/11/2017, 15:50:29
นายทรงวุฒิ ทรัพย์เรืองรอง
พ32102 ม.5ม. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
พ33102 ม.6ม. 614, 15, 16พ33102 ม.6ม. 614, 15, 16
10
13/11/2017, 15:56:15
นายฌานวัฒน์ สุขารมย์
พ22202(เฉพาะห้อง11) ม.2
ม. 211
พ20204(เฉพาะห้อง13.14.15) ม.2
ม. 213, 14, 15
พ20204(เฉพาะห้อง13.14.15) ม.2
ม. 213, 14, 15
11
13/11/2017, 17:00:35
นายฌานวัฒน์ สุขารมย์
พ30202 ม. 4ม. 4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15
12
13/11/2017, 19:41:42
นายทรงวุฒิ ทรัพย์เรืองรอง
พ32102 ม.5ม. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
พ33102 ม.614, 15, 16
13
14/11/2017, 9:56:59
นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
พ31102 ม.4ม. 4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
พ21102 ม.1ม. 113, 14, 15
พ30208(พาะห้อง9.14.15) ม.6
9
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...