บ้านค้อ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน................................................. ศูนย์เครือข่าย............................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 24คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ4คนนักเรียนทั้งหมดรวม28คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
ด.ช. นฤภัทร์ คำโทพล
/
8
2
ด.ช. กมลเทพ ปะติตัง
/
9
3
ด.ช. กัมปนาท หนูกลึง
X
10
4ด.ช. วาฤทธิ์ จำปา/
11
5
ด.ช. นครินทร์ โปมิน
/
12
6ด.ช. มนตรี สุรินาม/
13
7
ด.ช. พัทยา ทองภูเบศ
X
14
8
ด.ช. อลงกรณ์ นาคสุข
/
15
9
ด.ญ. นิตยา พันธ์แน่น
/
16
10
ด.ญ. จันทร์ธิมาพร จันทะภาษ
/
17
11
ด.ญ. สุภรัตน์ โพดพันธุ์
/
18
12
ด.ญ. เจนจิรา โนนศรี
/
19
13ด.ญ. จิตสุภา ชุมคำ/
20
14
ด.ญ. วชิราภร ศรีภูธร
/
21
15
ด.ญ. รัตนาภรณ์ บรรลือ
/
22
16
ด.ญ. สุกัญญา โพดพันธุ์
/
23
17
ด.ญ. นิภารัตน์ ถาบุญเรือง
/
24
18
ด.ญ. สุกัญญา รัตนพลธี
X
25
19
ด.ญ. จิรัชฌา จันทะเขตต์
/
26
20ด.ญ. จิราภร สีคำไพX
27
21ด.ช. อนุชา บัวแพง/
28
22
ด.ช. พีรพัฒ ทวีพันธ์
/
29
23
ด.ช. ชุติพนธ์ จักร์หลุด
/
30
24ด.ช. วัทวัส ผุยผาย/
31
25
ด.ญ. กณิการ์ สีเขียว
/
32
26
ด.ญ. ณัฐฑิตา ขันแดง
/
33
27ด.ญ. วนิดา ในทอง/
34
28
ด.ญ.ไขนภา เจริญศรี
/
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94
Loading...