1_4 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกฤตภาส เวชประสิทธิ์
1 20 1 2549 30 5 2561 46 148
15
2
เด็กชายกษิดิศ ดนตรี
1 5 8 2548 30 5 2561 67 163
16
3
เด็กชายจิรภัทร สังข์มี
1 2 8 2548 30 5 2561 53 153
17
4
เด็กชายเจษฎา คำสะอาด
1 24 6 2548 30 5 2561 83 168
18
5
เด็กชายชญานนท์ คำเหมือง
1 15 4 2549 30 5 2561 35 148
19
6
เด็กชายชนัยชนม์ สังเพ็ง
1 14 3 2548 30 5 2561 60 159
20
7
เด็กชายชินาธิป ประสงค์ศรี
1 9 6 2548 30 5 2561 39 151
21
8
เด็กชายธนภัทร คล้ายสมาน
1 13 6 2548 30 5 2561 38 160
22
9
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ มิ่งขวัญ
1 30 9 2548 30 5 2561 44 160
23
10
เด็กชายธีรภัทร ภัทรนิเวศน์
1 22 10 2548 30 5 2561 45 154
24
11
เด็กชายรัฐนันท์ ปราบทอง
1 4 7 2548 30 5 2561 40 157
25
12
เด็กชายวทัญญู ปานดำ
1 6 5 2549 30 5 2561 40 155
26
13
เด็กชายวรภัทร พึ่งโพธิ์ทอง
1 18 11 2548 30 5 2561 38 150
27
14
เด็กหญิงสุธาสินี ชั่งใจ
2 23 7 2548 30 5 2561 76 161
28
15
เด็กหญิงจารวี คงเจริญ
2 24 1 2548 30 5 2561 41 160
29
16
เด็กหญิงณัฏฐา ปาลวัฒน์
2 10 6 2548 30 5 2561 77 161
30
17
เด็กหญิงญัฐญา ชลอปัญจศิลป์
2 23 6 2548 30 5 2561 48 161
31
18
เด็กหญิงณัฐณิชา โยธาวงศ์
2 4 5 2549 30 5 2561 55 165
32
19
เด็กหญิงณัฐนิชา ม่วงเกลี้ยง
2 19 5 2549 30 5 2561 67 151
33
20
เด็กหญิงทัศศิมล บัวดี
2 29 6 2548 30 5 2561 61 160
34
21
เด็กหญิงธนกร ชุ่มจิตร์
2 8 5 2549 30 5 2561 66 162
35
22
เด็กหญิงธัญชนก หรั่งบุรี
2 5 9 2548 30 5 2561 42 160
36
23
เด็กหญิงเนตรนภัส รอดแก้ว
2 7 9 2548 30 5 2561 43 154
37
24
เด็กหญิงปวันรัตน์ อยู่กลัด
2 15 8 2548 30 5 2561 54 165
38
25
เด็กหญิงพรชิตา เมืองใหญ่
2 2 1 2549 30 5 2561 60 162
39
26
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เรืองทัพ
2 19 10 2549 30 5 2561 34 150
40
27
เด็กหญิงพินิญาภา ยอดศิรจินดา
2 21 9 2549 30 5 2561 40 141
41
28
เด็กหญิงพุทธิมา วัชรพิบูลย์
2 15 4 2548 30 5 2561 46 152
42
29
เด็กหญิงมณฑกาญจน์ มีทรัพย์
2 20 6 2549 30 5 2561 60 158
43
30
เด็กหญิงมานิตา ทองขวัญ
2 17 7 2548 30 5 2561 36 154
44
31
เด็กหญิงลลิล ขจรกิตติประการ
2 8 9 2548 30 5 2561 34 148
45
32
เด็กหญิงวรพิชชา เลี้ยงล่ำ
2 13 8 2548 30 5 2561 34 150
46
33
เด็กหญิงวารุณี เพ็งนิ่ม
2 29 12 2548 30 5 2561 34 153
47
34
เด็กหญิงสโรชา ตระกูลโชคเสถียร
2 24 3 2549 30 5 2561 43 155
48
35
เด็กหญิงสิทธินี บุญธนิน
2 8 3 2549 30 5 2561 34 149
49
36
เด็กหญิงสิริยากร เผ่าคง
2 7 7 2548 30 5 2561 48 163
50
37
เด็กหญิงสุภชา สาลี
2 17 6 2548 30 5 2561 45 155
51
38
เด็กหญิงอธิสา นุ่มถึก
ลาออก
52
39
เด็กหญิงอนัญญา เต็มศักดิ์
2 11 12 2548 30 5 2561 52 154
53
40
เด็กหญิงอริสรา ศรีโพธิ์
2 18 6 2548 30 5 2561 56 162
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
PrintMenu
88
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
89
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
90
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
91
{branch \0}
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu