ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ในวันที่ 30 พ.ย. 2564
2
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุล
3
1เด็กชายมัลลิกามนต์ประสิทธิ์
4
2นายปรัชญาเนินชาย
5
3นายสุเมธท้าวสุวรรณ
6
4เด็กหญิงวริยาแป้นทอง
7
5นายภานุสรณ์รัชหิรัญ
8
6นายปฏิพลไม่หวั่น
9
7นายชลสิทธิ์บัวเสริฐ
10
8นายนพกรยั่งยืน
11
9นายสิรวิชญ์หงส์ษา
12
10นายภัทรธรระเวกโฉม
13
11เด็กชายภัทรพลวงษ์วิโรจน์
14
12นายวิชญ์พลสำเริง
15
13นายสุภัทรวงศ์สุวรรณ
16
14น.ส.ศุภาพิชญ์บุ้งทอง
17
15นางสาวอันดาพาที
18
16นายณัฐวุฒิวงค์แวว
19
17นายปฏิญญาแนวประเสริฐ
20
18เด็กหญิงณัฐสุดาแต้มพงษ์
21
19นางสาวอรปรียาแต้มพงษ์
22
20นายทวีโชคพิมประจบ
23
21นายอชิระกำจร
24
22นางสาวปาลนามาตวง์
25
23นายพนธ์ดาประโตน
26
24นายบารมีศรีกรชำนาญ
27
25นายณัฐวุฒิวิราพร
28
26เด็กชายศุภกรโยธี
29
27เด็กชายสุทธินัยแก่นอินทร์
30
28เด็กหญิงอภิชยาประคอง
31
29เด็กชายฐานภัฒน์คตะวงษ์
32
30นางสาวปนัดดานิ่งคลี
33
31นายธนกฤตป้องศร
34
32นางสาวภัทรานิษฐ์เฉลิมวรบุตร
35
33นายวรณันแซ่คู่
36
34นายจักรีจันทบุตร
37
35นายพีรพงษ์ธรรมวงค์
38
36นายปัณณวัฒน์แทนสอ
39
37นายภาคินแนวประเสริฐ
40
38นางสาวณิธิภรณ์อำพัน
41
39เด็กหญิงภัทราภรณ์สุพนาม
42
40นายพรวสุฆวีวงค์
43
41เด็กชายธีรพลมงคลสวัสดิ์
44
42เด็กชายพงษ์พัฒน์ศิลารัตน์
45
43เด็กหญิงอาภัสรามงคลสวัสดิ์
46
44นางสาวอนิลทิตาจันทร์ประทุม
47
45นายวัชรากรปะสาวะภา
48
46นายณภัทร์พานแสนชา
49
47นายภานุพงศ์ถนอมมิตร
50
48เด็กชายเวชพิสิฐแรกนา
51
49นายพลพลต้นสมรส
52
50นายศุภสิทธ์ป้องศร
53
51นายพีรภัทรชุนางรอง
54
52เด็กหญิงบวรลักษณ์คำงาม
55
53เด็กชายศักดิ์ดาเนื่องชมภู
56
54นายวรากรพิมพ์โคตร
57
55นายบุญเฮงจันทร์แสง
58
56นายณัฐวุฒิกฐินสมิตร
59
57นางสาวสายธารอ่อนหวาน
60
58นายวุฒิชัยกริ่มใจ
61
59นางสาวนิตยาคงแสนคำ
62
60นายอนุสิทธิ์มณีศรี
63
61นางสาวปาริชาติเรืองรอง
64
62นางสาวจีณัชสาวิรัติพันธ์
65
63เด็กชายณัชพลวิเชียรเสนาะ
66
64นางสาวศิรินญาสังขบุญชู
67
65เด็กหญิงปาริชาติโฟร์มองต์
68
66นายฐิติศักดิ์แก้วบุญเรือง
69
67เด็กหญิงNITHKORP
70
68เด็กชายสมคิดบุญมา
71
69นายวรวุฒิประสพรัตน์
72
70นางสาวณัฐณิชาศรีเมือง
73
71เด็กชายจิตติพรมูลลาด
74
72เด็กหญิงวรวรรณบรรเทิงสุข
75
73นายธนากรสิทธิโชค
76
74เด็กหญิงปาณิสราบุญยัง
77
75เด็กหญิงกัญญาพัทธ์ปุษยะนาวิน
78
76นายอนุชิตยมหา
79
77นายวชิรวิทย์ดีดพิมพ์
80
78เด็กชายวิชญ์พลบุตรเกิด
81
79นางสาววรีรัตน์บุญประเสริฐ
82
80เด็กชายณัฐภัทรจันทะคร
83
81เด็กหญิงสุภัชชา
เปลี่ยนสมบูรณ์
84
82นายอมรินทร์ปราสาร
85
83เด็กชายวัชรัตน์ทองวิโรจน์
86
84นายธีรเมธดีดวงแก้ว
87
85เด็กชายวชิระตาทอง
88
86เด็กชายเพิ่มทรัพย์ศรประสิทธิ์
89
87นายสหรัฐวิสาขะ
90
88เด็กหญิงชาลิณีส่งโสภา
91
89เด็กชายจิรายุสชลสวัสดิ์
92
90นางสาวเกวลินผิวขาว
93
91นายสัมฤทธิ์เกษมพิณ
94
92นางสาวอัจฉราพรรณชาติสุวรรณ
95
93นายจตุพรแสวงผล
96
94นางสาวชมพูนุชต้นเตย
97
95นายอนุสรณ์บุญประจวบ
98
96นายณัฐดนัยศิริมูง
99
97นายภัทรเกียรติบุญประเสริฐ
100
98นายพนธกรเพิ่มพูน