NA FGO Christmas Lotto 2019 Bullying 3-Turn Setup Analysis (saberofavalon-senoy-ingo-revostae-&co)