สถิติงานบริการ 2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
รวมสถิติการบริการห้องสมุด
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2560
2
3
ประเภทบริการจำนวนผู้ใช้บริการ
4
การเข้าใช้บริการห้องสมุด148,586
5
การบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ101,993
6
บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง19,716
7
รายการค่าปรับหนังสือเกินกำหนด และค่าบริการบุคคลภายนอก100,029
8
การบริการตอบคำถามและค้นคว้า276
9
การบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC52,530
10
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์2,853
11
การวิเคราะห์และการลงรายการบรรณานุกรมสื่อโสตทัศน์พร้อมทำบาร์โค้ดติดเลขเรียกนำขึ้นชั้น#REF!
12
บริิการวารสาร302
13
บริการสื่อ edutainment2,486
14
รวม
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Loading...