Plnění Rekonstrukce Žďáru
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
Rekonstrukce Žďáru
3
důležitoststavsplněnokomentářkomentář 24.10. 2016
4
REST 1100%STRATEGIE A VIZE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOUv realizaci61%Na nové strategii se pracuje, je zhruba v polovině procesu. Je znát snaha, aby byla přijatá nejen příznivci současné koalice, ale všech - například tím, že řídící skupina je sestavena ze zástupců všech stran v zastupitelstvu. Slabší stránkou je doposud přes znatelnou snahu zapojení veřejnosti.
City Identity - Sláma (banner)
4P marketing
Propagace Strategie
5
a20%vize bude stručná a pochopitelná pro každého občana městav realizaci10%
6
b5%bude z ní jasné, v čem je naše město jedinečné a v čem může být nejlepším městem na světěchystá se1%
7
c5%vize a strategie nebudou kopírovat žádnou jinou vizi a strategii jiného města (např. Humpolce)hotovo5%
8
d10%vize města bude nestranická, nadčasová, dlouhodobá a trvale udržitelná, přesahující více volebních období (např. 10 let) a závazná pro každé budoucí vedení městačástečně5%
9
e5%město sestaví organizační tým, který projekt bude řídit (ideálně z externistů se zkušeností)hotovo5%
10
f5%strategie bude sestavena pomocí realizačních odborných týmů tvořených občany města zaměřených na jednotlivé tematické oblasti (možné načerpání zkušeností z podobného projektu v Liberci)hotovo5%
11
g5%žádný individualista nebude moci dokumenty obsahově měnit bez vědomí realizačního týmu a pracovních skupinv realizaci3%
12
h20%jednou za dva měsíce bude probíhat veřejná diskuze na předem dané téma řízená profesionálním moderátorem (facilitátorem)hotovo20%už probíhají veřejná projednávání
13
i5%město bude průběžně zveřejňovat výstupy a vyzývat veřejnost k zapojení se do projektuv realizaci3%
14
j5%město uspořádá soutěž o slogan, který bude Poslání, Vizi výstižně reprezentovat - City Identitychystá se1%
15
k15%výstupem práce bude: Poslání, Vize, Srategie, Cíle, Slogan a celkový Vizuál městachystá se4%
17
REST 2110%STAROSTA NA PLNÝ ÚVAZEKskoro hotovo95%Již v koaliční smlouvě bylo zakotveno dodržování velké části z tohoto restu a doposud je i naplňován. Věříme, že se podaří dotáhnout i zveřejnění týdenního plánu starosty.
18
a55%starosta (případně místostarosta) by se měl věnovat městu na plný úvazekhotovo55%
19
b20%pokud se někdo stane starostou (místostarostou), měl by se vzdát své role v Poslanecké sněmovně nebo Senátuhotovo20%V koaliční smlouvě
20
c20%pokud se starosta (místostarosta) dostane do Poslanecké sněmovny nebo Senátu, měl by se vzdát své role starostyhotovo20%V koaliční smlouvě
21
d5%agenda týdenního plánu starosty (místostarostů) by měla být zveřejněna na webunení0%
22
e10%ideálně by mohly být veřejně přístupné informace z docházkového systému celého městského úřadu na webu (všech zaměstnanců města)není0%
24
REST 3100%KOMISE, VÝBORY A RADY Z ODBORNÍKŮčeká se20%Komise jsou sestavovány obdobně jako dříve - tedy na základě politické nominace bez deklarace odbornosti. Signatáři se hájí, že tento ústupek udělali s tím, že umožnili komisím vznik pracovních skupin, které se zřizují z pro danou věc potřebných odborníků (kteří ale nejsou narozdíl od členů komisí finančně odměňováni). Audiozáznamy zveřejňuje pouze komise rozvoje a životního prostředí, jinak je vše na internetu zveřejňováno v obdobném rozsahu jako dříve. I když to není nikde deklarováno, komise přispívají do Žďárského zpravodaje. Zatím stále chybí v jednacím řádu rady povinnost vyjádřit se k případnému nesouhlasu s odborným stanoviskem komise.
28
d20%komise pak musí pracovat transparentně – publikovat svoje výstupy na internetu, včetně audio a videozáznamů z jednáníčástečně10%Nebude, pouze dobrovolně dle Komise
29
e10%komise musí mít i vyhrazený prostor v Novinách žďárské radnice, kde budou publikovat svoje výstupy
průběžně plněno
10%Nemají to nikde podložené, ale prostoru se jim dostává
32
REST 4100%ÚZEMNÍ PLÁN: KONCEPČNĚ A SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTInezačalo se5%Pokračuje se ve změně územního plánu dle starého procesu, protože je dle signatářů v příliš pokročilé fázi. Dělá se tedy například bez generelu dopravy (jehož absenci zmiňovala při veřejném projednávání i firma, která plán pro Žďár zpracovávala), zeleně, řešení sociální struktury města či fondu bydlení. Neřeší se po jednotlivých částech města, nevyužívají se inovativní technologie.
Příprava první změny nebo nový ÚP??? -> budeme mít jasno.
Generel dopravy
Generel zeleně
Územní studie


33
a20%město se nespokojí s úředním vyřízením úkolu „Územní plán“, ale dá městu plán na dlouho do budoucnanezačalo se0%
34
b20%konečně přestaneme strkat hlavu do písku, pokud jde o „obchvaty“ a postavíme se tomuto úkolu čelemchystá se5%
Komise rozvoje má v letošním plánu toto téma otevřít
35
c10%město skutečně a aktivně zapojí občany města do projektu tvorby ÚP prostřednictvím několika výzev v radničním zpravodaji, bannerem na hlavním webu města, tiskovou inzercí na veřejných místech (knihovny, kavárny...) a místech, které město zřizuje jako své příspěvkové organizace (poliklinika apod.) a to po dostatečně dlouhou dobu (řádově měsíce)nezačalo se0%
36
d20%nejprve budou řešeny koncepčně oblasti: Generel dopravy, Generel zeleně, Řešení sociální struktury města, Řešení fondu bydlenínezačalo se0%
37
e10%samostatně se budou řešit jednotlivé čtvrti města – zvýší se tak šance na lepší zapojení občanůnezačalo se0%
38
f10%využijeme inovativní technologie - inspirujeme se například Brněnskou aktivitou http://www.mampripominky.cz/nezačalo se0%
39
g10%pravidelně bude probíhat veřejná diskuze na předem dané téma řízená profesionálním moderátorem (facilitátorem)nezačalo se0%
41
REST 5100%ÚTVAR ARCHITEKTA MĚSTAchystá se50%Architekt je již vybraný a pro město pracuje, ale ještě není ustanovená odborná skupina a jeho pravomoce nejsou nikde zakotveny včetně práva veta. Na jeho podnět se již uzavřela smlouva s Fakultou architektury VUT díky které mají studenti zpracovávat studenti pod vedením zkušených odborníků dílčí studie pro Žďár.
600k za Architekt, Zahradníka, Dopraváka.
??? Komise Rozvoje? -> jednou za 1/4 roku? Pozvat architekty? Oponentura

Ukotvit útvar Arch. do ůřadu
42
a20%útvar architekta bude fungovat jako odborná skupina, která se pravidelně schází a řeší projekty městachystá se5%
43
b10%útvar architekta bude obsahovat odborníka na architekturu a designhotovo10%
44
c10%útvar architekta bude obsahovat odborníka na urbanismuschystá se3%
45
d10%útvar architekta bude obsahovat odborníka na krajinuchystá se3%
47
f10%útvar architekta bude šetřit náklady na soutěže o návrhy (nebude potřeba neustále kupovat externí architekty z Brna, kteří nemohou vymyslet návrh pro město, kde nežijí)v realizaci5%
48
g20%útvar architekta se bude starat o aktivní zapojení studentů architektury do studií jednotlivých funkčních celků města
průběžně plněno
20%
49
h10%inspirovat se např. architektkou města Litomyšl, která dohlíží i na to, aby supermarkety zapadaly do architektury městav realizaci5%
51
REST 6100%KONCEPCE ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTAnezačalo se23%Tento rest dostal ke zpracování Odbor rozvoje a územního plánování s architektem města.
52
a10%koncepce širšího centra města by se měla týkat těchto oblastí: náměstí, dvory až po relaxační centrum, městská tržnice, od náměstí k městskému úřadu, farská humna, park U Ivana, od náměstí po hřbitov, směr ke kinuv realizaci5%
54
c10%město zadá tento úkol odboru rozvoje, který vypracuje cílový dokument (ideálně již s architektem města)v realizaci5%
55
d10%nejprve se se definuje rámec širšího centra města a co se v něm bude řešit (viz výše)v realizaci5%
57
f30%výstupem bude dokument obsahující sadu zadání, co by se mělo dělat s jednotlivými částmi centra města (mapy, výkresy, max. 150 stran)chystá se8%
60
REST 7100%ZELENÁ PÁTEŘ MĚSTAchystá se10%Tento rest dostal ke zpracování Odbor rozvoje a územního plánování s architektem města. Kolem řeky se intenzivně jedná se všemi institucemi, kterých se toto území týká, a intenzivně na tom pracuje pracovní skupina zeleň zřízená Komisí rozvoje a životního prostředí.
62
b20%vytvoří se tak prostory, kde člověk rád relaxuje: pohyb, odpočinek, grilování, ohniště, vyžití pro děti, prolézačky, lavičky atd.chystá se5%
65
e20%město zahájí realizaci konkrétních dvou projektů s minimálními náklady např. Farská humna (a rozšíření k Žižkově ulici), Park na Libušíně, Volnočasová zóna pod Stalingradem, Park pod bazénem, Staviště a lískychystá se5%
67
REST 8110%SKUTEČNĚ INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
částečně realizováno
35%Město sice spustilo nové stránky, ale inovovalo pouze grafiku a systém. Struktura a obsah zůstal nezměněný. Díky zásadám transparentnosti však došlo k zásadnímu posunu ve zveřejňování podkladů do zastupitelstva i rady (i když v případě rady až po projednání). Bohužel zásady transparentnosti nejsou doposud úředníky důsledně naplňovány. "Dotazy a náměty" zatím nebyly inovovány. V zápisech rady chybí jmenovité hlasování. Není určená osoba, která má zajišťovat maximální informační otevřenost. Zatím nelze diskutovat dopředu k bodům, které má projednat zastupitelstvo.Web KorunaVysociny.cz
68
a10%oddělit od sebe informační stránky města (pro turisty) od stránek pro občany městachystá se3%
69
b15%na informačních stránkách pro občany zajistit snadnější dostupnost informací pro veřejnost (bez nutnosti složitého hledání)částečně8%
70
c10%určit osobu, která bude zajišťovat a aktivně vytvářet podmínky pro maximální informační otevřenost a transparentnost vůči občanům městanezačalo se0%
71
d15%transparentnější služba „Dotazy a náměty“ tzn. okamžitá viditelnost ještě nezodpovězených dotazů a sledování průběhu a následně i viditelný údaj, komu byl dotaz předán (na koho se čeká)nezačalo se0%
72
e10%zveřejňovat na stránkách všechny informace, o které požádal libovolný občan města podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
průběžně plněno
10%
Je v zásadách transparentnosti, nebylo důsledně naplňováno.
73
f10%umožnit snadno zadávat a evidovat požadavky na zveřejnění informace v duchu projektu: http://www.infoprovsechny.cz/nezačalo se0%
74
g10%dostatečně předem zveřejnit jednotlivě všechny plánované body k jednání Rady města včetně podkladů a příloh (tyto informace má již dnes obvykle město ve svém systému v elektronické podobě)částečně5%
75
h10%automaticky zveřejňovat zápisy z jednání Rady města včetně informace o hlasování jmenovitě jednotlivých radních a také včetně audio záznamu (ideálně i video záznamu) – je dnes možné, viz rozsudek i Nejvyššího správního soudu (č. j. 6 As 40/2004)částečně5%
76
i10%následně pokračovat v rozvoji webu, zvyšování transparentnosti a zapojování občanů: zveřejnit i všechny body, které jdou na Radu, Zastupitelstvo, Komise, Výbory - konkrétně včetně podkladů a zápisů z jednánív realizaci5%
77
j10%do budoucna i umožnit občanům vyjadřovat se a přispívat do diskuze k těmto bodům, ještě před jednáním (může být podmíněno registrací na stránkách města s ověřením občanství na podatelně)nezačalo se0%
79
REST 9100%ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ZLEPŠOVÁNÍ MĚSTA
vedení města se snaží občany zapojovat
88%Zavedlo se používání aplikace Lepší místo. Probíhají veřejná projednávání. Město zařadilo grantový program "Mladí kraji," který umožňuje zapojení se do péče o město mladým lidem. Celkově snaha o zapojení veřejnosti je, i když je zřejmé že jednotlivé věci zatím nefungují ideálně a je ještě co zlepšovat - zejména v oblasti efektivní propagace nových služeb/zapojení veřejnosti.LepšíMísto - rozvoj
80
a20%město se začne aktivně zajímat o názory občanů a reagovat na něhotovo20%ankety, ale nesmí to být všechno
81
b20%město bude předkládat občanům k připomínkám návrhy již v rané fázi nikoliv až po zpracování (např. externí organizací) anebo před schválením
průběžně plněno
20%
82
c15%město umožní podávat nápady moderně a on-line a integruje službu „Lepší místo“ (http://www.lepsimisto.cz) přímo do svého fungování a určí osoby odpovědné za řešení námětů v předem daném čase (řádově dny)hotovo15%
83
d10%město bude propagovat a podporovat projekt „Lepší místo“ a na náměty aktivně reagovatchystá se3%
rada města zřídila pracovní skupinu pro integraci Lepší místo nebo obdobné služby
84
e10%město opakovaně vyzve občany k aktivitě a angažovanosti v Novinách žďárské radnice
průběžně plněno
10%
85
f10%město bude pravidelné informovat občany o práci na těchto nápadech v Novinách žďárské radnicev realizaci5%
86
g15%město zapojí mládež do péče a rozhodování o městě (např. skrz programy Extra třída apod.)hotovo15%
89
a20%město Žďár nad Sázavou nebude vyčkávat na nový zákon, ale předejde korupci vyšší transparentností a stane se tak jednou z prvních obcí, která zveřejní smlouvy na internetu (http://portal.gov.cz) na základě zákona č. 106/1999 Sb.hotovo20%
90
b5%zveřejnění smlouvy znamená, že bude veřejně přístupný celý text smlouvy i všech příloh a dodatků s výjimkou informací chráněných zákonem (např. osobní údaje, obchodní tajemství viz § 17 zákona č. 513/1991 Sb.)
průběžně plněno
5%
91
c10%město Žďár nad Sázavou zpřístupní na internetu účetní data města, která nemají charakter utajovaných informací, např. osobní údaje viz § 8b a § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.hotovo10%http://rozpocet.zdarns.cz
92
d20%nejde pouze o rozpočet, jde o průhledné celé účetnictví až na úroveň všech dokladůhotovo20%
93
f10%tak aby bylo snadno zjistit, zda město plní rozpočet podle plánu (kde jej překračuje a kde nikoliv)hotovo10%
94
g10%aby bylo vidět, kdo konkrétně zboží nebo službu dodalhotovo10%
95
h10%jak to bylo fakturováno, jaké konkrétní částky a kdyhotovo10%
96
i10%souhrnné pohledy za jednotlivé dodavatele – co vše daný dodavatel pro město dělal a kdyhotovo10%
97
j5%přidat i přímý odkaz na justice.cz aby bylo snadno dohledatelné, co to je za subjekt a kdo za ním stojíhotovo5%
přidán odkaz na obecnější ARES, na kterém je více odkazů k firmě, i na justice.cz
98
k10%ideálně zpřístupnit na internetu i účetní data všech organizací spravovaných městem nebo těch, v kterých má město významný podíl (opět podobně jako to má Nové Město na Moravě)částečně5%
Loading...
 
 
 
List 1
 
 
Main menu