Plnění Rekonstrukce Žďáru
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
Rekonstrukce Žďáru
2
Slovní komentář na www.zijemezdarem.czprůměr66%
3
důležitoststavsplněno
4
REST 1100%STRATEGIE A VIZE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
téměř splněno
85%
5
a20%vize bude stručná a pochopitelná pro každého občana městahotovo20%
6
b5%bude z ní jasné, v čem je naše město jedinečné a v čem může být nejlepším městem na světěčástečně3%
7
c5%vize a strategie nebudou kopírovat žádnou jinou vizi a strategii jiného města (např. Humpolce)hotovo5%
8
d10%vize města bude nestranická, nadčasová, dlouhodobá a trvale udržitelná, přesahující více volebních období (např. 10 let) a závazná pro každé budoucí vedení městačástečně5%
9
e5%město sestaví organizační tým, který projekt bude řídit (ideálně z externistů se zkušeností)hotovo5%
10
f5%strategie bude sestavena pomocí realizačních odborných týmů tvořených občany města zaměřených na jednotlivé tematické oblasti (možné načerpání zkušeností z podobného projektu v Liberci)hotovo5%
11
g5%žádný individualista nebude moci dokumenty obsahově měnit bez vědomí realizačního týmu a pracovních skupinhotovo5%
12
h20%jednou za dva měsíce bude probíhat veřejná diskuze na předem dané téma řízená profesionálním moderátorem (facilitátorem)hotovo20%
13
i5%město bude průběžně zveřejňovat výstupy a vyzývat veřejnost k zapojení se do projektuhotovo5%
14
j5%město uspořádá soutěž o slogan, který bude Poslání, Vizi výstižně reprezentovat - City Identityhotovo5%
15
k15%výstupem práce bude: Poslání, Vize, Srategie, Cíle, Slogan a celkový Vizuál městačástečně8%
16
17
REST 2110%STAROSTA NA PLNÝ ÚVAZEK
téměř splněno
95%
18
a55%starosta (případně místostarosta) by se měl věnovat městu na plný úvazekhotovo55%
19
b20%pokud se někdo stane starostou (místostarostou), měl by se vzdát své role v Poslanecké sněmovně nebo Senátuhotovo20%
20
c20%pokud se starosta (místostarosta) dostane do Poslanecké sněmovny nebo Senátu, měl by se vzdát své role starostyhotovo20%
21
d5%agenda týdenního plánu starosty (místostarostů) by měla být zveřejněna na webunesplněno0%
22
e10%ideálně by mohly být veřejně přístupné informace z docházkového systému celého městského úřadu na webu (všech zaměstnanců města)nesplněno0%
23
24
REST 3100%KOMISE, VÝBORY A RADY Z ODBORNÍKŮ
z menší části splněno
40%
25
a20%v dozorčích radách mají sedět lidé dostatečně kompetentní ke kontrole manažerů firem, například bývalí úspěšní manažeři, odborníci na účetnictví a zadávání zakázek nebo na technologie týkající se dané firmyčástečně10%
26
b20%také členové komisí musí mít prokazatelnou zkušenost a vzdělání v oblasti, kterou daná komise řešíčástečně10%
27
c10%v zakládacím dokumentu komise bude jasně napsáno, který člen jakou problematiku řeší,za co odpovídá a proč právě on je do komise nominovánnerealizováno0%
28
d20%komise pak musí pracovat transparentně – publikovat svoje výstupy na internetu, včetně audio a videozáznamů z jednáníčástečně10%
29
e10%komise musí mít i vyhrazený prostor v Novinách žďárské radnice, kde budou publikovat svoje výstupyhotovo10%
30
f20%rada města i zastupitelé se musí veřejně vyjádřit v případě, pokud se závěry komise nesouhlasí a odůvodnit rozhodnutí v rozporu se závěry odborné komisenerealizováno0%
31
32
REST 4100%ÚZEMNÍ PLÁN: KONCEPČNĚ A SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTInesplněno0%
33
a20%město se nespokojí s úředním vyřízením úkolu „Územní plán“, ale dá městu plán na dlouho do budoucnanesplněno0%
34
b20%konečně přestaneme strkat hlavu do písku, pokud jde o „obchvaty“ a postavíme se tomuto úkolu čelemnesplněno0%
35
c10%město skutečně a aktivně zapojí občany města do projektu tvorby ÚP prostřednictvím několika výzev v radničním zpravodaji, bannerem na hlavním webu města, tiskovou inzercí na veřejných místech (knihovny, kavárny...) a místech, které město zřizuje jako své příspěvkové organizace (poliklinika apod.) a to po dostatečně dlouhou dobu (řádově měsíce)nesplněno0%
36
d20%nejprve budou řešeny koncepčně oblasti: Generel dopravy, Generel zeleně, Řešení sociální struktury města, Řešení fondu bydlenínesplněno0%
37
e10%samostatně se budou řešit jednotlivé čtvrti města – zvýší se tak šance na lepší zapojení občanůnesplněno0%
38
f10%využijeme inovativní technologie - inspirujeme se například Brněnskou aktivitou http://www.mampripominky.cz/nesplněno0%
39
g10%pravidelně bude probíhat veřejná diskuze na předem dané téma řízená profesionálním moderátorem (facilitátorem)nesplněno0%
40
41
REST 5100%ÚTVAR ARCHITEKTA MĚSTA
téměř splněno
90%
42
a20%útvar architekta bude fungovat jako odborná skupina, která se pravidelně schází a řeší projekty městahotovo20%
43
b10%útvar architekta bude obsahovat odborníka na architekturu a designhotovo10%
44
c10%útvar architekta bude obsahovat odborníka na urbanismushotovo10%
45
d10%útvar architekta bude obsahovat odborníka na krajinuhotovo10%
46
e10%útvar architekta bude mít právo veta při schvalování projektů týkajících se designu města nesplněno0%
47
f10%útvar architekta bude šetřit náklady na soutěže o návrhy (nebude potřeba neustále kupovat externí architekty z Brna, kteří nemohou vymyslet návrh pro město, kde nežijí)hotovo10%
48
g20%útvar architekta se bude starat o aktivní zapojení studentů architektury do studií jednotlivých funkčních celků městahotovo20%
49
h10%inspirovat se např. architektkou města Litomyšl, která dohlíží i na to, aby supermarkety zapadaly do architektury městahotovo10%
50
51
REST 6100%KONCEPCE ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTAsplněno85%
52
a10%koncepce širšího centra města by se měla týkat těchto oblastí: náměstí, dvory až po relaxační centrum, městská tržnice, od náměstí k městskému úřadu, farská humna, park U Ivana, od náměstí po hřbitov, směr ke kinuhotovo10%
53
b10%každé náměstí bude mít svůj příběh / účel / funkci (relaxační, obchodní, kulturní)hotovo10%
54
c10%město zadá tento úkol odboru rozvoje, který vypracuje cílový dokument (ideálně již s architektem města)hotovo10%
55
d10%nejprve se se definuje rámec širšího centra města a co se v něm bude řešit (viz výše)hotovo10%
56
e10%koncepce se sestaví za účasti odborné i laické veřejnosti, vzniknou náměty k jednotlivým funkčním celkůmhotovo10%
57
f30%výstupem bude dokument obsahující sadu zadání, co by se mělo dělat s jednotlivými částmi centra města (mapy, výkresy, max. 150 stran)hotovo30%
58
g20%dokumenty koncepce širšího centra města se musí stát součástí strategie města a současně musí být zafixovány v územním plánu města (aby se realizovaly a současně staly apolitickými)chystá se5%
59
60
REST 7100%ZELENÁ PÁTEŘ MĚSTAnesplněno20%
61
a20%výstupem bude závazný dokument „koncepce zelené páteře“, který určí trasy pro chodce, pro cyklisty a odpočinkové zónyv realizaci10%
62
b20%vytvoří se tak prostory, kde člověk rád relaxuje: pohyb, odpočinek, grilování, ohniště, vyžití pro děti, prolézačky, lavičky atd.chystá se5%
63
c20%aby se nemohlo stát, že bude možné postavit dvě řady garáží přímo u řeky nedaleko centra městanezačalo se0%
64
d20%koncepce zelené páteře města bude součástí Generelu zeleně (viz Územní plán)nezačalo se0%
65
e20%město zahájí realizaci konkrétních dvou projektů s minimálními náklady např. Farská humna (a rozšíření k Žižkově ulici), Park na Libušíně, Volnočasová zóna pod Stalingradem, Park pod bazénem, Staviště a lískychystá se5%
66
67
REST 8110%SKUTEČNĚ INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
částečně splněno
43%
68
a10%oddělit od sebe informační stránky města (pro turisty) od stránek pro občany městahotovo10%
69
b15%na informačních stránkách pro občany zajistit snadnější dostupnost informací pro veřejnost (bez nutnosti složitého hledání)částečně8%
70
c10%určit osobu, která bude zajišťovat a aktivně vytvářet podmínky pro maximální informační otevřenost a transparentnost vůči občanům městanesplněno0%
71
d15%transparentnější služba „Dotazy a náměty“ tzn. okamžitá viditelnost ještě nezodpovězených dotazů a sledování průběhu a následně i viditelný údaj, komu byl dotaz předán (na koho se čeká)nesplněno0%
72
e10%zveřejňovat na stránkách všechny informace, o které požádal libovolný občan města podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.hotovo10%
73
f10%umožnit snadno zadávat a evidovat požadavky na zveřejnění informace v duchu projektu: http://www.infoprovsechny.cz/nesplněno0%
74
g10%dostatečně předem zveřejnit jednotlivě všechny plánované body k jednání Rady města včetně podkladů a příloh (tyto informace má již dnes obvykle město ve svém systému v elektronické podobě)částečně5%
75
h10%automaticky zveřejňovat zápisy z jednání Rady města včetně informace o hlasování jmenovitě jednotlivých radních a také včetně audio záznamu (ideálně i video záznamu) – je dnes možné, viz rozsudek i Nejvyššího správního soudu (č. j. 6 As 40/2004)částečně5%
76
i10%následně pokračovat v rozvoji webu, zvyšování transparentnosti a zapojování občanů: zveřejnit i všechny body, které jdou na Radu, Zastupitelstvo, Komise, Výbory - konkrétně včetně podkladů a zápisů z jednáníčástečně5%
77
j10%do budoucna i umožnit občanům vyjadřovat se a přispívat do diskuze k těmto bodům, ještě před jednáním (může být podmíněno registrací na stránkách města s ověřením občanství na podatelně)nezačalo se0%
78
79
REST 9100%ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ZLEPŠOVÁNÍ MĚSTAsplněno100%
80
a20%město se začne aktivně zajímat o názory občanů a reagovat na něhotovo20%
81
b20%město bude předkládat občanům k připomínkám návrhy již v rané fázi nikoliv až po zpracování (např. externí organizací) anebo před schválenímhotovo20%
82
c15%město umožní podávat nápady moderně a on-line a integruje službu „Lepší místo“ (http://www.lepsimisto.cz) přímo do svého fungování a určí osoby odpovědné za řešení námětů v předem daném čase (řádově dny)hotovo15%
83
d10%město bude propagovat a podporovat projekt „Lepší místo“ a na náměty aktivně reagovathotovo10%
84
e10%město opakovaně vyzve občany k aktivitě a angažovanosti v Novinách žďárské radnicehotovo10%
85
f10%město bude pravidelné informovat občany o práci na těchto nápadech v Novinách žďárské radnicehotovo10%
86
g15%město zapojí mládež do péče a rozhodování o městě (např. skrz programy Extra třída apod.)hotovo15%
87
88
REST 10110%SMLOUVY A ÚČETNICTVÍ MĚSTA NA INTERNETUsplněno105%
89
a20%město Žďár nad Sázavou nebude vyčkávat na nový zákon, ale předejde korupci vyšší transparentností a stane se tak jednou z prvních obcí, která zveřejní smlouvy na internetu (http://portal.gov.cz) na základě zákona č. 106/1999 Sb.hotovo20%
90
b5%zveřejnění smlouvy znamená, že bude veřejně přístupný celý text smlouvy i všech příloh a dodatků s výjimkou informací chráněných zákonem (např. osobní údaje, obchodní tajemství viz § 17 zákona č. 513/1991 Sb.)hotovo5%
91
c10%město Žďár nad Sázavou zpřístupní na internetu účetní data města, která nemají charakter utajovaných informací, např. osobní údaje viz § 8b a § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.hotovo10%
92
d20%nejde pouze o rozpočet, jde o průhledné celé účetnictví až na úroveň všech dokladůhotovo20%
93
f10%tak aby bylo snadno zjistit, zda město plní rozpočet podle plánu (kde jej překračuje a kde nikoliv)hotovo10%
94
g10%aby bylo vidět, kdo konkrétně zboží nebo službu dodalhotovo10%
95
h10%jak to bylo fakturováno, jaké konkrétní částky a kdyhotovo10%
96
i10%souhrnné pohledy za jednotlivé dodavatele – co vše daný dodavatel pro město dělal a kdyhotovo10%
97
j5%přidat i přímý odkaz na justice.cz aby bylo snadno dohledatelné, co to je za subjekt a kdo za ním stojíhotovo5%
98
k10%ideálně zpřístupnit na internetu i účetní data všech organizací spravovaných městem nebo těch, v kterých má město významný podíl (opět podobně jako to má Nové Město na Moravě)částečně5%
Loading...
Main menu