ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Day/HourMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Current Modifier
2
00%0%0%0%0%0%0%0%
3
10%0%0%0%0%0%0%
4
20%0%0%0%0%0%0%
5
30%0%0%0%0%0%0%
6
40%0%0%0%0%0%0%
7
50%0%0%0%0%0%0%
8
60%0%0%0%0%0%0%
9
70%0%0%0%0%0%0%
10
80%0%0%0%0%0%0%
11
90%0%0%0%0%0%0%
12
100%0%0%0%0%0%0%
13
110%0%0%0%0%0%0%
14
120%0%0%0%0%0%0%
15
130%0%0%0%0%0%0%
16
140%0%0%0%0%0%0%
17
150%0%0%0%0%0%0%
18
160%0%0%0%0%0%0%
19
170%0%0%0%0%0%0%
20
180%0%0%0%0%0%0%
21
190%0%0%0%0%0%0%
22
200%0%0%0%0%0%0%
23
210%0%0%0%0%0%0%
24
220%0%0%0%0%0%0%
25
230%0%0%0%0%0%0%
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100