COVID-19 Social Media Toolkit
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Message SpanishChineseKoreanArmenianImages
2
3
4
5
6
Download motion picture
7
8
9
Download motion graphic
10
11
12
Download motion graphic
13
14
Support local businesses. In-person dining is closed but restaurants, breweries, wineries and bars remain open for take-out and delivery.
15
Download graphic: English, Spanish, Chinese, Korean
16
17
.@lapublichealth
urges everyone to celebrate Thanksgiving with their immediate household.

- Stay home
- Connect virtually with extended family
- Save lives
. @ lapublichealth
insta a todos a celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia inmediata.

- Quedese en casa
- Conéctese virtualmente con la familia extendida
- Salve vidas
18
Download graphic
19
20
Urgent action needed. Here's what businesses should do to stop the surge in #COVID19 cases.
Se necesita una acción urgente. Esto es lo que deben hacer los negocios para detener el aumento de casos de #COVID19.需要採取緊急行動。 為阻止#COVID19病例激增,企業應採取以下措施。긴급한 조치가 필요합니다. #COVID19 사례의 급증을 막기 위해 비즈니스가 해야 할 일이 있습니다.
21
Download graphic: English, Spanish
22
23
Stay home as much as possible to help stop the surge of #COVID19 cases. Need to go out for essentials? Remember to mask up and keep 6 feet distance from others.Quédese en casa tanto como sea posible para ayudar a detener el aumento de casos de #COVID19. ¿Necesitas salir por lo esencial? Recuerde ponerse la máscara y mantener una distancia de 6 pies de los demás.儘量留在家裡,以幫助阻止#COVID19案例激增。 需要外出購買必需品嗎? 記得要戴上口罩並與他人保持6英尺的距離。#COVID19 사례의 급증을 막기 위해 가능한 한 집에 머무르십시오. 필수적으로 나가야합니까? 마스크를 착용하고 다른 사람과 6 피트 거리를 유지하는 것을 잊지 마십시오.
24
Download graphic: English, Spanish
25
26
Need someone to talk to? LA County is here to listen.

Call 📞 800-854-7771 or text 📲"LA" to 741741.
¿Necesitas alguien con quien hablar? El Condado de Los Angeles está aquí para escuchar.

Llame al 📞 800-854-7771 o envíe un mensaje de texto con 📲 "LA" al 741741.
需要找人傾訴嗎? LA 縣在這裡聆聽。

致電 📞 800-854-7771 或 短訊到 741741輸入.📲"LA"
대화할 사람이 필요 하신가요? LA 카운티가 듣기 위해 여기에 있습니다.

📞 800-854-7771로 전화하거나 741741에 📲 "LA "라고 문자를 보내세요.
Ցանկանո՞ւմ եք խոսել որևէ մեկի հետ։ Լոս Անջելեսի վարչաշրջանը պատրաստ է ձեզ լսել։ Զանգահարեք 📞 800-854-7771 հեռախոսահամարով կամ 📲«LA» տեքստային հաղորդագրություն ուղարկեք 741741 համարին։
27
Download motion graphic: English
28
Download: Spanish, Chinese, Korean, Armenian
29
In need of assistance? LA County is here for you with resources:
- rental assistance
- free food
- child care
- mental health
http://covid19.lacounty.gov
¿Necesitas ayuda? El Condado de LA está a su disposición con recursos:
- asistencia de alquiler
- comida gratis
- cuidado de niños
- salud mental
http://covid19.lacounty.gov
需要協助嗎? LA 縣在這裡為您提供資源:
- 租賃協助
- 免費食物
- 育兒
- 精神健康
http://covid19.lacounty.gov
도움이 필요하십니까? LA 카운티는 다음과 같은 자원을 제공합니다:
-임대 지원
- 무료 음식
- 탁아
- 정신 건강
http://covid19.lacounty.gov
Եթե օգնության Կարիք ունեք։ Լոս Անջելեսի վարչաշրջանը պատրաստ է ռեսուրսներ տրամադրել։ - վարձակալության աջակցություն - անվճար սնունդ - երեխայի խնամք - հոգեկան առողջություն
30
Download motion graphic: English
31
Download: Spanish, Chinese, Korean, Armenian
32
Playgrounds are reopening across LA County. Remember, kids must:

- Wear a mask (Age 2+)
- Wash their hands
- Stay 6 feet apart from playmates
Los parques infantiles están reabriendo en todo el Condado de LA. Recuerde, los niños deben:

- Usar una máscarilla (Mayores de 2 años)
- Lavarse las manos
- Mantenerse a 6 pies de distancia de sus compañeros de juego
整個 LA縣的遊樂場正在重新開放。 請記住,孩子們必須:

-戴上口罩(2歲以上)
-清洗洗手
-與玩伴保持6英尺距離
놀이터가 LA 카운티 전역에서 재개장됩니다. 아이들은 다음을 수행해야합니다:

- 마스크 착용 (2세 이상)
- 손 씻기
- 놀이 친구와 6 피트 거리두기
33
Download: English, Spanish
34
Playgrounds are reopening across LA County. Remember, kids must:

- Wear a mask (Age 2+)
- Wash their hands
- Stay 6 feet apart from playmates
Los parques infantiles están reabriendo en todo el Condado de LA. Recuerde, los niños deben:

- Usar una máscarilla (Mayores de 2 años)
- Lavarse las manos
- Mantenerse a 6 pies de distancia de sus compañeros de juego
整個 LA縣的遊樂場正在重新開放。 請記住,孩子們必須:

-戴上口罩(2歲以上)
-清洗洗手
-與玩伴保持6英尺距離
놀이터가 LA 카운티 전역에서 재개장됩니다. 아이들은 다음을 수행해야합니다:

- 마스크 착용 (2세 이상)
- 손 씻기
- 놀이 친구와 6 피트 거리두기
35
Download: English, Spanish
36
Playgrounds are reopening across LA County. Remember, kids must:

- Wear a mask (Age 2+)
- Wash their hands
- Stay 6 feet apart from playmates
Los parques infantiles están reabriendo en todo el Condado de LA. Recuerde, los niños deben:

- Usar una máscarilla (Mayores de 2 años)
- Lavarse las manos
- Mantenerse a 6 pies de distancia de sus compañeros de juego
整個 LA縣的遊樂場正在重新開放。 請記住,孩子們必須:

-戴上口罩(2歲以上)
-清洗洗手
-與玩伴保持6英尺距離
놀이터가 LA 카운티 전역에서 재개장됩니다. 아이들은 다음을 수행해야합니다:

- 마스크 착용 (2세 이상)
- 손 씻기
- 놀이 친구와 6 피트 거리두기
37
Download: English, Spanish
38
39
It’s on all of us to slow the spread of #COVID19. Wear a mask. Keep physical distance. Wash your hands. Avoid the three Cs.Nos corresponde a todos disminuir la propagación de #COVID19. Protege tu salud.
Evitar:
- Multitudes
- Espacios confinados
- Contacto cercano
減緩#COVID19的傳播是我們所有人的責任。 保護您的健康。

避免:
-人群
-密閉空間
-近距離接觸
#COVID19의 확산을 늦추는 것은 우리 모두의 일입니다. 건강을 보호하십시오.
다음을 피하십시오:
- 군중 (Crowds)
- 갇힌 공간 (Confined spaces)
- 밀접 접촉 (Close contact)
40
Download motion graphic
41
Download: Spanish, Chinese, Korean, Armenian, Vietnamese
42
A #COVID19 test does not protect you from the virus. You must still:
- Wear a face cover
- Wash your hands
- Keep 6 ft apart
- Only gather with people you live with
Una prueba #COVID19 no te protege del virus. Usted aún debes:
- Usar una cobertura facial
- Lávarse las manos
- Mantener una distancia de 6 pies
- Reúnirse solo con personas con las que vive
#COVID19測試不能保護您免受病毒侵害。 您還必須:
- 戴上面罩
- 清洗雙手
-保持6英尺距離
-只與您住在一起的人聚會
#COVID19 검사는 바이러스로부터 귀하를 보호하지 못합니다. 귀하는 반드시 다음을 수행해야합니다:
- 안면 가리개 착용
- 손 씻기
- 6 피트 간격 유지
- 같이 사는 사람들과만 모이기
#COVID-19-ի թեստը չի պաշտպանում վիրուսից։Դու դեռ պետք է՝
- Կրես դիմակ
- Լվանաս ձեռքերդ
- Պահես 6 ոտնաչափ հեռավորություն
- Հավաքվես միայն քեզ հետ ապրողների հետ
Vietnamese: Xét nghiệm #COVID-19 không bảo vệ bạn tránh khỏi vi-rút. Bạn vẫn phải:
- Đeo khẩu trang
- Rửa tay
- Duy trì khoảng cách 6ft
- Chỉ tụ tập với những người bạn sống cùng
43
Download motion graphic
44
Download: Spanish, Chinese, Korean, Armenian, Vietnamese
45
Experiencing #COVID19 symptoms? Here's what you should do. Learn more at http://covid19.lacounty.gov¿Estas experimentando los síntomas #COVID19? Esto es lo que debes hacer. Obtenga más información en http://covid19.lacounty.gov感受到#COVID19症狀嗎? 這是您應該做的方法。 在http://covid19.lacounty.gov上了解更多信息。#COVID19 증상이 있습니까? 수행해야 할 작업은 다음과 같습니다. http://covid19.lacounty.gov에서 자세히 알아보기#COVID-19-ի ախտանիշներ ունե՞ք։ Ահա, թե ինչ պետք է անեք։ Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելե՛ք http://covid19.lacounty.gov կայքը
Vietnamese: Bạn có các triệu chứng #COVID-19? Đây là những gì bạn nên làm. Tìm hiểu thêm tại http://covid19.lacounty.gov
46
Download motion graphic
47
Download: Spanish, Chinese, Korean, Armenian, Vietnamese
48
Keeping activities outdoors helps reduce the spread of #COVID19. Just remember to:
-Keep 6 feet apart
-Only gather with those you live with
-Wash/sanitize hands

And always wear a mask when you leave home 😷
Mantener actividades al aire libre ayuda a reducir la propagación de #COVID19. Solo recuerda:
-Mantener 6 pies de distancia
-Solo reúnete con aquellos con quienes vives
-Lavarte / desinfectarte las manos

Y siempre usa una máscarilla cuando salgas de casa.
保持在戶外活動有助於減少#COVID19的傳播。 請記住:
-保持6英尺距離
-只與和您住在一起的人聚會
-洗手/消毒雙手

出門時一定要戴上口罩。
활동을 야외로 유지하면 #COVID19의 확산을 줄이는 데 도움이됩니다. 다음을 기억하십시오:
-6 피트 간격 유지
-함께 사는 사람들과만 모이십시오
-손을 씻고 소독하십시오.

집을 나갈 때는 항상 마스크를 착용하십시오.
Տանից դուրս գործողություններ կատարելն օգնում է կրճատել #COVID19-ի տարածումը։Պարզապես հիշի՛ր՝
-Պահի՛ր ոտնաչափ հեռավորություն
-Հավաքվի՛ր միայն քեզ հետ ապրողների հետ
-Լվա՛/ախտահանի՛ր ձեռքերդ

Եվ միշտ կրի՛ր դիմակ, երբ դուրս ես գալիս տանից։
Vietnamese: Duy trì các hoạt động ngoài trời giúp giảm sự lây lan của #COVID19. Chỉ cần nhớ rằng:
-Duy trì khoảng cách 6ft
-Chỉ tụ tập với những người bạn sống cùng
-Rửa/khử trùng tay

Luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
49
Download motion graphic
50
Download: Spanish, Chinese, Korean, Armenian, Vietnamese
51
Anyone can have #COVID19. Wear a mask to stop the spread.Cualquiera puede tener #COVID19. Use una máscara para detener la propagación任何人都有可能感染#COVID19。 戴上口罩以阻止傳播。누구나 # COVID19에 걸릴 수 있습니다. 확산을 막기 위해 마스크를 착용하십시오.Ցանկացած ոք կարող է #COVID19 ունենալ։ Կրի՛ր դիմակ՝ կանգնեցրու՛ տարածումը։
Vietnamese: Bất cứ ai cũng có thể mắc #COVID19. Đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan.
52
Download motion graphic
53
Download: Spanish, Chinese, Korean (coming soon), Armenian, Vietnamese
54
The long-term effects of #COVID19 are unknown. Protect yourself by only gathering with people from your household.
Se desconocen los efectos a largo plazo de #COVID19. Protéjase a si mismo reuniéndose solo con personas de su hogar.#COVID19的長期影響尚不清楚。為保護您自己,只與同住的家人聚會。 #COVID19의 장기적인 영향은 알려져 있지 않습니다. 가족과만 모여서 자신을 보호하십시오.#COVID-19-ի երկարաժամկետ ազդեցություններն անհայտ են։Պաշտպանեք ինքներդ Ձեզ՝ հավաքվելով միայն Ձեր տանն ապրողների հետ։
Vietnamese: Tác động lâu dài của #COVID-19 vẫn chưa được biết. Bảo vệ bản thân bằng cách chỉ tụ tập với những người trong hộ gia đình của bạn.
55
Download motion graphic
56
Download: Spanish, Chinese, Korean, Armenian, Vietnamese
57
LA County is here for you. Learn more about resources available to you and your family at http://covid19.lacounty.govEl Condado de Los Angeles está aquí para usted. Obtenga más información sobre los recursos disponibles para usted y su familia en http://covid19.lacounty.govLA 縣在這裡為您服務。 在http://covid19.lacounty.gov上了解有關您和您的家人可用資源的更多信息。LA 카운티가 당신을 위해 여기에 있습니다. http://covid19.lacounty.gov에서 당신과 당신의 가족이 이용할 수있는 자원에 대해 자세히 알아보십시오Լոս Անջելես վարչաշրջանը պատրաստ է օգնել Ձեզ։Ավելին իմացեք Ձեզ և Ձեր ընտանիքին հասանելի ռեսուրսների մասին http://covid19.lacounty.gov կայքում
Vietnamese: Quận LA luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Tìm hiểu thêm về các tài nguyên có sẵn cho bạn và gia đình bạn tại: http://covid19.lacounty.gov
58
Download motion graphic
59
Download: Spanish, Chinese, Korean, Armenian, Vietnamese
60
#COVID19 does not care how young you are. You can get seriously sick or infect friends and family. Wear a mask, keep 6 feet apart, wash your hands and only gather with people you live with.#COVID19 no le importa lo joven que seas. Puede enfermarse gravemente o infectar a amigos y familiares. Use una máscara, manténgase a 6 pies de distancia, lávese las manos y solo reúnase con las personas con las que vive.#COVID19不在乎你有多年輕。您可能會得重病或傳染給朋友和家人。戴上口罩,保持6英尺的距離,洗手,只和您同住的人聚會。 #COVID19는 당신이 얼마나 젊든 상관하지 않습니다. 여러분은 심각한 병에 걸리거나 친구와 가족을 감염시킬 수 있습니다. 마스크를 쓰고, 6피트 거리를 유지하고, 손을 씻고, 함께 사는 사람들과만 모이세요.#COVID-19-ը չի տրաբերակում, թե որքան երիտասարդ եք Դուք։Դուք կարող եք լուրջ հիվանդանալ կամ վարակել ընկերներին և ընտանիքի անդամներին։Կրի՛ր դիմակ, պահի՛ր 6 ոտնաչափ հեռավորություն, լվա՛ ձեռքերդ և հավաքվի՛ր միայն տան անդամների հետ։
Vietnamese: #COVID-19 không quan tâm bạn trẻ như thế nào. Bạn có thể bị bệnh nặng hoặc lây nhiễm cho bạn bè và gia đình. Hãy đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách 6 feet, rửa tay của bạn và chỉ tụ tập giới hạn với những người bạn sống cùng.
61
Download motion graphic
62
Download Spanish, Chinese, Korean, Armenian, Vietnamese
63
You may feel healthy but you can make someone else sick. Wash your hands, wear face coverings, keep 6 ft physical distance and stay home when sick. #covid19Puede sentirse saludable pero puede enfermar a otra persona. Lávese las manos, use coberturas faciales, mantenga una distancia física de 6 pies y quédese en casa cuando esté enfermo. #COVID-19您可能覺得自己很健康,但也有機會使其他人感到不適。 洗手,戴面罩,保持6英尺的身體距離並在生病時待在家裡。#covid 19본인은 건강하다고 느낄 수 있지만 다른 사람을 전염시킬 수 있습니다. 손을 씻고, 안면 가리개를 착용하고, 6 피트 신체적 거리두기를 유지하고, 아플 때 집에 있어야합니다. #covid19
64
Download motion graphic
65
66
By keeping your distance, we can slow the spread and flatten the curve. Al mantener su distancia, podemos disminuir la propagación y aplanar la curva. 通過保持距離,我們可以減慢病毒傳播並使曲線變平。거리를 유지하면, 확산 속도를 늦추고 커브를 평평하게 할 수 있습니다.
67
Download motion graphic
68
69
We're in this together. Take these steps to #SlowTheSpread of #COVID19.
Estamos en esto juntos. Siga estos pasos para #ReducirLaPropagación de #COVID19.我們一同努力。採取以下方法(減慢傳播) #SlowTheSpread #COVID19。우리는 이 일에 함께입니다. #COVID19을 #SlowTheSpread (확산 늦추기)하기 위해 이러한 단계를 행해주십시오.Մենք բոլորս այստղ միասին ենք: Կատարեք այս քայլերը #SlowTheSociation # COVID19:
70
Download motion graphic (updated 7/27)
71
72
Keeping 6 ft apart when greeting others protects yourself and everyone around you. Help slow the spread and chose to wave from a distance and avoid close contact with others. Mantener 6 pies de distancia al saludar a otros te protege a ti y a todos a tu alrededor. Ayuda a disminuir la propagación y saluda desde la distancia para prevenir contacto directo con otros.問候他人時,保持6英尺距離,可以保護自己和周圍的人。通過從遠處揮手和避免與他人的近距離接觸,幫助減緩傳播。남들과 인사할 때 6피트(약 2미터) 거리를 유지하면 자기 자신과 주변의 모든 사람을 보호할 수 있습니다. 먼 거리에서 손을 흔들어 인사하고 가까운 접촉을 피한다면 전파 속도를 늦출 수 있습니다.
73
Download graphic
74
75
Follow these simple steps to protect yourself and your loved ones from #COVID19.Siga estos sencillos pasos para protegerse y proteger a sus seres queridos del #COVID19請按照以下簡單步驟保護自己和您所愛的人免受#COVID19的感染。#COVID19로부터 자신과 사랑하는 사람들을 보호하려면 다음의 간단한 단계를 따르십시오.
76
Download motion graphic
77
78
It’s on all of us to slow the spread of #COVID19. Wear a mask. Keep physical distance. Wash your hands. Avoid the three Cs.Nos corresponde a todos disminuir la propagación de #COVID19. Protege tu salud.
Evitar:
- Multitudes
- Espacios confinados
- Contacto cercano
減緩#COVID19的傳播是我們所有人的責任。 保護您的健康。

避免:
-人群
-密閉空間
-近距離接觸
#COVID19의 확산을 늦추는 것은 우리 모두의 일입니다. 건강을 보호하십시오.
다음을 피하십시오:
- 군중 (Crowds)
- 갇힌 공간 (Confined spaces)
- 밀접 접촉 (Close contact)
79
Download English (Landscape)Download English (Square)
80
Download (Landscape graphic): Spanish, Chinese, KoreanDownload: Spanish, Chinese, Korean
81
82
Please remember that gatherings with people not from your household are not permitted and put everyone at risk of COVID-19. #COVID19Recuerde que las reuniones con personas que no pertenecen a su hogar no están permitidas y ponen a todos en riesgo de COVID-19. #COVID-19請記住,不允許與家庭以外的人聚會,這會使每個人都有感染COVID-19的風險。#COVID19가족이 아닌 사람들과의 모임은 허용되지 않으며 또한 이는 모든 사람을 COVID-19의 위험에 처하게 한다는 것을 기억해야합니다. #COVID19
83
Download graphic - English, Armenian
84
Download English - Landscape
85
92
Fact: #COVID19 is spreading. How do we know? By tracking the number of infected patients who require hospitalization each day.

Get the facts at covid19.lacounty.gov/facts
Hecho: #COVID19 se está extendiendo. ¿Como sabemos? Al rastrear el número de pacientes infectados que requieren hospitalización cada día.

Obtenga los datos en covid19.lacounty.gov/facts
事實:#COVID19正在傳播中。我們怎麼知道?通過追踪每天需要住院治療的感染患者數量。

在covid19.lacounty.gov/facts 上獲取信息
사실: #COVID19가 확산되고 있습니다. 어떻게 알 수 있습니까? 매일 입원이 필요한 감염된 환자의 수를 추적함으로써 알 수 있습니다.

covid19.lacounty.gov/facts에서 정보를 얻으십시오.
93
Download English (motion graphic :34)
94
Fact: The most important #COVID19 metric is the number of new patients requiring hospitalization. Why? Because new hospitalizations = increased spread.

Get the facts at covid19.lacounty.gov/facts
Hecho: La métrica #COVID19 más importante es la cantidad de pacientes nuevos que requieren hospitalización. ¿Por qué? Porque nuevas hospitalizaciones = aumento de la propagación.

Obtenga los datos en covid19.lacounty.gov/facts
事實:最重要的#COVID19指標是需要住院治療的新病人數量。為什麼?因為新增住院人數 = 傳播數量增加。

在covid19.lacounty.gov/facts 上獲取信息
사실: 가장 중요한 #COVID19 측정 항목은 입원이 필요한 새로운 환자의 수입니다. 어째서입니까? 새로운 입원 = 확산 증가이기 때문입니다.

covid19.lacounty.gov/facts에서 정보를 얻으십시오.
95
Download English (motion graphic :34)
96
Fact: Reopening does not mean that the spread of #COVID19 is "under control." Safely reopening is important for the future of our society and best health practices must be followed to slow the spread.

Get the facts: http://covid19.lacounty.gov/facts
Hecho: la reapertura no significa que la propagación de # COVID19 esté "bajo control". La reapertura segura es importante para el futuro de nuestra sociedad y se deben seguir las mejores prácticas de salud para frenar la propagación.

Obtenga los datos: http://covid19.lacounty.gov/facts
事實:重新開放並不代表#COVID19的傳播受到“控制”。 安全地重新開放對於我們社會的未來很重要,必須遵循最佳的健康措施以減緩傳播。사실: 다시 개장했다고 해서 #COVID19의 확산이 "통제"되었다는 의미는 아닙니다. 안전한 재개장은 우리 사회의 미래에 중요하며 확산을 늦추기 위해서는 최상의 보건 지침을 따라야합니다.

사실 알아보기: http://covid19.lacounty.gov/facts
97
Download English (motion graphic :26)
98
Fact: COVID-19 is not the flu. Risk of death is much higher and relatively little is know about the patterns, symptoms and long-term effects of the coronavirus.

Get the facts: covid19.lacounty.gov/facts
Hecho: COVID-19 no es la gripe. El riesgo de muerte es mucho mayor y se conoce relativamente poco sobre los patrones, síntomas y efectos a largo plazo del coronavirus.

Obtenga los datos en covid19.lacounty.gov/facts
事實:COVID-19不是流感。死亡風險相對高很多,我們現時對冠狀病毒的模式、症狀和長期影響的瞭解相對較少。

在covid19.lacounty.gov/facts 上獲取信息
사실: COVID-19는 독감이 아닙니다. 사망 위험이 훨씬 높으며, 코로나 바이러스의 패턴, 증상 및 장기적 영향에 대해 알려진 바가 거의 없습니다.

covid19.lacounty.gov/facts에서 정보를 얻으십시오.
99
Download English (motion graphic :35)
100
Fact: face coverings and public health practices make a big difference in stopping the spread of #COVID19.

Get the facts: covid19.lacounty.gov/facts

Hecho: las coberturas faciales y las prácticas de salud pública marcan una gran diferencia al detener la propagación de #COVID19.

Obtenga los datos: covid19.lacounty.gov/facts
事實:面罩和公共衛生習慣對阻止#COVID19的傳播有很大的作用。

在covid19.lacounty.gov/facts 上獲取信息
사실: 안면 가리개와 공중 보건 지침은 #COVID19의 확산을 막는 데 큰 차이를 만듭니다.

사실 알아보기: covid19.lacounty.gov/facts
101
Download English (motion graphic :36)
102
103
Protect everyone by only gathering with the people you live with.Para proteger a todos, sólo reúnete con la gente con la que vives.只與你同住的人聚會,以保護每一個人。함께 거주 중인 사람들 외의 사람을 만나지 않아야 모두를 보호할 수 있습니다.Պաշտպանեք բոլորին՝ հավաքվելով միայն Ձեզ հետ միասին ապրողների հետ։
104
Download - English (motion graphic :15)
105
Download Spanish, Chinese, Korean, Armenian
106
Loading...