COVID-19 Social Media Toolkit
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
PHOTOS
3
4
Visit the Vaccine Photo Album on Flickr
5
6
VIDEOS
7
8
Videos at Vaccination Clinics
9
Download video (:22) Download video (:18)Download video (:13)Download video (:14)Download video (:16)Download video (:17)Download video (:16)
10
Bilingual (Eng/Spa)
11
Videos at Vaccination Clinics
12
Download video (:13)Download video (:10)
Download video #1, video #2
Download video (:13)Download video (:13) Staff feature
13
14
Videos at Vaccination Clinics
15
Download video (:13)Download video (:13)Download video (:13)Download video (:13)Download video (:13)
16
17
Spanish Language Videos at Vaccination Clinics
18
SPANISH: Video (:20)
19
20
Spanish Language Videos at Vaccination Clinics
21
Updated Feb 4, 2021SPANISH: Video (:21)SPANISH: Video (:23)SPANISH: Video (:17)SPANISH: Video (:15)SPANISH: Video (:20)SPANISH: Video (:15)SPANISH: Video (:24)
22
23
Video: "A Second Dose for LA County Healthcare Workers"

LA County frontline healthcare workers receive their second dose of the COVID-19 vaccine, providing them with much needed protection to continue treating sick patients.
24
Video on Vimeo (downloadable)
25
26
GRAPHICS
27
MessageSpanishChineseKoreanArmenian
28
If you received your first dose, you're guaranteed a second. To learn more about scheduling your second dose appointment, visit http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/2nddose/Si recibió su primera dosis, tiene garantizada una segunda. Para obtener más información sobre cómo programar su cita para la segunda dosis, visite http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/2nddose/
如果您已經接種第一劑疫苗,就可以保證接種第二劑疫苗。要了解有關安排第二劑疫苗預約的更多資訊,請瀏覽http://publichhealth.laccounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/2nddose/1차 백신을 맞으면 2차 백신이 보장됩니다. 2차 접종 예약에 대해 자세히 알아 보려면 http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/2nddose/를 방문하십시오.
29
Download English, Spanish, Chinese, Korean, Armenian (coming soon)
30
31
32
Download square (Spanish)Download square (Chinese)Download square (Korean)Download square (Armenian)
33
34
35
Download SquareDownload SquareDownload SquareDownload SquareDownload Square
36
37
Vaccinations are our best defense against COVID-19. LA County residents 65 years and older are now eligible for a free COVID-19 vaccination. Supply is limited and appointments fill up fast. To make your appointment visit http://VaccinateLACounty.com. Those without computer access or with disabilities can call (833) 540-0473 for assistance between 8 AM and 8:30 PM. #FlexYourDefense #VaccinateLACounty Las vacunas son nuestra mejor defensa contra COVID-19. Los residentes del Condado de LA de
65 años o más ahora son elegibles para una vacuna COVID-19 gratuita. El
suministro es limitado y las citas se llenan rápidamente. Para programar su
cita, visite VacunateLosAngeles.com. Aquellos sin acceso a una
computadora o con discapacidades pueden llamar al (833) 540-0473 para obtener
ayuda entre las 8 AM y las 8:30 PM.
接種疫苗是我們防禦COVID-19的最佳方法。 LA縣65歲及以上的居民現在有資格免費接種COVID-19疫苗。 疫苗供應有限,預約很快就滿額。 要預約接種疫苗,請瀏覽http://VaccinateLACounty.com。 那些無法使用電腦或殘障人士可以在上午8時至晚上8:30致電(833)540-0473以尋求幫助。백신 접종은 COVID-19에 대한 최선의 방어입니다. 65세 이상의 LA 카운티 거주자는 이제 무료 COVID-19 백신 접종을 받을 수 있습니다. 공급이 제한되고 예약이 빨리 채워집니다. 예약하려면 http://VaccinateLACounty.com을 방문하십시오. 컴퓨터를 사용할 수 없거나 장애가 있는 분은 오전 8시부터 오후 8시 30분까지 (833) 540-0473으로 전화하여 도움을 받을 수 있습니다.Պատվաստումները ամենալավ պաշտպանությունն են COVID – 19 ից։ Los Angeles վարչաշրջանի բնակիչները, 65 տարեկան և բարձր, այժմ իրավունք ունեն անվճար COVID-19 պատվաստում ստանալու: Մատակարարումը սահմանափակ է, իսկ ժամադրությունները արագ լցվում են: Ձեր նշանակումը կատարելու համար այցելեք http://VaccinateLACounty.com կայք: Համակարգչային հասանելիություն չունեցող կամ հաշմանդամություն ունեցողները կարող են զանգահարել (833) 540-0473 օգնության համար ՝ առավոտյան 8-ից երեկոյան 20:30:
38
Download Square: English, SpanishDownload Square: English, Spanish
Download Square: English, Chinese, Korean
Download Square: English, ArmenianDownload Square: English, Armenian
39
40
LA County residents 65 years and older are now eligible for a free COVID-19 vaccination. So show your flex and get vaccinated! Supply is limited and appointments fill up fast. To make your appointment visit http://VaccinateLACounty.com. Those without computer access or with disabilities can call (833) 540-0473 for assistance between 8 AM and 8:30 PM. #FlexYourDefense #VaccinateLACounty Los residentes del Condado de LA de 65 años o más ahora son elegibles para una vacuna COVID-19 gratuita. ¡Así que muestre su flexibilidad y vacúnese! El suministro es limitado y las citas se llenan rápidamente. Para programar su cita, visite http://VacunateLosAngeles.com. Aquellos sin acceso a una computadora o con discapacidades pueden llamar al (833) 540-0473 para obtener ayuda entre las 8 AM y las 8:30 PM.LA縣65歲及以上的居民現在有資格免費接種COVID-19疫苗。 因此,請展示您的靈活性並接種疫苗! 疫苗供應有限,預約很快就滿額。 要預約接種疫苗,請瀏覽http://VaccinateLACounty.com。 那些無法使用電腦或殘障人士可以在上午8時至晚上8:30致電(833)540-0473以尋求幫助。65세 이상의 LA 카운티 거주자는 이제 무료 COVID-19 백신 접종을 받을 수 있습니다. 백신 접종을 받으십시오! 공급이 제한되고 예약이 빨리 채워집니다. 예약하려면 http://VaccinateLACounty.com을 방문하십시오. 컴퓨터를 사용할 수 없거나 장애가 있는 분은 오전 8시부터 오후 8시 30분까지 (833) 540-0473으로 전화하여 도움을받을 수 있습니다.Los Angeles վարչաշրջանի բնակիչները, 65 տարեկան և բարձր, այժմ իրավասու են անվճար COVID-19 պատվաստում ստանալու: Այսպիսով, ցույց տվեք ձեր դյուրաթեքությունը և պատվաստվեք: Մատակարարումը սահմանափակ է, իսկ ժամադրությունները արագ լցվում են: Ձեր նշանակումը կատարելու համար այցելեք http://VaccinateLACounty.com կայք: Համակարգչային հասանելիություն չունեցող կամ հաշմանդամություն ունեցողները կարող են զանգահարել (833) 540-0473 օգնության համար ՝ առավոտյան 8-ից երեկոյան 20:30:
41
Download Square: EnglishDownload Square: EnglishDownload Square: Spanish
42
43
COVID-19 vaccinations are safe, effective and the best way to protect yourself and your family. LA County residents 65 years and older are now eligible for a free COVID-19 vaccination. Supply is limited and appointments fill up fast. To make your appointment visit http://VaccinateLACounty.com. #FlexYourDefense #VaccinateLACountyLas vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y la mejor manera de protegerse y proteger a su familia. Los residentes del Condado de LA de 65 años o más ahora son elegibles para una vacuna COVID-19 gratuita. El suministro es limitado y las citas se llenan rápidamente. Para programar su cita, visite http://VacunateLosAngeles.com. #FlexYourDefense #VaccinateLACountyCOVID-19疫苗接種是安全,有效和保護自己及家人的最佳方法。 LA縣65歲及以上的居民現在有資格免費接種COVID-19疫苗。 疫苗供應有限,預約很快就滿額。 要預約接種疫苗,請瀏覽http://VaccinateLACounty.com。 #FlexYourDefense #VaccinateLACountyCOVID-19 백신 접종은 안전하고 효과적이며 자신과 가족을 보호하는 가장 좋은 방법입니다. 65 세 이상의 LA 카운티 거주자는 이제 무료 COVID-19 백신 접종을 받을 수 있습니다. 공급이 제한되고 예약이 빨리 채워집니다. 예약하려면 http://VaccinateLACounty.com을 방문하십시오. #FlexYourDefense #VaccinateLACounty
44
Download Square: EnglishDownload Square: EnglishDownload Square: EnglishDownload Square: English
45
We're going to get through this together. Right now, LA County residents 65 years and older are eligible for a free COVID-19 vaccination. It's the best way to protect yourself and your community. To make an appointment, visit VaccinateLACounty.com. #FlexYourDefense #VaccinateLACountyVamos a superar esto juntos. En este momento, los residentes del Condado de LA mayores de 65 años son elegibles para una vacuna COVID-19 gratuita. Es la mejor manera de protegerse y proteger a su comunidad. Para programar una cita, visite VacunateLosAngeles.com. #FlexYourDefense #VaccinateLACounty我們會一起度過難關的。現在,LA縣65歲及以上的居民有資格免費接種COVID-19疫苗。這是保護您自己和您的社區的最好方法。要預約接種疫苗,請瀏覽VaccinateLACounty.com. #FlexYourDefense #VaccinateLACounty우리는 함께 극복 할 것입니다. 현재 65 세 이상의 LA 카운티 거주자는 무료 COVID-19 백신 접종을 받을 수 있습니다. 자신과 커뮤니티를 보호하는 가장 좋은 방법입니다. 예약하려면 VaccinateLACounty.com을 방문하십시오. #FlexYourDefense #VaccinateLACounty
46
47
48
49
50
51
No car? No problem. Walk-up COVID-19 vaccine appointments are available for LA County residents at Balboa Sports Complex and El Sereno Recreation Center. To view appointment availability, visit http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/pods #VaccinateLACounty¿Sin carro? No hay problema. Las citas para la vacunación COVID-19 sin cita previa están disponibles para los residentes del condado de Los Ángeles en Balboa Sports Complex y El Sereno Recreation Center. Para ver la disponibilidad de citas, visite http://VacunateLosAngeles.com #VaccinateLACounty沒有汽車?沒問題。在Balboa Sports Complex 和El Sereno Recreation Center,提供可步行的COVID-19疫苗接種預約。要查看預約時間,請瀏覽http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/pods #VaccinateLACounty차가 없으십니까? 문제 없습니다. Balboa Sports Complex와 El Sereno Recreation Center에서 LA 카운티 주민들을 위한 워크-업 COVID-19 백신 예약이 가능합니다. 예약 가능 여부를 확인하려면 http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/pods #VaccinateLACounty를 방문하십시오.Մեքենա չունե՞ք: Խնդիր չկա. Հետիոտն COVID-19 պատվաստանյութերի ժամադրությունները հասանելի են Los Angeles բնակիչների համար Balboa Sports Complex- ում և El Sereno հանգստյան կենտրոնում: Ժամադրության Առկայությունը դիտելու համար այցելեք http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/pods #VaccinateLACounty
52
Download Square: English, Spanish, Chinese, Korean, Armenian
53
54
In order to receive a COVID-19 vaccine, you MUST make an appointment by visiting VaccinateLACounty.com. Residents without internet access can call (833) 540-0473 for assistance. #VaccinateLACountyPara recibir una vacuna COVID-19, Usted DEBE programar una cita visitando VaccinateLACounty.com. Los residentes sin acceso a internet pueden llamar al (833) 540-0473 para obtener ayuda. #VaccinateLACounty
要接種COVID-19疫苗,您必須瀏覽VaccinateLACounty.com進行預約。 無法使用互聯網的居民可以致電(833)540-0473尋求幫助。 #VaccinateLACountyCOVID-19 백신을 맞으려면 VaccinateLACounty.com을 방문하여 예약을 해야합니다. 인터넷에 접속할 수없는 거주자는 (833) 540-0473으로 전화하여 도움을 받을 수 있습니다. #VaccinateLACountyCOVID-19 պատվաստանյութ ստանալու համար ՊԵՏՔ է ժամադրություն վերցնել ՝ այցելելով VaccinateLACounty.com կայք: Ինտերնետի հասանելիություն չունեցող բնակիչները, օգնության համար կարող եք զանգահարել (833) 540-0473: #VaccinateLACounty
55
Download Square: English, Spanish, Chinese, Korean, Armenian
56
57
Help keep the vaccine rollout moving. Arrive to your COVID-19 vaccine appointment no more than 30 minutes early. #VaccinateLACountyAyude a mantener en marcha la implementación de la vacuna. Llegue a su cita para la vacuna COVID-19 no más de 30 minutos antes. #VaccinateLACounty
為幫助保持疫苗的推出。 請提前30分鐘到達您的COVID-19疫苗預約。 #VaccinateLACounty백신 접종이 계속 진행되도록 도와주세요. COVID-19 백신 예약 시간보다 30분 이상 일찍 도착하지 마십시오. #VaccinateLACountyՕգնեք պահպանել պատվաստանյութերի տարածումը: Ժամանեք ձեր COVID-19 պատվաստանյութի ժամադրությանը ոչ ավելի, քան 30 րոպե շուտ: #VaccinateLACounty
58
Download Square: English, Spanish, Chinese, Korean, Armenian
59
60
Come prepared to your COVID-19 vaccination appointment. Bring proof of:
• Appointment Date and Time
• Age
• LA County Address
• Credentials (if you’re a healthcare worker)
For a complete list go to VaccinateLACounty.com
#VaccinateLACounty
Venga preparado a su cita de vacunación COVID-19. Traiga prueba de:
- Fecha y Hora de la Cita
- Edad
- Dirección del Condado de Los Ángeles
- Credenciales (si es un trabajador de la salud)
Para obtener una lista completa, visite VacunateLosAngeles.com
#VaccinateLACounty
準備好您的COVID-19疫苗接種預約。 需攜帶以下證明:
-預約日期和時間
-年齡
-LA縣地址
-憑證(如果您是醫護人員)
有關完整列表,請到VaccinateLACounty.com
#VaccinateLACounty
COVID-19 백신 접종 예약을 준비하십시오. 다음 증거를 지참하십시오:
-예약 날짜 및 시간
-나이
-LA 카운티 주소
-자격 증명 (의료 종사자인 경우)
전체 목록을 보려면 VaccinateLACounty.com을 방문하십시오.
#VaccinateLACounty
Ձեր COVID-19 պատվաստումների ժամադրությանը եկեք պատրաստված: Ձեզ հետ բերեք ապացույցներ.
- Ժամադրության օրը և ժամը
- Տարիքը հաստատող փասթաթուղթ
- Los Angeles Վարչաշրջանի հասցեն հաստատող փաստաթուղթ
- Հավատարմագրեր (եթե առողջապահական աշխատող եք)
Ամբողջական ցուցակի համար այցելեք VaccinateLACounty.com կայք
#VaccinateLACounty
61
Download Square: English, Spanish, Chinese, Korean, Armenian
62
63
64
LA County residents 65 years and older are now eligible for a free COVID-19 vaccination. Visit VaccinateLACounty.com to schedule an appointment or call (833) 540-0473 for assistance between 8 AM and 8:30 PM.Personas de 65 años o más ahora son elegibles para una vacuna contra COVID-19 gratuita.
Visite VacunateLosAngeles.com o marque (833) 540-0473.
LA縣65歲及以上的居民,現在有資格免費接種COVID-19疫苗。 請瀏覽VaccinateLACounty.com安排預約或在上午8 點至晚上8:30 之間,致電(833)540-0473 尋求幫助。65세 이상의 LA 카운티 거주자는 이제 무료 COVID-19 백신 접종을 받을 수 있습니다. VaccinateLACounty.com을 방문하여 예약을 하시거나 또는 (833) 540-0473으로 전화하여 오전 8시에서 오후 8시 30분까지 도움을 받으실 수 있습니다.65 Տարեկան և ավելի բարձր տարիք ունեցող Los Angeles Վարչաշրջանի քաղաքացիները այժմ իրավունք ունեն անվճար COVID-19 պատվաստումների: Այցելեք VaccinateLACounty.com ժամադրություն նշանակելու համար կամ զանգահարեք (833) 540-0473 օգնություն ստանալու համար՝ առավոտյան 8-ից մինչև երեկոյան 20:30:
65
Download Square: English, Spanish, Chinese, Korean, ArmenianDownload Landscape: English, Spanish, Chinese, Korean, Armenian
66
67
We're looking for licensed clinical professionals to help with our #COVID19 vaccination efforts including:

- Preparing and drawing the vaccine
- Monitoring vaccine temperature
- Administering vaccine
- Observing people for reactions to vaccine

Learn more http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/volunteertovaccinate/
Estamos buscando profesionales clínicos con licencia para ayudar con nuestros esfuerzos de vacunación #COVID19, que incluyen:

- Preparación y extracción de la vacuna.
- Seguimiento de temperatura de la vacuna
- Administrar vacuna
- Observar a las personas para detectar reacciones a la vacuna.

Obtenga más información http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/volunteertovaccinate/
我們正在尋找有執照的臨床專業人員來協助我們的#COVID19疫苗接種工作,包括:

-準備和提取疫苗
-監測疫苗溫度
-接種疫苗
-觀察人們對疫苗的反應

了解更多信息 http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/volunteertovaccinate/
저희는 다음을 포함한 #COVID19 백신 접종 노력을 도울 수 있는 면허 소유 임상 전문가를 찾고 있습니다:

- 백신 준비 및 드로잉
- 백신 온도 모니터링
- 백신 투여
- 백신에 대한 반응 관찰

자세한 내용은 http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/volunteertovaccinate/ 를 참조하십시오.
68
Download: English, Spanish, Chinese, Korean
69
70
Find out when it’s your turn to receive your free COVID-19 vaccination by visiting VaccinateLACounty.com.Averigüe cuando es su turno de recibir su vacuna COVID-19 gratuita visitando VacunateLosAngeles.com.


請瀏覽VaccinateLACounty.com,尋找為您免費接種COVID-19疫苗的時間。VaccinateLACounty.com을 방문하여 언제 무료 COVID-19 예방 접종을받을 차례인지 알아보십시오.Պարզելու համար, թե ե՞րբ է ձեր հերթը անվճար COVID-19-ի պատվաստում ստանալու, այցելեք VaccinateLACounty.com կայքը
71
Download square: English, Spanish, Chinese, Korean, ArmenianDownload square: English, Spanish, Chinese, Korean, ArmenianDownload landscape: English, Spanish, Chinese, Korean, ArmenianDownload landscape: English, Spanish, Chinese, Korean, Armenian
72
73
Visit VaccinateLACounty.com for the latest information on COVID-19 vaccines and to find out if you are currently eligible to receive one.Visite VacunateLosAngeles.com para obtener información actualizada sobre las vacunas COVID-19 y para averiguar cuando será elegible para recibir una.請瀏覽VaccinateLACounty.com,以獲取有關COVID-19疫苗的最新信息,並確定您當前是否有資格獲得該疫苗。COVID-19 백신에 대한 최신 정보와 현재 백신 접종 자격이 있는지 알아 보려면 VaccinateLACounty.com을 방문하십시오.Այցելեք VaccinateLACounty.com կայքը ՝ COVID-19 պատվաստանյութերի վերաբերյալ վերջին տեղեկատվության համար եւ պարզելու ՝ արդյո՞ք դուք այժմ իրավունք ունեք պատվաստանյութ ստանալու:
74
Download graphic: English, Spanish, Chinese, Korean, Armenian
75
76
You may have heard different things about the COVID-19 vaccine on social media or through friends and family, but it is important to know the facts. For more information visit VaccinateLACounty.comEs posible que haya escuchado cosas diferentes sobre la vacuna COVID-19 en las redes sociales o a través de amigos y familiares, pero es importante conocer los datos. Para obtener más información, visite http://vacunatelosangeles.com/您可能在社交媒體上或通過親朋好友聽到有關COVID-19疫苗的不同說法,但了解事實是很重要的。 有關更多信息,請瀏覽VaccinateLACounty.com 소셜 미디어 또는 친구 및 가족을 통해 COVID-19 백신에 대해 다른 이야기를 들었을 수도 있지만 사실을 아는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 VaccinateLACounty.com을 방문하십시오.
77
Download EnglishDownload EnglishDownload EnglishDownload English
78
Download SpanishDownload SpanishDownload SpanishDownload Spanish
79
80
Sign up for our newsletter to learn more about COVID-19 vaccine eligibility, distribution, myths, facts, and scams.Suscríbase a nuestro boletín para obtener más información sobre la elegibilidad, distribución, mitos, hechos y estafas de la vacuna COVID-19.
81
Download EnglishDownload Spanish
82
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102