บันทึกการส่งแผน สุข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
ชื่อครูกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสรายวิชาชื่อวิชา
ระดับชั้น
จำนวนหน่วยกิต
ประเภทวิชา
จำนวนเล่ม
2
13/11/2017, 13:08:40
นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์
พ33102 ม.6ม. 60.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
3
13/11/2017, 14:56:12
นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์
พ30206 ม.6พลศึกษาม. 60.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
4
13/11/2017, 16:00:22นายส่งเสริม มณีใสยพ23104 ม.3พลศึกษาม. 30.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
5
13/11/2017, 16:02:04นายกมลวิช นนทสินรฐาพ23102 ม.3สุขศึกษาม. 30.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
6
13/11/2017, 16:05:28
นางสาวเจนจิรา ชื่นตา
I30202(เว้น9.10.12) ม.5
การสื่อสารและการนำเสนอ
ม. 51 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
7
13/11/2017, 16:06:23
นางสาวเจนจิรา ชื่นตา
พ30204 ม.5พลศึกษาม. 50.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
8
13/11/2017, 16:09:11
นางสุรีพร สุนทรักษ์
พ21102 ม.1สุขศึกษาม. 10.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
9
13/11/2017, 16:18:09
นายวริวุฒิ คันธะจันทร์
พ21104 ม.1พลศึกษาม. 10.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
10
13/11/2017, 16:18:50
นายทรงวุฒิ ทรัพย์เรืองรอง
พ32102 ม.5สุขศึกษาม. 50.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
11
13/11/2017, 16:19:41นายพิจิตร สุทโธพ22102 ม.2สุขศึกษาม. 20.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
12
13/11/2017, 16:58:53
นายฌานวัฒน์ สุขารมย์
พ30202 ม. 4พลศึกษาม. 40.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
13
13/11/2017, 19:43:08
นายทรงวุฒิ ทรัพย์เรืองรอง
พ32102 ม.5สุขศึกษาม. 50.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
14
14/11/2017, 9:58:23
นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
พ31102 ม.4สุขศึกษาม. 40.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
15
14/11/2017, 9:59:38
นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
พ20202(เฉพาะห้อง13.14.15) ม.1
เทเบิลเทนนิส2ม. 12 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
16
14/11/2017, 9:59:39
นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
พ20202(เฉพาะห้อง13.14.15) ม.1
เทเบิลเทนนิส2ม. 12 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...