ผู้บริจาค
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ที่ชื่อ - นามสกุลจำนวนเงิน
หมายเหตุ
ยอดรวม
2
1ดร.สุคนธ์ แพ่งศรีสาร10,0001,723,527
3
2นายสนธยา ชาธรรมา5,000
4
3นายสวัสดิ์ พรมโสภณ5,000
5
4นายธงชัย สุขสม10,000
6
5นายระลึก ราชาวงษ์10,000
7
6นายสุรพล แสนสุภา10,000
8
7นายสมชัย พิมพ์ดี5,000
9
8
นายแสงดาว เชิดชู และคณะครูโรงเรียนบ้านชุมแพ
10,000
10
9นายอภิชิต ปราบไพรี20,000
11
10
นายสินสมุทร สามามรถ และ ดร.สิริลักษณ์ สามารถ
5,000
12
11นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์10,000
13
12นายประเวศ สุขประเสริฐ5,000
14
13
คณะครูโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
50,000
15
14
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ และครอบครัว
10,000
16
15นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์10,000
17
16นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์5,000
18
17นายสุวิทย์ น้อยลา10,000
19
18คณะครู ร.ร.บ้านโนนโก10,000
20
19นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์10,000
21
20นายไสว ขามธาตุ10,000
22
21นายวิรัตน์ ทองมี5,000
23
22นายประยุทธ ธรรมพล10,000
24
23คณะครูโรงเรียนบ้านกุดเลา10,000
25
24นายสุวิทย์ น้อยลา10,000
26
25คณะครูโรงเรียนบ้านโนนโก10,000
27
26นายมงคล บู่แก้ว50,000
28
27นายเอกศักดิ์ จันทะกา5,000
29
28
คณะครูโรงเรียนโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
5,000
30
29นายประวิทย์ จันทร์ทอง5,000
31
30คณะครู อำเภอหนองเรือ36,720
32
31นางสาวปารณีย์ สุนทร5,000
33
32
คณะครูโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน - ท่าเดื่อ
5,000
34
33นายประพฤติพันธ์ ชวลี5,000
35
34นายบุญสวน วรรณโอภาส5,000
36
35นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ5,000
37
36
คณะครูโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
7,690
38
37นายพจน์ ปุรัมพกา5,000
39
38ว่าที่ ร.ต.บุญเรือง ผลสนอง3,000
40
39นางจารุวรรณ ศรีรักษา2,000
41
40นายบดินทร์ บุญลือ10,000
42
41
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
3,000
43
42นายวสันต์ สัตยคุณ20,000
44
43นายประวิช ยะรินทร์10,000
45
44นายสุขสันต์ คุ้มบัว10,000
46
45นายกิตติภพ เหลาไชย10,000
47
46นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม10,000
48
47นายชาญกฤต น้ำใจดี10,000
49
48นางอรอนงค์ ประเทือง1,000
50
49นายจีรมิตร แสงเดือน5,000
51
50นางจรรยาวัณณ์ มานาดี2,000
52
51นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา5,000
53
52
นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า และครอบครัว
2,000
54
53นายเสถียร ตรีศรี10,000
55
54
นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม และครอบครัว
5,000
56
55
นางธนิภา พันธ์ศรี และครอบครัว
5,000
57
56นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง1,000
58
57นางสุภิญญา ราศรี2,000
59
58นางสาวสุภาสินี แสนสนิท1,000
60
59
นายสมชาย โพธิ์ศรี และครอบครัว
4,000
61
60นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี5,000
62
61นายทวี สาลิง1,000
63
62นางสายตา ผาดจันทร์1,000
64
63นางจารุรัตน์ ราชชมภู2,000
65
64
นางสาวนิยม หล่อยดา และครอบครัว
2,000
66
65นายจิตวัต แก้วทองคำ2,000
67
66
นางรุจาภา ประถมวงษ์ และครอบครัว
10,000
68
67
นางสาวธัญลักษณ์ ยุทธศิลป์เสวี
5,000
69
68นายกิตติศักดิ์ อำท้าว1,000
70
69นายศิขริน ตันเจียง1,000
71
70นางธิติมน คำมี500
72
71นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย500
73
72นายสนาน ลาปะ3,000
74
73นางสาวสริญญา อุปนันท์1,500
75
74นางนงเยาว์ ประสมเพชร1,000
76
75นางธรรญรัชช์ ทะคง2,000
77
76นางจรรยพร ตรีศาสตร์1,000
78
77นายสุพรรณ วอศิริ2,000
79
78
นางสาวประภัสสร สง่าประภากรณ์
1,000
80
79นายภานุวัฒน์ พุทธา500
81
80นางสาวอนัญญา คำยา1,000
82
81นางสินีนาท มั่นคง1,000
83
82นายปองคุณ ปราบพยัคฆ์1,000
84
83
นายพีรวิชญ์ บุญหวังช่วย และ นางภชิสา บุญหวังช่วย
500
85
84นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี2,000
86
85ศูนย์เครือข่ายบูรพา105,000
87
86ศูนย์เครือข่ายดงชมพู100,500
88
87ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน100,000
89
88ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ101,400
90
89
ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
105,999
91
90
ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม
100,000
92
91
ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด
111,120
93
92
ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง
105,599
94
93ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู105,999
95
94ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง102,000
96
95ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง102,000
97
96ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าบอง107,750
98
รวมเป็นเงิน1,723,527
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu