สำเนาของ ม.2/3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
3
7
1
เด็กชายจิตรภานุ เนตรคำ
3333333333333.00ดี
8
2
เด็กชายณัฐพนธ์ บัวแดง
3333333333333.00ดี
9
3
เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญสุข
3333333333333.00ดี
10
4
เด็กชายธนวัฒน์ หอมหวล
3333333333333.00ดี
11
5
เด็กชายธนศักดิ์ วีระกุล
3333333333333.00ดี
12
6
เด็กชายธนากร แข่งขัน
3333333333333.00ดี
13
7
เด็กชายธนาธิป ศรีสมุทร
3333333333333.00ดี
14
8
เด็กชายปนุวัฒน์ พรหมรักษา
3333333333333.00ดี
15
9
เด็กชายปริชญ์ อุตทอง
3333333333333.00ดี
16
10
เด็กชายภูตะวัน เชิดชู
3333333333333.00ดี
17
11
เด็กชายวราวัฒน์ ทองใบ
3333333333333.00ดี
18
12
เด็กชายวิศรุต สุภสร
3333333333333.00ดี
19
13
เด็กชายวิศรุต สุภสร
3333333333333.00ดี
20
14
เด็กชายศุภพล สารจันทร์
3333333333333.00ดี
21
15
เด็กชายองอาจณรงค์ อรอินทร์
3333333333333.00ดี
22
16
เด็กชายอนุกูล ดายังยุธ
3333333333333.00ดี
23
17
เด็กชายนที จันพวง
3333333333333.00ดี
24
18
เด็กชายรวีโรจน์ บุญศรัทธา
3333333333333.00ดี
25
19
เด็กชายธีระเดช รักษาพล
3333333333333.00ดี
26
20
เด็กหญิงกมลทิพย์ ยอดเพชร
3333333333333.00ดี
27
21
เด็กหญิงขวัญชนก มิ่งขวัญ
3333333333333.00ดี
28
22
เด็กหญิงจันทร์จิรา วงค์ใหญ่
3333333333333.00ดี
29
23
เด็กหญิงชนัญญา เงาศรี
3333333333333.00ดี
30
24
เด็กหญิงชุติมา สิตวัน
3333333333333.00ดี
31
25
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทป
3333333333333.00ดี
32
26
เด็กหญิงปภาวีร์ ชูรัตน์
3333333333333.00ดี
33
27
เด็กหญิงปริชาติ เชิดพันธ์
3333333333333.00ดี
34
28
เด็กหญิงปรียาภัทร ยอดมาลี
3333333333333.00ดี
35
29
เด็กหญิงพัชรี พันนา
3333333333333.00ดี
36
30
เด็กหญิงพิชญาภา คำประวัติ
3333333333333.00ดี
37
31
เด็กหญิงภัทรกันย์ บุญชัย
3333333333333.00ดี
38
32
เด็กหญิงมรุลี ผดาศรี
3333333333333.00ดี
39
33
เด็กหญิงวรรณษา คลั่งพิบูลย์
3333333333333.00ดี
40
34
เด็กหญิงสุชาดา เสือทอง
3333333333333.00ดี
41
35
เด็กหญิงสุชานาถ ว่องไว
3333333333333.00ดี
42
36
เด็กหญิงสุพรรณษา นิตะอินทร์
3333333333333.00ดี
43
37
เด็กหญิงอนัญญา จันดาวงศ์
3333333333333.00ดี
44
38
เด็กหญิงอรทัย พิมพ์ทอง
3333333333333.00ดี
45
39
เด็กหญิงณัฐพร ศรีสุข
3333333333333.00ดี
46
40
เด็กหญิงธิตินุช รินรุด
3333333333333.00ดี
47
41
นางสาวณัฐสุดา หงษ์ทอง
3333333333333.00ดี
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น2
 
 
Main menu