ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปีงบประมาณ
ประเภทหน่วยงาน
กระทรวง
ชื่อหน่วยงาน
อำเภอ
จังหวัดงานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
แหล่งที่มาของงบประมาณ
สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง (บาท)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
เลขที่โครงการ
วันที่ลงนามในสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา
2
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างจัดดอกไม้15,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
15,000.0015,000.00
3310100116215
ร้านบุษรินทร์โดย นางสาวแจ๋ว เรืองรัมย์
661190718621-พ.ย.-668-พ.ย.-66
3
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา 1190402
99,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
99,000.0099,000.00
0125556001251
บริษัท ต้นกล้า ดีไซน์ จำกัด
6611909818716-ต.ค.-6630-ต.ค.-66
4
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
20,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
20,000.0020,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611908370726-ต.ค.-662-พ.ย.-66
5
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รอบรู้ในหน้าที่ครู
95,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
95,000.0095,000.00
0125556001251
บริษัท ต้นกล้า ดีไซน์ จำกัด
6611909557630-ต.ค.-666-พ.ย.-66
6
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ
30,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
30,000.0030,000.00
0105548117491
บริษัทเฟรชการ์เด้น ไฮโดรโปรนิคส์เซ็นเตอร์ จำกัด
6611923247814-พ.ย.-6621-พ.ย.-66
7
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
40,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
40,000.0040,000.00
0105548117491
ร้านขิมไทย ดนตรีไทยโดย นายบรรพต กองทอง
6611925202613-พ.ย.-6620-พ.ย.-66
8
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้น้ำเย็น
13,696.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
13,696.0013,696.00
0105554103714
บริษัท จี พี เน็ทเวิร์ค จำกัด
661093688401-พ.ย.-6610-พ.ย.-66
9
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
15,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
15,000.0015,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611920481714-พ.ย.-6621-พ.ย.-66
10
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
15,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
15,000.0015,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611920521914-พ.ย.-6621-พ.ย.-66
11
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
23,400.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
23,400.0023,400.00
3770400400128
ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดย นางปิยะนุชตันเจริญ
6611942676123-พ.ย.-6630-พ.ย.-66
12
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ
5,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
5,000.005,000.00
3720400519435
ร้านแปดสโตร์ โดยนางสาว ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
6611917920914-พ.ย.-6623-พ.ย.-66
13
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ
56,228.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
56,228.0056,228.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611932302420-พ.ย.-6627-พ.ย.-66
14
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างรับบริการฐานข้อมูลScopus
693,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ
เฉพาะเจาะจง
693,000.00693,000.00
0105553044218
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด
6611924585624-พ.ย.-6630-พ.ย.-67
15
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาบริการเวทีแสงสีเสียง
90,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
90,000.0090,000.00
0105560157561
บริษัท ดูดี โปรดักชั่น แอนด์ ออแกไรเซอร์ จำกัด
6611920675914-พ.ย.-6628-พ.ย.-66
16
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ
95,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
95,000.0095,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611936317723-พ.ย.-6630-พ.ย.-66
17
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างทำโล่รางวัลทองเหลือง7x10 นิ้ว พร้อมกล่องกระดาษบุกำมะหยี่สีแดง
25,680.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
25,680.0025,680.00
0105558031271
บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด
6611920629214-พ.ย.-6621-พ.ย.-66
18
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 250X1000 cm.
9,095.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
9,095.009,095.00
0105554052885
บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์
6611920563514-พ.ย.-6621-พ.ย.-66
19
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
10,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
10,000.0010,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611935928022-พ.ย.-6629-พ.ย.-66
20
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ
13,500.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
13,500.0013,500.00
0105548061690
บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
661191449499-พ.ย.-6616-พ.ย.-66
21
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อKaspersky Endpoint Security for Business จำนวน 30 LicMedia Pack 16 GB จำนวน 1 Pcs
27,606.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
27,606.0027,606.00
0105549032634
บริษัท อินเสิร์ซ ซอฟท์เทค จำกัด
6611917926314-พ.ย.-6624-พ.ย.-66
22
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
79,495.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
79,495.0079,495.00
3740300152271
ร้านออโต้สปอร์ตโดย นเรศน์ เหมวิโรจน์
6611932101021-พ.ย.-6629-พ.ย.-66
23
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 5 รายการ
40,150.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
40,150.0040,150.00
0105545036457
บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
6611932124321-พ.ย.-6629-พ.ย.-66
24
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
16,538.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
16,538.0016,538.00
3720400519435
ร้านแปดสโตร์ โดยนางสาว ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
6611946102129-พ.ย.-667-ธ.ค.-66
25
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
5,500.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
5,500.005,500.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611925156815-พ.ย.-6627-พ.ย.-66
26
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
30,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
30,000.0030,000.00
1339900641111
นางสาว น้ำเพชร วิทยา6610935014631-ต.ค.-667-พ.ย.-66
27
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม
10,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
10,000.0010,000.00
3310600101152
ร้านเค.ที.พี.ก๊อปปี้ปริ้นท์โดยนาง ฐิตาภัทร์ กาญจนาภาส
6611942691023-พ.ย.-6630-พ.ย.-66
28
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ
92,440.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
92,440.0092,440.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
661195157466-ธ.ค.-6614-ธ.ค.-66
29
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
10,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
10,000.0010,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6612914444012-ธ.ค.-6619-ธ.ค.-66
30
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP LaserJet P1102P/1102W
11,170.80พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
11,170.8011,170.80
0105554103714
บริษัท จี พี เน็ทเวิร์ค จำกัด
6611945519130-พ.ย.-6612-ธ.ค.-66
31
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ
16,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
16,000.0016,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611942123924-พ.ย.-664-ธ.ค.-66
32
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ
45,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
45,000.0045,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611929217521-พ.ย.-661-ธ.ค.-66
33
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
11,100.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
11,100.0011,100.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611928840017-พ.ย.-6627-พ.ย.-66
34
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
30,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
30,000.0030,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611927551316-พ.ย.-6627-พ.ย.-66
35
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
99,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
99,000.0099,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6612911198712-ธ.ค.-6619-ธ.ค.-66
36
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
9,261.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
9,261.009,261.00
3720400519435
ร้านแปดสโตร์ โดยนางสาว ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
661290987777-ธ.ค.-6615-ธ.ค.-66
37
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ
65,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
65,000.0065,000.00
3650700212930
ร้านยิ่งเจริญ โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ ปานมงคล
661291277111-ธ.ค.-6612-ธ.ค.-66
38
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ
20,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
20,000.0020,000.00
3650700212930
ร้านยิ่งเจริญ โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ ปานมงคล
6612927970813-ธ.ค.-6620-ธ.ค.-66
39
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ
40,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
40,000.0040,000.00
3650700212930
ร้านยิ่งเจริญ โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ ปานมงคล
6612928047513-ธ.ค.-6620-ธ.ค.-66
40
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาบริการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่
10,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
10,000.0010,000.00
3310100116215
ร้านบุษรินทร์โดย นางสาวแจ๋ว เรืองรัมย์
6612927307118-ธ.ค.-6625-ธ.ค.-66
41
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ
23,700.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
23,700.0023,700.00
2560100025066
ร้าน เอส เค ดีไซน์แอนด์โปรดักชั่นโดยนายกมลวิช กรแก้ว
6612928209818-ธ.ค.-6625-ธ.ค.-66
42
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
16,097.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
16,097.0016,097.00
3770400400128
ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดย นางปิยะนุชตันเจริญ
6612920858619-ธ.ค.-6626-ธ.ค.-66
43
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ
56,200.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
56,200.0056,200.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611940287823-พ.ย.-664-ธ.ค.-66
44
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ
45,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
45,000.0045,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611941734321-พ.ย.-661-ธ.ค.-66
45
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ
22,712.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
22,712.0022,712.00
3720400519435
ร้านแปดสโตร์ โดยนางสาว ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
6612921515719-ธ.ค.-6626-ธ.ค.-66
46
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ
200,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
200,000.00200,000.00
1339900641111
นางสาว น้ำเพชร วิทยา6611950141427-พ.ย.-664-ธ.ค.-66
47
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
14,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
14,000.0014,000.00
3720400519435
ร้านแปดสโตร์ โดยนางสาว ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
6612926651320-ธ.ค.-6628-ธ.ค.-66
48
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
8,820.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
8,820.008,820.00
3720400519435
ร้านแปดสโตร์ โดยนางสาว ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
6612932660820-ธ.ค.-6627-ธ.ค.-66
49
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาจัดสถานที่และเวที
45,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
45,000.0045,000.00
1110200146413
นาย ธันยา หงษ์จร6612932232312-ธ.ค.-6622-ธ.ค.-66
50
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ
23,200.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
23,200.0023,200.00
0105563165328
บริษัท ทรัพย์สุวรรณ พัฒนา จำกัด
6612928737219-ธ.ค.-662-ม.ค.-67
51
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
14,550.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
14,550.0014,550.00
3100101128162
ร้านหนังสือรูมบุ๊ค แอนด์ สเตชั่นเนรีโดยนางสาธินี น้อยดัด
6612940313322-ธ.ค.-662-ม.ค.-67
52
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ
36,500.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
36,500.0036,500.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6612918723013-ธ.ค.-6625-ธ.ค.-66
53
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ
60,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
60,000.0060,000.00
2560100025066
ร้าน เอส เค ดีไซน์แอนด์โปรดักชั่นโดยนายกมลวิช กรแก้ว
661292942158-ธ.ค.-6618-ธ.ค.-66
54
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
54,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
54,000.0054,000.00
1102001458735
ร้านเกรท ฟรอฟฟิท แอเรีย โดย นางสาว ยมลพร ตรีศูนย์
670191639064-ธ.ค.-6613-ธ.ค.-66
55
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงวงดนตรีในสวนอว.บรรเลงเพลงของพ่อ(H.M.Song)
42,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
42,000.0042,000.00
2560100025066
ร้าน เอส เค ดีไซน์แอนด์โปรดักชั่นโดยนายกมลวิช กรแก้ว
661292813904-ธ.ค.-6613-ธ.ค.-66
56
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างทำป้าย 4 ชุด ใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนSoftPowerบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีในสวนอว.บรรเลงเพลงของพ่อ(H.M.Song)
14,800.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
14,800.0014,800.00
3310600101152
ร้านเค.ที.พี.ก๊อปปี้ปริ้นท์โดยนาง ฐิตาภัทร์ กาญจนาภาส
661292812184-ธ.ค.-6613-ธ.ค.-66
57
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างถ่ายเอกสารการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567จำนวน100หน้า(ขาว-ดำ)
6,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
6,000.006,000.00
3310600101152
ร้านเค.ที.พี.ก๊อปปี้ปริ้นท์โดยนาง ฐิตาภัทร์ กาญจนาภาส
661292938118-ธ.ค.-6618-ธ.ค.-66
58
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ
28,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
28,000.0028,000.00
3720400519435
ร้านแปดสโตร์ โดยนางสาว ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
6612929806915-ธ.ค.-6622-ธ.ค.-66
59
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อMILLIPLEX MAP MOUSE
41,655.10พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
41,655.1041,655.10
0115545003940
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด
6611931666824-พ.ย.-661-ธ.ค.-66
60
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ
15,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
15,000.0015,000.00
3650700212930
ร้านยิ่งเจริญ โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ ปานมงคล
661293275874-ม.ค.-6711-ม.ค.-67
61
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ
60,241.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
60,241.0060,241.00
0105551086207
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด
661194607408-ธ.ค.-6618-ธ.ค.-66
62
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขปีการศึกษา2566
7,500.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
7,500.007,500.00
3310600101152
ร้านเค.ที.พี.ก๊อปปี้ปริ้นท์โดยนาง ฐิตาภัทร์ กาญจนาภาส
661293134154-ม.ค.-6711-ม.ค.-67
63
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
5,500.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
5,500.005,500.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611942840920-พ.ย.-6627-พ.ย.-66
64
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
20,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
20,000.0020,000.00
3650700212930
ร้านยิ่งเจริญ โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ ปานมงคล
6612930572615-ธ.ค.-6622-ธ.ค.-66
65
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ
30,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
30,000.0030,000.00
2560100025066
ร้าน เอส เค ดีไซน์แอนด์โปรดักชั่นโดยนายกมลวิช กรแก้ว
661292962978-ธ.ค.-6618-ธ.ค.-66
66
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบประมวลผลGreenUniversityพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยสีเขียวรวบรวมและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์
30,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
30,000.0030,000.00
2560100025066
ร้าน เอส เค ดีไซน์แอนด์โปรดักชั่นโดยนายกมลวิช กรแก้ว
6612931024415-ธ.ค.-6622-ธ.ค.-66
67
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ480แกรมAA
15,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
15,000.0015,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6612946484527-ธ.ค.-665-ม.ค.-67
68
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
20,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
20,000.0020,000.00
3310600101152
ร้านเค.ที.พี.ก๊อปปี้ปริ้นท์โดยนาง ฐิตาภัทร์ กาญจนาภาส
661195107188-ธ.ค.-6618-ธ.ค.-66
69
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสมุนไพรพร้อมลำเลียงสัมภาระในพื้นที่ป่าอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
98,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
98,000.0098,000.00
0125550046180
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
6611947734512-ธ.ค.-6622-ธ.ค.-66
70
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสมุนไพรลำเลียงสัมภาระในพื้นที่ป่าอำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
98,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
98,000.0098,000.00
3720900012810
นาง เรียม ปาละพันธุ์6611932088224-พ.ย.-6626-ธ.ค.-66
71
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ
87,800.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
87,800.0087,800.00
3650700212930
ร้านยิ่งเจริญ โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ ปานมงคล
6701906149022-ธ.ค.-662-ม.ค.-67
72
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ
79,900.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
79,900.0079,900.00
1102001396250
เอส ดี ซายน์ โดยนายศุภการ ศุภมงคล
661194623608-ธ.ค.-6618-ธ.ค.-66
73
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
28,200.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
28,200.0028,200.00
3720400519435
ร้านแปดสโตร์ โดยนางสาว ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
661195336648-ธ.ค.-6618-ธ.ค.-66
74
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ
30,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
30,000.0030,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
661194302816-ธ.ค.-6612-ธ.ค.-66
75
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างพิมพ์เอกสารเข้าเล่มโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
200,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
200,000.00200,000.00
0103533028410
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์
670190323882-ม.ค.-679-ม.ค.-67
76
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ
16,800.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
16,800.0016,800.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6701903374414-ธ.ค.-6621-ธ.ค.-66
77
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ
32,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
32,000.0032,000.00
3770400400128
ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดย นางปิยะนุชตันเจริญ
670192251235-ม.ค.-6712-ม.ค.-67
78
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อแกนกระดาษ 27 มม.x65มม.x1.5มม.ขาว
5,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
5,000.005,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6611947030219-ธ.ค.-6626-ธ.ค.-66
79
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนายี่ห้อRiso
19,987.60พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
19,987.6019,987.60
0103552027466
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรวี
6701925017718-ม.ค.-6723-ม.ค.-67
80
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารชุดสร้างภาพชุดผงเหล็กชุดความร้อน
37,664.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
37,664.0037,664.00
0105527026411
บจก เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ประเทศไทย
6701924812817-ม.ค.-6722-ม.ค.-67
81
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ
27,100.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
27,100.0027,100.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
661293432488-ม.ค.-6715-ม.ค.-67
82
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ
65,450.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
65,450.0065,450.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6701921569815-ม.ค.-6722-ม.ค.-67
83
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
17,269.80พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
17,269.8017,269.80
0103533028410
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์
670191258128-ม.ค.-6715-ม.ค.-67
84
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
20,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
20,000.0020,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
670191262078-ม.ค.-6715-ม.ค.-67
85
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างทำโล่อะคริลิคสีม่วง
15,300.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
15,300.0015,300.00
0105561008144
บริษัท มาริตา โทรฟี่ จำกัด
670191252608-ม.ค.-675-ก.พ.-67
86
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาทำป้ายหน่วยงานความร่วมมือ
115,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
115,000.00115,000.00
0105553044218
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด
6701903498428-ธ.ค.-668-ม.ค.-67
87
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ
59,256.60พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
59,256.6059,256.60
0105528025574
บริษัท กิบไทย จำกัด661292997495-ม.ค.-6712-ม.ค.-67
88
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ
5,400.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
5,400.005,400.00
0115550008873
บริษัท ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์ จำกัด
6611944640722-พ.ย.-6629-พ.ย.-66
89
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างทำใบประกาศณียบัตร 4000 แผ่น
7,490.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
7,490.007,490.00
0103524011631
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เจ พริ้นติ้ง
6701934601419-ม.ค.-6726-ม.ค.-67
90
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ
41,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
41,000.0041,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6701919650711-ม.ค.-6718-ม.ค.-67
91
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ
99,800.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
99,800.0099,800.00
0115562001607
บริษัท เปเลอาร์ จำกัด
6701940740624-ม.ค.-6731-ม.ค.-67
92
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพิมพ์เลเซอร์4สีขนาดA4คัลเลอร์90แกรม
20,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
20,000.0020,000.00
3310600101152
ร้านเค.ที.พี.ก๊อปปี้ปริ้นท์โดยนาง ฐิตาภัทร์ กาญจนาภาส
6701926050827-ธ.ค.-665-ม.ค.-67
93
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ
30,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
30,000.0030,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6701924457722-ธ.ค.-662-ม.ค.-67
94
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างผลิตสื่อผลิตภัณฑ์ 150 เล่มและเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 2 รายการ
32,500.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
32,500.0032,500.00
3310600101152
ร้านเค.ที.พี.ก๊อปปี้ปริ้นท์โดยนาง ฐิตาภัทร์ กาญจนาภาส
6701924379322-ธ.ค.-662-ม.ค.-67
95
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
20,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
20,000.0020,000.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
670192676705-ม.ค.-6712-ม.ค.-67
96
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ
20,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
20,000.0020,000.00
3720400519435
ร้านแปดสโตร์ โดยนางสาว ฤทัยรัตน์ จรูญพงษ์
6701940489026-ม.ค.-672-ก.พ.-67
97
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 10 ตัวอย่าง
76,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
76,000.0076,000.00
1379900076210
นาย กวินท์ สาสาย6612905990419-ธ.ค.-6618-ม.ค.-67
98
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
5,100.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
5,100.005,100.00
0994000167954
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด
6701940085424-ม.ค.-6731-ม.ค.-67
99
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาบริการดูแลกำจัดปลวก
7,820.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
7,820.007,820.00
0103555005978
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.พี.ที.คอนสตรัคชั่น
6612944182427-ธ.ค.-661-ก.พ.-67
100
2567
สถาบันอุดมศึกษา
อว.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
ธนบุรี
กรุงเทพฯ
จ้างเหมาทำคลิปVDOประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสีเขียว(GreenUniversity)โดยมีรายละเอียดตัดต่อคลิปVDOจำนวน1คลิปความยาวประมาณ10นาทีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว(GreenUniversity)
30,000.00พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายสิ้นสุดสัญญา
เฉพาะเจาะจง
30,000.0030,000.00
1103701748427
นาย อัฑฒ์พงศ์ โพธิ์ชื่น
6612931049215-ธ.ค.-6622-ธ.ค.-66