ปี 2561 แบบสำรวจระบบคอมพิวเตอร์(Client) และระบบเครือข่าย(Network)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์,ระบบปฏิบัติการ (Windows)
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
3
ที่
เครื่องคอมพิวเตอร์/รุ่น
ระบบปฏิบัติการ
จำนวน
ชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกลุ่มงาน
4
1เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows XP1นาง วัฒนาพร แพงศรีกลุ่มบริหารงานบุคคล
5
2เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71นาย มงคล คณะศิริวงศ์กลุ่มนิเทศติดตามฯ
6
3เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71น.ส. พันวิภา วิเศษโวหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
7
4เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71นาง นัจรีภรณ์ ทุมสงครามกลุ่มนิเทศติดตามฯ
8
5เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71นาย ธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
9
6เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71นาง วิไลภรณ์ ซื่อตรงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10
7เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71นาง วิไลภรณ์ ซื่อตรงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11
8เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71นาง รักษ์ธภรณ์ นาลากลุ่มบริหารงานบุคคล
12
9เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71นาง จันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
13
10เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 101นาย ปฏิพล นามผากลุ่มอำนวยการ
14
11เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71Freeกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15
12เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)Windows 71นาง อุ่นเรือน ศิริหล้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
16
13เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประมวลผล)Windows 1020ESAO2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
17
14เครื่องคอมพิวเตอร์ (ประมวลผล)Windows 105บริจาคห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
18
15เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows XP1นาง ประไพ บุตรเรืองกลุ่มอำนวยการ
19
16เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows XP1นาง นิราพร โสดาวิชิตกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20
17เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows XP1นาง สมัย ปริบาลกลุ่มนิเทศติดตามฯ
21
18เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows XP1นาง จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์กลุ่มนิเทศติดตามฯ
22
19เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows XP1นาง จิรภา ฟองชัยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
23
20เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง ประณยา บุญลือกลุ่มอำนวยการ
24
21เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง ณัชชา ทีนากลุ่มอำนวยการ
25
22เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง ปิยพร ราชโสกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
26
23เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง อมรา จำรูญศิริกลุ่มนิเทศติดตามฯ
27
24เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง นิตยา ยศปัญญากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28
25เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง มยุรี ปลั่งกลางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29
26เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นางสาว เพียรสน ลุนะหากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30
27เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นางสาว คนึงนิจ โคผดุงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31
28เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง เตือนใจ ยลวิลาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
32
29เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง รักษ์ธภรณ์ นาลากลุ่มบริหารงานบุคคล
33
30เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71น.ส. จานุรักษ์ กมลรัตน์กลุ่มนโยบายและแผน
34
31เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นางสาว ประภาภรณ์ สิงห์ศิริกลุ่มนิเทศติดตามฯ
35
32เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง อรพิน น้อยบัวทองกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
36
33เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาย ศักดิ์ชาย ไร่ขามกลุ่มนิเทศติดตามฯ
37
34เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง พณาลักษณ์ คำไล้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38
35เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง กมลทิพย์ แก้วมณีวัฒน์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39
36เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง หยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40
37เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง ธันยพร จูมจะนะกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41
38เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบWindows 71นาง บุญทวี สมหมายกลุ่มบริหารงานบุคคล
42
รวม61
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...