BHCBE Triennial_Torah, Haftarot & Megillot Roster
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNO
1
io
2
Like a Tikkun: Scroll Scraper5776E-mail the Cantor5777
2016-17
E-mail the Cantor5778
3
Parasha/HolidayDateAliyahTriennial 3Bnai Mitzvah/ ReaderDateAliyahTriennial 1Bnai Mitzvah/ ReaderDateAliyah
4
Bereshit10-Oct-20151Gen 5:1 - 5:5Ost, Harriet29-Oct-20161Gen 1:1 - 1:5Eingorn, Rebecca
5
Bereishit"2Gen 5:6 - 5:8Ost, Harriet"2Gen 1:6 - 1:8Eingorn, Rebecca
6
Bereishit"3Gen 5:9 - 5:14Ost, Harriet"3Gen 1:9 - 1:13Eingorn, Rebecca
7
Bereishit"4Gen 5:15 - 5:20Ost, Harriet"4Gen 1:14 - 1:19Winkler, Debbie
8
Bereishit"5Gen 5:21 - 5:24Ost, Harriet"5Gen 1:20 - 1:23Nancy
9
Bereishit"6Gen 5:25 - 5:31Ost, Harriet"6Gen 1:24 - 1:31Cohen, Sue
10
Bereishit"7Gen 5:32 - 6:8Ost, Harriet"7Gen 2:1 - 2:3Eingorn, Rebecca
11
Bereishit"MGen 6:5 - 6:8Ost, Harriet"MGen 2:1 - 2:3Eingorn, Rebecca
12
Bereishit10-Oct-2015HafIsaiah 42:5 - 43:10Ost, Harriet29-Oct-2016HafIsaiah 42:5 - 43:10Eingorn, Rebecca
13
14
Noach17-Oct-20151Gen 11:1 - 11:4Spector, Elai5-Nov-20161Gen 6:9 - 6:16C.P.R.
15
Noach"2Gen 11:5 - 11:9Spector, Elai"2Gen 6:17 - 6:19C.P.R.
16
Noach"3Gen 11:10 - 11:13Spector, Elai"3Gen 6:20 - 6:22C.P.R.
17
Noach"4Gen 11:14 - 11:17Rodin, Ellen"4Gen 7:1 - 7:9Tannenbaum, Zvi
18
Noach"5Gen 11:18 - 11:21Rodin, Ellen"5Gen 7:10 - 7:16Tannenbaum, Zvi
19
Noach"6Gen 11:22 - 11:25Cohen, Ken"6Gen 7:17 - 7:24Diamond, Fran
20
Noach"7Gen 11:26 - 11:32Eliaser, Norman"7Gen 8:1 - 8:14Diamond, Fran
21
Noach"MGen 11:29 - 11:32Eliaser, Norman"MGen 8:12-14Diamond, Fran
22
Noach17-Oct-2015HafIsaiah 54:1 - 55:5Mahler, Jen5-Nov-2016HafIsaiah 54:1-55:5Schneiderman, Leah
23
24
Lech lecha24-Oct-20151Gen 16:1 - 16:6C.P.R.12-Nov-20161Gen 12:1 - 12:3Fisher, Elysa
25
Lech lecha"2Gen 16:7 - 16:9C.P.R."2Gen 12:4-12:9Fisher, Elysa
26
Lech lecha"3Gen 16:10 - 16:16C.P.R."3Gen 12:10-12:13Fisher, Elysa
27
Lech lecha"4Gen 17:1 - 17:6Harris, Steve"4Gen 12:14-12:20Ost, Harriet
28
Lech lecha"5Gen 17:7 - 17:17Harris, Steve"5Gen 13:1-13:4Harris, Steve
29
Lech lecha"6Gen 17:18 - 17:23Harris, Steve"6Gen 13:5 - 13:11Harris, Steve
30
Lech lecha"7Gen 17:24 - 17:27Harris, Steve"7Gen 13:12 - 13:18Harris, Steve
31
Lech lecha"MGen 17:24 - 17:27Harris, Steve"MGen 13:16 - 13:18Blas Fox, Lula
32
Lech lecha24-Oct-2015HafIsaiah 40:27 - 41:16Lehrer, Lia12-Nov-2016HafIsaiah 40:27 - 41:16Blas Fox, Lula
33
34
Vayera31-Oct-20151Gen 21:1 - 21:4Fisher, Elysa19-Nov-20161Gen 18:1 - 18:5Neusner, Sam
35
Vayera"2Gen 21:5 - 21:13Fisher, Elysa"2Gen 18:6 - 18:8Fisher, Elysa
36
Vayera"3Gen 21:14 - 21:21Fisher, Elysa"3Gen 18:9 - 18:14Fisher, Elysa
37
Vayera"4Gen 21:22 - 21:34Tannenbaum, Zvi"4Gen 18:15 - 18:21Cantor Cohl, Menahem
38
Vayera"5Gen 22:1 - 22:8Tannenbaum, Zvi"5Gen 18:22 - 18:26Merrin, David
39
Vayera"6Gen 22:9 - 22:19"6Gen 18:27 - 18:30Friedman, Heidi
40
Vayera"7Gen 22:20 - 22:24Diamond, Fran"7Gen 18:31 - 18:33Friedman, Heidi
41
Vayera"MGen 22:20 - 22:24Diamond, Fran"MGen 18:31 - 18:33Friedman, Heidi
42
Vayera31-Oct-2015HafII Kings 4:1 - 4:37Finkel, Sandy19-Nov-2016HafII Kings 4:1 - 4:37Rice, Howard
43
44
Chayei Sara7-Nov-20151Gen 24:53 - 24:58Neusner, Sam26-Nov-20161Gen 23:1 - 23:4Kurzman, Sophia
45
Chayei Sara"2Gen 24:59 - 24:61Goldstein, Irwin"2Gen 23:5 - 23:7Kurzman, Sophia
46
Chayei Sara"3Gen 24:62 - 24:67Goldstein, Irwin"3Gen 23:8 - 23:12Kurzman, Sophia
47
Chayei Sara"4Gen 25:1 - 25:6Goldstein, Irwin"4Gen 23:13 - 23:16Kurzman,Joel
48
Chayei Sara"5Gen 25:7 - 25:11Goldstein, Irwin"5Gen 23:17 - 23:20Kurzman, Joel
49
Chayei Sara"6Gen 25:12 - 25:15Goldstein, Irwin"6Gen 24:1 - 24:4Kurzman, Joel
50
Chayei Sara"7Gen 25:16 - 25:18Goldstein, Irwin"7Gen 24:5 - 24:9Kurzman, Sophia
51
Chayei Sara"MGen 25:16 - 25:18Goldstein, Irwin"MGen 24:5 - 24:9Kurzman, Sophia
52
Chayei Sara7-Nov-2015HafI Kings 1:1 - 1:31C.P.R.26-Nov-2016HafI Kings 1:1 - 1:31Kurzman, Sophia
53
54
Toldot14-Nov-20151Gen 27:28 - 27:30Fisher, Elysa3-Dec-20161Gen 25:19 - 25:22Fisher, Elysa
55
Toldot"2Gen 27:31 - 27:33Fisher, Elysa"2Gen 25:23 - 25:26Fisher, Elysa
56
Toldot"3Gen 27:34 - 27:37Fisher, Elysa"3Gen 25:27 - 25:34Fisher, Elysa
57
Toldot"4Gen 27:38 - 27:40Tannenbaum, Zvi"4Gen 26:1 - 26:5Friedman, Barry
58
Toldot"5Gen 27:41 - 27:46Tannenbaum, Zvi"5Gen 26:6 - 26:12Tannenbaum, Zvi
59
Toldot"6Gen 28:1 - 28:4C.P.R."6Gen 26:13 - 26:16Tannenbaum, Zvi
60
Toldot"7Gen 28:5 - 28:9C.P.R."7Gen 26:17 - 26:22Ost, Harriet
61
Toldot"MGen 28:7 - 28:9Zadik, Noa"MGen 26:19 - 26:22Ost, Harriet
62
Toldot14-Nov-2015HafMalachi 1:1 - 2:7Zadik, Noa3-Dec-2016HafMalachi 1:1-2:7Rice, Howard
63
64
Vayetzei21-Nov-20151Gen 31:17 - 31:21C.P.R.10-Dec-20161Gen 28:10 - 28:12Fisher, Elysa
65
Vayetzei"2Gen 31:22 - 31:24C.P.R."2Gen 28:13 - 28:17Fisher, Elysa
66
Vayetzei"3Gen 31:25 - 31:35Fisher, Elysa"3Gen 28:18 - 28:22Fisher, Elysa
67
Vayetzei"4Gen 31:36 - 31:42Tannenbaum, Zvi"4Gen 29:1 - 29:8Ost, Harriet
68
Vayetzei"5Gen 31:43 - 31:45Tannenbaum, Zvi"5Gen 29:9 - 29:17Tannenbaum, Zvi
69
Vayetzei"6Gen 31:46 - 31:50"6Gen 29:18 - 29:33Diamond, Fran
70
Vayetzei"7Gen 31:51 - 32:3Ost, Harriet"7Gen 29:34 - 30:13Diamond, Fran
71
Vayetzei"MGen 32:1 - 32:3Ost, Harriet"MGen 30:9 - 30:13Diamond, Fran
72
Vayetzei21-Nov-2015HafHosea 12:13 - 14:10Ost, Harriet10-Dec-2016HafHosea 12:13 - 14:10Ost, Harriet
73
74
Vayishlach28-Nov-20151Gen 35:16 - 35:26Fisher, Elysa17-Dec-20161Gen 32:4 - 32:6Fisher/C.P.R
75
Vayishlach"2Gen 35:27 - 35:29Fisher, Elysa"2Gen 32:7 - 32:9Fisher/C.P.R
76
Vayishlach"3Gen 36:1 - 36:8C.P.R."3Gen 32:10 - 32:13Fisher/C.P.R
77
Vayishlach"4Gen 36:9 - 36:19"4Gen 32:14 - 32:22Tannenbaum, Zvi
78
Vayishlach"5Gen 36:20 - 36:30Tannenbaum, Zvi"5Gen 32:23 - 32:30Tannenbaum, Zvi
79
Vayishlach"6Gen 36:31 - 36:39Tannenbaum, Zvi"6Gen 32:31 - 33:5Harris, Steve
80
Vayishlach"7Gen 36:40 - 36:43Tannenbaum, Zvi"7Gen 33:6 - 33:20Harris, Steve
81
Vayishlach"MGen 36:40 - 36:43Tannenbaum, Zvi"MGen 33:18 - 33:20Harris, Steve
82
Vayishlach28-Nov-2015HafObadiah 1:1 - 1:21Stone, Bob17-Dec-2016HafObadiah 1:1 - 1:21Gideon, Sheila
83
84
Vayeshev5-Dec-20151Gen 39:1 - 39:6C.P.R24-Dec-20161Gen 37:1 - 37:3Schuman, Danny
85
Vayeshev"2Gen 39:7 - 39:10C.P.R"2Gen 37:4 - 37:7Schuman, Danny
86
Vayeshev"3Gen 39:11 - 39:18C.P.R"3Gen 37:8 - 37:11Stoler, Larry
87
Vayeshev"4Gen 39:19 - 39:23Benishay, Ron"4Gen 37:12 - 37:17Shuman, Amy
88
Vayeshev"5Gen 40:1 - 40:8Benishay, Ron"5Gen 37:18 - 37:22Kraff, Jeremy
89
Vayeshev"6Gen 40:9 - 40:15Benishay, Ron"6Gen 37:23 - 37:28Eliaser, Shira
90
Vayeshev"7Gen 40:16 - 40:23Benishay, Ron"7Gen 37:29 - 37:36Ost, Harriet
91
Vayeshev"MGen 40:20 - 40:23Thompson, Doug"MGen 37:34 - 37:36Ost, Harriet
92
Vayeshev5-Dec-2015HafAmos 2:6 - 3:8Thompson, Doug24-Dec-2016HafAmos 2:6 - 3:8Finkel, Sandy
93
94
Miketz12-Dec-20151Gen 43:16 - 43:18Fisher, Elysa31-Dec-20161Gen 41:1 - 41:4Fisher/C.P.R.
95
Miketz"2Gen 43:19 - 43:25Fisher, Elysa"2Gen 41:5 - 41:7Fisher/C.P.R.
96
Miketz"3Gen 43:26 - 43:29Fisher, Elysa"3Gen 41:8 - 41:14Fisher/C.P.R.
97
Miketz"4Gen 43:30 - 43:34"4Gen 41:15 - 41:24Neusner, Sam
98
Miketz"5Gen 44:1 - 44:6Tannenbaum,Zvi"5Gen 41:25 - 41:38Diamond, Fran
99
Miketz"6Gen 44:7-44:17Tannenbaum,Zvi"6Gen 41:39 - 41:43Diamond, Fran
100
Miketz"7Bamidbar 28:9-15Lesser, Avi "7Gen 41:44 - 41:52Zoline, Ken
Loading...
 
 
 
Triennial.csv
Sheet1