จัดการอบรมปฏิบัติการบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี DLTV DLITและSMART PHONE สำหรับครูต้นแบบ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งโรงเรียนวิชาเอก
ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
ยอมรับการนิเทศติดตามเพื่อประเมินเป็นครูต้นแบบด้านการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2
1/8/2019, 12:38:38นายอดิศรศรีทาครูบ้านสระคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน
ยอมรับ
3
1/8/2019, 14:13:19นางสาวสุธรรมพรมปัญญาครูธุรการโรงเรียนบ้านสิม
ระบบสารสนเทศการจัดการ
ดีมาก เพราะนักเรียนจะได้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นสื่อการสอนที่ดีมากเราสามารถค้นข้อมูลต่างๆได้ทันที
ยอมรับ
4
1/8/2019, 15:07:57นางสาวปภาวีชัยพฤกษมงคลครูผู้ช่วยบ้านดงดิบภาษาอังกฤษ
ทำให้การจัดการเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้น
ยอมรับ
5
1/8/2019, 15:10:53นานดารากรชโยปการกุลครูผู้ช่วยบ้านดงดิบฟิสิกส์
ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสืบหาความรู้
ยอมรับ
6
1/8/2019, 15:12:15นายโอศาดวงเเก้วครูบ้านดงดิบศิลปะ
ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ยอมรับ
7
1/8/2019, 15:44:33นางสาวสรประภา สายแววครูบ้านดงดิบภาษาอังกฤษ
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้น
ยอมรับ
8
1/8/2019, 15:52:35นายนนท์ธนาอ่อนพุทธาครูบ้านคันท่าเกวียนคณิตศาสตร์
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน
ยอมรับ
9
1/8/2019, 15:54:32นางสาวสรประภา สายแววครูบ้านดงดิบภาษาอังกฤษ
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้น
ยอมรับ
10
1/8/2019, 16:17:17นางสาวพฤกษาวารินครูผู้ช่วยบ้านฟ้าห่วนภาษาอังกฤษ
ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยอมรับ
11
1/8/2019, 16:36:11นางสาวยุพาพรภูงอกครูบ้านฟ้าห่วนฟิสิกส์
ทำให้การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเกิดความสะดวกและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ยอมรับ
12
1/8/2019, 16:48:51นางสาวณัฏฐ์นรีพันแสนครูผู้ช่วยบ้านนาโพธิ์กลางคณิตศาสตร์
สื่อการเรียนรู้สารสนเทศสามารถช่วยให้นักเรียนเห็นภาพของเนื้อหาสาระได้ชัดมากขึ้น
ยอมรับ
13
1/8/2019, 16:52:44นางมณีฉายยั่งยืนครูชำนาญการพิเศษบ้านนาโพธิ์กลางนาฏศิลป์
สื่อการเรียนรู้สารสนเทศช่วยให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยอมรับ
14
1/8/2019, 18:02:22นางสาวณิชาภาโคตรเมืองครูบ้านหนามแท่งการศึกษาพิเศษ
ประหยัดเวลา รวดเร็วทันใจ ง่ายต่อการใช้งานและน่าสนใจ
ยอมรับ
15
1/8/2019, 22:44:16นายสุริยันจันทร์ผายครูชำนาญการพิเศษบ้านสระคำอุตสาหกรรมศิลป์
มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมาก
ยอมรับ
16
2/8/2019, 8:33:08นางสุภาวดีทัดเทียมครูอนุบาลศรีเมืองใหม่คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
ยอมรับ
17
2/8/2019, 8:40:44นายศุภฤกษ์อรรคชาติครูชุมชนห้วยไผ่คณิตศาสตร์
มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ไม่ยอมรับ
18
2/8/2019, 8:48:48นายประเสริฐจันทร์น้อยครูบ้านโนนข่าโนนยางภาษาไทย
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา เพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและค้นคว้าได้อย่างตรงกับความต้องการของผู้เรียนเอง
ยอมรับ
19
2/8/2019, 9:41:19นางสาวศศิธรแย้มยิ้มครู ชำนาญการบ้านโนนค้อลุคุ
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
มีประโยชน์ต่อนักเรียน
ยอมรับ
20
2/8/2019, 9:51:53นายทรงวุฒิพินธุกรณ์ครูชำนาญการโรงเรียนคอมพิวเตอร์
เป็นการใช้สื่อที่ทันสมัย สะดวกในการใช้สื่อการเรียนการสอน
ยอมรับ
21
2/8/2019, 9:59:31นายปรินทร์ถวิลบุญครู ชำนาญการพิเศษบ้านหัวเห่วสังคม
เพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิคการสอน และเพิ่มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เท่าทันสังคมปัจจุบัน
ไม่ยอมรับ
22
2/8/2019, 10:42:23นายจีระศักดิ์สงยางครูบ้านทุ่งนาเมืองการประถมศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ยอมรับ
23
2/8/2019, 10:46:29นายอธิวัฒน์ประพานครู
บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคึ)
สังคมศึกษา
สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
ยอมรับ
24
2/8/2019, 10:50:14นายเฉลิมพลสาธุพันธ์ครู
บ้านคำหว้า(วิบูลราาฎร์สามัคคี)
ดนตรีศึกษา
นำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
ยอมรับ
25
2/8/2019, 11:32:43นางสาวขวัญฐิติทองลือครูผู้ช่วยบ้านหัวเห่วภาษาอังกฤษ
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
ยอมรับ
26
2/8/2019, 12:41:52นายนัตถีสอนเกตุครูบ้านห้วยดู่คณิตศาสตร์
ทดแทนครูไม่คบชั้นได้เป็นอย่างดี
ยอมรับ
27
2/8/2019, 12:51:56นางชฎาพรทองเทพครูชำนาญการพิเศษบ้านหัวเห่ววิทยาศาสตร์
อยากนำความรู้มาสอนนักเรียน
ยอมรับ
28
2/8/2019, 12:53:22นายทินกรณ์สีแสดครูชำนาญการ
บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
คอมพิวเตอร์
เด็กมีความสนใจและตื่นเต้นเสมอเมื่อได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยอมรับ
29
2/8/2019, 12:55:28นางนฤมลพันธุ์แสงครูชำนาญการพิเศษบ้านหัวเห่วการประถมศึกษา
เพื่อนำมาเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ยอมรับ
30
2/8/2019, 12:58:08นางอมราคำรือชัยครูบ้านหัวเห่วภาษาอังกฤษ
เพื่อนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ยอมรับ
31
2/8/2019, 13:05:57นางสาววิลาวรรณคืนดีครูชำนาญการพิเศษบ้านหัวเห่วคณิตศาสตร์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ยอมรับ
32
2/8/2019, 13:33:03นายเวชยันสังฆวัตรครูบ้านโดมประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0
ยอมรับ
33
2/8/2019, 15:24:04นายจงสฤษฎ์เงินยวดครูบ้านคันเปือยการบริหารการศึกษา
ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ
ยอมรับ
34
2/8/2019, 15:47:57นางสาวนิศากรผิวขำครูบ้านบะไหคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เป็นสื่อทางการเรียนรู้ที่สำคัญนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยอมรับ
35
3/8/2019, 11:26:31นายวันชนะ​เบญจมาศ​ครูผู้​ช่วย​บ้านทุ่ง​นาเมือง​ภาษาอังกฤษ​
จำเป็นมาต่อการเรียนรู้​ในยุคปัจจุบัน​
ยอมรับ
36
3/8/2019, 19:51:24นายอนุรักษ์บุญมานันท์ครูผู้ช่วยชุมชนบ้านระเวคณิตศาสตร์
เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการจัดการเรียนรู้ ทำให้ครูได้จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ยอมรับ
37
4/8/2019, 18:36:20นางคำปุ่นชุมภูแสนครูชำนาญการพิเศษบ้านสร้างแก้ว
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนมาก
ยอมรับ
38
5/8/2019, 10:38:47นางสาวเจียมจิตเจือจันทร์ครูผู้ช่วยบ้านม่วงฮีการประถมศึกษา
นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
ยอมรับ
39
5/8/2019, 10:41:08นายดนุพลไชยลาโพธิ์ครูบ้านดงแถบศิลปะ
ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษาและการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการศึกษา
ยอมรับ
40
5/8/2019, 10:41:25นางสาวชโลธรบุญอาตครูบ้านโนนกาหลงวิทยาศาสตร์
เป็นสิ่งที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ยอมรับ
41
5/8/2019, 10:45:24นางสาวจุฑารัตน์ บรรลือครูบ้านดงแถบวิทย์
ช่วยนำการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ยอมรับ
42
5/8/2019, 10:46:24นางสาวสุชาดาหวังดีครูบ้านสร้างแก้วคณิตศาสตร์
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบาย
ยอมรับ
43
5/8/2019, 10:48:03นางปวีณากลิ่นสุคนธ์ครูบ้านสร้างแก้วภาษาไทย
สะดวกในการเตรียมการสอน
ยอมรับ
44
5/8/2019, 10:56:46นายสุวิทย์ปิยะราษฎร์ครูบ้านจุการคอมพิวเตอร์
อยากพัฒนาตัวเองด้านการเรียนการสอน
ยอมรับ
45
5/8/2019, 11:14:30นายเลิศฤทธิ์ถึงปัดชาครูบ้านนาชุมสังคมศึกษา-ยอมรับ
46
5/8/2019, 11:15:17นายบุญเลิศศรีครูอัตราจ้างบ้านนาชุมคอมพิวเตอร์--ยอมรับ
47
5/8/2019, 13:32:31นายจำเนียรพรมสิงห์ครู ผู้ช่วยบ้านท่าเสียวคันลึมคณิตศาสตร์
ช่วยในการจัดการเรียนสอนแก่นักเรียน
ยอมรับ
48
5/8/2019, 14:09:30นายเชาวฤทธิ์แก้วกัญญาพี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านแก้งกอก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศถือว่ามีความสำคัญมากต่อการจัดการศึกษา ในยุค Thailand 4.0
ยอมรับ
49
5/8/2019, 14:26:46นายจุมพลสมสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตุงลุงบริหารการศึกษา
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ยอมรับ
50
6/8/2019, 10:25:55นายเอกพันธ์คามะทิตย์ครู
บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนสนใจถ้าใช้ร่วมในการสอนจะทำให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น
51
6/8/2019, 11:22:41นางสาวจิราพรโชติพานิชครูผู้ช่วยบ้านแก่งดูกใสนาฏศิลป์
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา เหมาะกับการเรียนในปัจจุบัน
ยอมรับ
52
6/8/2019, 11:25:39นางสาวธํญชนกศรีไหมครูผู้ช่วยบ้านแก่งดูกใสภาษาไทย
เป็นสิ่งที่ประโยชน์ สามรถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้กับทุกวิชา เหมาะสำหรับการเรียนในปัจจุบัน
ยอมรับ
53
6/8/2019, 12:23:37ว่าที่ ร.ต.กำภูพลทวีศรีครูผู้ช่วยบ้านแก่งดูกใสการประถมศึกษา
ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น
ยอมรับ
54
6/8/2019, 12:59:31นางเกษรากุลวงศ์ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
ภูมิศาสตร์
ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีมีประโยชน์ในการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ยอมรับ
55
6/8/2019, 13:00:44นายมงคลทวีศักดิ์พนักงานราชการบ้านคำผ่านอุตสาหกรรมศิลป์
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้มากที่สุด
ยอมรับ
56
6/8/2019, 13:02:21นายพุทธกรกุลวงศ์ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีมีความสำคัญและมีประโยชน์สูงมากสำหรับการศึกษา ในการพัฒนาเด็กสมัยนี้ต้องควบคู่ไปกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใกล้ตัว
ยอมรับ
57
6/8/2019, 13:05:15นายสุริยพงษ์สมเสนาะเจ้าหน้าที่ธุรการบ้านจิกลุ่ม
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทำเรียนรู้ทุกสิ่งได้บนโลกใบนี้
ไม่ยอมรับ
58
6/8/2019, 14:05:43นางสาวสุชาดารัตนศรีครูผู้ช่วยบ้านเวินบึกภาษาอังกฤษ
เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ยอมรับ
59
6/8/2019, 14:08:43นางสาวอรจิราสนทะวิน
พนักงานราชการสายผู้สอน
นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
ปฐมวัย
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจัดการเรียนรู้
ยอมรับ
60
6/8/2019, 14:16:30นางพิศมัยพุทธลาครูบ้านเวินบึกภาษาไทย
เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆยุคโลกปัจจุบัน
ไม่ยอมรับ
61
6/8/2019, 14:17:56นายสุรศักดิ์มณีศรีครูผู้ช่วยบ้านเวินบึกการศึกษาปญมวัย
ช่วยให้เรามีสื่อการสอนที่หลากหลาย
ยอมรับ
62
6/8/2019, 14:19:07นางโสภิดาแหล่งหล้าครู
นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
วิทยาศาสตร์
เป็นการสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ยอมรับ
63
6/8/2019, 14:43:39นายชีวินศรีแสงครูบ้านคำเม็กห้วยไผ่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สะดวกสบายยอมรับ
64
6/8/2019, 14:44:22นายสมศักดิ์นันทรักษ์ครูบ้านนาแคคณิตศาสตร์
มีคุณค่าและประโยชนืต่อการเรียนการสอน
ยอมรับ
65
6/8/2019, 15:10:56นายสัมฤทธิ์พันธ์คำครูบ้านภูหล่นดนตรี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่มีข้อมูลครบและรวดเร็ว ควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบัน
ยอมรับ
66
6/8/2019, 19:27:17นางสุมนรัตน์เล้าวาลิตครู ชำนาญการพิเศษบ้านเวินบึกแนะแนว
สะดวกต่อการเรียนการสอน
ยอมรับ
67
6/8/2019, 20:03:45นายจิราธิวัฒน์วงษ์พรามครูผู้ช่วยบ้านฝางคำสามัคคี
คอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีการศึกษา
เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาภายใต้ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีสองสถานศึกษา เเต่เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาอันเป็นพลวัตของการศึกาาในโลกปัจจุบัน จังมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่ครูผู้สอนต้องรู้ เเละสามารถใช้งานได้อย่างเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ยอมรับ
68
6/8/2019, 20:04:25นางสาวรพีพรรณวงษาชัยครูชำนาญการบ้านฝางคำสามัคคีภาษาไทย
เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาภายใต้ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีสองสถานศึกษา เเต่เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาอันเป็นพลวัตของการศึกาาในโลกปัจจุบัน จังมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่ครูผู้สอนต้องรู้ เเละสามารถใช้งานได้อย่างเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ยอมรับ
69
6/8/2019, 20:04:57นางสาวจารุวรรณพันธ์จูมพนักงานราชการบ้านฝางคำสามัคคีวิทยาศาสตร์
เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาภายใต้ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีสองสถานศึกษา เเต่เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาอันเป็นพลวัตของการศึกาาในโลกปัจจุบัน จังมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่ครูผู้สอนต้องรู้ เเละสามารถใช้งานได้อย่างเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ยอมรับ
70
6/8/2019, 21:32:44นายจักรกฤษณ์ศรีวิเศษครูบ้านท่าเสียวคันลึม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ยอมรับ
71
7/8/2019, 10:36:26นางสาวฐณัชณ์พรออทอลานครู บ้านห้วยสะคามวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีมีประโยชน์มากต่อการจัดการเรียนรู้
ยอมรับ
72
7/8/2019, 11:19:46นางสาวผกามาสเมืองจันทร์ครูผู้ช่วยบ้านซะซอมภาษาอังกฤษ
เป็นสิ่งที่ถ้าทำความเข้าใจและรู้จักใช้ประโยชน์จริงๆจะสามารถช่วยลดปัยหาการขาดแคลนครูผู้สอนและขาดงกประมาณในการจัดหาสื่อการสอน และความรู้ที่ไม่ตรงรายวิชาที่สอนได้
ยอมรับ
73
7/8/2019, 11:33:05นายศิวะพงศ์ใจดีครูชำนาญการพิเศษบ้านห้วยหมากเทคโนโลยีการศึกษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ไม่ยอมรับ
74
7/8/2019, 13:55:53นางสาวธนิตตาจันธนไพรบูรณ์ครู ค.ศ.1บ้านตุงลุงเหนือ
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มศักยภาพและกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอน
ยอมรับ
75
7/8/2019, 14:11:58นางสาวนันทกานต์บุตตาครูผู้ช่วย
ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสื่อต่างๆได้รวดเร็วขึ้น
ยอมรับ
76
7/8/2019, 17:33:54นางสาววาสนาสงสอาดครูอัตราจ้างบ้านตุงลุงเหนือวิทยาศาสตร์
เพิ่มศักยภาพและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนอยากเรียน
ยอมรับ
77
7/8/2019, 19:50:00นายพิเชษฐ์แก้วพิลาครูบ้านนาโพธิ์ใต้วิทยาศาสตร์
เป็นการสอนจากการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุค 4.0
ยอมรับ
78
7/8/2019, 20:08:35นายชัยวิพัฒน์แผ้วพลสงครูวิทยาศาสตร์
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
วิทยาศาสตร์
ศึกษาเรียนรู้ให้ทันการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
ยอมรับ
79
8/8/2019, 9:08:28นางสาวจิราวรรณสมบูรเจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูได้ดีและช่วยเพิ่มเติมความรู้
ยอมรับ
80
8/8/2019, 9:10:38นายสมัครมูลราชผู้อำนวยการ
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
บริหารการศึกษา
เพิ่มเติมความรู้ได้มากขึ้น
ยอมรับ
81
8/8/2019, 9:11:48นายจารึกสิงห์งามครู
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
คอมพิวเตอร์
สร้างความสนใจและเพิ่มเติมความรู้ได้มากขึ้น
ยอมรับ
82
8/8/2019, 9:12:56นางสาวปุญญาพัฒน์จันทร์เอกครู
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
ปฐมวัย
สร้างความสนใจและเพิ่มเติมความรู้ได้มากขึ้น
ยอมรับ
83
8/8/2019, 9:15:28นางจีรัสย์พุทธิประไพพงษ์ครู
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
นาฏศิลป์
สร้างความสนใจและเพิ่มเติมความรู้ได้มากขึ้น
ยอมรับ
84
8/8/2019, 10:49:51นายศุภชัยอุ่นศรีครูบ้านหนองแสง-วังอ่างภาษาอังกฤษ
มีประโยชน์ต่อการจัดการเนียนการสอนเป็นอย่างมาก
ยอมรับ
85
8/8/2019, 13:27:30นางสาวมาลัยวงคำครูผู้ช่วยบ้านบะไหเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีมีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
ยอมรับ
86
9/8/2019, 13:51:59นางพิศมัยวงษ์ละครครูบ้านหินลาดแสนตอภาษาอังกฤษ
เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
ยอมรับ
87
9/8/2019, 14:41:07นายสมคิดลามาตย์ครูบ้านผักหย่าคณิตศาสตร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้หลากหลาย รวดเร็ว และไม่มีขอบเขต
ยอมรับ
88
10/8/2019, 18:53:51นายวิเชียรแก้วนิยมพนักงานราชการบ้านคันไร่คอมพิวเตอร์
เป็นช่องทางที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่จำกัดเวลา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ยอมรับ
89
13/8/2019, 8:23:44นางสาวกฤษณาจันทคูณครูโรงเรียนบ้านโนนคูณภาษาไทยสำคัญยอมรับ
90
13/8/2019, 8:32:22นางสาวชินสุมน บุญชูครู คศ.1นิคมสร้างตนเอง 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มีความสะดวก รวดเร็วต่อการเรียนการสอน
ยอมรับ
91
13/8/2019, 8:37:04นางสาวพัชยานนธิครูผู้ช่วยบ้านโนนคูณการศึกษาปฐมวัย
เป็นสิ่งที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้
ยอมรับ
92
13/8/2019, 9:30:33นางสาวรุจิราศรีมาฤทธิ์ครูบ้านแขมใต้
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0
ยอมรับ
93
13/8/2019, 10:19:09นางสาวกฤษณาจันทะคูณครูบ้านโนนคูณภาษาไทย
เป็นสิ่งที่เอื้อต่อการอำนวยการจัดการเรียนรู้
ยอมรับ
94
13/8/2019, 10:20:04นางสาวพิณนภาสาธุจรัญพนักงานราชการบ้านโนนคูณคอมพิวเตอร์
เป็นสิ่งที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ยอมรับ
95
13/8/2019, 11:47:10นางสาวลำไพคูณโทครูบ้านโชคอำนวยภาษาอังกฤษ
เป็นประโยชน์อย่างมากในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน มีสื่อหลากหลาย มีความสะดวกสบาย ง่ายต่อการเข้าถึง
ยอมรับ
96
13/8/2019, 11:49:20นางนฤมลเรืองกระโทกครูชำนาญการพิเศษบ้านคำก้อม--ยอมรับ
97
13/8/2019, 11:50:08นางระพีพรมงคลครูชำนาญการพิเศษบ้านคำก้อม--ยอมรับ
98
13/8/2019, 11:50:58นางชมัยพรแก้วคูณครูชำนาญการพิเศษบ้านคำก้อมวิทยาศาสตร์-ยอมรับ
99
13/8/2019, 11:52:04นางสาวปาริชาตินิพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษบ้านคำก้อมวิทยาศาสตร์-ยอมรับ
100
13/8/2019, 11:53:07นายเวชชัยยันต์วิลานันท์ครูชำนาญการพิเศษบ้านคำก้อมคอมพิวเตอร์-ยอมรับ
Loading...