ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
3
บรรจุ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 / รายงานตัววันที่ 7 ตุลาคม 2562
4
ที่รายชื่อโรงเรียน
อำเภอ
วิชาเอก
เลขที่ตำแหน่ง
หมายเหตุ
5
1
นางสาวศิริภาภรณ์ ปัญญามหันต์
ชุมชนวัดศรีดงเย็น
ไชยปราการ
เกษตรกรรม
1917
6
2
นางสาวภัสสร คำทูน
บ้านทุ่งข้าวพวง
เชียงดาว
ปฐมวัย8780
7
3
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัทธมน คำตา
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
พลศึกษา1175
8
4
นายธีรนันท์ ปัญญาผัด
บ้านอ่าย
ไชยปราการ
ภาษาไทย1913
9
5นายกลวัชร ใจคำบ้านแม่สาว
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
4505
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100