ม.3_7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวศุภลักษณ์ อุตรา นางสาวพรทิพย์ ชื่นจิต
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายจุฑาภัทร ป้องโล่ห์
ม.3/7
0.00FALSE
9
2
นายธนวัฒน์ อู่ทรัพย์
ม.3/7
0.00FALSE
10
3
เด็กชายปฏิภาณ กิจวัฒน์ไพศาล
ม.3/7
0.00FALSE
11
4
นายกมลภพ คาดหมาย
ม.3/7
0.00FALSE
12
5
นายจิรพัฒน์ แสงทอง
ม.3/7
0.00FALSE
13
6
นายณฐรัตน์ วามะสิงห์
ม.3/7
0.00FALSE
14
7
นายณัฐพล จันทราช
ม.3/7
0.00FALSE
15
8
นายทวีชัย วงษาหล้า
ม.3/7
0.00FALSE
16
9
เด็กชายธนสาร พันธ์น้อย
ม.3/7
0.00FALSE
17
10
นายนรรัตน์ โคตรบุตดี
ม.3/7
0.00FALSE
18
11
นายพันกร เงินจันทร์
ม.3/7
0.00FALSE
19
12
เด็กชายพีรวิชญ์ พันธ์ทอง
ม.3/7
0.00FALSE
20
13
นายภานุพงศ์ ดำน้อย
ม.3/7
0.00FALSE
21
14
นายวรรธนัย ศรีกันยา
ม.3/7
0.00FALSE
22
15
นายวุฒิพงศ์ สายแวว
ม.3/7
0.00FALSE
23
16
เด็กชายสรินธร ตั้งถาวรการ
ม.3/7
0.00FALSE
24
17
นายเอกโยธิน แก่นการ
ม.3/7
0.00FALSE
25
18
เด็กชายณภัทร รุ่งเรือง
ม.3/7
0.00FALSE
26
19
นายพีรพัฒน์ หวังนากลาง
ม.3/7
0.00FALSE
27
20นายพงศธร พาชื่น
ม.3/7
0.00FALSE
28
21
นางสาวกฤตติญา แก้วรักษา
ม.3/7
0.00FALSE
29
22
นางสาวกฤติมา คำดี
ม.3/7
0.00FALSE
30
23
นางสาวจิรวรรณ เถิงลาชิน
ม.3/7
0.00FALSE
31
24
นางสาวชมพูนุช ป้อมศร
ม.3/7
0.00FALSE
32
25
นางสาวณัฐวรรณ มนัส
ม.3/7
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงพิมลพรรณ จันทรมณี
ม.3/7
0.00FALSE
34
27
นางสาววริศรา สานพิเสน
ม.3/7
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงวาทินี สุนาคราช
ม.3/7
0.00FALSE
36
29
นางสาวสุดารัตน์ ทองดี
ม.3/7
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงพิตตินันท์ วิทยาศิลป์
ม.3/7
0.00FALSE
38
31
นางสาวสุธาสินี บุญวิทย์ชัยกูล
ม.3/7
0.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu