แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม มฐ.6 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาชื่อกิจกรรมประจำปีงบประมาณชื่อแผนงานสนองกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการสรุปกิจกรรม
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ขั้นการเตรียมและวางแผน (Plan)
ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do)
ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check)
ขั้นประเมินและรายงานผล (Act)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
แหล่งที่มาของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว
จำนวนงบประมาณ จากงบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
จำนวนงบประมาณ จากงบอื่น ๆ
จำนวนงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
การประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2
26/10/2016, 12:09:16มหกรรมวิชาการ2560
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ, 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง, 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
โครงการต่อเนื่อง
นายพีรพงศ์      จี่พิมาย
17 กุมภาพันธ์ 256024 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ, ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า
นักเรียน, ครู, ผู้บริหาร
ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ, ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ, • ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน, • มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน, • ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี, • มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, • แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน, • เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ตนเองสนใจเมื่อมีโอกาสทุกครั้ง
86
งบอุดหนุนรายหัว, งบอื่น ๆ (เช่น งบประมาณ อบต. เป็นต้น)
30,0008,000
ค่าตอบแทน และค่าอาหารกลางวัน
แบบประเมินกิจกรรม
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3
26/10/2016, 13:37:37
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
2560
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ, 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง, 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
โครงการต่อเนื่อง
นายบุญเลิศ      บรรพบุตร
24 ต.ค. 255929 ก.พ. 2559
ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ, ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า
นักเรียน
ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ, ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ, • ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน, • มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน, • ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี, • มีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, • เต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, • ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานทุกขั้นตอน, • ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น, • มีการปรับปรุง และพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย, • มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, • มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานกับหมู่คณะครบทุกขั้นตอน, • สามารถทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ, • แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน, • เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี, • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทำงานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสำเร็จ, • แสดงความรู้สึกที่ดี และสนับสนุนอาชีพสุจริตได้อย่างกว้างขวาง ยึดมั่น          ในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต, • บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตได้หลากหลาย, • ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจเป็นประจำ, • เชิญชวน แนะนำ นำเสนอ ประโยชน์ คุณค่าและความสำคัญของอาชีพที่ตนเองสนใจเพื่อให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ, • เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ตนเองสนใจเมื่อมีโอกาสทุกครั้ง
ร้อยละ 83
งบอุดหนุนรายหัว, งบอื่น ๆ (เช่น งบประมาณ อบต. เป็นต้น)
20,000.008,000.00
1. ค่าบริหารจัดการภายในสี สีละ 2,000 จำนวน 4 สี เป็นเงิน 8,000
2. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ คนละ 40 ต่อ 3 วัน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 7,200
3. ค่าน้ำดื่ม + น้ำแข็ง จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 1,500
4. ค่าเอกสารและอุปกรณ์แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เป้นเงิน 3,300
5. ค่าตาข่ายประตุฟุตบอลใหญ่ไนล่อนเสน้ใหญ่ จำนวน 1 คู่ ราคา 1,450 เป็นเงิน 1,450
6. ค่าตาข่ายตะกร้อไนล่อนสีดำ มีสลิง จำนวน 1 ผืน ราคา 360 เป็นเงิน 360
7. ค่าลูกบอลมิกาซ่าเบอร์ 5 จำนวน 2 ลูก ราคาลูกละ 570 เป็นเงิน 1,140
8. ค่าลูกวอลเลย์บอลมิกาซ่า 3 สี หนังอัด จำนวน 2 ลูก ราคาลูกละ 720 เป็นเงิน 1,440
9. ค่าลูกตะกร้อชาย จำนวน 2 ลูก ราคาลูกละ 320 เป็นเงิน 640
10. ค่าลูกตะกร้อหญิง จำนวน 2 ลูก ราคาลูกละ 308 เป็นเงิน 618
11. ค่าเปตอง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,400
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน
4
26/10/2016, 14:52:34
มอบใบประกาศและอำลาสถาบัน
2560
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ, 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง, 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
โครงการต่อเนื่องนายธนพล   ถัดทะพงษ์1 - 31 มีนาคม 256016 พฤษภาคม 2560
ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ, ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า
นักเรียน
ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ, ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ, • ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี, • ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานทุกขั้นตอน, • ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น, • มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, • มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานกับหมู่คณะครบทุกขั้นตอน, • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทำงานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสำเร็จ, • แสดงความรู้สึกที่ดี และสนับสนุนอาชีพสุจริตได้อย่างกว้างขวาง ยึดมั่น          ในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต
85งบอุดหนุนรายหัว10000
1. ค่าอาหาร 8000 บาท
2. ค่าตกแต่งสถานที่ 2000 บาท
ร้อยละของตัวบ่งชี้ = [(จำนวนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป) X 100 ] / 306
1. สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
2. ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี
3. ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานทุกขั้นตอน
4. ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น
5. มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน
6. มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานกับหมู่คณะครบทุกขั้นตอน
7. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทำงานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสำเร็จ
8. แสดงความรู้สึกที่ดี และสนับสนุนอาชีพสุจริตได้อย่างกว้างขวาง ยึดมั่น ในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต
5
26/10/2016, 15:29:47
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1
2560
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ, 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง, 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
โครงการต่อเนื่องนายธนพล   ถัดทะพงษ์1-3 กุมภาพันธ์ 256031 มีนาคม 2560
ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ, ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า
นักเรียน
ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ, • ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน, • มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน, • ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี, • เต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, • ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น, • มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, • แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน, • เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
85
งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
208 คน X 400 บาท = 83,200 บาท
1. ค่าอาหาร 50 บาท X 1 มื้อ X 208 คน = 10,400 บาท
2. วัสดุจัดค่าย 72,800 บาท
ร้อยละของตัวบ่งชี้ = [(จำนวนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป) X 100 ] / 208
สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
• ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน
• มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน
• ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี
• เต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น
• มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน
• แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
• เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
6
26/10/2016, 15:45:10
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2
2560
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ, 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง, 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โครงการต่อเนื่องนายธนพล   ถัดทะพงษ์1-3 กุมภาพันธ์ 256031 มีนาคม 2560
ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ
นักเรียน
ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ, • ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน, • มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน, • ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี, • เต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, • ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานทุกขั้นตอน, • ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น, • มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, • มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานกับหมู่คณะครบทุกขั้นตอน, • แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน, • เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี, • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทำงานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสำเร็จ
85
งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
180 คน X 400 บาท = 72000 บาท
ค่าอาหาร 50 บาท X 4 มื้อ X 180 คน = 36000 บาท
วัสดุจัดค่าย 36000 บาท
ร้อยละของตัวบ่งชี้ = [(จำนวนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป) X 100 ] / 180

• สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
• ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน
• มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน
• ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี
• เต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานทุกขั้นตอน
• ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น
• มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน
• มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานกับหมู่คณะครบทุกขั้นตอน
• แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
• เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทำงานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสำเร็จ
7
26/10/2016, 16:00:19
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3
2560
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ, 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง, 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โครงการต่อเนื่องนายธนพล   ถัดทะพงษ์1-3 กุมภาพันธ์ 256031 มีนาคม 2560
ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ
นักเรียน
ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ, • ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน, • มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน, • ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี, • เต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, • ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานทุกขั้นตอน, • ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น, • มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, • มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานกับหมู่คณะครบทุกขั้นตอน, • แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน, • เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี, • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทำงานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสำเร็จ
85
งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
145 คน X 400 บาท = 58000 บาท
ค่าอาหาร 50 บาท X 6 มื้อ X 145 คน = 43500 คน
ค่าวัสดุจัดค่าย 14500 คน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ = [(จำนวนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป) X 100 ] / 145
• สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
• ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน
• มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน
• ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี
• เต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานทุกขั้นตอน
• ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื่น
• มีความรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน
• มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานกับหมู่คณะครบทุกขั้นตอน
• แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
• เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทำงานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสำเร็จ
8
26/10/2016, 16:23:19
มหกรรมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ, 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
โครงการใหม่
นายชูชาติ           ยืนยาว
17 กุมภาพันธ์ 256024 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า
นักเรียน
ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน, ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
• สามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ, • ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน, • เต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, • ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานทุกขั้นตอน, • เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ตนเองสนใจเมื่อมีโอกาสทุกครั้ง
ร้อยละ 86งบอุดหนุนรายหัว5,000
1. กระดาษโปสเตอร์ (คละสี) จำนวน 20 แผ่นๆละ 12 รวม 240
2. กระดาษสติกเกอร์ สะท้อนแสง (คละสี) จำนวน 20 แผ่น ๆละ 40 รวม 800
3. กระดาษการ์ดสีทำปก จำนวน 4 ห่อ ๆละ 100 รวม 400
4. ใบประกาศเกียรติบัตร พิมพ์ทอง จำนวน 1 ห่อ ๆละ 220
5. กระดาษโฟโต้ จำนวน 1 ห่อ ๆละ 200 รวม 200
6. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 ห่อๆละ 110 รวม 220
7. ค่าตอบแทนค่าเช่าชุดการแสดง จำนวน 2,920
แบบประเมินกิจกรรม
1. ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทำงานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทำงาน จนงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับในคำวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลสำเร็จของผลงาน
3.ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการทำงาน ปฏิบัติงานตามบทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลสำเร็จ
4.ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu