Home Work G.3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAO
1
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
วันที่
เดือนพ.ศ.2562
สัปดาห์ที่
3
วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอน
อัจฉรา อุตมา
4
5
ห้องเรียนเรื่องที่สอนหนังสือ / สื่อการสอน
6
G3Aสระไทย.....ใช้ประสมคำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้น ป.3
7
G3B
สระไทย.....ใช้ประสมคำ
แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้น ป.3
8
G3C/G3I
สระไทย.....ใช้ประสมคำ
แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้น ป.3
9
ห้องเรียนกิจกรรม / งานที่มอบหมายกำหนดการที่นัดหมายให้ส่งงาน
10
G3Aแบบฝึกหัดหน้า 11-12 , บันทึกกรอ่านส่งในคาบเรียน วันที่ 8,10 พฤษภาคม 2562
11
G3B
แบบฝึกหัดหน้า 11-12 , บันทึกกรอ่าน
ส่งในคาบเรียน วันที่ 8,10 พฤษภาคม 2562
12
G3C/G3I
แบบฝึกหัดหน้า 11-12 , บันทึกกรอ่าน
ส่งในคาบเรียน วันที่ 8,10 พฤษภาคม 2562
13
ห้องเรียน
14
G3A
แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้น ป.3
15
G3B
แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้น ป.3
16
G3C/G3I
แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้น ป.3
17
18
19
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
20
วันที่
เดือนพ.ศ.2562
สัปดาห์ที่
21
วิชาสังคม
ครูผู้สอน
ศิรินันท์ คำภักดี
22
23
ห้องเรียนเรื่องที่สอนหนังสือ / สื่อการสอน
24
G3Aความสำคัญของศาสนาในฐานะเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยหนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
25
G3Bความสำคัญของศาสนาในฐานะเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยหนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
26
G3Cความสำคัญของศาสนาในฐานะเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยหนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
27
ห้องเรียนกิจกรรม / งานที่มอบหมายกำหนดการที่นัดหมายให้ส่งงาน
28
G3Aกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ ส่งในคาบเรียน
29
G3Bกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ ส่งในคาบเรียน
30
G3Cกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ ส่งในคาบเรียน
31
ห้องเรียนสื่อที่ใช้ประกอบ / แหล่งความรู้สำหรับนักเรียนในการค้นคว้า
32
G3Aหนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
33
G3Bหนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
34
G3Cหนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
35
36
37
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
38
วันที่
เดือนพ.ศ.2562
สัปดาห์ที่
39
วิชาประวัติศาสตร์
ครูผู้สอน
ศิรินันท์ คำภักดี
40
41
ห้องเรียนเรื่องที่สอนหนังสือ / สื่อการสอน
42
G3Aวิธีการสืบค้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนและชุมชนหนังสือประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
43
G3Bวิธีการสืบค้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนและชุมชนหนังสือประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
44
G3Cวิธีการสืบค้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนและชุมชนหนังสือประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
45
ห้องเรียนกิจกรรม / งานที่มอบหมายกำหนดการที่นัดหมายให้ส่งงาน
46
G3Aกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งในคาบเรียน
47
G3Bกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งในคาบเรียน
48
G3Cกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งในคาบเรียน
49
ห้องเรียนสื่อที่ใช้ประกอบ / แหล่งความรู้สำหรับนักเรียนในการค้นคว้า
50
G3Aหนังสือประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
51
G3Bหนังสือประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
52
G3Cหนังสือประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
53
54
55
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
56
วันที่
เดือนพ.ศ.2562
สัปดาห์ที่
1
57
วิชาการงาน
ครูผู้สอน
ศุภรดา อินต๊ะจักร
58
59
ห้องเรียนเรื่องที่สอนหนังสือ / สื่อการสอน
60
G3Aแนะนำรายวิชา
61
G3Bแนะนำรายวิชา
62
G3Cแนะนำรายวิชา
63
ห้องเรียนกิจกรรม / งานที่มอบหมายกำหนดการที่นัดหมายให้ส่งงาน
64
G3Aแจกแฟ้มสะสมงงานทำเสร็จในชั่วโมง
65
G3Bแจกแฟ้มสะสมงงานทำเสร็จในชั่วโมง
66
G3Cแจกแฟ้มสะสมงงานทำเสร็จในชั่วโมง
67
ห้องเรียนสื่อที่ใช้ประกอบ / แหล่งความรู้สำหรับนักเรียนในการค้นคว้า
68
G3A
69
G3B
70
G3C
71
72
73
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
74
วันที่
10เดือน
พฤษภาคม
พ.ศ.2562
สัปดาห์ที่
1
75
วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน
เสาวลักษณ์ คำมูล
76
77
ห้องเรียนเรื่องที่สอนหนังสือ / สื่อการสอน
78
G3Aหน่วยที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติกับชีวิต บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว เรื่องที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป3
79
G3Bหน่วยที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติกับชีวิต บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว เรื่องที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป3
80
G3Cหน่วยที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติกับชีวิต บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว เรื่องที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป3
81
ห้องเรียนกิจกรรม / งานที่มอบหมายกำหนดการที่นัดหมายให้ส่งงาน
82
G3Aบันทึกผลการทำกิจกรรมหน้าที่ 3,4,5ส่งในคาบเรียนวันที่ 8,10/5/2562
83
G3Bบันทึกผลการทำกิจกรรมหน้าที่ 3,4,5ส่งในคาบเรียนวันที่ 8,10/5/2562
84
G3Cบันทึกผลการทำกิจกรรมหน้าที่ 3,4,5ส่งในคาบเรียนวันที่ 6,8/5/2562
85
ห้องเรียนสื่อที่ใช้ประกอบ / แหล่งความรู้สำหรับนักเรียนในการค้นคว้า
86
G3Aหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป 3
87
G3Bหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป 3
88
G3Cหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป 3
89
90
91
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
92
วันที่
10เดือน
พฤษภาคม
พ.ศ.2562
สัปดาห์ที่
1
93
วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน
ศิรินภา คำจีนา
94
95
ห้องเรียนเรื่องที่สอนหนังสือ / สื่อการสอน
96
G3Aทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นป.3
97
G3B
ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นป.3
98
G3C
ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นป.3
99
ห้องเรียนกิจกรรม / งานที่มอบหมายกำหนดการที่นัดหมายให้ส่งงาน
100
G3A
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นป.3 หน้า 1-3
09/05/2562
Loading...