หัวข้อโครงงานสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการเลือกโครงงานสำหรับนิสิตรหัส 57 รอบที่ 1
2
รหัสรายชื่อหัวข้อโครงงานอาจารย์
3
57550011นางสาวถนอมนวล นาคภักดีBio-cokeชัยวัฒน์
4
57550086นางสาวเบญญาภา พันธุ์โยธี
5
57550278นางสาวแพรวพราว วงศ์อินBiocoke2ชัยวัฒน์
6
57550587นางสาวมินตรา พยอมใหม่
7
57050094นางสาวญาณิศา โกมลศรีตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการผลิต ไดเมทิลอีเทอร์สร้อยพัทธา
8
57050105นางสาวหฤทัย ทำนุ
9
57050442นางสาววิภาลักษณ์ วงษ์คำแบตเตอรี่ของเหลวสร้อยพัทธา
10
57050562
นายเกียรติศักดิ์ นันทนาณัฐกุล
11
57050443นายสวราชย์ ค่าม่วงEnergy storage systemไพลิน
12
57050601นายอภิเชฐ ปั้นจาด
13
57050096นายณัฐพันธุ์ สนั่นนามEnergy storage systemไพลิน
14
57050103นายเลิศฤทธิ์ ลิ้มสุรัตน์
15
57050276
นางสาวปรางทิพย์ เธียรวัฒนา
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแห้ง (โครงงาน บ.ไลอ้อน)ไพลิน
16
57050596นางสาวสุธีพร ทนคำ
17
57050270นายณิศพล สุทธิวรยานนท์หัวข้ออิสระที่เกี่ยวข้องกับกัมจากเมล็ดพืชและสมุนไพรไทยวันเช็ง
18
57050275
นางสาวปพิชญา ธนวุฒิคติวรกุล
19
57050018นายสุรินทร์ เสนาะจิตการประยุกต์กัมจากเมล็ดพืชเป็นสารช่วยยึดเกาะสำหรับนมอัดเม็ดชนิดไม่หวานวันเช็ง
20
57050269นางสาวฐิตาพร ใจตรง
21
57050095
นางสาวณัฐชา ตันติกุลวัฒนกิจ
การพัฒนาตัวดูดซับทางสิ่งแวดล้อมเอมม่า
22
57050097นางสาวณิชากร สุทธิธรรม
23
57050580นางสาวเบญญาภา ขาวสะอาดการพัฒนาตัวดูดซับทางสิ่งแวดล้อมเอมม่า
24
57050595
นางสาวสิทธิยา อาศัยธรรมกุล
25
57550091นางสาวสุนิตา มุจรินทร์charcoalเชิดพงษ์
26
57550508นางสาวยลดา เจริญพันธ์
27
57050285นายศรุต ตั้งโกศลcharcoal1เชิดพงษ์
28
57050585นายพีรพล ว่องพรรณงาม
29
57050568นายณัฐธนพล จันทร์พราหมณ์
30
57050001นางสาวอนันตญา ฤทธิพันธ์วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 3 มิติเพื่อสร้างอวัยะเทียมวิทวัส
31
57050438นางสาวนฤมล ฉิมมา
32
57050567
นางสาวฐลัชนันท์ สายเครือคำ
การผลิตสารพรีไบโอติกส์ (Prebiotic)วิทวัส
33
57050569นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ
34
57050179นางสาวอัญฑิกา ธาราธีรภาพการหาแบบจำลองและการควบคุมกระบวนการทางเคมี (1)วชิรา
35
57050283นางสาวรัชฎาภรณ์ แฉ่งน้อย
36
57550050นางสาวณัฎฐณิชา เมฆแสนการหาแบบจำลองและการควบคุมกระบวนการทางเคมี (2)วชิรา
37
57550089นางสาววรพรรณ ป้อมคำ
38
57550012นางสาวนภัศรา มาลัยcatalystปฏิภาณ
39
57550509
นายรุ่งโรจน์ นิ่มนิรมานมงคล
40
57050273นางสาวบุษกร แสงเดือน-ปฏิภาณ
41
57050290นางสาวสุพรรษา แซ่อึ๊ง
42
57050743นางสาวจุฑามาศ พิชญพิบูลย์การตกตะกอนโปรตีนจากสารละลายน้ำหมักชีวภาพเล็ก
43
57550084นางสาวจุฑารัตน์ โปสูน
44
57550088นายรอมาฎอร สุขเกษมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคมีเล็ก
45
57550511นางสาวอรอุมา ทิมอ่อง
46
57550153นางสาวกุลนาถ ผลาผลการปรับปรุงการผลิตไบโอดีเซลจากเอทานอลเจริญ
47
57550503นางสาวณัฐพร พินิจอักษร
48
57050093นางสาวชนัญดา จันทรเสนาการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจน และแก๊สสังเคราะห์จากพลังงานหมุนเวียนแดง
49
57050582นางสาวปิยะพร ปัญญานุรักษ์
50
57050267นางสาวชนนิกานต์ ทองเกิดการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจน และแก๊สสังเคราะห์จากพลังงานหมุนเวียนแดง
51
57050274นางสาวบุษนภา เทียนเงิน
52
57050177นายสิรวิชญ์ โม่มาลาCatalyst preperation for Hydrogen Productionเอกรัตน์
53
57050594นายสามภพ บุญชนะมนตรี
54
57050291นางสาวอภิสรา เมฆฉายCatalyst preperation for Hydrogen Productionเอกรัตน์
55
57550208นางสาวธัญญา ดีทวี
56
57050180นางสาวอานิสงส์ โพทองedible filmปิยฉัตร
57
57050577นางสาวนัทรียา อุปกา
58
57050281นางสาวภูนิตา ใหญ่กว่าวงศ์edible filmปิยฉัตร
59
57050287นางสาวสมฤดี บัวทอง
60
57050563
นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิเกษมชัย
การเปลี่ยนของเสียไฮโดรคาร์บอนเป็นพลังงานด้วยวิธีทางชีวภาพญาณิศา
61
57050598นายสุเมธ เผ่าชู
62
57050605นายเอกชัย ไกลถิ่นการผลิตบิวทานอลทางชีวภาพญาณิศา
63
57550157นายพิสิษฐ์ มุดทะเล
64
57550506นางสาวธัญญลักษณ์ ประศรีalternative energy 1เสฏฐกรณ์
65
57550507นางสาวพรรณภา นวลนิ่ม
66
57050441นายปุญญพัฒน์ โครพalternative energy 2เสฏฐกรณ์
67
57050575นายนครินทร์ พิงคะสัน
68
56550766นางสาวนฤภร วสันตรุจิโรจน์alternative energy 2เสฏฐกรณ์
69
57050012นางสาวนลยา อุปรโคตรการนำการกาแฟเพื่อนำน้ำมันมาใช้ประโยชน์ศรีสุดา
70
57050588นางสาวเรณุกา วรุตมพันธ์
71
57050592นางสาวศศิธร แสนหอBubble in dishwashing processวิโรจน์
72
56050591นางสาวจิตราภา อัมพวานันท์
73
57050288
นางสาวสิราภรณ์ สันติโชตินันท์
Flow-based chemical systhesis in millichanelนพพล
74
57050579นายบริวัตร รสจันทร์
75
57050429นางสาวกนกพร ศรีทาวงศ์Nanoparticle purificationนพพล
76
57050436นางสาวนพเก้า ปันแก้ว
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu