แผนคำขอตั้งงบประมาณ ปี 60-64.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /รพ./สสอ.
2
งบลงทุน รายการค่าสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
3
เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงาน สสอ.พนา
4
5
เขตลำดับความ
สำคัญ
รายการสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
(ระบุ จำนวนชั้น พื้นที่ใช้สอยงบประมาณ ระยะเวลา ก่อสร้าง)
แบบเลขที่ราคาต่อหน่วย
(บาท)
จำนวน
หน่วย
ปี 60
ปี 61ปี 62ปี 63ปี 64รวมเงินทั้งสิ้น
สถานที่ ระบุชื่อ
อำเภอตำบล
จังหวัด
ระดับบริการ
ประเภทอาคาร/
สิ่งก่อสร้าง
จำนวนเตียง
ปัจจุบัน
6
10บ้านพักระดับ 5-6
5338/2532
1,018,400.001/1,018,400.00
รพ.สต.อุ่มยาง
พนา
จานลาน
อำำนาจเจริญหน่วยบริการปฐม
ปฐมภููมิ
อาคาร
7
10รั้วตาข่ายถัก54192,800.00450 /1,260,000.00สสอ.พนาพนา
พระเหลา
อำนาจเจริญ
หน่วยบริหาร
สิ่งก่อสร้าง
8
10บ้านพักระดับ 5-6
5338/2532
1,018,400.001 /1,018,400.00
รพ.สต.โพนเมือง
พนา
ไม้กลอน
อำนาจเจริญ
ปฐมภูมิ
อาคาร
9
10รั้้วตาข่ายถัก54193,410.00320/1,091,200.00
รพ.สต.จานลาน
พนา
จานลาน
อำนาจเจริญ
ปฐมภูมิ
สิ่งก่อสร้าง
10
10รั้้วตาข่ายถัก54193,410.00194/661,540.00
รพ.สต.บ้านถ่อน
พนา
ไม้กลอน
อำนาจเจริญ
ปฐมภูมิ
สิ่งก่อสร้าง
11
เกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณลงทุน ค่าครุภัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
12
13
ระดับหน่วยบริการ
เกณฑ์การจัดสรร
14
สิ่งก่อสร้าง
ครุภัฑ์
15
ระดับปฐมภูมิ
1 ล้านบาท ขึ้นไป
200,000 บาท ขึ้นไป
16
ระดับทุติยภูมิ
5 ล้านบาท ขึ้นไป
500,000 บาท ขึ้นไป
17
ระดับตติยภูมิ
10 ล้านบาท ขึ้นไป
1 ล้านบาท ขึ้นไป
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu