ABCDEFGHIJKLMNOP
1
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישי
2
ט2ט2ט2ט2ט2
3
08:30תפילהתפילהתפילהתפילהתפילה
4
09:00 - 10:30
5
מקצועלשוןתושב"עאזרחותנ"ךמתמטיקה
6
מורה מלמדרותי ש.הדר ד.תהילה ד.הדר ד.מרב ה., אדרת י., מיטל פ., רבקה ש.
7
10:30 - 12:00
8
מקצוענ"ךמתמטיקהתנ"ך בקיאותפיזיקהחינוך
9
מורה מלמדהדר ד.מרב ה., אדרת י., מיטל פ., רבקה ש.הרב ברנסוןענבהדר ד.
10
12:00 - 13:30
11
מקצועשעת מנהלת ומשנהספרותגיאוגרפיהתורהאנגלית
12
מורה מלמדרננה בר-יהודהאושרית א.ליאור כ.הדר ד.אביטל ק., שרון ר., איריס מ.
13
13:30 - 14:30הפסקת צהריםהפסקת צהריםהפסקת צהריםהפסקת צהריםהפסקת צהרים
14
14:30 - 16:00
15
מקצועשעת יועצתאנגליתהיסטוריהחינוך גופני
16
מורה מלמדאורנית פ.אביטל ק., שרון ר., איריס מ.אושריתרוחמה ט.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100