TK15.1. 2018 MOI 11-01-18.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT BÙI DỤC TÀI
THỜI KHÓA BIỂU
Áp dụng từ ngày 15 /01 /2018
2
12A12B112B212B312B412B512B612B712B811A11B111B211B311B411B5NT-MUA P13NT-MUA P14
3
Thø 2 CHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COCHAO COQP-THIEN-10B7QP-PHU-10B2
4
2TOAN-THAISH-HIEPSH-NHUNGSH-TRANGSH-PHUCSH-VYSH-ANSH-LAISH-THAOSH-LAMSH-DUYENSH-L.MINHSH-DUONGSH-NGUUSH-NHANTD-THIEN-10B7TD-10B2-PHU
5
3VAN-NIEMLY-HIEPTIN-HIEUVAN-HANHTOAN-Q.ANHGDCD-VYGDCD-LAITOAN-ANSINH-THAOLY-LAMHOA-NHANNN-NGHIAVAN-HADIA-NHUNGNN-NHUNGTD-THIEN-10B7TD-10B2-PHU
6
4SU-DUYENTIN-HIEUHOA-TRANGSINH-TRANGTOAN-Q.ANHLY-LAMTOAN-ANSINH-THAONN-OANHTOAN-QUYENTOAN-HIEUVAN-HANHVAN-HANN-NGHIANN-NHUNG
7
5HOA-TRANGTOAN-Q.ANHTOAN-LAMNN-NHUNGGDCD-VYTIN-HIEUSINH-THAODIA-NHUNGGDCD-LAITOAN-QUYENSU-DUYENVAN-HANHNN-NGHIAVAN-NGUUHOA-NHAN
8
Thø 31VAN-NIEMNN-OANHKTCN-N.TUANDIA-HUNGHOA-BANGTOAN-DUONGVAN-HUONGNN-NHUNGHOA-TINHGDCD-LIENSINH-THAOHOA-TRANGNN-NGHIATOAN-LOCLY-T.LAMQP-THIEN-10B5QP-PHU-10B3
9
2VAN-NIEMLY-HIEPHOA-TRANGTIN-HIEUTOAN-DUONGNN-NHUNGGDCD-LAILY-ANHNN-LANGDIA-DUNGSINH-THAOTIN-TRUNGHOA-NHANKTCN-N.TUANTD-THIEN-10B5TD-10B3-PHU
10
3LY-HIEPHOA-BANGVAN-HUNGTIN-HIEUVAN-HADIA-HUNGHOA-TINHLY-ANHTOAN-HAKTCN-N.TUANNN-LANGDIA-DUNGLY-T.LAMTIN-TRUNGSINH-THAOTD-THIEN-10B5TD-10B3-PHU
11
4NN-NGHIALY-HIEPNN-THAONN-NHUNGNN-LANGVAN-HALY-ANHHOA-TINHTOAN-HAVAN-NGUUHOA-NHANKTCN-N.TUANDIA-DUNGLY-T.LAMTIN-TRUNG
12
5NN-NGHIADIA-HUNGNN-THAONN-NHUNGNN-LANGVAN-HADIA-DUNG
13
Thø 41DIA-NHUNGVAN-VANSU-HANHHOA-TRANGLY-LAMVAN-HAHOA-TINHTIN-TRUNGLY-ANHTOAN-QUYENTIN-BICHSU-DUYENNN-NGHIAKTCN-N.TUANNN-NHUNGQP-10B4-SAMQP-PHU
14
2SINH-PHUOCVAN-VANDIA-NHUNGTOAN-LAMNN-LANGVAN-HATIN-TRUNGLY-ANHHOA-TINHSU-DUYENLY-HUONGTIN-BICHHOA-TRANGNN-NGHIAKTCN-N.TUANTD-10B4-SAMTD-PHU
15
3TOAN-THAISINH-PHUOCHOA-TRANGSU-DUYÊNNN-LANGSƯ-HÀNHNN-NHUNGHOA-TINHTIN-TRUNGTIN-BICHNN-LANGLY-HUONGKTCN-N.TUANNN-NGHIATOAN-LOCTD-10B4-SAMTH-PHU-10B1
16
4TOAN-THAINN-OANHVAN-HUNGLY-LAMVAN-HANN-TYLY-ANHNN-NHUNGTOAN-HAKTCN-N.TUANVAN-HANGNN-NGHIATOAN-DUONGTOAN-LOCHOA-NHAN
17
5NN-NGHIANN-OANHVAN-HUNGLY-LAMVAN-HANN-TYSINH-PHUOCKTCN-N.HUONGTOAN-THAITOAN-DUONGHOA-NHANVAN-HANG
18
Thø 51NN-NGHIASU-MINHTOAN-LAMKTCN-N.TUANDIA-HUNGNN-TYTOAN-ANVAN-VANDIA-NHUNGHOA-BANGNN-LANGHOA-TRANGSINH-THAOTIN-TRUNGLY-T.LAMQP-11B7-VMINHQP-THIEN-10B6
19
2HOA-TRANGTOAN-Q.ANHTOAN-LAMVAN-HANHSU-PHUCKTCN-N.TUANDIA-NHUNGVAN-VANVAN-HUONGNN-LANGKTCN-.HUONGNN-NGHIATIN-TRUNGSINH-THAOGDCD-LIENTD-11B7-PHUOCTD-THIEN-10B6
20
3TIN-HiẾUTOAN-Q.ANHDIA-NHUNGVAN-HANHVAN-HAHOA-BANGNN-NHUNGTOAN-ANVAN-HUONGNN-LANGSINH-THAOLY-HUONGLY-T.LAMKTCN-N.TUANSU-DUYENTD-11B7-PHUOCTD-THIEN-10B6
21
4GDCD-LIENKTCN-NTUANNN-THAOTOAN-LAMNN-LANGSINH-PHUOCNN-NHUNGTOAN-ANNN-OANHTIN-BICHLY-HUONGSINH-THAOSƯ-DUYÊNLY-T.LAMTIN-TRUNG
22
5KTCN-TUAN
23
Thø 61VAN-NIEMNN-OANHVAN-HUNGNN-NHUNGDIA-HUNGLY-LAMDIA-NHUNGSU-PHUCKTCN-T.LAMVAN-NGUUTOAN-HIEUVAN-HANHGDCD-LAISINH-THAOTOAN-LOCQP-SAMQP-11B8-THIEN
24
2TOAN-THAIDIA-HUNGVAN-HUNGNN-NHUNGLY-LAMVAN-HAKTCN-T.LAMDIA-NHUNGSU-PHUCVAN-NGUUVAN-HANGVAN-HANHSINH-THAOGDCD-LIENTOAN-LOCTD-SAMTD-11B8-THIEN
25
3TOAN-THAIVAN-VANLY-HIEPGDCD-VYTOAN-Q.ANHNN-TYVAN-HUONGKTCN-T.LAMDIA-NHUNGHOA-BANGVAN-HANGGDCD-LAIVAN-HAVAN-NGUUSINH-THAOTH-SAM-10ATD-11B8-THIEN
26
4LY-HIEPVAN-VANGD-VYVAN-HANHHOA-BANGNN-TYVAN-HUONGNN-NHUNGNN-OANHLY-LAMGDCD-LAITOAN-THAIVAN-HASU-DUYENVAN-HANG
27
5DIA-NHUNGGDCD-LIENTOAN-LAMVAN-HANHVAN-HAHOA-BANGSU-PHUCNN-NHUNGNN-OANHLY-LAM
28
Thø 71VAN-NIEMVAN-VANLY-HIEPTOAN-LAMSINH-PHUOCTOAN-DUONGLY-ANHTOAN-ANVAN-HUONGHOA-BANGTOAN-HIEUTIN-BICHKTCN-N.TUANVAN-NGUUTOAN-LOCQP-11B6-VMINH
29
2LY-HIEPTOAN-Q.ANHSINH-PHUOCTOAN-LAMLY-LAMTOAN-DUONGTOAN-ANLY-ANHVAN-HUONGTOAN-QUYENTOAN-HIEUKTCN-N.TUANHOA-TRANGVAN-NGUUVAN-HANGTD-11B6-PHUOC
30
3SINH-PHUOCHOA-BANGNN-THAOLY-LAMKTCN- N TUAN DIA-HUNGTOAN-ANVAN-VANLY-ANHTOAN-QUYENTIN-BICHTOAN-THAITOAN-DUONGTOAN-LOCVAN-HANGTD-11B6-PHUOC
31
4HOA-TRANGLY-HIEPNN-THAODIA-HUNGTOAN-Q.ANHLY-LAMVAN-HUONGVAN-VANTOAN-HASINH-PHUOCVAN-HANGTOAN-THAITOAN-DUONGTOAN-LOCDIA-DUNG
32
5
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu