ทะเบียนคุมงบประมาณ 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
2
3
รายงานสรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
4
6
ลำดับที่
โครงการ
งบประมาณ
ยอดใช้ไป
ยอดคงเหลือ
ข้อมูล ณ วันที่
7
1นาฏศิลป์สู่ชุมชน ฿ 5,000.00 ฿ - ฿ 5,000.00 15/11/2018
8
2กิจกรรมวันสำคัญ ฿ 10,000.00 ฿ - ฿ 10,000.00
9
3กีฬาภายนอก ฿ 8,000.00 ฿ - ฿ 8,000.00
10
4
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
฿ 10,000.00 ฿ - ฿ 10,000.00
11
5
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
฿ 20,000.00 ฿ 1,615.00 ฿ 18,385.00
12
6
ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะพิเศษทางด้านศิลปะ
฿ 8,000.00 ฿ - ฿ 8,000.00
13
7กีฬาภายใน ฿ 10,000.00 ฿ - ฿ 10,000.00
14
8
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนพลศึกษา
฿ 4,000.00 ฿ - ฿ 4,000.00
15
9พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ฿ 3,000.00 ฿ - ฿ 3,000.00
16
10
พัฒนางานสารสนเทศเพื่อระบบบริหารจัดการศึกษา
฿ 1,000.00 ฿ - ฿ 1,000.00
17
11การบริหารงานวิชาการ ฿ 37,000.00 ฿ 2,640.00 ฿ 34,360.00
18
12เศรษฐกิจพอเพียง ฿ 500.00 ฿ - ฿ 500.00
19
13
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
฿ 25,000.00 ฿ - ฿ 25,000.00
20
14ห้องพยาบาล ฿ 3,000.00 ฿ - ฿ 3,000.00
21
15แนะแนวและทุนการศึกษา ฿ 1,000.00 ฿ - ฿ 1,000.00
22
16
ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี
฿ 25,000.00 ฿ 20,000.00 ฿ 5,000.00
23
17นิเทศภายใน ฿ 500.00 ฿ - ฿ 500.00
24
18
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
฿ 40,000.00 ฿ 4,680.00 ฿ 35,320.00
25
19ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฿ - ฿ - ฿ -
26
20บริหารงานทะเบียนและวัดผล ฿ 3,000.00 ฿ - ฿ 3,000.00
27
21ค่ายบูรณาการวิชาการ ฿ 5,000.00 ฿ - ฿ 5,000.00
28
22ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฿ 500.00 ฿ - ฿ 500.00
29
23
ส่งเสริมทักษะในการทำงานและประกอบอาชีพสุจริต
฿ 1,000.00 ฿ - ฿ 1,000.00
30
24อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ฿ 2,000.00 ฿ - ฿ 2,000.00
31
25กิจกรรมลูกเสือ ฿ 23,000.00 ฿ - ฿ 23,000.00
32
26ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ฿ 30,000.00 ฿ - ฿ 30,000.00
33
27ทัศนศึกษา ฿ 30,000.00 ฿ - ฿ 30,000.00
34
28
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และ ICT
฿ 20,000.00 ฿ - ฿ 20,000.00
35
29ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฿ 5,000.00 ฿ 915.00 ฿ 4,085.00
36
30
พัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
฿ 25,000.00 ฿ 2,600.00 ฿ 22,400.00
37
31จ้างวิทยากรท้องถิ่น ฿ 55,000.00 ฿ - ฿ 55,000.00
38
32
พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
฿ 3,000.00 ฿ - ฿ 3,000.00
39
33สภานักเรียน ฿ 2,000.00 ฿ - ฿ 2,000.00
40
34
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
฿ 50,000.00 ฿ - ฿ 50,000.00
41
35
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร
฿ 2,000.00 ฿ - ฿ 2,000.00
42
36จัดหาครูผู้สอน ฿ 198,500.00 ฿ - ฿ 198,500.00
43
37
พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์
฿ 2,000.00 ฿ - ฿ 2,000.00
44
38จัดซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ฿ 5,000.00 ฿ - ฿ 5,000.00
45
39ชำระค่าสาธารณูปโภค ฿ 85,000.00 ฿ - ฿ 85,000.00
46
40
จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน
฿ 25,000.00 ฿ 1,050.00 ฿ 23,950.00
47
41จัดทำแผนปฏิบัติการ ฿ 2,000.00 ฿ - ฿ 2,000.00
48
฿ 785,000.00 ฿ 33,500.00 ฿ 751,500.00
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu