1/5การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
21103
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันพฤหัสบดี)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.1/516/523/54/95/96/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำพฤ.พฤ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
133320
เด็กชายโกวิท วงศ์ภักดีศรี
000
6
233321
เด็กชายจารุกิตติ์ คงปาน
000
7
333322
เด็กชายจิตติพัฒน์ ทองสองขวัญ
000
8
433323
เด็กชายชัยพัฒน์ พุ่มนวม
000
9
533324
เด็กชายญานพัฒน์ ยิ้มห้อย
000
10
633325เด็กชายณภัทร สุขใย000
11
733326เด็กชายธนดล สารกฤษ000
12
833327
เด็กชายธรรมรัตน์ เรืองโพธิ์
000
13
933328
เด็กชายปฎิพัทธ์ สาเอี่ยม
000
14
1033329
เด็กชายปัณณวิชญ์ คุ้มดิษฐ์
000
15
1133330เด็กชายพีรณัฐ สงใย000
16
1233331
เด็กชายพีรพัทร อุทามนตรี
000
17
1333332
เด็กชายวัทธิกร ชาวราศรี
000
18
1433333
เด็กชายสิริเทพ กล่อมยงค์
000
19
1533334เด็กหญิงกนกอร ขำอ่วม000
20
1633335เด็กหญิงกนธิชา ดีทิพย์000
21
1733336
เด็กหญิงจุฑาทิพ ช่วยอุระชน
000
22
1833337เด็กหญิงชญานิศ ดนตรี000
23
1933338
เด็กหญิงชนัญชิดา ชวดนุช
000
24
2033339
เด็กหญิงชนัญชิดา อ่อนอินทร์
000
25
2133340เด็กหญิงญาณิศา ด้วงทำ000
26
2233341เด็กหญิงณัฐกฤต หยวกทอง000
27
2333342
เด็กหญิงณิชกานต์ ราชโยธี
000
28
2433343
เด็กหญิงตะวันฉาย น้อยมหาพรม
000
29
2533344
เด็กหญิงธัญสินี เรืองบุรพ
000
30
2633345เด็กหญิงธิตยา เณรแขก000
31
2733346
เด็กหญิงธิตินันท์ มีโพธิ์
000
32
2833347
เด็กหญิงนริศรา สิทธิสาริกิจ
000
33
2933348เด็กหญิงนฤมล บินชัย000
34
3033349
เด็กหญิงนิชาภา เที่ยงฤทธิ์
000
35
3133350
เด็กหญิงพลอยปภัส หิรัญพัฒนรัชต์
000
36
3233351
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองขวัญ
000
37
3333352เด็กหญิงรมิดา แจ้งนคร000
38
3433353
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ นาคเปลี่ยน
000
39
3533354เด็กหญิงวริศรา ไม้คำ000
40
3633355
เด็กหญิงสุชาดา เศรษฐาวงค์
000
41
3733356เด็กหญิงสุพรรษา สมสมัย000
42
3833357เด็กหญิงสุพิชญา พรมพัง000
43
3933358
เด็กหญิงอนัญญา อยู่กรุด
000
44
4033359
เด็กหญิงอริสรา ประชากรธัญญกิจ
000
Loading...