รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่นั่งสอบ
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลโรงเรียน
ห้องสอบที่
อาคาร
ห้อง
2
20001
เด็กหญิง
กชกรทองสืบสาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
3
20002
เด็กชาย
กตบดี
กาศวิบูลย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
4
20003
เด็กหญิง
กมลชนกคงเพ็ชร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
5
20004
เด็กชาย
กรธวัช
วิเศษไพฑูรย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
6
20005
เด็กชาย
กรวิชญ์โลกคำลือ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
7
20006
เด็กชาย
กรวีร์ปากห้วย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
8
20007
เด็กชาย
กฤตวิทย์กำจัด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
9
20008
เด็กหญิง
กฤติพรสีแดด
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
165524
10
20009
เด็กชาย
กฤษกรสีสัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
11
20010
เด็กชาย
กฤษณพงศ์ผิวอ่อน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
12
20011
เด็กชาย
กฤษณะท้าวถึง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
13
20012
เด็กชาย
กฤษณะพลจิณะโสต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
14
20013
เด็กชาย
กษิดิศนวนใจบุตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
15
20014
เด็กชาย
กัญจนะยะปะนันท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
16
20015
เด็กหญิง
กัญญาณัฐสาวงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
17
20016
เด็กหญิง
กัญญาพัชร
นันทสุวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
18
20017
เด็กชาย
กันต์
นิมิตรประเสริฐ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
19
20018
เด็กหญิง
กันต์ฤทัย
ถือนิล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
20
20019
เด็กชาย
กันต์ศักดิ์
จัดของ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
21
20020
เด็กหญิิง
กัลยกรเวชอุทัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
165524
22
20021
เด็กหญิง
กัลย์สุดา
ไพชยนต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
23
20022
เด็กชาย
กิตติกรจันทร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
24
20023
เด็กชาย
กิตตินันท์
นันลังค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
25
20024
เด็กหญิง
เกตุวารีกันปินะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
26
20025
เด็กหญิง
เกวลินธรรมจินดา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
27
20026
เด็กหญิง
เกศรินทร์
จินดา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
28
20027
เด็กชาย
เกียรติศักดิ์
วงค์ดาว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
29
20028
เด็กหญิง
ขวัญจิราวงค์ขันธ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
165524
30
20029
เด็กหญิง
คุณัญญาอิ่นคำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
31
20030
เด็กชาย
จักรพันธ์
กาอ่วน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
32
20031
เด็กชาย
จักรภัทรธุระกิจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
33
20032
เด็กหญิง
จารวีเหล่าใหญ่
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
165524
34
20033
เด็กชาย
จารุพัฒน์ธนา
อัศวะมงคล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
165524
35
20034
เด็กหญิง
จิณณพัตขีดดี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
165524
36
20035
เด็กหญิิง
จิดาภาทองดี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
165524
37
20036
เด็กชาย
จิตตภณจงสมจิตต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
38
20037
เด็กหญิง
จิตติณัฏฐ์
แก้วแดง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
39
20038
เด็กชาย
จิรกฤตกาศลังกา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
40
20039
เด็กชาย
จิรปฏิภาณ
มูลดำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
41
20040
เด็กชาย
จิรพัฒน์สมบัติ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
42
20041
เด็กชาย
จิรภัทรธนูมาศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
43
20042
เด็กชาย
จิรวัฒน์
เขื่อนหนึ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
44
20043
เด็กชาย
จิระวัฒน์
นามแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
45
20044
เด็กหญิง
จิรัชญา
พันธุ์คำเกิด
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
46
20045
เด็กชาย
จิรัฐกิตติ์
อ้อยงาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
47
20046
เด็กชาย
จิรานุวัฒน์
วงศ์โสภณวัฒน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
48
20047
เด็กชาย
จิรายุสเวียงทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
49
20048
เด็กหญิง
จีชัทวโรภาษ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
50
20049
เด็กหญิง
จีราวรรณอุดธรรมใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
51
20050
เด็กหญิง
จุติพร
โยธกุลสิริ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
52
20051
เด็กชาย
เจษฎาถาโถม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
53
20052
เด็กชาย
เจษฎากรแสงสาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
54
20053
เด็กชาย
ฉัตรมงคลจันทร์ตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
55
20054
เด็กหญิง
ชญาดายะปะนันท์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
56
20055
เด็กหญิง
ชญานิศเหมืองจา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
57
20056
เด็กหญิง
ชญาภาสมหมาย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
58
20057
เด็กชาย
ชนกันต์วันมูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
59
20058
เด็กหญิง
ชนัญดา
ธรรมสรางกูร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
60
20059
เด็กชาย
ชนาธิปสมร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
61
20060
เด็กหญิง
ชนาภา
ไตรกิตติคุณ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
62
20061
เด็กหญิง
ชนิกาวงศ์อยู่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
63
20062
เด็กหญิง
ชเนตตี
กาญจนคงคากุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
64
20063
เด็กหญิง
ชมพูนิกข์
พรมลักษณ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
65
20064
เด็กหญิง
ชรัญภรณ์มีชัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
66
20065
เด็กหญิง
ชลธิดาพรมวัง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
175525
67
20066
เด็กชาย
ชลสิทธิ์ดวงแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
68
20067
เด็กชาย
ชวกรประสารยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
69
20068
เด็กชาย
ชวรัตน์ไพรัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
70
20069
เด็กหญิง
ชวัลรัตน์
ประสารยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
71
20070
เด็กชาย
ชัยพันธ์จันตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
175525
72
20071
เด็กชาย
ชาคริต
เจริญนุกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
73
20072
เด็กชาย
ชินวัตรมัชฌิโม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
74
20073
เด็กหญิง
ชุติกาญจน์
ทุ่งกาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
75
20074
เด็กชาย
ชุติพนธ์ป๋องสลัด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
76
20075
เด็กชาย
ญาณพัทธ์ยะปะนัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
77
20076
เด็กหญิง
ญาณินท์นาโตนด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
78
20077
เด็กหญิง
ญาณิศาสุขผสม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
79
20078
เด็กหญิิง
ฐิตาจุมพิศ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
185526
80
20079
เด็กหญิง
ฐิติกาญจน์
น้อยนคร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
81
20080
เด็กหญิง
ฐิติยาใจกลม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
82
20081
เด็กหญิิง
ฐิติวรดาอินทะศร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
185526
83
20082
เด็กหญิง
ณกันดาวงศ์ภา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
185526
84
20083
เด็กชาย
ณฐมงคล
เจริญมงคลรัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
85
20084
เด็กหญิง
ณหทัยเวียงยา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
185526
86
20085
เด็กหญิง
ณัชชาสมิทธิ์
เรืองจันทร์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
185526
87
20086
เด็กหญิง
ณัฎฐพรสัมมาพล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
88
20087
เด็กชาย
ณัฏฐกิจแก้วกล้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
89
20088
เด็กชาย
ณัฏฐกิตติ์
ยืนชีวิต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
90
20089
เด็กหญิง
ณัฏฐ์ชุดา
พรนิธิธนรัตน์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
185526
91
20090
เด็กหญิง
ณัฏฐณิชา
เผ่าจันทร์วงษ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
92
20091
เด็กชาย
ณัฐกรณ์เตโจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
93
20092
เด็กหญิง
ณัฐกานต์น้อยหนู
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
94
20093
เด็กชาย
ณัฐชนนสง่างาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
95
20094
เด็กหญิง
ณัฐณิชา
เลิศวรดิลก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
96
20095
เด็กชาย
ณัฐดนัยเขียวแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
97
20096
เด็กหญิง
ณัฐธิดาสมฤทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
98
20097
เด็กหญิง
ณัฐธิดารัตน์
วงศ์ตา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
185526
99
20098
เด็กชาย
ณัฐปพนนุขุนทด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
100
20099
เด็กชาย
ณัฐพงษ์กองบัว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
185526
Loading...
 
 
 
ม.2
 
 
Main menu