ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
5.3 จำนวนนักศึกษาอุดมศึกษา จำแนกตามระดับชั้นและสาขา
2
3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
4
ลำดับที่รหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษาคณะวิชาสาขาวิชาจำนวนนักศึกษารวม
5
อนุปริญญาป.ตรีป.โทป.เอก
6
ปี 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5เกินกว่าชายหญิงชายหญิง
7
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
8
15018010001
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
พยาบาลศาสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต009103672491910300000000397
9
21410017700
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)002619181120291228001380000184
10
31410017700
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
วิทยาการจัดการบริหารธุรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)00000000390000000012
11
41410017700
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
เกษตรและชีวภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตรและผู้ประกอบการ)
0000000000000000000