nedelka
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABDGHIJKL
1
Rozvrh NŠ 2020 / 2021Rozvrh NŠ 2020 / 2021
2
Datumúl. č.Název MaláStředníSetkání učitelů NŠ a jiné akce
3
téma: škola, učení se životu
4
6.9.1.Nechte maličkých, Mt 19,14rodinné bohoslužby
5
13.9.2. Opakování Desatera
Deuteronomium 5
Micheáš 6,8
2 Královská 22–23
ZuzkaRáďa
6
20.9.3.Bohatý mládenec, Mt 19
Matouš 19,16–26
Marek 10,17–22
ZuzkaMatouš
7
27.94.Šalomoun, 1 Kr 3,1-28; 10,1-29MaruškaOta
8
téma: díkůvzdání, úroda, jídlo, vztah k přírodě a světu kolem nás
9
4.10.5.Na počátku Gn 1,1- 2,3PetraHonza
10
11.10.6.O zabezpečení života, Lk 12,22-34MaruškaOta
11
18.10.7.Co člověka znesvěcuje a ho činí svatým
Marek 7,18–23
1 Timoteovi 4,3–4
Leviticus 11
Zuzka
12
25.10.8.Vděčnost deseti malomocných,
Lk 17,11-19
Petra
13
Sobota
31.10.
9.Zacheus, Lk 19,1-10 (den reformace)
14
téma: vztah ke smrti, umírání, pohřby
15
1.11.10.Jákobova a Josefova smrt a pohřeb,
Gn 49,28-50,26
Potáborko
16
8.11.11.Boháč a stodoly, L 12,27-38Tom
17
15.11.12.Vzkříšení Lazara, J 11,1-47Tom
18
22.11.13.Není vzkříšení, L 20,27-40, Ž 23
19
téma: advent a Vánoce, příběhy kolem Ježíšova narození; nový příchod
20
29.11.14Čekání na příchod mesiáše, Izajáš 11,1-5
21
6.12.15.Zachariáš a Alžběta, L 1,5-25
22
13.12.16.Návštěva u Marie, L 1,26-38
23
20.12.17.Ježíšův rodokmen, Mt 1,1-17
25
pátek
25.12.
19.Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Mt 2,1-23
26
pátek
25.12.
19.Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Mt 2,1-23Zuzka
28
27.12.21.Simeon a Anna, L 2,21-40
30
pátek
1.1.
23.Neplodný fíkovník, Lk 13, 6-9
31
3.1.24.Svatba v Káně galilejské, Jan 2,1-11
32
středa
6.1.
25.Jan Křtitel a Ježíšův křest, Lk 3,1-17
33
10.1.26.Podobenství o hostině, Lukáš 14,16-24
34
17.1.27.Podobenství o rozsévačovi, Mt 13,3-9;
13,18-23
35
Celý
týden
28.Ježíš a Samařanka, J 4,1-26
36
24.1.29.Svěřené talenty, Mt 25,14-30
58
31.1.30Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst
Mk 6,30–44
59
7.2.31Milosrdný Samařan
Lukáš 10:25-37
.......
60
14.2.32Rut — vztah k cizincům
Rút 2 - 3
Leviticus 19:33
61
Středa
17.2
33Popeleční středa
Jonáš 1 - 3
62
21.234Ježíšovo pokušení na poušti
Matouš 4:1-11
63
28.2.35Nemějte starost
Matouš 6:25-34
64
7.3.36Poslední soud
Matouš 25:31-46 Daniel 7:13-14
Ezechiel 34:11-24 Ezechiel 18:5-9
Izajáš 53 Izajáš 58:6-10
Žalmy 89:15 Jan 5:28-29
Matouš 23:23
65
14.3.37Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého
Deuteronomium 10:16-19 Marek 9:33-37
66
21.338Jedni druhých břemena neste
Skutky 4:32-37 Skutky 6:1-6
Galatským 6:2
67
28.3.39Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu
Matouš 20:1-17 Zacharjáš 14:3
Zacharjáš 9:9 2 Samuelova 19 - 20
68
Čtvrtek
1.4.
42Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek)
69
pátek
2.4.
46Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem
Marek 15,21;Matouš 27,54;
Marek 15,45;Lukáš 23,47
70
4.4.47Žena u hrobu, muži za ní a také Tomáš
Jan 20:19-29 Lukáš 24:1-12 Marek 16:1-8
71
Pondělí
5.4.
48Cesta do Emauz
Lukáš 24:13-35 Izajáš 38:17 Žalmy 71:20
Žalmy 126 Matouš 13
72
11.4.49Zjevení v Galileji
Jan 21,1–14
73
18.4.50Dobrý pastýř
Jan 10:1-18
74
25.4.51O církvi
Skutky 2:1-11
Skutky 2:37-47
75
2.5.52Křest etiopského dvořana
Skutky 8:26-40 Matouš 3:1-17
Matouš 28:19-20 Exodus 14:15-31
76
9.5.53Křest Kornélia a jeho přátel
Skutky 10 Matouš 3:13-17
77
čtvrtek
13.5.
54Nanebevstoupení Páně
Skutky 1,1–14
Matouš 28,19–20
Marek 16,15
78
16.5.55Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel
Skutky 8:1-3 Skutky 16:11-34
79
23.5.56Ježíšův rozhovor s Nikodémem
Jan 3:1-8
80
Pondělí
24.5.
57Ovoce Ducha svatého
Galatským 5,22–23; Skutky 2,1–13
Marek 13,9–11; Skutky 8,26–29
Matouš 7,16–20;1 Korintským 12,8–10
1 Samuelova 10,9–12
81
30.5.58Svatá Trojice
Matouš 28:16-20 Deuteronomium 6:4
Izajáš 61:1 Matouš 3:16-17
82
6.659Čas svěřený
Kazatel 3:1-15 Matouš 25:14-30
83
13.6.60Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem
Exodus 16:22-30
Genesis 2:1-4 Marek 2:27-28
84
20.6.61Čas promarněný a proměněný
Lukáš 16:19-31
85
27.6.62Čas bláznivě radostný
2 Samuelova 6:1-20 Žalmy 132
Žalmy 149:2-3 Žalmy 149:5-6
86
6.7.63Objevení Zákona
(Den upálení mistra Jana Husa)
2 Královská 22
87
88
89
90
91
92