ABCDEFG
1
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) จำนวน 225 แห่ง
2
ที่
รหัส
โรงเรียน
ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
3
181010024อนุบาลกระบี่ปากน้ำ
เมืองกระบี่
กระบี่กระบี่
4
281010089อนุบาลคลองท่อม
คลองท่อมใต้
คลองท่อมกระบี่กระบี่
5
310010004ราชวินิตดุสิตเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
410010015สายน้ำทิพย์คลองเตยเขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7
510010016ดาราคามคลองเตยเขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8
610010018อนุบาลพิบูลเวศม์
พระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
9
710030012อนุบาลวัดนางนองบางค้อเขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10
871010029อนุบาลกาญจนบุรี
บ้านเหนือ
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี เขต 1
11
971010071เขาดินวิทยาคารท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี
กาญจนบุรี เขต 1
12
1071020054บ้านท่ามะกาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี
กาญจนบุรี เขต 2
13
1171030100
อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
กาญจนบุรี เขต 3
14
1271020010อนุบาลบ่อพลอยบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
กาญจนบุรี เขต 4
15
1346010007อนุบาลกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ เขต 1
16
1446020036พินิจราษฎร์บำรุงยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ เขต 2
17
1546030043นาขามวิทยานาขาม
กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ เขต 3
18
1662010076อนุบาลกำแพงเพชรสระแก้ว
เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร เขต 1
19
1762020114บ้านท่าพุทราท่าพุทราคลองขลุง
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร เขต 2
20
1840010039อนุบาลขอนแก่นในเมือง
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่นขอนแก่น เขต 1
21
1940010044บ้านหินลาดวังตอบ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่นขอนแก่น เขต 1
22
2040020007บ้านไผ่ประถมศึกษาในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่นขอนแก่น เขต 2
23
2140030177
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
หนองสองห้อง
หนองสองห้อง
ขอนแก่นขอนแก่น เขต 3
24
2240040119บ้านหนองโกหนองโกกระนวนขอนแก่นขอนแก่น เขต 4
25
2340050155บ้านใหม่โสกส้มกบบ้านใหม่สีชมพูขอนแก่นขอนแก่น เขต 5
26
2422010023อนุบาลจันทบุรีวัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี เขต 1
27
2522010055อนุบาลบ้านหนองคล้า
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่จันทบุรี
จันทบุรี เขต 1
28
2622020026วัดเวฬุวัน
วังสรรพรส
ขลุงจันทบุรี
จันทบุรี เขต 2
29
2724010042
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
30
2824020081บ้านหนองยาง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
31
2920010010อนุบาลชลบุรี
บางปลาสร้อย
เมืองชลบุรี
ชลบุรีชลบุรี เขต 1
32
3020010023
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
แสนสุข
เมืองชลบุรี
ชลบุรีชลบุรี เขต 1
33
3120020086บ้านบ่อกวางทอง
บ่อกวางทอง
บ่อทองชลบุรีชลบุรี เขต 2
34
3220030010อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุงชลบุรีชลบุรี เขต 3
35
3318010022อนุบาลชัยนาท
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาทชัยนาท
36
3418010177
อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
หันคาหันคาชัยนาทชัยนาท
37
3536010046อนุบาลชัยภูมิในเมือง
เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิชัยภูมิ เขต 1
38
3636020193ศรีแก้งคร้อ
ช่องสามหมอ
แก้งคร้อชัยภูมิชัยภูมิ เขต 2
39
3736030098บ้านวังตะเฆ่วังตะเฆ่
หนองบัวระเหว
ชัยภูมิชัยภูมิ เขต 3
40
3886010008อนุบาลชุมพรท่าตะเภาเมืองชุมพรชุมพรชุมพร เขต 1
41
3986020020วัดประสาทนิกร
บางมะพร้าว
หลังสวนชุมพรชุมพร เขต 2
42
4057010053แม่ยาววิทยาแม่ยาว
เมืองเชียงราย
เชียงราย
เชียงราย เขต 1
43
4157010068อนุบาลเชียงรายเวียง
เมืองเชียงราย
เชียงราย
เชียงราย เขต 1
44
4257020043พานพสกสวัสดิ์เมืองพานพานเชียงราย
เชียงราย เขต 2
45
4357030040
บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
แม่จันแม่จันเชียงราย
เชียงราย เขต 3
46
4457040136บ้านหลู้ม่วงยายเวียงแก่นเชียงราย
เชียงราย เขต 4
47
4550010014อนุบาลเชียงใหม่พระสิงห์
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่ เขต 1
48
4650020077บ้านศาลา โอนไปแล้วดอนแก้วแม่ริมเชียงใหม่
เชียงใหม่ เขต 2
49
4750030143บ้านแม่สาวแม่สาวแม่อายเชียงใหม่
เชียงใหม่ เขต 3
50
4850040090บ้านปากเหมืองขัวมุงสารภีเชียงใหม่
เชียงใหม่ เขต 4
51
4950050176บ้านบงตันบงตันดอยเต่าเชียงใหม่
เชียงใหม่ เขต 5
52
5050050051บ้านสบเตี๊ยะสบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
เชียงใหม่ เขต 6
53
5192010007วัดควนวิเศษ
ทับเที่ยง
เมืองตรังตรังตรัง เขต 1
54
5292010008อนุบาลตรัง
ทับเที่ยง
เมืองตรังตรังตรัง เขต 1
55
5392020133บ้านหลังเขาเขาวิเศษวังวิเศษตรังตรัง เขต 2
56
5423010013อนุบาลตราดบางพระเมืองตราดตราดตราด
57
5523010037บ้านคลองประทุนแหลมกลัดเมืองตราดตราดตราด
58
5663010043อนุบาลตากหนองหลวงเมืองตากตากตาก เขต 1
59
5763020099ห้วยน้ำนักวิทยาพบพระพบพระตากตาก เขต 2
60
5826010023อนุบาลนครนายกนครนายก
เมืองนครนายก
นครนายกนครนายก
61
5973010024อนุบาลนครปฐม
พระปฐมเจดีย์
เมืองนครปฐม
นครปฐมนครปฐม เขต 1
62
6073010054วัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐมนครปฐม เขต 1
63
6173020101
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
บางกระทึก
สามพรานนครปฐมนครปฐม เขต 2
64
6248010023
บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
ท่าค้อ
เมืองนครพนม
นครพนมนครพนม เขต 1
65
6348010034อนุบาลนครพนมในเมือง
เมืองนครพนม
นครพนมนครพนม เขต 1
66
6448020159บ้านขว้างคลีชูชาติบ้านค้อโพนสวรรค์นครพนมนครพนม เขต 2
67
6530010023อนุบาลนครราชสีมาในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา เขต 1
68
6630020055บ้านด่านเกวียน
ด่านเกวียน
โชคชัย
นครราชสีมา
นครราชสีมา เขต 2
69
6730030076ชุมชนบ้านเสิงสางเสิงสางเสิงสาง
นครราชสีมา
นครราชสีมา เขต 3
70
6830040107หนองน้ำใส
หนองน้ำใส
สีคิ้ว
นครราชสีมา
นครราชสีมา เขต 4
71
6930050010ด่านขุนทด
ด่านขุนทด
ด่านขุนทด
นครราชสีมา
นครราชสีมา เขต 5
72
7030060040ชุมชนคงวิทยาเมืองคงคง
นครราชสีมา
นครราชสีมา เขต 6
73
7130070097กุลโนในเมืองพิมาย
นครราชสีมา
นครราชสีมา เขต 7
74
7280010005อนุบาลนครศรีธรรมราชคลัง
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 1
75
7380020130บ้านทะเลสองห้องกรุงหยันทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 2
76
7480030200บ้านห้วยหารหินตก
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 3
77
7580040014วัดพรหมโลกพรหมโลกพรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 4
78
7660010010วัดท่าทอง
นครสวรรค์ตก
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์ เขต 1
79
7760010069วัดนากลางนากลางโกรกพระนครสวรรค์
นครสวรรค์ เขต 1
80
7860020065บ้านบึงหล่มบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์
นครสวรรค์ เขต 2
81
7960030107ชุมชนบ้านหัวหวายหัวหวายตาคลีนครสวรรค์
นครสวรรค์ เขต 3
82
8012010027อนุบาลนนทบุรีสวนใหญ่
เมืองนนทบุรี
นนทบุรีนนทบุรี เขต 1
83
8112020048วัดมะสง มิตรภาพที่ 55ทวีวัฒนาไทรน้อยนนทบุรีนนทบุรี เขต 2
84
8296010023อนุบาลนราธิวาสบางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส เขต 1
85
8396020087บ้านปูโป๊ะมูโนะสุไหงโก-ลกนราธิวาส
นราธิวาส เขต 2
86
8496010124บ้านเจ๊ะเกบาโงสะโตระแงะนราธิวาส
นราธิวาส เขต 3
87
8555010017บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ในเวียงเมืองน่านน่านน่าน เขต 1
88
8655010018ราชานุบาลในเวียงเมืองน่านน่านน่าน เขต 1
89
8755020024วรนครวรนครปัวน่านน่าน เขต 2
90
8843030037
อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ รร ไม่ดำเนินการ
วิศิษฐ์บึงกาฬบึงกาฬบึงกาฬ
91
8931010022อนุบาลบุรีรัมย์ในเมือง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ เขต 1
92
9031010144อนุบาลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
ลำปลายมาศบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ เขต 1
93
9131020107
อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
ประโคนชัย
ประโคนชัยบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ เขต 2
94
9231030008บ้านถนนหักถนนหักนางรองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ เขต 3
95
9331040071ชุมชนบ้านหายโศกหายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ เขต 4
96
9413010009อนุบาลปทุมธานีบางปรอก
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี เขต 1
97
9513020007ทองพูลอุทิศ
ประชาธิปัตย์
ธัญบุรีปทุมธานี
ปทุมธานี เขต 2
98
9677010026อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
99
9777010083บ้านทองมงคลทองมงคลบางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
100
9877020003
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
กุยบุรีกุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2