Rukouksen apostolaatti 2015
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
SUOMIRUOTSIENGLANTIITALIA
2
TammikuuJanuariJANUARYGENNAIO
3
Että eri uskonnollisiin traditioihin kuuluvat ja kaikki hyvän tahdon ihmiset tekisivät yhteistyötä rauhan edistämiseksi.Att de som tillhör religiösa traditioner och alla människor av god vilja samarbetar för att främja freden.That those from diverse religious traditions and all people of good will may work together for peace.Perché gli appartenenti alle diverse tradizioni religiose e tutti gli uomini di buona volontà collaborino nella promozione della pace.
4
Että tänä vuonna, joka on omistettu Jumalalle vihitylle elämälle, sääntökuntalaiset löytäisivät uudelleen Kristuksen seuraamisen ilon ja palvelisivat köyhiä suurella innolla.Att under detta år, som är tillägnat det gudsvigda livet, gudsvigda män och kvinnor återupptäcker glädjen i att följa Jesus och att sträva efter att tjäna de fattiga med hängivenhet.That in this year dedicated to consecrated life, religious men and women may rediscover the joy of following Christ and strive to serve the poor with zeal.Perché in questo anno dedicato alla Vita consacrata i religiosi e le religiose ritrovino la gioia della sequela di Cristo e si adoperino con zelo al servizio dei poveri.
5
HelmikuuFebruariFEBRUARYFEBBRÀIO
6
Että vankien, erityisesti nuorten, olisi mahdollista rakentaa uudelleen arvokas elämä.Att fångar, speciellt de unga, skall kunna bygga upp ett nytt liv i värdighet.That prisoners, especially the young, may be able to rebuild lives of dignity.Perché i carcerati, in particolare i giovani, abbiano la possibilità di ricostruire una vita dignitosa.
7
Että eronneet aviopuolisot kokisivat itsensä tervetulleiksi ja tuetuiksi kristillisessä yhteisössä.Att de gifta par som separerat välkomnas och får stöd i den kristna gemenskapen.That married people who are separated may find welcome and support in the Christian community.Perché i coniugi che si sono separati trovino accoglienza e sostegno nella comunità cristiana.
8
MaaliskuuMarsMARCHMARZO
9
Että tieteellistä tutkimusta tekevät palvelisivat koko ihmispersoonan hyvinvointia.Att de som ägnar sig åt vetenskaplig forskning tjänar hela människans välgång.That those involved in scientific research may serve the well-being of the whole human person.Perché quanti sono impegnati nella ricerca scientifica si pongano a servizio del bene integrale della persona umana.
10
Että naisten erityinen panos kirkon elämässä tiedostettaisiin aina.Att kvinnors speciella bidrag till kyrkans liv alltid erkänns.That the unique contribution of women to the life of the Church may be recognized always.Perché sia sempre più riconosciuto i l contributo proprio della donna alla vita della Chiesa.
11
HuhtikuuAprilAPRILAPRILE
12
Että ihmiset oppisivat kunnioittamaan luomakuntaa ja huolehtimaan siitä Jumalan lahjana.Att människor lär sig respektera skapelsen och vårda den som en Guds gåva.That people may learn to respect creation and care for it as a gift of God.Perché gli uomini imparino a rispettare i l creato e a custodirlo quale dono di Dio.
13
Että vainotut kristityt tuntisivat ylösnousseen Herran lohduttavan läsnäolon ja koko kirkon solidaarisuuden.Att förföljda kristna känner den uppståndne Herrens tröstande närvaro och hela kyrkans solidaritet.That persecuted Christians may feel the consoling presence of the Risen Lord and the solidarity of all the Church.Perché i cristiani perseguitati sentano la presenza confortante del Signore Risorto e la solidarietà di tutta la Chiesa.
14
ToukokuuMajMAYMAGGIO
15
Että torjuen välinpitämättömyyden kulttuurin voisimme pitää huolta kärsivistä läheisistämme, etenkin sairaista ja köyhistä.Att vi står emot likgiltighetens kultur och tar hand om våra grannar som har det svårt, speciellt de sjuka och fattiga.That, rejecting the culture of indifference, we may care for our neighbors who suffer, especially the sick and the poor.Perché, rifiutando la cultura dell'indifferenza, possiamo prenderci cura delle sofferenze del prossimo, particolarmente dei malati e dei poveri.
16
Että Marian esirukoukset rohkaisisivat maallistuneiden kulttuurien keskellä asuvia kristittyjä julistamaan Jeesuksesta.Att Marias förbön hjälper kristna i sekulariserade kulturer att vara beredda att tala om Jesus.That Mary’s intercession may help Christians in secularized cultures be ready to proclaim Jesus.Perché l'intercessione di Maria aiuti i cristiani che vivono in contesti secolarizzati a rendersi disponibili per annunciare Gesù.
17
KesäkuuJuniJUNEGIUGNO
18
Että maahanmuuttajat ja pakolaiset toivotettaisiin tervetulleiksi ja heitä kohdeltaisiin kunnioittavasti niissä maissa, joihin he saapuvat.Att invandrare och flyktingar välkomnas och respekteras i de länder de kommer till.That immigrants and refugees may find welcome and respect in the countries to which they come.Perché i migranti e i rifugiati trovino accoglienza e siano trattati con rispetto nei Paesi nei quali giungono.
19
Että Jeesuksen henkilökohtainen kohtaaminen herättäisi monissa nuorissa halun antaa itsensä pappeuteen tai Jumalalle vihittyyn elämään.Att det personliga mötet med Jesus hos många unga väcker en önskan att viga sina liv åt honom genom att bli präster eller ordensfolk.That the personal encounter with Jesus may arouse in many young people the desire to offer their own lives in priesthood or consecrated life.Perché l'incontro personale con Gesù susciti in molti giovani il desiderio di offrirgli la propria esistenza nel sacerdozio o nella vita consacrata.
20
HeinäkuuJuliJULYLUGLIO*'-
21
Että poliittista vastuuta elettäisiin kaikilla tasoilla todeksi suuren laupeuden muotona.Att politiskt ansvar på all nivåer utövas som en form av kärlek.That political responsibility may be lived at all levels as a high form of charity.Perché la responsabilità politica sia vissuta a tutti i livelli come forma alta di carità.
22
Että Latinalaisen Amerikan kristityt voisivat yhteiskunnallisen epätasa-arvon edessä antaa todistuksen rakkaudesta köyhiä kohtaan ja työskennellä entistä veljellisemmän yhteiskunnan puolesta.Att de kristna i Latinamerika mitt i de sociala orättvisorna kan vittna om kärlek till de fattiga och medverkar till ett mer rättvist samhälle.That, amid social inequalities, Latin American Christians may bear witness to love for the poor and contribute to a more fraternal society.Perché i cristiani in America Latina, di fronte alle disuguaglianze sociali, possano dare testimonianza di amore per i poveri e contribuire ad una società più fraterna.
23
ElokuuAugustiAUGUSTAGOSTO
24
Että vapaaehtoistyötä tekevät auttaisivat auliisti hädässä olevia.Att volontärer generöst erbjuder sin hjälp åt de nödlidande.That volunteers may give themselves generously to the service of the needy.Perché quanti operano nel campo del volontariato si impegnino con generosità al servizio dei bisognosi.
25
Että unohtaen itsemme oppisimme olemaan lähimmäisinä elämässä ja yhteiskunnassa syrjäytyneille.Att vi genom att åsidosätta vårt innersta jag kan närma oss dem som befinner sig i samhällets och det mänskliga livets utkanter.That setting aside our very selves we may learn to be neighbors to those who find themselves on the margins of human life and society.Perché uscendo da noi stessi sappiamo farci prossimo di quanti si trovano nelle periferie delle relazioni umane e sociali.
26
SyyskuuSeptemberSEPTEMBERSETTEMBRE
27
Että kaikkien nuorten koulutus- ja työmahdollisuudet lisääntyisivät.Att det ges fler möjligheter till utbildning och arbete för alla ungdomar.That opportunities for education and employment may increase for all young people.Perché crescano le opportunità di formazione e di lavoro per tutti i giovani.
28
Että katekeetat todistaisivat johdonmukaisesti omalla elämällään siitä uskosta, jota he julistavat. Att kateketer vittnar genom att leva i enlighet med den tro de är satta att förmedla.That catechists may give witness by living in a way consistent with the faith they proclaim.Perché i catechisti siano nella propria vita testimoni coerenti della fede che annunciano.
29
LokakuuOktoberOCTOBEROTTOBRE
30
Että ihmiskauppa, joka on orjuuden nykyaikainen muoto, saataisiin lopetettua.Att människohandel, som är en modern form av slaveri, utrotas.That human trafficking, the modern form of slavery, may be eradicated.Perché sia sradicata la tratta delle persone, forma moderna di schiavitù.
31
Että Aasian mantereen kristilliset yhteisöt julistaisivat lähetystyön hengessä evankeliumia niille, jotka sitä vielä odottavat.Att de kristna samfunden i Asien hängivet proklamerar evangeliet för dem som fortfarande väntar på det.Perché, con spirito missionario, le comunità cristiane del continente asiatico annuncino il Vangelo a coloro che ancora lo attendono.
32
MarraskuuNovemberNOVEMBERNOVEMBRE
33
Että olisimme avoimia henkilökohtaiselle kohtaamiselle ja vuoropuhelulle kaikkien kanssa, myös niiden, joilla on erilainen vakaumus kuin meillä.Att vi kan vara öppna för personligt möte och dialog med alla, även med dem som har en annan övertygelse än vi själva.That we may be open to personal encounter and dialogue with all, even those whose convictions differ from our own.Perché sappiamo aprirci all'incontro personale e al dialogo con tutti, anche con chi ha convinzioni diverse dalle nostre.
34
Että kirkon paimenet voisivat kulkea laumansa vierellä sitä syvästi rakastaen ja sen toivoa elävöittäen.Att kyrkans präster, med djup kärlek till sin hjord, följer den på vägen och hjälper den att förnya hoppet.That pastors of the Church, with profound love for their flocks, may accompany them and enliven their hope.Perché i pastori della Chiesa, amando profondamente il proprio gregge, possano accompagnarne il cammino e tenere viva la speranza.
35
JoulukuuDecemberDECEMBERDICEMBRE
36
Että saisimme kaikki kokea Jumalan armahtavaisuutta, hänen, joka ei koskaan väsy antamaan anteeksi.Att alla människor får uppleva barmhärtighet från Gud, som aldrig tröttnar på att förlåta.That all may experience the mercy of God, who never tires of forgiving.Perché tutti possiamo fare l'esperienza della misericordia di Dio, che non si stanca mai di perdonare.
37
Että Jeesuksen syntymä olisi varman toivon merkki perheille, erityisesti niille, jotka kärsivät.Att familjer, speciellt de som lider, i Jesu födelse kan se ett tecken på hopp, som inte sviker.That families, especially those who suffer, may find in the birth of Jesus a sign of certain hope.Perché le famiglie, in modo particolare quelle che soffrono, trovino nella nascita di Gesù un segno di sicura speranza.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Loading...