การปฏิบัติการข่าวสาร ของ พธ.ทอ.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ลำดับของประเด็นหัวข้อ(ประเด็น)รายละเอียดของประเด็นช่วงเวลาที่เผยแพร่
2
1การปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์๑.เผยแพร่พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช๒.เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย๓.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” http://thainews.prd.go.th/website_th/news_detail/TNPBH6007190010005๑ – ๑๖ ส.ค.๖๐
3
2การใช้สื่อสังคมออนไลน์๑.เน้นย้ำให้ข้าราชการและกำลังพล ทอ.ปฏิบัติตามแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ฯ อย่างเคร่งครัด๒.ให้ นขต.ทอ. download ภาพ info-graphics และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ ทอ.ทำการเผยแพร่จาก google drives ได้ที่ https://goo.gl/NnKuC2เพื่อขยายผลให้กับข้าราชการและกำลังพลของหน่วย (หากพบปัญหาเกี่ยวกับ Link download ติดต่อ ๒-๖๒๖๘ หรือ e-mail: iodo@rtaf.mi.th)๑ – ๑๖ ส.ค.๖๐
4
3ปกป้องการบิดเบือนข้อเท็จจริง๑.ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนการกดแชร์ กด Like หรือ ส่งต่อ ทั้งนี้ข่าวสารที่ถูกต้อง จะต้องได้รับการเผยแพร่หรือยืนยันจากส่วนราชการภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนที่ถูกต้อง๒.ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สำคัญ โดยเฉพาะการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ๑ – ๑๖ ส.ค.๖๐
5
4การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น๑.สร้างการรับรู้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมในสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีปัจจัยที่สำคัญได้แก่ ผู้ให้สินบน และรับสินบน จึงจำเป็นต้องใช้กลไกทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการ๒.ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ สายด่วน ๑๑๑๑/ตู้ปณ. ๑๑๑๑, สายด่วน ๑๒๙๙/ตู้ปณ.๔๔๔, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอและศูนย์รับร้องเรียนในค่ายทหาร,กองบิน ฯลฯ ให้ประชาชนทราบ ๑ – ๑๖ ส.ค.๖๐
6
5สภาพอากาศประชาสัมพันธ์พยาการณ์อากาศของกรมอุตุวิทยา/กองข่าวอากาศ คปอ.ให้ประชาชนและกำลังพลของหน่วยทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการระวังป้องกันสภาพอากาศที่อาจแปรปรวน

๑ – ๑๖ ส.ค.๖๐
7
6การสร้างความสามัคคีปรองดอง๑.ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น ร่างสัญญาประชาคม แนวทางปฏิบัติสู่ความปรองดอง

๒.ขยายผลแนวทางของ นรม. ว่า ประชาชนต้องมีส่วนร่วม การปรองดองจึงจะประสบความสำเร็จ๑๖ – ๓๑ ก.ค.๖๐
8
7เน้นย้ำการกระทำผิดของข้าราชการหน.นขต.ทอ. กำกับดูแลข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดไม่ให้ยุ่ง และกระทำความผิด ในสิ่งที่ผิดระเบียบ ทอ.และกฎหมายของบ้านเมือง

๑๖ – ๓๑ ก.ค.๖๐
9
8ไพรมารีโหวต (Primary vote)๑.อธิบายความหมาย ข้อดีและข้อเสียของ “ไพรมารีโหวต” ให้ประชาชนทราบ http://www.zcooby.com/primary-vote-thailand-election/๒.สร้างการรับรู้ว่าเป็นปฏิรูปการเมือง เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของพรรคฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงย่อมมีบุคคลที่ได้รับผลกระทบ๑๖ – ๓๑ ก.ค.๖๐
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ประจำวันที่ ๑ – ๑๖ ส.ค.๖๐
1-15 เม.ย.60
ประจำวันที่ ๑๖ – ๓๑ ก.ค.๖๐
ประจำวันที่ ๑ – ๑๕ ก.ค.๖๐
ประจำวันที่ ๑๖ – ๓๐ มิ.ย.๖๐
ประจำวันที่ ๑ – ๑๕ มิ.ย.๖๐
ประจำวันที่ ๑๖ – ๓๑ พ.ค.๖๐
ประจำวันที่ ๑ – ๑๕ พ.ค.๖๐